Jn

Nyomtatás

Három személy – három ünnep

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Lk 1:9-23

Alapige: Jn 15:26

 Letöltés, meghallgatás!

A keresztyén hit három nagy ünnepe mellettnem nagyon figyelünk a keresztyénség kisebb ünnepeire – gondolok itt a vízkeresztre, a mennybemenetelre, Szentháromság-vasárnapja és van ahol még ennél is több ünnep gazdagítja az egyházi életet. Mi reformátusok pedig végképp nem nagyon figyelünk a kisebb ünnepekre.

Tiszteletben tartva, hogy lehet máshogy is csinálni, én ezt nem is tartom olyan nagy bajnak. De van egy kisebb ünnep – ami bizonyos értelembena három nagyot foglalja össze – ez a Szentháromság ünnepe, ami a pünkösdöt követő vasárnap. Ez az ünnep zárja le az egyházi év ünnepes félévét, és nyitja meg az ún. ünneptelen félévet, ami egészen adventig tart.

Bővebben: Három személy – három ünnep

Nyomtatás

Ne a veszendőt keresd Jézusban!

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Ézs 53

Alapige: Jn 6;22-27

 Letöltés, meghallgatás!

A görög regék Sziszüphoszt, Korinthus királyát úgy tartják nyilván, mint egy nagyon gonosz és véresen kegyetlen királyt, aki állandóan arra kereste az alkalmat, hogy ártson az idegeneknek és orvul meggyilkolhass őket. Végül Athén királya Thészeusz bosszulta meg rajta az ártatlanul kioltott életeket, de – így a görög rege – Sziszüphosz halála után az Alvilág legsötétebb mélységébe, a Tartaroszba került, hogy ott időtlen időkig egy kősziklát gördítsen a hegytetőre, de hiába verejtékezik, a kőszikla mindig visszagördül a lejtőn. Innen ered az értelmetlen és hiábavaló munkára és dolgokra alkalmazott jelző: sziszifuszi.

Bővebben: Ne a veszendőt keresd Jézusban!

Nyomtatás

Egyedül Krisztus által - az egyetlen út

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 14:6

Lekció: Zsid 1:1-3

 Letöltés, meghallgatás!

Bővebben: Egyedül Krisztus által - az egyetlen út

Nyomtatás

A kijelentés harmóniája

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 1:17

 Letöltés, meghallgatás!

Sokszor hallottuk ezt az igét 2016-ban. Amikor János evangéliumának bevezetőjeként leírta az Ige megjelenését a világban, lépésről lépésre építette fel azt, hogy a kezdetben már létező és örökkévaló Igét bemutassa mint Isten tökéletes kijelentését, aki belépett a világba.

De mit hozott Jézus Krisztus a világba? Egy hete ünnepeltük a világba való belépését – ahogy mint a világ világossága megjelent közöttünk, akinek van egy életkönyve, amibe azok nevei vannak beírva, akiket kiválasztott az örök életre, és akik őt, mint világosságot követik.

Bővebben: A kijelentés harmóniája

Nyomtatás

Felragyogott a világ világossága

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 8:12-16

Lekció: Jn 1:1-14

 Letöltés, meghallgatás!

Azt hiszem általában egyet érthetünk azzal, hogy az ünnepeink közül – legalábbis külsőségeit tekintve – a legszebb a karácsony. Tényleg igyekszünk széppé és meghitté tenni, sokkal inkább, mint más ünnepünket. Jó lehetőséget ad erre az is, hogy hamar sötétedik, fényessé, csillogóvá lehet tenni az estét. A karácsonyi vásárok fényárban úsznak. Miből táplálkozik mindez a vágy a szépség, a meghittség után. Kimondva, vagy kimondatlanul – sőt még akár úgy is, hogy valaki egyáltalán tagadja azt. Az evangéliumból fakadóan egészen mélyen gyökerezik mindez az az emberi szívben, amit az evangéliumnak az az üzenete táplál, hogy a világosság legyőzi a sötétséget; az isteni világosság, diadalmat vesz a világ és a bűn sötétségén. Vannak persze olyan emberek, egészen fiatalok is, akik gyűlölik az ünnepet; sokféle oka lehet annak, ezek közül az egyik, hogy egyszerűen nem találják meg az ünnepben mindazt, amit maga az ünnep ígér.

Mert mit ígér az ünnep? Azt, hogy jobb lehet az életünk és magunk is jobban lehetünk. Jobbak lehetünk azáltal, hogy a sötétség helyett a világosságban élünk. És de sokaknak kell csalódnia az ünnep ígéretében. Vajon azért-e, mert az ünnep ígérete hamis? Vagy azért, mert bár szép az ünnep külseje, de nem tudja ez a szépség igazán átjárni az ünnep belsejét?

Bővebben: Felragyogott a világ világossága

Nyomtatás

A kijelentés harmóniája

Olvasóink értékelése:  / 0

A kijelentés harmóniája

 

Alapige: Jn 1:17

Lekció: Jn 1:1-18

 Letöltés, meghallgatás!

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Amikor János evangéliumának bevezetőjeként leírja az Ige megjelenését a világban, lépésről lépésre építi fel azt, hogy a kezdetben már létező és örökkévaló Igét bemutassa mint Isten tökéletes kijelentését, aki belépett a világba.

Az, aki már kezdetben volt, aki maga Isten, lénye teljesen egy Istennel, egyszer csak belépett a világba, mint Isten tökéletes kijelentése.De – ahogy János az első levelében leírja – ez az Ige, ami kezdettől fogva volt, szemmel láthatóvá lett, kézzel tapinthatóvá és az ember számára megfigyelhetővé. Elindul János az örökkévalóságtól és megérkezik a térben és időben, az ember számára is érzékelhetően látható és hallható názáreti Jézushoz, aki az emberré lett Isten, az Isten Fia, aki ember voltában a láthatatlan Isten képmása és tökéletes visszatükröződése a világban és így a legtökéletesebb isteni kijelentés.

De mit hozott Jézus Krisztus a világba?Ez kell – vagy kellene, hogy legyen – az emberi egyik nagy kérdése. Mert jó, hogy eljött Jézus a világba, de mit hozott? Miért volt fontos, hogy Isten így jelentse ki magát az embernek?

Nos alapigénk azt mondja, hogy Jézus Krisztus a világba a kegyelmet és az igazságot hozta el.Ezt úgy mondja el János, hogy Isten kijelentésének csúcspontja és egyben végpontja is Krisztus. Ezért kezdi a Zsidókhoz írt levél is azzal a Jézusról szóló bizonyságtételt, hogy

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.1

Mi az, amit ma jó lenne megértenünk?

Bővebben: A kijelentés harmóniája

Nyomtatás

Az egyetlen Atyához vezető út

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 14:6

Lekció: Mk 10:17-27

 Letöltés, meghallgatás!

A gazdag ifjúval történtek nagyon megdöbbentette és szerintem meg is ijesztette a tanítványokat, hiszen Jézus arról beszélt, hogy az embernek, emberi erőfeszítéssel kisebb az esélye bemenni az Isten országába, mint a tevének átmenni a tű fokán.

Jézus mégsem azért jött, hogy az embereket elkeserítse egy örök érvényűen változhatatlan kárhozott állapot miatt, hanem azt, hogy ő feloldja ezt a lehetetlenséget. Vagyis lehetségessé tegye a lehetetlent – az embernek legyen mégis esélye bemenni a mennyek országába. Mai alapigénk arról szól, hogy mégis milyen úton lehet a mennyei Atyához menni.

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Bővebben: Az egyetlen Atyához vezető út

Nyomtatás

Örök élet kenyere

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 6:35

Lekció: Jn 6:58-69

 Letöltés, meghallgatás!

Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben azt vizsgáljuk, hogy mit mond a Messiás önmagáról. Ma a János evangéliumában található első ilyen kijelentésen keresztül szól hozzánk a Szentlélek. A sorozatot szándékosan nem sorrendben állítottam össze, hanem a mai üzenetet hozzákapcsoljuk az úrvacsora ünnepléséhez is, ezért szóljon most alapigénk a Jn 6:35-ből

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

Amint látjuk Jézus itt valami olyanhoz hasonlítja magát, amely létezésünk egyik alapfeltétele. A kenyér olyan alapvető élelmiszer, amely minden más élelemnek is kifejezője. A hét „én vagyok” kijelentés közül még egy van, amelyben Jézus létezésünk szempontjából ennyire alapvető és nélkülözhetetlen dologhoz hasonlítja magát. Ez a világosság, amiről már beszéltünk. Minden hasonlat az Ő egyetlenszerű, semmi és senki máshoz nem hasonlíthatóságát mutatja be, de ezekben egyszerűen azt mondja: létezésünk nélküle lehetetlen.

Bővebben: Örök élet kenyere

Nyomtatás

Bruce Carlson, a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Olvasóink értékelése:  / 2

Alapige: Jn 17

 Letöltés, meghallgatás!

Bruce Carlson a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Nyomtatás

Vakok Messiása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 9:35-38

Lekció: Mk 9:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

Jézus amikor a küldetéséről beszélt, akkor azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy a hirdesse a vakoknak szemük megnyílását”.

A mai történetünk egy olyan emberről szól, aki vak volt, és akinek Jézus látást adott – így tejesítve be a próféciát, amely szerint ő a vakok Messiása. Már hallottuk a történetet, ezt hadd foglaljam össze röviden – nem csak elismételve, amit el is tudunk olvasni -, mielőtt ennek az embernek az életében meg fogjuk látni, hogy Jézus neki valóban Messiása lett, nem pusztán gyógyítója.

1. Amit tudunk róla

Megtudjuk, hogy születése óta vak volt. Soha nem látott.

Megtudjuk, hogy ez az ember koldulásból tengette az életét, hiszen vaksága miatt munkaképtelen volt.

Megtudjuk, hogy éltek a szülei. Az nem derül ki a történetből, hogy mennyire gondoskodtak róla – a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy a szüleivel élhetett, akik a vakon született fiuk eltartásának terhén úgy igyekeztek könnyíteni, hogy kitették koldulni napról napra.

Megtudjuk, hogy része a zsidó nép hitközösségének ő is, meg a szülei is.

És végül megtudjuk azt, hogy felnőtt férfi, legalábbis nagykorú, tehát biztosan idősebb mint tizenkét éves.

Bővebben: Vakok Messiása