A barátság éneke

Lekció: Jn 15:12-17
Alapige: 2Sám 1:25-27

Letöltés, meghallgatás

A mai napon Dávid életéből egy nem túl hosszú életű, de rendkívül meghatározó kapcsolatról kell beszélnünk. Ez pedig Saul fiával, Jonátánnal való barátsága. A Zsoltárok könyvében nincs ehhez köthető zsoltára, de van Dávidnak egy éneke, amelyben Jonátán is említve van, így mindenképpen sorozatunkba kívánkozik ennek a barátságnak a története és természete, amely segít bennünket a barátságról biblikusan gondolkodni.

Kapcsolataink sokfélék: szülő-gyermek, férj-feleség, jegyességi kapcsolat, vérségi testvéri kapcsolat, lelki testvéri, munkatársi közösségi kapcsolat, érdekközösségi kapcsolat. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége is lehet sokféle: lehet teljesen formális, lehet hűvös vagy ellenséges – de lehet baráti is. A szülő-gyermek, férj-feleség, vérségi testvéri kapcsolatot is lehet a kapcsolat minőségét tekintve akár barátinak is tekinteni, ha a szónak az értelmét a szeretet felől közelítjük meg.

Nézzük meg, hogy Dávid hogyan énekli meg a barátság énekét Jónátánnal való barátságára emlékezve. Alapigénk a 2Sám 1:25-27

Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jónátán halmaidon esett el! Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. Ó, hogy elhulltak a hősök, elpusztultak a harci eszközök!

Dávid éneke egy gyászének. Akkor énekelte ezt az éneket, amikor Saul utolsó, vesztes csatájában a király is és fia Jónátán is elesett. Amikor Dávidhoz eljutott a híre ennek a csatának, akkor nagyon mélyen és őszintén meggyászolta Saul királyt is, és a a legtermészetesebb módon meggyászolta barátját Jónátánt is. De mit tudhatunk az Írások alapján erről a barátságról.

1. Dávid és Jónátán története

Barátságuk akkor kezdődött, amikor Dávid legyőzte Góliátot. Ahogy Saul Dáviddal beszélgetett Góliát felett aratott győzelme után, annak Jónátán is a tanúja volt. És Dávid kisugárzása, amit a benne levő Lélek árasztott olyan nagy hatással volt Jónátánra, hogy azt olvassuk:

Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát.[1]

Csak ezt az apró tényt jegyzi meg a Biblia, hogy ez pontosan mit jelentett formailag, az valószínűleg leírhatatlan, azt tényleg az a két ember érzi, akiket így összekapcsol a Lélek. De ennek következtében szövetséget is kötöttek egymással, és Jónátán ennek a szövetségnek a jeleként a saját személyes felszerelését – aminek nemcsak a pénzbeli értéke, hanem a személyes értéke a döntő – odaajándékozta.

Vannak, akik ebben azt látják – és nem vitatom el ezt a gondolatot sem -, hogy Jónátán éppen a Lélek által felismerte, hogy kicsoda valójában Dávid, hogy ő a felkent király és önként áldozatosan átadta a trónöröklés jogát Dávidnak. A szöveg ugyan ezt így itt nem mondja ki, de a cselekedet szimbolikája erősen utal erre. Később, amikor közösen Dávid menekülését segíti elő, akkor is még mindig burkoltan, de szavaival is utal rá, hogy Dávidot illeti meg Izráel trónja az Úr akarata szerint.[2]

Ahogy Saul gyilkos indulata egyre jobban kiteljesedik Dávid iránt, Jónátán, a hűséges barát folyamatosan ott áll Saul és Dávid között, előbb békítőként, amivel átmenetileg sikerül is összebékítenie apját Dáviddal, később pedig határozottan és bátran segíti Dávidot a menekülésben, amit apja – nyilván a maga szemszögéből nézve joggal – árulásnak tekint. Jónátán azonban hűséges apjához is azzal, hogy igyekszik megóvni őt egy olyan gyilkosságtól, amellyel az Úr fölkentjére támad, és minden önös érdek nélkül hűséges marad a Dáviddal kötött szövetségéhez. Jónátán jelleme valóban sziklaszilárd és hűséges, hiszen végig hű marad apjához, és mellette esik el a csatamezőn, de mindvégig hűséges marad a Dáviddal kötött szövetségéhez is.

Ehhez a szövetséghez Dávid is végig hűséges marad, Jónátán halála után Jónátán fennmaradt családját befogadja házába és gondoskodik róluk – ami az ókori viszonyok között nem szokás, hiszen egy király a trónra lépése után az összes potenciális trónkövetelőt eltétette láb alól.

A történetet a maga teljes szépségében az 1Sám 18-20. fejezetében olvashatjuk, különösen is a 20. fejezetben.

2. A gyászének

Maga a gyászének önmagában nem ad erről a barátságról sok információt, Dávid nem is tudja igazán bőven szavakba önteni, csak annyit mond:

Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél.

Ez a pár szó azonban mégis többet elmond, mintha terjengősen ömlengene. Hiszen gyászában elszorul a szíve és nyilván elfogynak a szavai is, de egy dolgot nagyon komolyan megfogalmaz: mennyire mélyen szerette Jónátánt. Vannak, akik abban a mondatában, hogy „csodásabb volt szereteted a nők szerelménél” azt akarják belelátni, hogy ez egy homofil, vagy homoerotikus kapcsolat is volt, de pontosan ez az, ahogy a Biblia egyes igéit a teljes összefüggéséből kiragadva emberek a saját elképzelésüket akarják beleerőltetni Isten kijelentésének üzenetébe.

Nem erről akarok beszélni, de Dávid és Jónátán kapcsolatának a valódi természetét megértve, fogjuk érteni azt is, hogy miért nem ez a helyzet ennek a barátságnak a természetével kapcsolatban. Négy dologra szeretnék rávilágítani ebből az énekből, ebből a történetből és a barátság énekéhez vegyük hozzá Jézusnak azt a tanítását is, amelyet a Jn 15-ből olvastam.

3. Dávid és Jónátán barátsága

3.1. Dávid és Jónátán szerették egymást

Minden barátság szeretetre épülhet. A barátság nem nélkülözheti a szeretetet. De milyen is ez a szeretet? Jónátán oldaláról ez úgy fogalmazódott meg:

Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát.[3]

Ez annyira fontos, hogy a Szentírás megismétli egy kicsit később, majd még jobban megerősíti, amikor azt mondja:

Mert ő is egész lelkével szerette Dávidot.[4]

Dávid ezt a baráti szeretetet is egész lelkével viszonozta.

Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem!

Az igazi barátság ilyen számítás nélküli szeretetre épül, ahol nem azt keresi egyik a másikban, hogy hogyan lehetne hasznom belőle.

3.2. Dávid és Jónátán szövetséget kötöttek egymással

Ebben a szövetségben nem tudjuk, hogy mit ígértek meg egymásnak, de abból ahogy Jónátán kitartott Dávid mellett és később Dávid is kitartott Jónátán mellett kiderül, hogy olyan erőssé tették a szövetségüket, hogy kitartanak egymás mellett. Sőt ahogy Jónátán és Dávid a jövőt látták, abból az is kiderül, hogy barátságukban arra is szövetséget kötöttek, hogy Isten akaratának megvalósulásáért munkálkodnak. Azért, hogy Dávid az Isten által elrendelt időben királya legyen Izráelnek, Isten választott népének. Amikor Dávidnak végleg menekülnie kellett Jónátán prófétai módon úgy búcsúzott Dávidtól:

Így kötött Jónátán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az Úr.[5]

Nagyon erős az a baráti szövetség, ahol Isten munkájáért állnak a barátok szövetségbe. Amikor a jóra szövetkeznek, nem a rosszra. A Biblia ismer más barátságokat is. Más szövetségeket. Dávid a második zsoltárban így imádkozik:

 Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen.[6]

És az Úr Felkentje elleni szövetség egyik ékes történelmi példája az, amikor az ellenséges viszonyban levő Pilátus és Heródes barátságot kötött egymással. Jézus Krisztus pere adott nekik erre egy lehetőséget. Ők ketten szövetségben ítélték el Jézust, egymás felé is gesztust gyakorolva, aminek következtében ezt olvassuk róluk:

Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak.[7]

Szörnyű barátság. És hányan kötnek így barátságot a rosszra. Dávid és Jonátán Isten előtti szövetséget kötöttek, mert mindketten Lélektől ihletett emberek voltak, akiknek a lelke a Lélek által forrt össze, hogy Isten dicsőségére kössenek szövetséget. De kevesen ismerik az ilyen barátságot, mert sok ember barátságát nem egy Lélek általi szövetség tartja össze, hanem csak a múlékony szimpátia.

3.3. Dávid és Jónátán áldozatot hozott egymásért

Jónátán azzal kezdte, hogy miután felismerte Dávidban Isten választottját, önként átadta hercegi kiváltságának jeleit: köpenyét,  ruháját, kardját, íját és övét. Azt a kardot, ami Izráelben a legjobb kard volt.

De áldozatképpen szembeszállt apjának gyilkos indulatával is. Jónátán ezt az áldozatot úgy hozta meg barátjáért, hogy tudta: ez Istennek kedves áldozat.

Dávid ilyen közvetlenül nem volt módja áldozatot hozni Jónátánért, de ő az áldozatát később hozta meg, amikor szövetségi ígéretét megtartva királyként gondoskodott Jónátán családjáról.

Ahol nincs áldozathozatal, ahol a bajban nincs másik melletti kiállás, ott még ott még nem beszélhetünk igazán kipróbált barátságról.

3.4. Dávid és Jónátán együtt és egymásért szolgáltak

Az nem derül ki egyértelműen, hogy együtt szolgáltak volna. Valószínűnek tarthatjuk, hogy amikor ki kellett vonulni a harcmezőre, közösen szolgáltak. De a szolgálat nemcsak közös szolgálat Isten népéért, hanem egyben egymásért vállalt szolgálat is. Ez az áldozathozatalból nagyon szervesen nő ki.

Amikor Dávidnak szüksége volt arra, hogy Jónátán szolgáljon baráti szeretetből Dávidnak, akkor azt is megtette. Közbenjárt az érdekében apjánál, hiszen méltatlan volt Saul Dáviddal szembeni haragja és hűtlensége, miközben Dávid hűségesen szolgálta királyát és hazáját. Amikor pedig menteni kellett Dávidot Saul gyilkos haragja elől, akkor ebben is vállalta az érte hozott szolgálatot.

Eddig szándékosan csak a két ember barátságát mutattam be különösebb alkalmazás nélkül. De ha visszagondolunk Jézusnak a tanítására, amit az istentisztelet elején felolvastam, a tanításban felsejlik Jézus Krisztus tanítványi közösségében az a baráti szeretet, amiről eddig ennek a két embernek az életében láttunk.

Vessük össze Jézus tanításával, amit eddig elmondtam.

4. Jézus és a barátság

4.1. A legjobb barát

Jézus tanításából először is kiderül, hogy ki a legjobb barátunk. Nagyon sok ember szenved baráthiányban. Sokan várják azt, hogy legyen olyan barátságuk, mint amilyen Dávid és Jónátán barátsága volt. De vajon Dávid és Jónátán barátsága ezt akarja elsősorban megmutatni nekünk? Nem inkább arra a barátságra akarja ráirányítani a figyelmünket, amit Jézusban kapunk? Jézus azt mondja a tanítványainak:

ti a barátaim vagytok

Ha pedig megnézzük Jézus életét, akkor azt látjuk, hogy Jézus pontosan megfelel az összes feltételnek, amit eddig a két ember barátsága a barátságról megmutat.

4.1.1. Szeretet-áldozat-szövetség-szolgálat

Jézus amikor azt mondja az előtt, hogy „ti a barátaim vagytok”

nincs senkiben nagyobb szeretet annál, ha valaki életét adja a barátaiért

Jézus ebben az egy mondatban összesűríti a barátságnak mind a négy elemét. De nemcsak elmondja, hanem ezt követően be is mutatja a maga szeretetét és áldozatát a golgotai kereszten, hogy az ő vére által kerüljünk be Isten szövetségébe. Szolgálatával és áldozatával magára vállalja a bűneink büntetését; és a szövetség vérével odaköt bennünket Istenhez, hogy örökre a barátunk maradjon.

4.2. Barátság Jézussal ma

De hogyan néz ki ma ez a barátság?

4.2.1. Eggyé forrni vele a Lélek által

Az első, hogy a megtéréskor Jézus Lelke feltámasztja a mi halott lelkünket és bennünk lakik az ő Lelke által.[8] Az életünk összeforr Jézus életével. Annyira, ahogy azt Pál is mondja:

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.[9]

Isten gyermekének az élete elválaszthatatlanul összeforr Jézus Krisztussal. Jézus valóban annyira szeret bennünket, mint önmagát. Erre a titokra Pál apostol irányítja rá a figyelmünket, amikor a házastársak kapcsolatáról tanít.

Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének.[10]

Ezt Pál arról a Krisztusról mondta, aki azt mondta: a barátaim vagytok. Aki úgy szeret bennünket, mint a saját testét, annyira hogy önmagát adta testéért az egyházért. A lelkünk összeforr Jézus lelkével.

4.2.2. Jézus baráti közösségbe hív meg

Amikor Jézus azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, akkor ezzel nemcsak azt a személyes lelki kapcsolatot, ahogy a Lélek által egybeforr vele az életünk, hanem ez egy meghívó tanítványainak a baráti közösségébe is. Jézus azt mondja, hogy bennünket ő választott a barátainak és nem mi választottuk őt.

Ebből világosan megérthetjük azt, hogy nem lehet Jézus barátja az, aki a tanítványi közösség baráti szeretetét nem vállalja fel az életében. Jézus ezekkel a szavakkal beszél erről:

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.[11]

A görög nyelvben három szó is van a szeretetre. A barát kifejezés alatt az egyik ilyen szeretet szót használja. És mit is mond Jézus a barátainak? Amikor a baráti közösségbe hív ugyanarra a négy dologra hív: szeretetre, áldozatra, szövetségre és szolgálatra.

Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.[12]

De hogyan lesznek egymás barátai egymástól annyira különböző emberek? Hogyan fognak egymás iránt ilyen módon megélni ezt a barátságot? A négy kulcsszó: szeretet, szövetség, áldozat és szolgálat.

Úgy, hogy egymással nem közvetlenül kötünk barátságot és szövetséget, hanem ezt a barátságot Jézus meghívására ővele kötjük, úgy, hogy az ő testével kötünk barátságot. Mi Jézus testének, az egyháznak a barátai vagyunk. Nem közvetlenül szeretjük egymást, hanem Jézusban és Jézuson keresztül. A tanítványok, a testvérek egymás iránti barátsága nem személyesen és közvetlenül egymáshoz, hanem mindannyiunkat elsősorban Jézushoz köt. Így leszünk tagjai a testének.

Ez azért nagyon fontos kérdés, mert a barátságot sokszor, mint szimpátiakapcsolatot képzeljük el. Különválasztjuk egymástól a testvéreket és a barátokat. Vannak a testvéreink és azon belül meg azon kívül vannak a barátaink. De Jézus üzenetében nem válik el egymástól ez a kettő. Ez egy. A testvérem a barátom is. Teljesen függetlenül attól, hogy a másikhoz a kora, a neme, a társadalmi vagy anyagi helyzete vagy az érdeklődési köre miatt nem kötne barátság. Nem azért köt hozzá a barátság, mert hasonló korúak vagyunk, vagy hasonló az érdeklődési körünk, vagy ugyanahhoz a nemhez tartozunk – azért a barátom, mert Jézus barátja, aki meghívott az ő baráti közösségébe.

Ezért összeforr a lelkünk Jézus lelkével és a barátunk lelkével, ezért Jézus testében szövetséges-társak vagyunk, akiket szeretetre és szolgálatra hívott el. Erről a szolgálatról Jézus világosan is beszél:

én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon[13]

Tudom, hogy erre valaki azt mondja, hogy nem lehet mindenki egyformán a barátom. De Jézus nem is ezt mondja. Egy közösség belső kapcsolatrendszerében nem mindenkivel egyformán teljesen intenzív a kapcsolat a tagok között. Jézus ugyanakkor mégis azt mondja, hogy az ő közösségének belső kapcsolatrendszerében, ha a baráti kapcsolat különböző fokú és intenzitású is, a baráti érzületnek mégiscsak ugyanannak kell lennie. Az teljesen idegen Jézustól, hogy az ő közösségéből néhányakat barátaimnak nevezzek, mások iránt pedig teljesen közönyös legyek vagy éppen ellenséges. Az a saját személyes barátságomat is megkérdőjelezi magával Jézussal.

Dávid barátsága és Jonátán barátsága a barátság éneke a Bibliában, amit Jézus is megénekel akkor, amikor minket a barátainak mond és arra hív, hogy forrjon össze a lelkünk az ő Lelkével, amikor áldozatával szövetséget köt, amikor az ő szeretetébe és szolgálatába hív bennünket. Ámen.

 

[1]1Sám 18:1

[2]vö. 1Sám 20:14-17

[3]1Sám 18:1

[4]1Sám 20:17

[5]1Sám 20:16

[6]Zsolt 2:2

[7]Lk 23:1

[8]vö. Rm 8:11

[9]Gal 2:20

[10]Ef 5:25-30

[11]Jn 15:14

[12]Jn 15:12

[13]Jn 15:16

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok