Nyomtatás

Isten szent temploma

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Lekció: Zsolt 93

Alapige: 1Kor 3:17

 Letöltés, meghallgatás!

Tegnapi évzáró istentiszteletünknek ezt a címet adtam. Továbbtanulás. A reformációi emlékévünk központi gondolatává tettük azt, hogy megtanuljunk hitből élni. Földi életünkben azonban nincs bizonyítványosztás, egyáltalán nem mondhatjuk el azt, hogy megkaphatjuk a hitből való élet bizonyítványát és felsőbb osztályba léphetünk. És bár a hívő embernél az az egészséges, hogy növekedik a hitben és jó, ha mindig látjuk a növekedés irányát, de csak úgy érhetünk el újabb és újabb magaslatokat, hogy közben nem feledkezünk meg soha a hit alapelemeiről.

Ahogy elcsendesedtem azon, hogy Isten merre akar vezetni bennünket, először halkan, majd egyre erősebben elkezdett bennem visszhangozni ez a szó: szentség. Egy ijesztő szó, amitől félünk. Körülbelül úgy, mint a tökéletességtől. András testvérünk a karácsonyi prédikációban föltett egy költői kérdést: ki merné feltenni a kezét közülünk, hogy én tökéletes vagyok. És valószínűleg senki, vagy ha valaki mégis megtenné, akkor bizony magyarázatot várnánk tőle, hogy ezt mégis hogyan gondolja. Valószínűleg ugyanez lenne a helyzet, ha így kérdeznénk: ki merné feltenni a kezét, ha arra kellene válaszolni, hogy közületek ki szent? Talán még úgy is nehezen tenné ezt meg valaki, ha egyébként tisztában van a szentség bibliai fogalmával. De vajon értenék-e a többiek?

A szentség és tökéletesség a gondolkodásunkban egymással rokonértelmű fogalmak, mint ahogy a Bibliában is az. Gondoljunk csak arra, hogy Isten azt mondja:

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”1

írja Péter, idézve a 3Móz 11:44-45-öt. Jézus pedig a Hegyi Beszédben így fogalmaz:

Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.2

Nagyon keményen ütközik nekünk Istennek ez a hívása azzal együtt, amit fohászként is idéztem az Ef 1:4-ből:

Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.3

Ezt az évet a szentség megértésére szánjuk. Mai alapigénk, és egyben éves igénk – rövidebb formában az 1Kor 3:17.

Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Ma röviden három dologról szeretnék beszélni, mintegy az év nyitányaként úgy, hogy az évben bővebben el tudjunk mélyülni a szentségról szóló üzenetekben.

1. Isten szentsége

2. Az ember szentsége

3. A gyülekezet szentsége

1. Isten szentsége

Amikor a szentségről gondolkodunk mindenképpen Isten szentségéből kell kiindulnunk. Isten egyik legtöbbet kinyilatkoztatott és legalapvetőbb tulajdonsága a szentsége.

1.1. Ézsaiás látomása

Ennek a szentségnek talán legdrámaibb kinyilatkoztatása történt Ézsiás látomásában, amikor a templomban látta az Urat magasra emelt trónon ülve és szeráfok - ezek a különleges hatszárnyú mennyei lények - vették körbe az Úr trónját azt kiáltották:

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!4

Két dolog történt ennek hatására. Az egész kiáltásba beleremegett a templom, a templom megtelt a szentség füstjével. Ezzel párhuzamosan Ézsaiás halálosan megrémült – éppen az Úr szentségétől, mivel az Úr szentségének jelenlétében átélte elveszett bűnösségét.

1.2. János látomása

Nagyon hasonló volt ehhez János látomása Patmosz szigetén, ahol a megdicsőült Krisztust látta teljes szentségében:

A gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.5

A szentségnek ez a látomása rá is olyan hatást tett, hogy fizikailag rosszul lett és összeesett:

Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott6

Bűnös emberként így találkozni Isten szentségével valóban félelmetes dolog, még olyan emberek számára is, mint Ézsaiás próféta vagy János apostol. De ez tette üzenetükben őket annyira komollyá, mint ahogy Pál apostolét is, vagy a többiekét.

1.3. Egy személyes tapasztalat

Huszonhat évvel ezelőtt tapasztaltam meg ezt, amikor kb. egy évvel azután, hogy a katonaságnál elkövettem egy bűnt Isten szentsége ellen, ezt próbáltam elnyomni magamban, de Isten látta, hogy ezt nem vettem elég komolyan és egy éjjel úgy ébresztett fel, hogy valami természetfeletti fényesség vett körül, én pedig remegtem és izzadtam; és Isten egyetlen szót sem szólt, de a Lélek a szívem mélyéről felhozta ezt a bűnömet, és szavak nélkül is tudtam, hogy mire akar Isten elvezetni. Én senkinek nem kívánom ezt a gyötrelmet, még úgy sem, hogy mindez Isten kegyelméhez vezetett ismét.

1.4. Igéjének kinyilatkoztatása

De amikor Isten kinyilatkoztatja Igéjét, azt is szentségének nevében teszi. Mózes törvényében nagyon sokszor nyilatkoztatja ki az Úr az akaratát, hogy szentségét nyilatkoztatja ki hozzá. Csak egy példát szeretnék kiemelni ehhez:

Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek. 8Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat! Én, az ÚR, szentellek meg titeket.

Mi az, amit Isten szentségéből leszűrhetünk? Isten a maga szentségét azért nyilatkoztatja ki, hogy így érzékeltesse a számunkra, hogy ő teljesen tiszta, bűntelen. Őrá a bűnnek még az árnyéka sem vetülhet, sőt nem lehet semminek és senkinek köze hozzá, ami és aki bűnös és tisztátalan.

Nagyon világosan elmondja ezt Isten, amikor a Jelenések könyvében bemutatja a szent várost, a mennyből alászálló új Jeruzsálemet:

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.7

Ezt teszi világossá Pál apostol is, amikor ezt mondja:

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.8

Isten szent, erről nem mond le soha és ő nagyon komolyan veszi saját szentségét.

2. Az ember szentsége

Ezért kell beszélnünk az ember szentségéről. Pál az előző gondolatot a korinthusiaknak így folytatja:

Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.9

Ha az élő Isten szent és semminek nem lehet hozzá köze, ami bűnös és szentségtelen, hogyan lehetne hozzá közünk nekünk embereknek. Péter ezt nagyon világosan érzékelte a nagy halfogás után, amikor a csodán keresztül érzékelte a názáreti Jézus szentségét. Leborult előtte és azt mondta.

Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!10

Mert nagy félelem fogta el. Jézusnak azonban egészen más volt a terve azzal, hogy Isten Fiaként emberré lett itt a földön. Azt mondja Jézus Nikodémusnak:

Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.11

Ahhoz, hogy a világot elítélje, Istennek nem kellett volna tennie semmit, egyszerűen csak hagynia kellett volna a világot hagyni, hogy a maga útját járja. Isten azonban úgy döntött, hogy irgalmasan beavatkozik, egészen különleges módon. Emberré lett, hogy azután emberként magára vállalja életünk minden szennyét és felvigye áldozatként a keresztre így engesztelve ki tulajdon haragját és szerezve elégtételt igazságának. Ezért mondja Jézusról az Írás.

egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Egész egyszerűen meg kell szenteltetnünk, hogy közünk lehessen Istenhez. Máskülönben nem lehet közünk hozzá. Szentség nélkül nem közeledhetünk Istenhez és nem juthatunk be szent jelenlétébe itt a földön és nem lehet örök életünk.

Az ember szentsége alapvetően két dolgot jelent. Egyrészt Isten megszentelő kegyelmét, amelyben kiválasztott magának már a világ teremtése előtt, hogy az övéi legyünk. Másrészt az életünkben bekövetkező fordulatot, amely gyakorlati életszentségre, megszentelt életre vezet minket. Az apostol ezt így foglalja össze a rómaiaknak:

Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.12

Szentségünk tehát Jézus áldozatának bűnt eltörlő erejére épül fel, és ennek gyümölcse a szent életvitel, jutalma az örök élet.

Sokak számára a szentség mégis ijesztő és kellemetlen érzéseket kelt. Igen, tudjuk, hogy ez kell az örök élethez, de mégis valami szükséges rossznak gondolják, egy olyan veszteségnek, ami megfosztja az embert az örömtől és a szabadságtól. Úgy vannak vele, hogy a szentség jutalma csodálatos és ezért megéri szentnek lenni, de ez a szent életvitel annyi lemondást és kellemetlenséget jelent. A szent életvitel egy hatalmas áldozat, de hát nézzünk a jutalomra. Ezért megéri. Ezt azonban csak a képmutató farizeus gondolja a szentségről, ahogy Jézus bemutatja a böjtölésről szóló tanításában:

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.13

A képmutató úgy böjtöl, úgy imádkozik, úgy adakozik, úgy megy templomba, úgy végez szolgálatot, úgy mond le a bűnös dolgokról, hogy abból az látszódjon, hogy ő mekkora áldozatot hoz azért, hogy Istennek szentelt életet éljen. Félreértés ne essék, ez nem a boldog és hálás bizonyságtétel, hanem puszta magamutogatás és dicsekedés. Ez azonban messze van a valódi szentségtől és nemhogy vonzóvá nem teszi, hanem ellenszenvessé mindazt, amit a szentség jelent. És egy nagyon hamis képet sugall a szentségről, és ezért gondolkodnak tévesen az emberek – nemcsak hitetlenek, hanem hívők is – a szentségről.

Pedig a szentség nem egyszerűen az örök élettel ajándékoz meg, hanem az életünket is széppé teszi. A bűn ugyanis nem pusztán az ember személyiségét torzítja el, hanem ahogy egyre jobban kiteljesíti uralmát az életünk felett a születésünk pillanatától kezdve úgy fogja eltorzítani az arcvonásainkat és csúfítani az életünket. Pontosan az ellenkezője történik velünk amikor Isten szentsége elkezd munkálkodni az életünkben.

Egy egészen különleges változás ez, aminek különös példája Karla Faye Tucker, akit 1998. február 3-n végeztek ki egy különös kegyetlenséggel elkövetett kettős gyilkosságért. Bedrogozva a társával baltával verte agyon két áldozatát. Elfogták és halálra ítélték. A bűncselekmény elkövetése után semmiféle megbánást nem tanúsított, sőt büszke volt arra, amit tett. Az elfogása után három hónappal azonban valakitől kapott egy Bibliát, és ennek hatására megtért. Erről ő így vallott:

„Aznap este elkezdtem olvasni a Bibliát. Nem igazán tudtam, hogy mit olvasok, de mire észbe kaptam, már padlót fogtam és térden állva könyörögtem Istennek, hogy bocsásson meg nekem.”

A halálsoron eltöltött tizenöt év alatt keresztyén bizonyságtevő lett és Jézus Krisztus megbocsátását hirdette a raboknak, akik közül sokakat sikerült kibékítenie Istennel. Bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól és benyújtott egy kegyelmi kérvényt, hogy az ítéletét változtassák életfogytiglanra, amit azzal indokolt, hogy szeretné folytatni bizonyságtevő szolgálatát rabtársai felé. Ekkor azonban már egy teljesen másik ember. A CNN egyik riportere a halála előtt nem sokkal interjút készített vele, és amikor megkérdezte tőle, hogy milyen érzés megölni valakit, azt válaszolta:

„Borzalmas. Rettenetes tudni azt, hogy elvettél egy életet, egy nagyon értékes, drága emberi életet! Ez talán a legszörnyűbb dolog, amit ember tehet.”

Ezután megkérdezte tőle, hogy félelem nélkül fog-e belépni a kivégzőterembe. Karla azt válaszolta:

Igen. Ha sor kerül erre, ott is az Isten szeretetéről fogok beszélni. Ha a Teremtő így határoz és megengedi, hogy ez történjen velem, az rendben van. Hiszen már megmentette az életemet. Már kaptam Tőle egy második esélyt. Pedig nem érdemeltem meg. Tizennégy évvel ezelőtt én elvettem két embertől ezt az esélyt. Bármilyen terve is legyen Istennek az életemmel, az előttem álló utat vele fogom végigcsinálni, bárhogy alakuljon is.

A riporter egyszerűen nem hittel, hogy ez nem lehet csak Isten munkája, amire Karla azt válaszolta:

„De igen, lehet! Ha valaki olyasvalamit tesz, mint amit én tettem, és aztán mégis megtapasztalja az isteni megbocsájtást és szeretetet, ez a tapasztalat megváltoztatja az embert. Már tudom, mi az igazi szeretet. És tudom, mi az igazi megbocsájtás.”

És bár azért, hogy kegyelmet kapjon közbenjárt a pápa és világ számos más vezetője is, valamint az egyik áldozat testvére is, nem kapott kegyelmet.

Kivégzésének egyik szemtanúja így számolt be a kivégzésről. Végig mosolygott és a családjához fordulva ezt mondta:

Most megyek, hogy szemtől szembe találkozzak Jézussal. Mindent nagyon köszönök. Jók voltatok hozzám. Nagyon szeretlek benneteket. Nemsokára találkozunk! Várni fogok rátok!"

Az addig 120 halálos ítéletet végrehajtó hóhér néhány nappal a kivégzés után idegösszeroppanást kapott, felmondott, amivel elveszítette a teljes nyugdíját, akkor hatással volt rá Karla bizonysága. És hogy miért mondtam ezt el? Mert Karla a megtérése után nemcsak lelkileg, hanem külsőleg is kivirult és teljesen kicserélődött, meggyógyult az élete és életének szentsége sokakat megérintett.

A szentség, a Jézusból áradó szentség széppé teszi az életet. Mert ez a szépség Jézusból árad. János látomása nemcsak félelmetes Patmosz szigetén, hanem egyben fenségesen szépséges az a látomás, ahogy Jézust ő akkor látta.

3. A gyülekezet szentsége

És harmadszor alapigénk a gyülekezet szentségét emeli ki a számunkra. Isten elhívott szentjei automatkusan is egy közösséget alkotnak. úgy fogalmaz az Ige, hogy a gyülekezet Isten szent temploma.

Az Újszövetség gondolatvilágában a templom soha nem egy ház, hanem az egyház, ami az elhívott szentek közössége. Az Újszövetségben nincsenek templomnak nevezett szent épületek, de minden gyülekezet Isten szent temploma. Pál minden írásában a gyülekezetet elhívott szenteknek nevezi. A gyülekezet Isten szent temploma, ami a szentség és a közösség erejével tesz bizonyságot Isten kiválasztó szeretetéről. Ez a szent templom az, ahol ünnepeljük Istent szeretetéért, dicsőítjük őt szentségéért, betöltekezünk kegyelmének erejével, hogy a tőle kapott szentség szépségével szolgáljunk a világban.

Isten számára rendkívül fontos templomának szentsége, gyülekezetének szentsége. Azt mondja:

Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Isten számára annyira fontos ez, hogy egy komoly intést is fűz hozzá:

Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten.

Hogy Isten mennyire komolyan veszi választott népének szentségét, sok példát találhatunk a Szentírásban, most kettőt szeretnék kiemelni, egyet az Ó-, egyet az Újszövetségből.

3.1. Jerikó után

Jerikó csodálatos elfoglalásához Isten azt a parancsot adta, hogy szigorúan tilos zsákmányolni. A honfoglalók közül senki nem tarthat meg magának semmit, mindent el kell pusztítani. Ennek okait most nem részletezem, de a lényege az volt, hogy isten ezzel akarta hangsúlyozni a honfoglalás szentségét. Egy Ákán nevű férfi azonban titokban félretett magának a zsákmányból, aminek következtében a következő, könnyűnek ígérkező csatát elvesztették. És amikor a vereség okát kutatták, Isten világosan rámutatott Ákánra és családjára, akiket ezek után ki kellett pusztítani Izráelből, mert semmibe vették Isten szentségét és népének szentségét. A szentség semmilyen lehetőséget nem ad a nyerészkedésre Isten választottainak.14

3.2. Anániás és Szafira

Az Újszövetségből pedig Anániás és Szafira története mutatja, hogy Isten milyen komolyan veszi választottai szentségét. Anániás és Szafira eladták a földjüket és egyetértésben félretettek maguknak a föld árából, majd a többit úgy vitték adományként a gyülekezetbe, hogy az a föld teljes vételára. Senki nem kényszerítette és várta el tőlük, hogy adják el a földjüket. Senki nem kényszerítette őket és várta el tőlük, hogy a teljes vételárat adományként odaadják. Ők mégis azt hazudták, hogy az a föld teljes vételára és ők ezt a gyülekezetnek adják. A Szentlélek azonban leleplezte a hazugságot. Péter apostol ezt mondta Anániásnak:

Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? 4Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.”15

Ennek a leleplezésnek az erejétől, a szentségnek ettől az erejétől Anániás ott helyben meghalt, és később a felesége is meghalt az apostolok színe előtt.

Szeretett testvéreim! A gyülekezet szentségének alapja és forrása Isten, és a gyülekezet szentségének erejét és szépségét az elhívott szentek szentsége, gyakorlati életszentsége adja.

Isten azt mondja az ő temploma szent és ez a templom ti vagytok. Ebbe a szentségbe nyerünk betekintést és beavatást, hogy az Úrban egyre inkább növekedjünk szent templommá.

Az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

11Pt 1:16

2Mt 5:48

3Ef 1:4

4Ézs 6:3

5Jel 1:13-16

6Jel 1:17

7Jel 21:7

81Kor 6:9-10

91Kor 6:11

10Lk 5:8

11Jn 3:17

12Rm 6:22

13Mt 6:16

14Józs 7

15Apcsel 5:3-4