A Lélek általi dicséret ereje

Lekció: Lk 8:26-33

Alapige: 1Sám 16:13-23

Letöltés, meghallgatás

Az egyik kiscsoportban volt egy elmélyült beszélgetésünk egy tapasztalat kapcsán. Egy fiatalembernek az állapota, aki a családjának nagyon sok gyötrelmet okozott már, az utóbbi időben valamelyest javulva már kevésbé jelent gyötrelmet a családjának. Ezzel kapcsolatban tettem egy megjegyzést, hogy a hála mellett semmiképpen se feledkezzünk meg arról, hogy lehet, hogy a családjának könnyebbséget jelent, de azért túlzott örömre azért ne ragadtassuk magunkat, mert ha a családja életében van is valamiféle könnyebbség, a lényeg nem változott meg. És tettem egy elég sarkos megjegyzést, amivel elég komoly megrökönyödést okoztam: óvakodjunk attól, hogy túlságosan örüljünk valaminek, ami lényeget érintően semmi.

Tudom, hogy önmagában így ez a mondat túlzottan leegyszerűsítő, félre is lehet érteni, de mindenképpen ki akartam fejezni azt, hogy miközben olyan változásoknak örülünk, amitől esetleg nekünk jobb, vagy valami megkönnyebbülést jelent, de attól az az örökkévalóságra nézve még mindig csak egy óriási nulla. Márpedig lelki emberként, akiknek az örökkévalóság számít, csak az örökkévalóságra nézve történő változás lehet megnyugtató és valódi örömre okot adó.

Legutóbb azt láttuk, hogy a kiválasztott Dávidra leszállt az Úr lelke és vele is maradt. és megértettük azt is, hogy a kiválasztottak hogyan dicsérik az Urat, amire példaként állt előttünk a 8. zsoltár, Dávid zsoltára.

Ezzel párhuzamosan azonban történ valami más is. Innen folytatjuk a történetet. 1Sám 16:13-23

13Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. 14Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. 15Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: Látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. 16De a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. 17Saul így felelt a szolgáknak: Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám! 18Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. 19Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel: Küldd hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van! 20Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával, Dáviddal Saulnak. 21Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. 22Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz: Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem! 23És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.

Miközben tehát Isten választottjára Dávidra leszállt az Úr Lelke, az éppen uralkodó királytól, akit az Úr elvetett amiatt, hogy szembefordult vele, eltávozott az Úr Lelke. A mai történetből A Lélek általi dicséret erejéről szeretnék beszélni.

1. Saul története

Nézzük meg Saul történetét. Izráel első királyaként azt olvassuk róla, hogy amikor Sámuel fölkente őt királlyá, a próféták között Sault megszállta az Úr Lelke és ezáltal más emberré lett. Saul tehát Isten felhatalmazása és felkenetése által lett király és ez a felkenetés a Lélek által történt. Ez a Lélek az, aki elhagyta Sault. Azt nem tudjuk, hogy mennyire volt folyamatosan az Úr Lelke vele, de amit mindenképpen tudunk Saulról:

A Lélek által ő más emberré lett. Ez nagyon fontos munkája a Léleknek az életünkben. Már az Ószövetség is úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgy tölti ki az ember életét, hogy belülről változtatja meg.[1]Ez nagyon fontos, hogy Saul más emberré lett azok után, hogy az Úr Lelke megváltoztatta őt.

Ezáltal megkapta a Lélek vezetését Istentől, ugyanakkor nem fosztotta meg őt a szabadságától. Ez nekünk is nagyon fontos üzenetet közvetít: A Szentélek nem foszt meg bennünket a szabadságunktól, hanem éppen ellenkezőleg, Isten fiainak a szabadságára szabadít meg.

Saul megkapta a Lélek jelenlétét, vezetését és felkenetését, hogy Isten választott népének királya legyen – de a Lélek meghagyta a szabadságát arra, hogy döntsön Isten szerint vezeti Izráelt vagy a saját feje után megy.

Saul nagyszerű sikereket ért el királyságának elején, ez azonban azzal a szomorú következménnyel járt, hogy önfejűvé vált a Lélek jelenléte ellenére is. Ennek következtében vonta meg tőle Isten a bizalmát és jelentette ki Sámuelen keresztül a sokak számára jól ismert üzenetet

Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! 23Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király![2]

Ennek lett azután a hozadéka, hogy az Úr Lelke is elhagyta Sault. Ez pedig Sault visszavetette régi emberi állapotába. De még annál is rosszabba, hiszen ahol az Úr Lelke nincs jelen, ott a gonosz lélek, vagy gonosz lelkek fognak uralkodni. Sőt, ahol az Úr Lelke már munkálkodott, és ahonnan eltávozott, ott a gonosz lelkek sokkal pusztítóbb munkát tudnak végezni.Erről egy példázatban beszél Jézus, amikor azt mondja:

„Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél.” [3]

Ehhez hasonlót látunk megvalósulni Saul életében. Nem tudjuk, hogy korábban voltak-e ilyen gonosz lélektől gyötört időszakai az életének, de valószínűleg nem. Amikor azonban az Úr Lelke eltávozott tőle, azt az űrt, amit hagyott maga után rögtön egy gonosz, démoni lélek töltötte ki és kezdte el gyötörni Sault. Hogy ez a gyötrés pontosan mi lehetett nem tudni, de a léleknek az eredeti nyelven megnevezett természetéből lehet következtetni arra, hogy ez komoly hangulatingadozásokkal járó búskomorság lehetett. Hogy tisztán lelki gyötrelem volt, vagy testi módon jelentkezett nem tudjuk, mert nem az orvosi diagnózis a lényeg, hanem a szellemi diagnózis: Saul életében egy gonosz szellem kezdett el uralkodni – és azért volt ez ennyire erős, mert korábban már Isten Lelkének a hatása alatt állt.

Amíg nem tapasztaltad meg az életedben a Szentlélek jelenlétét, nem érezheted át igazán, hogy mit jelent a Szentlélek hiányával élni. De amikor már leszállt rád az Úr Lelke, onnantól kezdve, ha valakit elhagy valóban rosszabb lesz az állapota, mint korábbi bűnös állapota. Mert már érzi az igazi hiányt, ami hiányzik a lelkéből: a Szentlélek hiánya lelki gyötrelmeket és betegségeket eredményez. Nem a Szentlélek okoz gyötrelmet az embernek, hanem a Lélek hiánya.

A szolgái látják, hogy Saulnak szüksége lenne valamilyen gyógymódra. Azt gondolják, hogy a zene talán segíteni fog. Saul hajlandó elfogadni, hogy legyen valaki, aki zenével enyhíti a gyötrelmeit. Így jut valakinek eszébe az ifjú Dávid, és ezek után kerül egymás mellé a két ember egy sajátos ellentétet képezve, párhuzamosan futó történetükben.

2. Szellemi erők ütközése

Saulnak az életében nincs jelen a Szentlélek és gyötrődik egy gonosz lélektől, Dávid életében munkálkodik a Szentlélek és dicséri az Urat.És kapcsolatuk már rögtön a kezdet kezdetén szellemi harcmezővé válik. Ugyanis a Bibliának az a mondata, amit így olvasunk:

És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.

Akkor nyeri el igazi értelmét, ha meglátjuk azt, hogy itt Isten lelke és az embert gyötrő gonosz szellem csatáját látjuk.

Dávid tehát Saul udvarába került mint zenész, mint egy zenei terapeuta. És úgy tűnik eredményes, hiszen azt olvassuk, hogy amikor Sault gyötörte a gonosz szellem, akkor Dávid lantpengetésének a hatására Saul jobban lett és a rossz szellem eltávozott.

De vajon a zene okozta ezt az átmeneti javulást? Vitathatatlan, hogy a zenének, az éneklésnek lehet és van is jótékony hatása az ember lelki egészségére. A zene ténylegesen eredményezhet pozitív élettani hatásokat. De ahogy az előbb már említettem ennél sokkal többről beszél a bibliai kijelentés.

Dávidban már Isten lelke munkálkodott. A gonosz lelket, ami Sault gyötörte nem Dávid zenéje űzte el, hanem Dávid lélek által mondott dicsérete. Nem önmagában a zenében van a kulcs – bár Saul emberei azt gondolták – hanem abban, hogy Dávid Isten Lelkével járt és Isten Lelke által dicsérte az Urat. Isten azt mondja, hogy miután Dávidra leszállt Isten Lelke és onnantól kezdve vele maradt.

Ebben a történetben is az mutatkozik meg, hogy a gonosz szellemi erők meghátrálnak Isten Lelke előtt. A zene önmagában semmi nem lett volna Dávid kezében, sőt a zene akár gonosz szellemi célok szolgálatába is állítható. De ahol Isten Lelke megjelenik, ott a gonosz szellemi erők meghátrálnak.

Egy ilyen történetet olvastunk Jézus életéből. Egy szerencsétlen embert sok démoni lélek szállt meg. Senki nem bírt vele, még megkötözni sem tudták. Az őrület arra kényszerítette, hogy sírboltok között lakjon, a pusztában bolyongjon. Amikor azonban Jézus a közelébe ért, leborult Jézus előtt és azt kérte, hogy ne gyötörje őt.

Jézus jelenléte gyötrelem a gonosz lelkeknek, nem bírják elviselni a közelségét. És ahogy kiáradt pünkösdkor a Szentlélek, Jézus élete áradt bele a tanítványok életébe, úgy hátráltak meg a gonosz lelkek Isten Lelke előtt. Egyszerűen nem bírják elviselni Jézus isteni tisztaságát és szentségét.

Gondoltatok-e már arra, hogy vajon miért lehet az, hogy ha Jézusról kezdünk el beszélni az embereknek, akkor gyakran idegesek és elutasítók lesznek? Vagy valamilyen zavart éreznek. Istent még úgy általában meg lehet említeni, Istenről még hajlandók beszélni, de Jézusnak már csak a neve is furcsa zavart vált ki bennük. Pontosan ezért. Mert Istenről még el lehet beszélgetni, de Jézus Krisztusnak a neve több mint név. Szellemi lelki tartalom, és szellemi, lelki erő van az ő nevében. Egy név, ami által örök életre lehet jutni a halálból micsoda erőt jelent. Hiszen Jézus neve nem pusztán egy név, hanem egy a halálból feltámadt, és örökké élő személynek a neve, aki most is jelen van a világ életében. Aki feltámadása előtt a bűneinket felvitte helyettes áldozatként a keresztre. Aki most is szól, most is beszél, most is keres, most is megtérésre és az örök életre hív.

Dávid a Saullal való találkozásban a benne munkálkodó Lélek erejét tapasztalta meg.

3. A Lélek gyógyító ereje

Ebben a történetben világosan megjelenik a Szentlélek szándéka az életünkben. Sault Dávid dicséretének erejével a Szentlélek gyógyító ereje érte el. Mert a Léleknek ez a szándéka mindannyiunk életében. Nem a Szentlélek gyötörte Saul életét, hanem egy gonosz szellem. A Szentlélek ettől a gonosz szellemtől akarta megszabadítani és meggyógyítani Sault.

Amikor megszólalt a dicséret, akkor a Lélek meghátrálásra kényszerítette a gonosz szellemet és ezáltal könnyebbült meg és lett jobban Saul. De ha ismerjük Saul és Dávid életnek további elemeit,ez csak nagyon átmeneti megkönnyebbülés volt. Később már ez sem segített Saulon, mert alapvető döntéseket nem hozott meg az életében, így nem a Szentlélek gyógyító hatása erősödött meg az életében, hanem a gonosz, démoni erők romboló munkája.

Ezért nagyon személyes kérdés: ha gyötör a bűntudat, vagy valamilyen lelki nyomás nehezedik rád – mennyire csak átmeneti megkönnyebbülést keresel és mennyire valódi gyógyulást? Többször hallani olyan vallomásokat, hogy amikor elmegyek a templomba megkönnyebbülök. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog és a Szentlélek munkája. De Isten azt akarja, hogy akarj többet. Hogy ne csak átmeneti megnyugvást és megkönnyebbülést keress, hanem gyógyulást és szabadulást, amit Krisztus adhat a számodra

Mert ha nem hagyjuk, hogy a Szentlélek gyógyító ereje tartós és alapvető változást vigyen végbe bennünk, meg fognak erősödni a démoni erők, egyre jobban hatalmukba kerítenek. Később Saulban annyira elhatalmasodik a gonosz lélek gyötrő hatása, hogy már Dávid dicsérete sem nyugtatja le, sőt dühös és gyilkos indulat vesz erőt rajta, elönti a félelem és meg akarja ölni Dávidot, aki egy idő után menekülni lesz kénytelen Saul elől. Lesznek Saul életében megkönnyebbült és jobb periódusok, de végül mivel megelégedett pusztán átmeneti megkönnyebbülésekkel, de elutasította a döntő Istenhez fordulást, hogy átadja magát a Szentlélek teljes életet meggyógyító erejének végső veszedelme felé tartott és egész családját magával rántotta.

4. Dávid dicsérete

Többször említettem, hogy Dávid Istent dicsőítő énekeket énekelt. Bár alapigénk erről így nem tesz említést, mégis határozott meggyőződésünk lehet arról, hogy Dávid az énekével Saul jelenlétében is Istent magasztalta, ezáltal tudott a Szentlélek Saul életében átmeneti megkönnyebbülést elérni. Ő nem olyan énekmondó volt, aki egyik helyen ilyen, a másik helyen olyan zenét játszott, éppen milyet kívánt a hallgatóság. Énekének középpontjában mindig az Örökkévaló állt.

Mai korunk keresztyénei eléggé lebecsülik az éneklésnek és a dicséretmondásnak a lelki erejét. Elég, ha feltesszük azt a kérdést, hogy személyes vagy családi áhítatainkban éneklünk-e egyáltalán Istent dicsérő énekeket örömmel és felszabadultan? Mennyit éneklünk és hogyan? Istennek éneklünk-e még egyáltalán, vagy ez megmarad a vasárnapi istentisztelet részének? Számtalan felhívást olvashatunk a Zsoltárok könyvében, hogy énekeljünk Istennek, de az Írás szava az Újszövetségben is elég világos:

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.[4]

Ahogy Dávid megtapasztalhatta a Lélek általi dicséret erejét, úgy tapasztalhatjuk meg magunk is azt.

5. Dávid 25. zsoltára

Végül nézzük meg azt, hogyan jelenik meg Dávid énekében a Lélek általi dicsérete ereje. Dávid a zsoltáraiban nagyon kevés utalást tesz a Szentlélekre, és a mai történetünk nem inspirált külön zsoltárt de próbáljuk meg végső tanulságként összegezni, hogy Dávidnak ez a tapasztalata, hogyan jelenik meg az énekeiben. Néhány verset szeretnék olvasni a 25. zsoltárból:

Dávidé. Uram, hozzád emelkedem lélekben! 2Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! 3Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!

4Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! 5Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! 8Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 9Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 10Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. 11A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! 12Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. 13Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 14Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. …

Ebből a zsoltárból kiderül, hogy Dávid többek között milyen mélyen érinthette az, ahogy látta a Saul életében egyre elhatalmasodó rontását a gonosz szellemnek, annak ellenére, hogy a Szentlélek kegyelmesen újra és újra megkönnyebbülést hozott az életébe. Ezért dönt úgy, hogy lelkét az Úrhoz emeli fel, és az Úrba veti a bizalmát.

Azt látja, hogy azok, akik az Úrtól elpártolnak azok megszégyenülnek. Ráadásul Saulnak nem volt oka az elpártolásra, hiszen Isten felhatalmazottja és felkentje volt. Mégis minden ok nélkül elpártolt Istentől.

Dávid nyilván látja a saját életében is felbukkanó veszedelmet és azért kéri, hogy ismertesse meg vele az utait és tanítsa meg járni az ő ösvényein. Azt is látta Saul életében, hogy miközben ő dicsérte az Urat Saul jelenlétében és Isten megmutatta neki a jó utat, Saul újra és újra elutasította ezt a jó utat. Ezért kérte, hogy adjon neki Isten alázatot, hogy vezethesse őt igazságosan, szeretetben és hűségben úgy, hogy megtartja Isten szövetségét.

Boldogan énekli meg meg, hogy aki az Urat féli, azt az Úr oktatja és ezért élete boldog marad az élete és ez a boldogság utódai is átárad és megtapasztalja, hogy az Úr közösségben van vele.

Azt nem tudjuk, hogy Dávid mikor írta ezt a zsoltárt és azt sem, hogy elénekelte-e Saulnak. Sem arra nincs bizonyítékunk, hogy Saul hallotta, sem arra, hogy nem. A tartalma alapján énekelhette is neki Dávid ezt a zsoltárt, és ha így volt, akkor észrevesszük, hogymicsoda evangélium ez Saul számára, hiszen Isten engedetlensége miatt csak a királyságától fosztotta meg, de nem akarta végső veszedelemre juttatni. Isten hívta Sault Dávidon keresztül az istenfélő életre.

Megrendítő volt látni Dávid számára, és megrendítő a számunkra is, hogy bár a Lélek általi dicséret meghátrálásra kényszerítette a Sault gyötrő gonosz lelket, de Saul nem akart visszafordulni Istenhez, megelégedett az átmeneti megkönnyebbüléssel, és ezzel teret adott a gonosz léleknek, hogy újra és újra visszatérjen, egyre erősebben gyötörje, végül a veszedelembe taszítsa.

Tanulságok

1. Nem Isten Lelke gyötörte Sault, hanem a Lélek hiánya miatt jelentkező gonosz szellem.

2. Dávid Isten Lelke által dicsérte az Urat, ez meghátrálásra késztette a gonosz szellemet.

3. Krisztus jelenléte, és Lélek általi dicsérete kényszeríti meghátrálásra a démoni lelket, nem a zene önmagában.

4. Krisztus dicsérete megtérésre hívő evangélizáció is.

5. Ne elégedjünk meg olyan megkönnyebbülésekkel és jobban lételekkel, amelyek nem az élet alapvető megváltozásából fakadnak; se a saját életünkben, se máséban. Ami kevesebb, mint az örök élet, az nem lehet elég.[1]1Sám 10:6

[2]1Sám 15:22-23

[3]Lk 11:24-26

[4]Kol 3:16

 

 

 


 

 

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok