A tanítványok és Krisztus szeretete

Alapige: Jn 13:34-35

 

 Letöltés, meghallgatás!

A 2018. évben az istentiszteleti köszöntő ige és az áldás is arra emlékeztetett bennünket, hogy a gyülekezet Isten szent temploma. A gyülekezet elhívása, hogy itt a földön magába fogadja és visszatükrözi Isten szentségét. Az idén nem megyünk messzire ettől az elhívástól – arra fog emlékeztetni minket az évi aranymondásunk, hogy Isten szentségének a visszatükröződése, hogyan is történik meg a gyakorlatban. Legalábbis ennek egyik lényeges oldalát mutatja. Alapgénk a Jn 13:34-35

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Amikor elkezdtem kérni Istentől az útmutatást, hogy adjon igét, megakadt a szemem a református Bibliaolvasó kalauz évnyitó igéjén. Ott jött velem szembe az egész magyar református közösségnek ajánlásként adott aranymondás, ami rendkívül fontos dologra irányítja a figyelmünket. Egyetlen mondatban így foglalható össze: a Jézushoz tartozás legfontosabb ismertetőjele a tanítványok egymás iránti szeretete.

 

1. Jézus búcsúja

Jézus ezeket a szavakat az utolsó vacsorán mondta és a tanítványaitól búcsút vesz. Sok mindent elmondott ezen az utolsó vacsorán. Egy-egy mondatban kiemelném a legfontosabbakat.

1. A páskavacsorán a kenyér megtörésével és a kehely körbeadásával emlékeztette őket arra, hogy meg fog törni a teste és ki fog folyni a vére engesztelő áldozatul a bűneinkért.

2. A lábmosással arra tanította őket, hogy milyen lelkülettel szolgáljanak egymásnak és a világban.

3. Új parancsolatként az egymás iránti szeretetet adja nekik, mint egy olyan jelet, ami csalhatatlanul felismerhetővé teszi azt, hogy ki az ő tanítványa.

4. Bár ő elmegy, de nem maradnak magukra, mert az Atyával együtt elküldi a Szentlelket, hogy Pártfogójuk legyen a földi élet folyamán.

Mondott még mást is, sőt azt is mondta, hogy mindent el sem mond, mert nem tudnák még elviselni, de ez a négy a leglényegesebb.

Ebből emelkedik ki számunkra a szeretet parancsolata.

2. Parancsolat és szeretet

Sokszor hallottam már azt, hogy a szeretetet nem lehet megparancsolni. Márpedig Jézus itt világosan parancsolatként fogalmazza meg. Sőt az Úr már Mózes törvényében is lefektette a két kőtábla alapjaként a nagy parancsolatot.

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!1

Szeresd felebarátodat, mint magadat!2

Jézus kifejezetten összeköti és megerősíti ezt a nagy parancsolatot, ami valójában nem is kettő, hanem egy. Egy nagy.

Namármost, ha a szeretetet nem lehet megparancsolni, akkor Isten valami nagyon nagyot tévedett. El tudjuk képzelni, hogy Isten tévedett, nekünk pedig ezt helyre kell hozni? Sokan el tudják képzelni, de akik már megismerték Istent, azok tudják, hogy ez nem lehetséges. Isten amikor cselekszik mind jó okkal és céllal cselekszik és célba juttatja, amit akar. Amikor Isten mond valamit, akkor tudja, hogy mit miért mond. Ő nem téved. Ha pedig a szeretetet parancsolatként adja, akkor a szeretet parancsolható. És ha a szeretet parancsolható, akkor a szeretet engedelmesség és a szeretethiány engedetlenség. Mondjuk ki sarkosan és egyértelműen.

Tudom, most vannak, akik azt gondolják, hogy az érzelmeknek nem lehet parancsolni. Részben igazuk van – az érzelmeknek nem lehet parancsolni úgy, mint egy bakának, ez igaz. De vajon hol állítja a Biblia, hogy ilyen a szeretet, amit Isten megparancsol? Sehol. Ellenben például Pál azt írja a rómaiakhoz írt levélben:

A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak.3

Persze a szeretet sokkal több annál, mint hogy nem tesz rosszat, de ha már arra figyelünk, hogy senkit ne károsítsunk meg, senkit ne bántsunk meg szavainkkal és tetteinkkel, senkiről ne a rosszat feltételezzük egyből, akkor már nagyot léptünk előre.

Ez utóbbit nagyon jól illusztrálja az a vicc, amikor Kohn és Grün haragban vannak egymással, és Kohn próbál békülni és azt mondja Grünnek: „Azt kívánom neked, amit te is kívánsz nekem.” Mire Grün: „Mi az, már megint kezded?”

Szóval Isten nem tévedett akkor, amikor újra és újra parancsba adja a szeretetet. Általánosan is, vagy de például Pál konkrétan megfogalmazza az efézusi levélben a férjeknek, hogy szeressék a feleségüket, és ezt hogyan tegyék4, Titusznál pedig azt, hogy a feleségek szeressék a férjüket – és azt is leírja, hogy ezt hogyan tegyék5.

3. A szeretet ismertetőjel

Jézus azt mondja tanítványainak, hogy a szeretetük ismertetőjel.

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

A Jézushoz tartozásunk egyértelmű jele mindenki számára az egymás iránt megélt szeretetünk. Ez a tanítvány ismertetőjele.

A Biblia a Jézushoz tartozókat többféle elnevezéssel illeti. Ezek egyike az, hogy tanítvány. Nevezi a Biblia a Jézushoz tartozókat hívőknek, az Úr útjának híveinek; egy helyen említi, hogy Antiókhiában nevezik először a Jézushoz tartozókat keresztyéneknek – krisztusiaknak – de az egyik leghangsúlyosabb az, hogy tanítvány. A tanítvány az, aki Jézustól tanul. Nemcsak a tizenkettő tanítvány a Bibliában, hanem mindenki, aki Jézustól tanul.

A legfontosabb, amit Jézustól tanulunk, az éppen a szeretet: tanítvány vagy – és akkor vagy felismerhetően az én tanítványom – mondja Jézus, ha szeretitek egymást. Ezt pedig tőlem tanulhatod meg.

Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást.

Ha megkérdezem azt, hogyan szeretett téged Jézus, el tudod mondani. Tudom, hogy kapásból tudod a választ: úgy, hogy az életét adta értem. Úgy, hogy otthagyta mennyei dicsőségét és olyan emberré lett mint én, azért, hogy meghallhasson helyettem a kereszten a bűneim bocsánatáért. Jézus úgy szeretett engem, hogy áldozatot vállalt értem. Jézus megváltó szeretetének ez a legfontosabb jele: az áldozat, a keresztáldozat, amit érted hozott. Ha bizonyos akarsz lenni abban, hogy Jézus szeretett és szeret, akkor mindig a kereszthez jutsz el. Nem az áldások, hanem az áldozat Jézus szeretének a jele. Az ár, amit megfizetett a bocsánatodért és az örök életedért. Az általa elhordozott sérülések, fájdalmak és gyötrelmek, amit érted hozott.

De kit szeret Jézus? Két igét szeretnék felolvasni és utána ebből leszűrni a következtetést:

Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.6

Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.7

Jézus az övéit szerette, amit a Szentírás egyháznak ill. gyülekezetnek nevez. Krisztus az egyházat szereti. Nem az egyház szervezetét, de nem is csak az egyes hívőket. Hanem az egyházat, mint megváltott testét szereti.

Hiszem, hogy ezt sokkal komolyabban kell vennünk. Krisztus szereti a gyülekezetet. És Krisztus sohasem a gyülekezettől függetlenül ajándékoz meg bárkit is a szeretetével. Krisztus az ő testében, a gyülekezetben ajándokéz meg minket a szeretével. És csak akkor tudod te is átvenni ezt a szeretet tőle, ha megtanulod szeretni Jézust az ő gyülekezetén keresztül. Nem egyes, általad válogatott kereszyéneket, hanem a gyülekezetet egészében és tagjaiban.

4. Az új parancsolat

De miért nevezi Jézus ezt új parancsolatnak? Azért, mert Jézus az áldozatával ténylegesen valami újat hozott a világba. Azt a szeretetet, amivel Isten szeret minket. Ha megnézzük a világot, akkor azt látjuk, hogy az egész világ szeretet után sóvárog, de csak gyűlöletet képes teremni. Óriási a szeretethiány, amit aztán ilyen vagy olyan módon próbál pótolni – aminek talán az egyik leglátványosabb illusztrációja a nyugati világ elüzletiesedett karácsony-ünneplése.

De óriási a szeretethiány amiatt is, mert mindenki többet akar kapni, mint amit adni akar, vagy akár csak adni tud. És Jézus azt mondja: én úgy jöttem közétek, hogy odaadom nektek az én teljes szeretetemet. Mindnyájatoknak. Azt is tudom, hogy ezért a világ engem gyűlölni fog. Tudom, hogy lesznek olyanok, akik szeretni fognak engem, de mindig sokkal többen lesznek azok, akik gyűlölnek. De én mindenki számára elérhetővé teszem a szeretetemet még így is.

Titeket pedig azért küldelek, hogy ezt a szeretethiányt betöltsétek ott ahol vagytok. Ezt pedig azzal kell kezdenetek, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én titeket szeretlek.

A gyülekezet Krisztus szeretetétől lesz a gyülekezet. Ez adja meg a gyülekezet valódi minőségét. Fontos a hitvallás és a dogma. Fontos a gerinc és a tartás. De a gyülekezetet is, ahogy az emberi testet is, a szív élteti. Ezért ahol meghidegül a szeretet, ha hagyjuk, hogy meghidegüljön a szeretet közöttünk, akkor a szívünket vesztjük el.

Jézus világossá teszi: szereti a gyülekezetet. Szerette és szereti mindvégig. Szerette és szereti annyira, hogy önmagát adta érte. Neked pedig azt mondja: szeresd így a gyülekezetet. Nem mint elvont fogalmat – úgy talán még könnyű is lenne. Hanem szeresd úgy, ahogy Jézus szerette a gyülekezetet: Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, Simont és Lévit, Taddeust és Júdást, Tamást és Fülöpöt, Bertalant és kis Jakabot. Szerette őket akkor is, amikor torzsalkodtak, szerette őket akkor is, amikor hitetlenkedtek és szerette őket akkor is, amikor szétszaladtak.

Szereted így a gyülekezetet? Nem egyeseket a gyülekezetből. A gyülekezetet úgy, hogy nem a bűnöket nézed, hanem Krisztust keresed? Krisztust látod az esendőben? A bűnt és a hibát könnyű látni. Gondoljatok bele. Még Krisztusban is láttak bűnt azok, akik bűnt akartak látni benne, pedig benne semmi bűn nem volt. Persze, hogy könnyű bűnt látni az esendő emberben? De azt gondolod, hogy Jézus tényleg erre hívott el?

Nézzétek mire hív:

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Mit gondoltok: ha nem szeretitek egymást arról mit tudnak meg az emberek? Sokszor éppen az az egyház botránya, ha ez a szeretet hidegül meg.

Sokszor fogunk még az idén találkozni ezzel az igével – és kérlek engedd, hogy ez az Ige újra és újra megújítson és megállítson, a szívedbe hasítson és Krisztus szeretetét hívja elő belőled. Ámen.

15Móz 6:5

23Móz 19:18

3Rm 13:10

4Ef 5:25

5Tit 2:4

6Jn 13:1

7Ef 5:25

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok