A születendőt Szentnek fogják nevezni – Isten Fiának

Nyomtatás

Alapige: Lk 1:35

 

 

Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.

A karácsony egyik legalapvetőbb ténye az, amit a Lk 1:26-ban így olvasunk: „A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe …” A testet öltést Isten kezdte, az egész Istentől jött. Isten elküldött egy angyalt. Isten nélkül a karácsonynak valójában semmi értelme nincs. Isten nélkül a karácsony nem más, mint egy európai vagy amerikai ünnep. Isten nélkül még a buddhisták is találnak benne értelmet. De Isten nélkül mind a történelmi, mind a bibliai értelme elvész.

A Karácsony a világegyetemnek arról a Teremtőjéről szól, aki maga nem része az a világnak. A saját személyében Ő lépi át a határt önmaga és a világ között Fiának a személyében, és lép be abba a világba, amelyet teremtett. És ami ezt a tettét Istennek egészen különlegessé teszi az, hogy bár a világ lázad a Alkotója ellen, ő mégis eljött a világba, hogy megmentse azokat, akik aktívan lázadnak ellene. Az egyik legvilágosabb állítás az egész Bibliában az 1Tim 1:15 „Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”

Így a karácsony az az esemény, amit Isten kezdeményezett – Isten cselekedett a történelemben. A teremtett világ az egyetlen Létezőhöz tartozik, aki abszolút, akinek nincs kezdete és vége, aki nem fejlődik és nem változik – ő egyszerűen az aki van, ahogy kijelenti a 2Móz 3:14-ben a nevét: „Vagyok, aki vagyok.” A karácsony azt mondja el, hogy ez az Isten hogyan közeledik hozzánk és mi hogyan tartozunk hozzá.

Mit is mond el Lukács nekünk ebben a szakaszban?

  1. A végtelen Isten belépett a teremtésébe, hogy megmentse a bűnösöket.

  2. Emberré, megölhető élőlénnyé lett, hogy olyan legyen mint mi.

Erről szeretnék ma beszélni nektek, hogy Isten jó hírét megoszthassam veletek. Mi is történt karácsonykor, és ki az aki jött. És hogy ez milyen változást hoz a számotokra.

1. Hogyan lépett be a világba a világegyetem teremtője?

1.1. Belépve a világba véghezvitte a lehetetlent

Lk 1:37-ben azt mondja Gábriel „mert az Istennek semmi sem lehetetlen.” Elmondja Máriának, hogy Isten hogyan válhat emberré egy szűz méhében.

Isten már évezredeken át készítette elő a világot erre a lehetetlenségre. Hallgassátok meg a bizonyságtételeket:

1Móz 18:14 „Van-e valami lehetetlen az ÚR számára?”

Jób 42:2 „Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.”

Jer 32:17 „Ó, Uram, URam! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen.”

Isten szentjei újra és újra meglátták Istennek azt a hatalmas erejét, hogy előtte semmi sem válhat legyőzhetetlen akadállyá. És eljött az idő, hogy megtegye a leglehetetlenebb dolgot: maga Isten lép be a teremtésébe, teremtményhez hasonló formában, úgy mint teremtésének egy része, anélkül, hogy közben megszűnt volna teremtő Isten lenni.

1.2. Isten a világba egy szűz méhén keresztül érkezett

A Lk 1:26-27-ben azt írja Lukács: „A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, … ”

Az angyal azt mondja neki a 31. versben: „Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz …” És Mária válaszol a 34. versben: „Hogyan lehetséges ez, mikor én még szűz vagyok?” Vagyis József és Mária nem gondolták azt a jegyességről, hogy az már házasság, ők igaz emberek voltak és megvárták a házasság idejét.

Isten egy angyalt küldött egy szűzhöz. Isten ezen az úton lépett be a világba úgy, hogy megfogant egy szűz méhében. Túl sokat nem kell azon spekulálni, hogy miért ezt az utat választotta. Világosan beszél erről a 35. versben:

Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”

Isten azért döntött úgy, hogy egy szűz méhében fogan meg, hogy ezzel az apasággal a gyermek teljesen egyedi legyen – Isten Fia legyen és nem József fia. A gyermeknek isteni Apja van, biológiailag nem emberi apja. Ő ezért egyszerre isteni mint Isten fia, de ugyanakkor ember is, mint Mária fia. Isten ezért döntött úgy, hogy amikor belép a világba, akkor kiválaszt egy szüzet, hogy rajta keresztül legyen emberré.

1.3. Isten úgy lépett be a világba, hogy választott a Fiának egy törvényes apát, aki Izráel királyának, Dávidnak az örököse

Lk 1:26-27 „A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese.”

Kétezer éve, Ábrahám, Izsák és Jákób napjai óta, Isten előkészítette ezt a történelmi pillanatot. Ígéret ígéret után mutatott rá a napra, amikor eljön egy király, aki Dávid utódja és trónjának örököse. A próféciában azt olvassuk:

Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül” 1

A Biblia utolsó könyvében, a Jelenésekben, Jézus meglobogtatja zászlóját az egész történelem fölött ezekkel a szavakkal: „Én, Jézus … vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.”2

Isten nem általában egy emberként tört be a világban, hanem zsidóként, ezzel is beteljesítve 2000 év szövetségi ígéreteit úgy, hogy Izráel dicsőítse Istent szavának igazságáért, és minden nemzet dicsőítse Istent az ő irgalmáért. Jött mint Dávid fia és jött mint Isten Fia – jött zsidóként, hogy magának követeljen minden ígéretet, és jött emberként, hogy azonosuljon minden néppel.

1.4. Amikor Isten belépett a világba a Szentlelket küldte el, hogy isteni hatalmával megtermékenyítse Szűz Máriát.

Mária megkérdezi a Gábrielt Lk 1:34-ben: „Hogyan lehetséges ez, mikor én még szűz vagyok?” A következő vers tartalmazza a legfontosabb állítást amit csak könyv tartalmazhat az egész történelemben. Azt kérdezed Mária „hogyan”? Itt van hogyan: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”

Isten maga, a Szentlélek lehetetlent legyőző erejével – a Magasságos erejével – lép egy emberi apa helyére. Tiszta, erényes, szent, láthatatlan és titokzatos szárnyainak árnyéka alatt méhe megtermékenyül Isten Fiával.

Lukács ezeket mondja el nekünk arról, hogy az abszolút és végtelen Isten hogyan lép be a világba.

  1. Megcselekszi a lehetetlent;

  2. Kiválaszt egy szüzet, hogy rajta keresztül szülessen meg;

  3. Kiválaszt egy igaz embert, egy emberi apát, aki Dávid örököse és így Izráel királya lenne;

  4. Elküldi a Szentlelket isteni hatalommal, hogy megtermékenyítse Szűz Máriát isteni gyermekével.

Így lépjünk tovább a második részre azt a kérdést körbejárva: ki az, akiben Isten eljött?

2. Ki az, akiben Isten belépett a világba?

Kezdjük azzal a vitatott ténnyel, hogy az a személy, akiben Isten belépett a világba, egy király.

Lk 1:32b-33 azt mondja: „az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Három szó mondja el nekünk, hogy ez a személy egy király lesz: „Trón” – „az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját”; „Uralkodik” – „ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké”, „Uralkodás” vagy más szóval „Királyság” – „és uralkodásának nem lesz vége.”

Mi demokráciában élünk és nem királyságban. Vajon ez teszi istentelenné a rendszerünket? Egy királyság jobb lenne? Vajon miért inkább a demokráciát választjuk és nem a királyságot? Miért nem olyan vonzó számunkra a királyság – még úgy is, hogy mostanában vannak, akik szeretnék visszaállítani a királyságot. Miért inkább demokrácia, mint királyság?

Az egyetlen ok, amiért a királyság nem vonzó a számunkra az az, hogy e világ királyai végesek és bűnösek. És mint ilyenek, nem alkalmasak, hogy uralkodjanak más emberek felett. C. S. Lewis keresztyén író nagyon érdekesen ír arról, hogy miért hisz a demokráciában.

„Azok, akik a demokráciáért lelkesednek, mint pl. Rousseau, azért hisznek a demokráciában mert azt gondolják, hogy az emberiség annyira bölcs és jó, hogy mindenkinek joga van részt kapni a kormányzásból. De ezen az alapon nincs igazuk, mivel nem látnak tovább önmaguknál. Én nem érdemlek meg egy részt még egy tyúkól kormányzásából sem, nemhogy egy nemzetéből. … A valódi érv a demokrácia mellett az, hogy az emberiség annyira elesett, hogy senki sem kaphat ellenőrizetlenül hatalmat, hogy uralkodjon embertársai felett. Arisztotelész azt mondja: némely emberek csak rabszolgának valók. Nem vitatkozom vele. De amiért mégis elutasítom a rabszolgaságot, hogy senkit sem látok alkalmasnak, hogy úr legyen mások fölött.”

Ha lenne egy király, aki bölcsességében, hatalmában, jóságában és szeretetében alattvalói iránt nem véges, akkor a monarchia lenne a legjobb kormányzás. Ha egy ilyen uralkodó valaha is felemelkedne a világban – gyengeség, ostobaság, önzés és bűn nélkül – akkor egyetlen bölcs és alázatos ember sem akarna többé újra demokráciát.

A kérdés ugyanakkor többé nem az, hogy Isten eljön-e a világba mint egy király. Már megtette. A kérdés az: milyen király ő? És hogyan változtatja meg az életedet ez a királyság?

Négy szót találunk a szövegben, ami megmutatja ezt nekünk, és mind a négy azt is kifejezi, hogy a mi boldogságunkat szolgálja az, ha alávetjük magunkat ennek a királyságnak.

2.1. Szent

Lk 1:35 „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd …”

A Szent azt jelenti, tiszta, jó, nélkülözi hiányosságot, tökéletlenséget vagy szégyenfoltot. Ez a szó a reménységet jelenti a számunkra, mert azt jelenti, hogy ehhez a személyhez illik, hogy meghaljon helyettünk, mint Isten hibátlan báránya, és ezért illik hozzá, hogy úgy uralkodjon mint egy tökéletes király. A demokrácia szükségét szentségtelen királyok hozzák létre. A tökéletesen szent király megteremtheti az általános békességet és a tökéletes igazságot.

2.2. Isten Fia

Lk 1:35 „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” És a Lk 1:32b: „a Magasságos Fiának mondják majd …” Ez azt jelenti, hogy amikor Isten belép a világba a személyében ő egyszerre Isten és ember. A király aki uralkodik a világon nemcsak Izráel királya, mint Dávid fia. Ő a királyok Királya és az urak Ura, mint Isten Fia. Ennek a királynak a te királyoddá kell lennie, hogy megvédjen végtelen hatalmával. Senki nem pusztíthat el téged.

2.3. Jézus

Lk 1:31 „Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.”

Isten ezt a nevet választja a fiának: Jézus. És a Mt 1:21 még azt is elmondja: „akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” Jézus a héber Jósua név görög változata, ami azt jelenti: szabadító, megmentő. A világ királya a Szabadító nevet kapta. Azt is tudjuk, hogy nem az igazak szabadítója, hanem a bűnösöké. „Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse” - írja Pál Timóteusnak3. Minden szentsége, teljes istensége és hatalma megmentő irgalmának szolgálatában áll. Isten betört a világba hogy szent, isteni megmentő király legyen.

2.4. Szabadító

Lk 1:33 „ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Izráel királyát, aki a világ királya is, soha nem váltják le. Soha nem választanak helyette új elnököt a világ élére. Jézus trónját senki nem fogja örökölni. Az ő királysága örökké tart. Ezért szabadítása és védelme is örökké tart.

Isten belép a világba, hogy egy szent, isteni és megmentő király legyen örökké. Ez a válasz a kérdésre: Ki az, aki eljött karácsonykor?

A király ezen a karácsonyon azt bízta rám, hogy tegyem mindenki számára bizonyossá és nyilvánvalóvá az ő amnesztiáját, mindenkinek aki eddig elutasította az ő királyságát.

Mielőtt elfoglalta a világ trónját, ő meghalt a bűneinkért. Azért, hogy bárki, aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen4. Bárki, aki leteszi a lázadás fegyvereit és elfogadja a király bocsánatát és hűséget esküszik neki a szent, isteni és szabadító királynak élni fog örökké. Jézus Krisztus nevében gyere és fogadd el ezt az ajándékot!

1Ézs 11:10

2Jel 22:16

31Tim 1:15

4Jn 3:16

Tags: , , ,