Útválasztó

Lekció: Mt 7:13-14

Alapige: Jer 6:16

 Letöltés, meghallgatás!

Tudja-e valaki, hogy mi az a legfontosabb kérdés, amit az újszövetségi szereplők megfogalmaztak? … Az, hogy hogyan lehet örök életem? Ezt kérdezte a gazdag ifjú1, ezt kérdezte egy alkalommal egy törvénytudó2, aki ugyan hátsó szándékkal kérdezte, de mégis csak megkérdezte. És ezt kérdezte a filippi börtönőr is Pál apostoltól és Szilásztól, amikor nem szöktek meg a börtönből bár a kaloda is, a börtönajtó is kinyílt a földrengés következtében.3 És azt kell mondjam, hogy nincs fontosabb kérdés ennél. E mögött a kérdés mögött minden más elhalványul, ha komolyan ráérzünk ennek a kérdésnek a feszítő erejére.

A széles és keskeny út hasonlatában Jézus azt mondja, hogy az örök életre is, meg az örök halálra is egy út vezet. Az örök életre egy keskeny út vezet, az örök halálba egy széles út. És mindenki azon az úton jár, amit választ. Az emberiség többsége a széles utat választja és az örök kárhozatra megy. Az emberiségnek egy kisebb része pedig a keskeny utat választja és az örök életre megy.

A mai alkalomnak azt a címet adtam, hogy Útválasztó. Nemcsak Jézus beszélt erről, hanem előtte pl. Jeremiás próféta is, akinek negyven éven át kellett feddenie Isten népét és megtérésre hívni, ill. a megtérés hiánya miatt meghirdetni az ítéletet Krisztus előtt 600 évvel. Alapigénk a Jer 6:16

Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Mi derül ki ebből a felszólításból? Azt, hogy Isten népe nem azon az úton jár, amelyen Isten népének járnia kell. Járnak mindenféle utakon, pogány istenek után, bálványok után, közben Isten útját elhagyták. Ennek az lett a következménye, hogy Jeruzsálemben nem volt egyetlen igaz ember sem4, aki a „törvény szerint élt és az igazságra törekedett.”

Milyen következtetést lehet levonni ebből? Hogy Isten népének az életében már nem volt központi kérdés az örök élet. Az örök élet ugye eljövendő. Ráadásul láthatatlan, hiszen akik a halálon át előremennek, nem jönnek vissza, hogy elmondják nekünk az odaát tapasztaltakat – Isten ezt nem engedi, ez egyirányú út. Tehát miért legyen az életem központi kérdése a bizonytalannak tartott jövendő örök élet, azzal szemben, amit ma biztosan megragadhatok. Mert láthatom, mert megfoghatom, megehetem, élvezhetem, az enyém lehet. És ha valaki nyomon követi a jeremiási próféciákat, akkor azt látja, hogy mivel a látható fontosabbá vált mint a láthatatlan; a most fizikailag megragadható a jövendővel szemben így aztán Isten városában és Isten népében úrrá lett, hogy

  • akinek keményebb az ökle, annak van igaza, így a jog a jogtalanság eszközévé lett;

  • akinek több a pénze, annak ítélnek a bírók;

  • a szegényeket kisemmizik abból is, amijük van, az irgalmatlanság uralkodott;5

  • a házasságtörés és paráznaság általános magatartási formává vált;6

  • az istentagadás lett az uralkodó szellemi irányzat7

  • a próféták és a papok sem Isten üzenetét hirdették, hanem olyan hazugságokat, amelyeket szívesen hallgatott a nép

Mindez 2600 évvel ezelőtt. Pedig, ha ezt a felsorolást halljuk, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy egy nagyon mai felsorolás mindez. És tényleg nagyon mai. És ahogy akkor Isten népére vált jellemzővé mindez, vajon Isten választott keresztyén gyülekezete mennyire más, mint a pogányok világa? Mennyire kevéssé köt le bennünket az örök élet, mint e földi életnek a gyümölcsei.

És mit ajánl a próféta? Mit ajánlanak az írások? Mire hív Isten? Akár hitetlennek, akár hívőnek gondoljuk magunkat?

Az ajánlat a következő

Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Lényegében azt mondja: keressétek az egyetlen helyes utat. Itt a fordítás „ősi ösvények”-et mond. De az eredeti szöveg kifejezése sokkal inkább azt jelenti „örök ösvények”. Tehát nekünk nem pusztán valamit kell keresnünk a régmúltban, hanem egy olyan utat, amely örökkévalóan Istenhez vezet. Isten tehát arra hív, hogy

kérdezősködjetek az örök ösvények után

Ezek az örök ösvények vezetnek el az örök életre – és bár többes számban van fogalmazva, ez senkit se tévesszen meg: az örök életre egyetlen egy út vezet: a Jézus Krisztusban való személyes hit, és a Jézussal való személyes kapcsolat. Ő az örök út, ahogy mondja:

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.8

Három dolgot szeretnék még az örök életnek az útjáról, az örök ösvényekről elmondani. Ezt három egyszerű felszólításként szeretném átadni: 1) Keresd!, 2) Válaszd!, 3) Maradj rajta. Keresd! – Válaszd! – Maradj rajta!

1. Keresd!

Isten arra hív, hogy keressük, és kérdezősködjünk az örök ösvények után. Vagyis a Krisztus nélkül élő ember számára nem szabad, hogy egyértelmű legyen az, hogy örök élete van. Vannak olyan emberek, akik Krisztust és a keresztyénséget elutasítják, de meg vannak arról győződve, hogy nekik van örök életük.

A héten a 8. osztályosok hittanóráján az élet értékéről beszélgettünk. Az egyik fiatal azt mondta: ő az élet Istentől teljesen függetlenül akarja élni és értelmezni. Belementem a gondolatba és azt mondtam neki:

Jó. Értelmezzük az életünket Isten nélkül. Honnan jössz? Honnan jön az életed? Mi volt, mielőtt megszülettél? A gyerekek elég gyorsan eljutottak oda, hogy semmi. Isten nélkül az életünk a semmiből jön (itt a biológiai származást kizártuk.) Az élet a születéstől a halálig tart. És a halál után hova tart az életünk, ha az életet Isten nélkül értelmezzük. És nem tudták azt mondani, hogy a semmibe. Valahova tartania kell. Ekkor megkérdeztem őket: Ha Isten nélkül értelmezve az életünket a semmiből jön, mire alapozzátok azt, hogy valahova, valamibe, valami jó felé tart. Miért gondoljátok azt, hogy Isten nélkül az élet, nem a semmiből a semmibe tart. Akkor pedig mi értelme az életünknek?

A gazdag ifjú felismerte, hogy nincsen örök élete. A filippi börtönőr felismerte, hogy nincsen örök élete. Én, mielőtt elfogadtam volna Krisztust, felismertem, hogy nincsen örök életem és szerettem volna örök életet. Annak ellenére, hogy mi nem tudjuk megtalálni Istent, ha ő meg nem keres minket, mégis ki merem mondani: nem az örök élet talál meg bennünket, hanem nekünk kell megtalálnunk az örök életet.

Ehhez azonban keresni kell. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy az örök ösvény, bizony keskeny út, de a kapuja is szoros. Ez azt is jelenti, hogy bár Isten a szeretetével hívogat erre az útra, ez a kapu és ez az út messze nem annyira csábító, mint a széles út. És az találja meg, aki keresi. Az találhatja meg, aki keresi az örök életre vezető utat. Aki nem szomjas, az nem keresi a forrást, amely a szomját oltja. Aki nem ismeri fel, hogy nincsen örök élete, és nem vágyik arra, hogy örök élete legyen, nem fogja keresni azt az utat, ami az életre visz, az a halál útján fog maradni.

Hogyan lehet keresni az örök ösvényeket? A prófécia szerint kérdezősködéssel – „kérdezősködjetek az örök (ősi)ösvények után”. Hogyan lehet örök életem? Kerested-e már ezt? Kérdezted-e már valakitől is? Jézus Krisztus azért alapította meg egyházát itt a földön, hogy meg tudja adni a választ erre a kérdésre az ő egyházán keresztül. Igen, hiszem, hogy itt a válasz, amit az egyház ad a kérdésre: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”9Keresd és kutasd, kérdezősködj az örök élet után, ha Isten világossá tette, hogy nincs örök életed.

2. Válaszd!

A második, amit az örök élet útjáról, az örök ösvényekről mondani akarok az, hogy Válaszd! Válaszd ezt az utat. Ha Isten már kijelentette neked az ő Fiát Jézus Krisztust, aki által mehetünk Istenhez, akkor válaszd ezt az utat. Hidd el, hogy nincs más út Istenhez, csak Jézus. Az az út, hogy Isten megbocsátja Jézusért a bűneidet, irgalmaz neked. A prófécia így mondja:

azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Az örök úton találjuk meg lelkünk békéjét Istennel. Közvetlenül kapcsolódik ez a mondat Jézus hívásához

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.10

Ez a megnyugvás azt jelenti, hogy megtaláltam Krisztussal az utat. Megtaláltam az életem célját és értelmét; megtaláltam Istent és a vele való békességet.

Egyáltalán nem egyértelmű az, hogy valaki választja ezt az utat. Valaki megmarad örök keresőnek, de dönteni nem mer, vagy nem akar. Nem választotta ezt az utat a gazdag ifjú sem. Jézus követésének keskeny útja elfogadhatatlan maradt a számára. Mert soha ne felejtsük el: Jézus követésének az útja a keskeny út. Ez az életünk legtöbb helyzetében azt jelenti, hogy amit nehezebb járni, az a Jézus útja. Lemondani mindig nehezebb, mint megtartani. Elengedni nehezebb, mint ragaszkodni valamihez. Amit a testi gondolkodás szerint nem választanánk: az Jézus útja.

Jeruzsálem lakói nem az Isten útját választották. Vajon keresztyénként melyik utat választjátok? Az aggodalmaskodás útját, az anyagiasság útját, az élvezetek útját? Vagy a Krisztus útját, a szolgálat útját, a szenvedések útját? Bármilyen ellentmondásosan is hangzik: ez az út az, amelyen megnyugvást találtok lelketeknek, mert ez az örök ösvény, a Krisztus útja.

A prófécia azt mondja: ne csak keresd az örök ösvényeket, hanem válaszd is azt, azon járj és így megnyugvást találsz a lelkednek.

3. Maradj rajta!

És legvégül: maradj rajta. Sőt! Menj végig rajta. A keskeny úton nehéz haladni. Vissza-visszacsábíthat a széles út. Könnyebb azon haladni. Gyorsabban lehet előrejutni; nem kell szembemenni a tömeggel, ami sokszor kellemetlen. De minden út akkor nyer értelmet, ha végigmegyünk rajta. 100 m-es síkfutást nem lehet megnyerni 50 méter lefutásával. Ahhoz 100 m-t kell futni.

Jézus a magvető példázatában, egy másik képben kifejezte azt, hogy nem mindenki terem gyümölcsöt, akinél a mag kicsírázik. Ugyanígy: azzal, hogy valaki választja ezt az utat még nincs örök élete. Annak lesz, aki mindvégig kitart és végigmegy. Lesznek olyanok, akik az első lelkesedés után feladják. Lesznek olyanok, akik fölött végül győz az aggodalmaskodásuk, vagy a vágyaik.

Mindig megmarad a szabadságunk, hogy akár menet közben is nemet mondjunk Istennek. Hogy válasszuk inkább az istentelenek útját, a test útját, a világ útját.

Olyan szomorú, amikor Isten hívására

Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Ez a válasz:

Nem megyünk!

Ezt a kiválasztottak mondták. Isten népe mondta: Nem megyünk! Mi jöhet még ezután? Isten maga teszi fel a kérdést:

Ne toroljam meg ezeket – így szól az ÚR –, és ne álljak bosszút az ilyen népen?11

Mi legyen azzal, aki az érdemtelenül felkínált kegyelmet megveti, ellöki, aki az örök ösvényt Jézust elutasítja? A széles út vége, a kárhozat. És mindegy, hogy eleve elutasítod, vagy csak halogatod, vagy menet közben térsz vissza oda – csak az jut be Isten mennyei hajlékába, aki végigmegy az örök ösvényeken.

Mert

aki mindvégig kitart, az üdvözül.12

Isten azt mondja:

kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Az örök élet útját

Keresd – Válaszd – Maradj meg rajta. Ámen.

1Mt 19:16 „Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

2Lk 10:25 „Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

3ApCsel 16:30 „majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”

4Jer 5:1 „Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit! Található-e, van-e olyan ember, aki törvény szerint él, és igazságra törekszik? Akkor megbocsátok ennek a városnak!”

5Jer 7:5-6 „Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására:”

6Jer 5:7-8 „Hogyan bocsáthatnék meg neked? Hiszen fiaid elhagytak engem, és nem Istenre esküsznek. Jól tartottam őket, mégis házasságtörők, és parázna nő házában tolongnak. Viháncoló ménekké lettek, mindegyik a más feleségére nyerít.

7Jer 5:12 „Megtagadták az URat, és ezt mondták: Nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget.”

8Jn 14:6

9ApCsel 16:31

10Mt 11:29

11Jer 5:9

12Mt 10:22

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok