Szülők és gyermekek

Alapige: 2Móz 20:12

Lekció: Mt 15:1-9

 Letöltés, meghallgatás!

Legutóbb, amikor a Tíz Igéről – a Tízparancsolatról – beszéltünk, elértünk az első kőtábla igéinek a végére.

Röviden foglaljuk össze az első kőtábla üzeneteit.

1. Isten a szabadító, ezért azt várja népétől, amellyel szövetséget kötött, hogy ő legyen az egyetlen Isten, akinek imádatot adnak, akinek bizalmat és hitet adnak. Ennek azért is van jelentősége, mert nincs más Isten, szükségképpen más istenek tisztelete bálványimádás.

2. Istent ne akarják a saját képükre formálni, illetve a saját elképzeléseikhez igazítani, mert az is bálványimádáshoz vezet. Ezt szolgálja Isten képi kiábrázolásának tilalma.

3. Isten neve és személye legyen annyira szent előttük, hogy semmiképpen ne emlegessék nevét könnyelműen, ne használják azt hamis esküre, káromlásra és gyalázkodásként pedig véletlenül se említsék. Ellenben Isten nevének van megszentelt helye az imádatban és az ő szolgálatában.

4. Istennek adjanak tiszteletet azzal is, hogy egy héten egyszer le tudnak állni a saját dolgaikkal – el tudják engedni mindazt, amivel foglalkoznak, hogy egyrészt Isten előtt ünnepelni tudjanak, másrészt ezt az ünnepet meg tudják élni a testvéri és családi közösségben. Ha valóban át tudod engedni ezt a napot Istennek, azt fogod tapasztalni, hogy ő nem elvesz tőled valamit, hanem sokkal többel megajándékoz a vele és az egymással töltött időn keresztül.

Ha pedig még rövidebben szeretnénk összefoglalni az első kőtábla üzenetét, akkor ebben Jézus is a segítségünkre van, aki a Tórát idézve ezt mondja:

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.1

Itt az ideje, hogy a második kőtábla hat igéjével kezdjünk el foglalkozni.

Ezt is össze lehet foglalni egyetlen mondatban:

Szeresd felebarátodat (embertársadat), mint önmagadat.2

Ezt bontja ki bővebben a Tíz Ige második kőtáblájának hat igéje. Mielőtt azonban a következő igét vizsgálnánk megpróbálunk elvégezni egy kísérletet, amihez szükségem lenne egy önkéntes segítőre. Bátran lehet jelentkezni, ehhez semmiféle előképzettségre nincs szükség, sőt minél kevésbé ismeri valaki a Tízparancsolatot a kísérlet szempontjából most annál jobb.

A kérésem a következő: itt van a második kőtábla hat igéje egy-egy kártyán. Ha Isten azt mondaná neked, hogy te határozd meg ezeknek egymás után következő fontossági sorrendjét, melyiket tennéd az első, a második helyre és így tovább.

... (Mt 19:18-19)

Akkor most nézzük meg az 5. igét, amit a 2Móz 20:12-ből olvasok.

Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!

Ha azt feltételezzük, hogy Isten nem csak úgy véletlenszerűen rakta sorrendbe a parancsolatokat, akkor bizony az, hogy a második kőtábla elején ez a parancsolat áll, különös súlyt ad ennek a parancsolatnak.

1. A második kőtábla célja

Előbb azonban röviden hadd foglaljam össze, hogy mi is a második kőtábla célja. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni:

1. A második kőtábla is a helyes istentiszteletet mutatja be. Ezért soha nem szakítható el egymástól az első és a második kőtábla. Amikor a második kőtábla igéi is a szívünkbe vannak írva és az vezeti a szívünket a gondolataiknak és a cselekedeteinket: istentisztelet.

2. A második kőtábla megmutatja, hogy milyen az az emberi közösség – emberi társadalom – amelyben az ember biztonságban élheti meg az emberséget. Amelyben nem kell félni a másik embertől. Az emberi élet és az emberi társadalom védelme van nagyon röviden összefoglalva ezen a kőtáblán. Minél jobban felbomlik a második kőtábla szövete, annál élhetetlenebb lesz az a társadalom. És éppen ez az, amiben a keresztyéneknek teljesen gyakorlati módon sóvá és világossággá kell lenniük a világban, hiszen az Istentől elszakadt ember a maga személyes bűneivel és bűnös indulataival rombolja és roncsolja ennek a védelemnek a szövetét – Jézus Krisztus tanítványai minden ellenkező hatással ellentétben, átadva magukat Istennek teljes erejükből törekszenek arra, hogy ezeket az igazságokat megélni. Nem mint rájuk kényszerített törvényeket, hanem olyat, amit Isten írt bele a szívünkbe, bizonyságul az egész világnak Isten szeretetéről.

Ebben a sorban az első a Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!”

2. A család védelme

Éppen ezért az 5. ige sokkal mélyebb és több jelentéssel bír, mint a „Fogadj szót a szüleidnek!” vagy „Köszönj szépen!” vagy „Köszönd meg szépen, ha kaptál valamit!” gyereknevelő mondatok. Nyilván ez is benne van, de alapvetően Isten ezt az igét nem azért adta, hogy szülői tehetetlenségünkben előkapjuk ezt a mondatot, ha a gyermek rendetlen, vagy szemtelen. Nyilván szükség esetén erre sem árt emlékeztetni a gyermekeinket, de ennél mégis többről van szó.

Isten ebben elmondja, hogy a család egysége és békéje, a jól működő család minden egészséges társadalom alapintézménye. Ez egy olyan gondolat, amit bizonyos politikai irányok mára közhellyé koptattak. Ettől igaz marad, még akkor is ha a könyökünkön jön ki. Más politikai irányok viszont ezt az alapigazságot vehemensen támadják az egyén középpontba állításával.

Isten a családot, amely apából, anyából és gyerekekből áll a legmagasabb szintű védelemben részesíti. Olyan magas szintű védelemben, hogy számunkra már egyenesen barbár és elborzasztó, hogy az 5. igét azzal egészíti ki:

Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék.3

Annyit azonban érdemes tudni, hogy a Bibliában egyetlen olyan eset sem ismert, ahol ezt a parancsolatot valóban alkalmazták volna, de még Biblián kívüli forrásból sem ismert. De talán el tudjuk képzelni azoknak a szülőknek a kétségbeesését, akik odáig jutnak, hogy kár volt, hogy megszülettél. Azt azonban világosan bemutatja ez a kiegészítés, hogy Isten milyen magas fokú védelmet ad a családnak.

3. „Apádat és anyádat”

Ez először is látszik abból, hogy nem csak az apák tiszteletére, hanem az anyák ugyanolyan mértékű tiszteletére mutat rá. A világ bűnei és egyéb nyomorúságai sokféle módon zavarják össze, de az alap, amiből ki kell indulni mégis az, hogy egy családban ugyanolyan szükség van anyára, mint apára és fordítva, ezért mindkettőt ugyanaz a tisztelet illeti meg.

A gyermekek egy olyan családi közegben tudnak egészségesen fejlődni, ahol az apa betölti apaszerepét és az anya betölti anyaszerepét. Ahol az apák apák és az anyák anyák.

Mit értsünk ez alatt? Például abban, hogy egy férfi máshogy éli meg és fejezi ki a szeretetét mint egy nő.

Nagyon leegyszerűsítve mondom, és természetesen teljesen nem választható szét a kettő, de remélem érteni fogjuk.

Általában azt szokták mondani, hogy az apák szeretete feltételes szeretet, az anyáké feltétlen szeretet. Ebből pedig levonják azt a következtetést, hogy az anyák szeretete az igazi, az apákat meg a sarokba állítják, hogy tanulják meg ezt a feltétlen szeretetet, amit az anyák nyújtanak, mert különben nem igazi apák. Csakhogy az apák nem tudnak és normális esetben nem is akarnak nőiesen szeretni. Vagy gondolhatunk azokra az anyákra is, akik egyedül nevelik gyermekeiket és azzal kell küszködniük anyaként, hogy valahogy pótolják a családból hiányzó apát (vagy van ugyan valami férfiféle a családban, csak éppen ő is egy a gyerekek közül, nem apa).

Istennek nem ez a terve. Egy ember fejlődésében mindkét fajta szeretetre egyaránt szükség van. És ha azt mondom, hogy az anyák szeretete biztonságot nyújt, az apáké pedig irányt mutat, motivál, akkor talán közelebb jutunk az igazsághoz.

Isten az ő szeretetében pontosan így mutatkozik be nekünk. Őbenne együtt van ez a kettő. A feltétlen elfogadás, ugyanakkor az iránymutatás is. Jézus úgy beszél Istenről és mindig így beszél róla, mint mennyei Atyáról, még imádkozni is így tanít minket. De Isten a prófétán keresztül azt is elmondja magáról:

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!4

Világos, hogy itt Isten a legmélyebb anyai szeretethez és elfogadáshoz hasonlítja az ő szeretetét. De ez a kettő nincs együtt egyetlen férfiban vagy nőben. Csak kettőjük egységében tud tisztán ragyogni. Ez tükröződik vissza az ember teremtésében, amikor azt mondja Isten:

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.5 ... lesznek egy testté.6

A férfi és nő egysége a családon belül lehet csak képes visszatükrözni, a gyermekek felé továbbtükrözni Isten teljes szeretetét az apai, iránymutató szeretetben (amit néha feltételesnek gondolunk vagy érzünk), és az anyai, biztonságot nyújtó szeretetben. Persze az apák nagyon el tudják rontani, amikor szeretetük nem annyira iránymutató és motiváló, sokkal inkább követelőző és feltételes – mint mondjuk amikor egy apa úgy kommentálta gyermekének a nem kitűnő, hanem jeles bizonyítványát: „Nem baj, kukásnak még jó leszel!”

Pontosan azért, mert mindkét szeretetre szükség van ahhoz, hogy a család egészségesen működjön ugyanaz a tisztelet illeti meg az anyákat is mint az apákat és fordítva. És a szülőknek ebben támogatniuk kell egymást és nem versengeniük vagy egymás tekintélyét rombolniuk.

4. Az egész társadalomnak – közösségnek szól

Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a parancsolat nem pusztán a társadalom legkisebb tagjainak szól, hanem mindenkinek. A középkorosztálynak is. Ezt értelmezi és árnyalja a számunkra a Példabeszédek könyve, amikor azt mondja:

Hallgass apádra, ő nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, ha megöregszik!7

Ez ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a család alapegysége az apa-anya-gyermekek közössége, de a család ennél mégis több és kiterjedtebb. Ebben benne vannak a szülők szülei is. Méghozzá Isten szándéka szerint nem valamiféle öreg bútordarabként, akinek az élete már semmilyen haszonnal és értékkel nem bír, ezért valahogy lomtalanítani kellene.

Lehet, hogy megöregszik, lehet, hogy eltehetetlenedik, lehet hogy nyűgössé, értetlenkedővé, sőt egyenesen gondozásra szorulóvá válik. De embersége kapcsán az élete értékes marad Istennek.

Éppen az a nehéz mai rohanó korunkban – és nyilván a régiek is küzdöttek ezzel, máskülönben Isten nem szólt volna már annyira régen erről – hogy ahogy eltehetetlenedik az élet, annál inkább küszködik a fölöslegesség érzésével. És egy társadalom élete, egészsége és jövője egyáltalán nem független attól, hogy mit kezd az időseivel és mit tanulnak meg ebből a gyermekek. Félrerakják őket, hogy ne kelljen velük kínlódni – a jobb vagy rosszabb szociális gondozóhálózatban, vagy van helyük a családban. Még gondozásra szorulóként is.

Ebben a kérdésben világosan eligazít minket az Írás, ha a „tiszteld” szó jelentésének az összetett értelmét megragadjuk. A „tisztel” ige összefüggésben van olyan szavakkal,mint a súly, a tekintély és a dicsőség. A tisztelet éppen ezért azt is jelenti, hogy becsüld meg. Becsüld meg őt akkor is, amikor látod a gyengeségeit, a bűneit, az esendőségét. Ne hagyd magára és ne hagyd el!

5. Mit kezdjünk a sebeinkkel?

És amikor ide érkezünk, talán jó néhányakban mély sebek is újra feltárulnak. Lehet, hogy újra és újra küszködünk ennél a parancsolatnál azzal az érzéssel, hogy mit kezdjek az egyáltalán nem tiszteletre méltó apámmal vagy anyámmal. Azzal, aki tönkretette a gyerekkoromat. Egyáltalán – tényleg ennyire általános érvényű ez az ige, hogy rá is vonatkozik?

Emellett a kérdés mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert tele van a világ olyan férfiakkal és nőkkel, akik nemcsak a saját, hanem családjaik életét is tönkretették akár önpusztító élettel, akár hűtlenséggel, akár azzal, hogy gyermekeiket nem Isten félelmére, hanem kíméletlen önzésre nevelték.

Számunkra itt ragyog fel az evangélium ereje. Ahogy felnézünk Jézusra a kereszten, aki azért jött el a földre, hogy bocsánatot szerezzen nekünk – és bocsánatot szerezzen minden apaságában vagy anyaságában kudarcot vallott szülőnek, a szülője ellen lázadó, a szülőjét megvető és megtagadó gyermeknek. Malakiás könyvében olvasunk a Messiás prófétájának, Keresztelő Jánosnak és ezen keresztül magának a Messiásnak a bűnbocsánatot hozó szolgálatának egy érdekes vonatkozásáról:

Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.8

Isten kegyelme ahogy elvégzi bennünk a megváltás munkáját kimunkálja azt, hogy a szívünk meggyógyuljon még méltatlannak tartott apáink és anyáink irányába is.

Édesapám nagyon súlyos alkoholista volt. A szó minden értelmében tönkretette a családunkat alkoholizmusával, úgyhogy 12 éves koromban édesanyám elvált tőle. Akkor már olyan idős voltam, hogy dönthettem arról, hogy akarok-e találkozni apámmal kéthetente. Tele volt a szívem haraggal, egyáltalán nem akartam őt látni, miután elköltözött tőlünk. Hosszú évekig egyáltalán nem találkoztunk. Már felnőtt voltam, túl a katonaságon, jártam az egyetemre, amikor újra összefutottunk. Beszélgettünk, együtt mentünk egy irányba. És határozottan emlékszem arra, ahogy a Moszkva téren álltunk a zebránál és vártunk arra, hogy a lámpa pirosról zöldre váltson, ahogy ránéztem arra a félig-meddig hajléktalan, az alkoholtól tönkrement emberre, úgy belém hasított, hogy azért ő mégiscsak az én apám. És éreztem, ahogy a Szentlélek kisöpri a haragomat és a sértettségemet, és helyette eltölt szeretettel. Ezek után már többször találkoztunk, látogattam, időnként elmentünk sétálni. (A két nővére egyébként a maga módján nagy szeretettel gondoskodott róla). Amikor az esküvőnk volt többen a vendégek közül felháborodottan nem értették, hogy egy esküvőn miért nincs alkohol, miért nem lehet inni. De az is csak őmiatta volt, mert azt szerettem volna, ha a számára is egy tiszta emlék legyen a mi örömünk. És aztán úgy mehetett ki ebből a világból, hogy volt egy fia, aki a halálos ágyánál imádkozott érte és Isten kegyelmébe könyörögte őt. Ha nincs az evangélium, és ez az evangélium engem nem talál meg, akkor nem lett volna senki, aki halálos ágyánál Isten felé kíséri.

Ahogy körbenézünk a világban azt látjuk, hogy tele van szülőkkel, akik még a legjobb szándékkal sem tudnak helytállni szülői hivatásukban. Önpusztító vagy éppen magukat agyonhajszoló apákkal, akik nincsenek jelen a családban, a gyermekeiket a végtelenségig elkényeztető anyákkal, akik nem hajlandók tudomást venni a gyermekeik valódi szükségleteiről és problémáiról; dühös, haragvó és lázadó gyermekekkel. Ahogy Pál is írja:

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.9

Ha úgy érezzük, hogy Pál a mi napjainkat írja le, akkor már értjük mit jelent sóvá és világossággá lenni az 5. ige megélésében is, ahogy hagyjuk hogy formáljon minket az evangélium. Mert Isten tud egyedül valóban alkalmas szülőkké, és szüleik iránt tiszteletteljes gyermekekké formálni.

Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!

1Mk 12:30 vö. 5Móz 6:5; 5Móz 10:12; Mt 22:37; Lk 10:27

2Mk 12:31 vö. 3Móz 19:18

32Móz 21:17

4Ézs 49:15

51Móz 1:27

61Móz 2:24

7Péld 23:22

8Mal 3:24

91Tim 3:1-4

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok