Zsolt

Nyomtatás

Egy dicsőítő élet előszava

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mk 12:35-37

Alapige: Zsolt 110

Letöltés, meghallgatás! 

A kortárs keresztyén és gyülekezeti istentiszteleteken is felhangzó énekeknek bevett elnevezése lett az ún.dicsőítés. Míg korábban a református énekeskönyvet egységesen és kicsit tévesen zsoltároskönyvnek nevezték, a mai hangszerelésű énekeket pedig kizárólag dicsőítésnek, olyannyira, hogy a dicsőítés kifejezést szinte kizárólagosan az ilyen stílusú éneklésre alkalmazzák. Így jelentkeznek az ún. dicsőítő mozgalmak is, mint a Sófár – amely hangsúlyosan, bár nem kizárólagosan református egyházi talajon sarjadt, vagy az utóbbi idők egy felkapottabb mozgalma a Felház is. És bár ezek a mozgalmak is egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a dicsőítés sokkal több, mint egy bizonyos zenei stílushoz kötődő éneklési forma, hiszen a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, mégis dicsőítés szót ha ma meghalljuk, akkor az első, ami eszünkbe jut, az egy bizonyos forma éneklés.

Amikor azt mondom, hogy a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, akkor egy olyan bibliai szent élete jut eszembe, akinek, ha az életét megvizsgáljuk és áttanulmányozzuk valóban jól kiábrázolódik ez az igazság: a dicsőítés maga a keresztyén életforma.

Bővebben: Egy dicsőítő élet előszava

Nyomtatás

Az Úré a föld …

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: 1Móz 1:1-2:4

Alapige: Zsolt 24

Letöltés, meghallgatás! 

1989 óta ortodox kezdeményezésre a világ keresztyén felekezetei különleges időt szentelnek arra, hogy elmélyüljenek a teremtés titkaiban, és a teremtett világra figyelve Istennel mint Teremtővel erősítsék és elmélyítsék a kapcsolatukat.Talán többen hallottátok már ezt a kifejezést, hogy a „Teremtés hete”.

Bővebben: Az Úré a föld …

Nyomtatás

145. Zsoltár

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: Luk 10:25-37

Alapige: Zsolt 145

Pap András igehirdetése.

Letöltés, meghallgatás! 

 

 

 

 

Nyomtatás

A kételkedés kísértései

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 73

 

Nagyon sokak számára ahogy elnézik ennek a világnak a menetét, egyszerűen nem látható benne Isten. És ne vessük meg őket érte. Valahogy úgy gondolkodnak, mint a Mágnás Miskában Baracs mérnök, akinek amikor az apja azt mondta, hogy a világban vannak gazdagok és szegények, már csak ilyen a világ, ilyennek alkotta meg a „jóisten”, ez a paraszti sorból nagy áldozattal tanult mérnökké vált fiatalember azt mondta: „Hogy milyen a világ azt én is nagyon jól tudom, de ebbe ne keverje bele a „jóistent” édesapám.”

Látjuk, hogy a világ igazságtalansága milyen feszültségben van Isten igazságosságával. És valaki ezt az igazságtalanságot nem tudja összeegyeztetni egy igazságos és szent Isten lényével.

De ha hívő emberként szembesülünk ezekkel a kérdésekkel, akkor sem vagyunk automatikusan könnyebb helyzetben. Még keresztyénként sem tudjuk könnyen feldolgozni ezt a feszültséget – nem is véletlen, hogy a Szentírásban többféle formában is visszatérő téma ez, gondoljunk csak pl. a Gazdag és Lázár Jézus által elmondott példázatára.

Ma egy olyan zsoltár lesz az alapigénk, amelyben a zsoltár írója kimondottan lelki kísértéseket élt át akkor, amikor kételkedni kezdett Isten igazságosságában és abban, hogy van-e értelme Isten akarata szerinti hívő életet élni. Az alapigénk a 73. zsoltár, ami végigvezet bennünket egy olyan folyamaton, amin azt gondolom, hogy sokan végigmentünk már: csak az a kérdés, hogy az Isten szerinti feloldás megtörtént-e. Kételkedésünknek egy nagyon fontos kísértésére fog ma rámutatni Isten: hogy engedjük kételkedéseink hatására, hogy eluralkodjanak bennünk ennek a világnak a gondolatai.

1Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! 2De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. 3Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. 4Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. 5Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. 6Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. 7Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. 8Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen. 9Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. 10Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. 11Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a Felségesnek? 12Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. 13De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, 14mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel. 15Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. 16Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. 17Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 18Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket! 19Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. 20Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram! 21Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, 22akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. 23De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 24Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 25Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. 26Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! 27Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! 28De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

Bővebben: A kételkedés kísértései

Nyomtatás

A megújulás embereinek bátorsága

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 46

 Letöltés, meghallgatás!

Amikor Luther Márton 1517. október 31-én közzétette 95 vitatételét arról, hogy egy ember hogyan lehet igaz és elfogadható Isten számára – semmiképpen nem pénzen vett búcsúért – akkor talán ő maga sem gondolta volna, hogy milyen szellemi lavinát indít el egész Európában. Ezt szellemi lavinát hívjuk mi reformációnak, ami egész Európa számára hatalmas lelki megújulást is jelentett.

Talán, ha Luther tudja mi vár rá, vissza is retten – hiszen ő eredetileg nem akart mást, mint felhívni a figyelmet arra, hogy Isten kegyelme ingyen rendelkezésére áll annak, aki hisz; azt nem kell és nem is lehet kiérdemelni, vagy megvásárolni. Dehogy akart ő a császár elé állni a birodalmi gyűlésen; dehogy akart ő kiátkozott és üldözött ember lenni – egyszerűen csak felismert valamit Isten Igéjéből és azt akarta tovább adni az embereknek, hogy ők is megismerjék az üdvösség útját. De amikor kiderült, hogy mekkora vihart kavart, többé nem hátrált meg. Nem hátrált meg V. Károly császár előtt sem a wormsi birodalmi gyűlésen1, nem hátrált meg a kiátkozás árnyékában sem; Megértette azt is, hogy mindent meg kell újítani. Meg kell újítani a Biblia szövegét az olvashatóság érdekében – ezért lefordította anyanyelvére a Szentírást; meg kell újítani az éneklést és meg kell újítani az istentiszteletet. A megújulás nem érinthet egyetlen pontot (Luther esetében pusztán a megigazulás kérdését), hanem annak mindent át kell hatnia. A személyes életet, az egyházi életet, az istentiszteletet, a liturgiát, mindent. Ennek következtében aztán az egész élet háborúsággá vált, mert azok, akik semmit nem akartak változni pokollá tették az életét.

Bővebben: A megújulás embereinek bátorsága

Nyomtatás

Isten, a király

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige Zsolt 99

Letöltés, meghallgatás!

Most délutánra csúszott az Isten (arc)vonásai sorozatunk záróalkalma. Ezzel együtt nem is lehetne jobb témája egy dicsőítő istentiszteletnek, mint arról beszélni: Isten Király.

Istennek néhány vonását láthattuk meg, többek között azt, hogy ő apa, fazekas, építőmester, béketeremtő és harcos, férj, bíró, szőlősgazda, szikla. Természetesen csak egy-egy vonását láthattuk meg, és alázattal tudomásul kell azt is vennünk, hogy lényének teljessége felfoghatatlan számunkra – legalábbis, amíg e testben élünk.

Bővebben: Isten, a király

Nyomtatás

Szikla

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 31:1-8

 

A Kr. e. 4. század kezdetén a gallok sikeresen lerohanták Itáliát, és ezen belül Rómát is sikerült elfoglalniuk, kivéve a fellegvárat, a Capitoliumot. Nem volt megfelelő hadvezér, aki vezesse a római seregeket, mert a tehetséges Camillust száműzték. A gallok összesen hét hónapon át ostromolták a Capitoliumot, sikertelenül. Most azonban baj volt. Kellene Camillus, hogy Rómát szorult helyzetéből megmentse. No, de hogyan értesítsék, hogy számítanának rá, ha be vannak zárva a fellegvárba? Plutarkhosz írásából nem derül ki hogyan, de követeket küldtek hozzá, hogy vegye át Camillus a fővezérséget. Camillus azonban kijelentette, hogy addig nem vállalja, míg a Capitoliumot védő polgárok törvényesen meg nem választják a tisztségre. Eddig rendben is volna, de hogyan értesítsék a Capitoliumban levőket, hogy választást kellene tartani? Igazi patthelyzet. Camillus nem lép, amíg meg nem választják törvényesen, a fellegvárban levők pedig nem tudják, hogy ez Camillus feltétele. Ekkor előállt egy Pontius Cominius nevű, ifjú és önként vállalkozott a merész feladatra, hogy beszökik a fellegvárba. Sikerült kijátszania mindenfelé a gall őröket és végül észrevétlenül felkúszott a sziklákon, nagy üggyel-bajjal eljutott a várfalak legalacsonyabb pontján elhelyezett őrökig, ahol jelzett nekik és a segítségükkel bejutott a várba. Elmondta a senatusnak Camillus feltételét a főparancsnoksággal kapcsolatban, a senatus ezt megvitatta és Camillust dictatorrá választották. Pontius arra is vállalkozott, hogy ugyanezt az utat megtegye visszafelé is … ami sikerült.

Bővebben: Szikla

Nyomtatás

Bíró

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 7:10-12

Lekció: Zsolt 7

 

Volt egy professzorom a teológián, aki nagyon utálta, ha valaki miután feliratkozott egy vizsgaidőpontra, kihúzta magát és átírta egy másik időpontra. Első éves koromban a vizsgaidőszak utolsó előtti napjára tudtam csak feliratkozni, és amikor sorra kerültem volna, dühösen elzavart, hogy én nem vizsgázhatok, mert korábban kihúztam magam, holott tudnom kellett volna, hogy ő ezt nem tűri. Hiába mondtam neki, hogy én csak egyszer iratkoztam fel erre az időpontra, ő rámutatott a listán egy jó sűrűn átsatírozott névre, amiből csak az illető nevének kezdőbetűjéből látszott ki a teteje és az alja, ami szemmel láthatóan egy nagy G betű volt. Ő ebből azt következtette ki, hogy ez csak én lehettem – bár maga a név rövidebb volt, mint az enyém – és ezek után már szóba állni sem volt hajlandó velem, még annyira sem, hogy megbuktasson, ami miatt úgy nézett ki a dolog, hogy lezárni sem tudom a félévet. Kénytelen voltam tanácsot kérni a dékáni hivatalban, hogy most mihez kezdjek, hiszen ha nem zárom le a félévet, akár bukással is, nem folytathatom a tanulmányaimat. Végül a hivatal, ismerve a professzor rigolyáit, gyakorolt rá egy kis nyomást és végül az utolsó nap utolsó vizsgázójaként levizsgáztatott – végül jelesre.

Viszont az a megalázó igazságtalanság, ami ért egy érdemi szót sem kapott, még csak egy tisztázó beszélgetést sem – bocsánatkérésről természetesen nem is beszélve.

Bővebben: Bíró

Nyomtatás

Férj

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Ézs 54:1-8

Lekció: Zsolt 117

 

Emberi életünk mozgatórugói közül az egyik legerősebb a társ megtalálásának vágya. Persze ez is olyan torzulásokon ment keresztül a bűn következtében, hogy nem egyszer csak a nyers szexuális ösztönök kielégítésére irányul, de abban már alig van valami emberi.

De a párkapcsolat, a társ kérdése olyan erős, hogy a pénzgyárak sem mennek el mellette szó nélkül, külön iparágak épülnek rá, gondoljunk csak a

  • filmiparra. Ne csak a könnyfakasztó romantikus történetekre gondoljunk, hiszen a macsófilmek között is alig van olyan, amelyben ne lenne ha nagyon leegyszerűsítve is valamiféle szerelmi szál.

  • Gondoljunk a zeneiparra, amely jelentős része a szerelemnek és a szerelmi kapcsolatok problémájáról szól.

  • Az esküvői szolgáltatásokra is, egész komoly iparág épül, de az ajándékipar különböző szegmensei is tele vannak a szerelem kifejezését célzó ajándékoknak.

Emberi életünk egyik leginkább megkerülhetetlen kérdése a társ megtalálásáé, ami egyrészt mindenki számára a legígéretesebb, de ugyanakkor a leginkább próbára tett kapcsolat is.

Bővebben: Férj

Nyomtatás

A szabadítás vágya és öröme

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 50

 

 

A mai Mongyáldást istentiszteleten egy zsoltárt tanulmányozunk, és ezen keresztül próbáljuk jobban megismerni az élő Istent, aki – ahogyan számos zsoltárból kiviláglik – méltó a dicséretre. Lehet, hogy lesz folytatása ennek a dicsőítő, zsoltár-elemző sorozatnak a havi dicsőítő istentiszteleteken, bár ez most nem egy sorozat kezdő alkalma.

Bővebben: A szabadítás vágya és öröme