A cselekedetekben bízók átka

Alapige: Gal 3:10-14

 Letöltés, meghallgatás!

 

A Bibliában olvasunk egy ősi történetet1, amikor egy pogány király el szeretné érni, hogy Izráel népe átok alá kerüljön. Felbérel egy pogány prófétát, hogy átkozza meg Izráelt, mert félt tőlük. Fölmegy a pogány próféta – Bálámnak hívják – és amikor ki akarja mondani az átok szavait, csak áldást tud mondani. Reklamál is a király, hogy nem ezért fizetek – próbálkozik is erősen a pogány próféta, de akárhogy is akar átkot mondani, csak áldást tud.

Sokszor hallunk áldásról és átokról. Halljuk, ahogy okkult módon átkot mondanak emberekre; sokszor még félünk is az átkoktól – bár Isten Igéje világosan bátorítja a hívőket azzal, az istenfélő embernek nincs félnivalója mások megátkozásától, mert az nem fog rajtuk. Ugyanakkor keressük azokat az utakat, módokat, amelyek alapján bizakodhatunk abban, hogy áldás alatt van az életünk, áldott emberek vagyunk.

Isten Igéje egészen más megvilágításba helyezi az átok és áldás kérdését, mint ahogy arról az Isten nélkül élő emberek képzelegnek. Mert mind az átok, mind az áldás nem pusztán a babonák világába tartozó dolgok, hanem nagyon is valóságosan jelen vannak az életünkben és hatnak rá. De egészen máshogy, mint ahogy általában elképzelik az emberek.

Legutóbb azzal fejeztem be

a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal.

Ezzel kapcsolatban az volt a végkövetkeztetésünk: Ha hiszel Istennek, hogy ő Krisztusban elfogadott igaz gyermekének, akkor Krisztust hordozod és ezért áldott vagy.

Pál azonban nemcsak a hitből élők áldásáról beszél, hanem azokról is, akiknek átok alatt van az életük. Gal 3:10-14

Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”. A törvény pedig nem hitből van, hanem „aki cselekszi, az fog élni általa”. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” - azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.

Rögtön szögezzük is le: Pál itt senkit sem átkoz meg, hanem csak a tényszerű igazságot fogalmaz meg annak fényében, amit már eddig is elmondott. A második fejezetben egyszer már elmondta, amit itt szinte szó szerint megismétel.

Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos …

Pál makacs következetességgel ragaszkodik ahhoz, hogy Isten előtt nem találhatunk elfogadást a törvény cselekedetei útján, csak azon az úton, amelyen Ábrahám is megtalálta – hitt Istennek. Csak annak az útján kerülhetjük el Isten ítéletét – pontosabban kerülhetünk ki Isten ítélete alól – ha elfogadjuk Krisztust megváltónknak, benne hiszünk és vele azonosul az életünk úgy, hogy a törvény által meghalunk a törvénynek, hogy Istennek éljünk.

1. Tévhit az áldással és átokkal kapcsolatban

Ezért muszáj meglátnunk az áldással kapcsolatos tévhitet – hogy ez azután az átokkal kapcsolatos tévhiteket is megvilágítsa.

A zsidó hátterű keresztyének azt hitték, hogy Krisztus evangéliumának elfogadása után is a Mózes törvénye szerint kell élniük és ez vezet az áldáshoz. Pál ezzel szemben nagyon radikális kijelentést tett: amiről azt gondolták, hogy az az áldás útja, valójában átok alá helyezi őket.

De miért gondolták azt keresztyének, hogy a törvény alatti élet áldást hoz? Azért, mert ők úgy olvashatták az Ószövetséget, hogy számos szakasz támogatja ezt a gondolatot.

A Zsolt 119:1-ben azt olvassuk:

Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek.

De más helyeken is találunk ilyen vallomásokat, mint pl. az 1. zsoltár verseiben:

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

Úgy tűnik itt valami mintha nem stimmelne. Hiszen azt látjuk, hogy a törvény azoknak az embereknek az életébe áldást hoz, akik az életüket ahhoz igazítják. (A Bibliában a boldog és áldott szavak ugyanazt jelentik.)

Most akkor Pál apostol téved, amikor azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak? Pál jobban ismerte az Ószövetséget, mint bármelyikünk, akkorát nem tévedhetett. Nem is tévedett. Ő nagyon jól tudta azt, hogy a törvény szót a Biblia kétféle értelemben használja.

Az egyik értelem az a Mózes törvénye, annak minden egyes parancsával, és rendelkezésével. Máskor viszont sokkal bővebb és általános értelemben azt jelenti: Isten Igéje, vagy Isten Szava.

Emlékezhetnek többen arra is, hogy amikor Isten adta Mózesnek a Sínai-hegyen a két kőtáblát arról az eredeti szöveg szerint és a fordításban is azt olvassuk: „Isten adta az igéket”. Ezért neveztük nem a megszokott módon Tízparancsolatnak, hanem „A Tíz Igének.” Nem pusztán parancsokat és rendelkezéseket, elvárásokat és kívánalmakat adott Isten, hanem igéket: az Ige pedig mindig Isten teremtő és éltető szavát jelenti. És mint ilyen valóban megmutatja a helyes utat. Pont ezért láthatjuk azt is, hogy miért van tele a Szentírás a törvény dicséretével.

Amikor pedig Pál apostol azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, akkor az alatt ő sem azt érti, hogy a törvény rossz, vagy Isten Igéje téved. Egyszerűen csak arra akarja felhívni a figyelmet, hogy Isten soha nem arra szánta a törvényt, hogy ezen az úton nyerjünk nála dicséretet, elfogadást és örök életet.

Viszont a Mózes törvényére hivatkozók azt állítják, hogy Mózes is megírta:

Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik!2

Mit emelnek ki? Azt mondják, hogy az az átkozott, aki nem tartja meg a törvényt. Pál ezzel szemben azt állítja: az az átkozott, aki a törvény megtartásában bízik. Most akkor mit gondoljunk erről?

Az apostol is idézi az 5Móz 27:26-ot. Sajnos a magyar fordításból hiányzik egy szó, ami viszont mind a héber, mind a görög szövegben benne van. Ez a szó a minden. Egész pontosan ezt mondja az Ige:

Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek minden igéjét és nem aszerint cselekszik.

Két fontos szó: minden és tedd.

Az Ószövetség maga mutatja meg nekünk és Pál erre nagyon pontosan felhívja a figyelmet: Ha nem tartunk meg minden dolgot és nem tesszük valóságosan azokat, akkor tényleg átok alatt vagyunk.

Ez a „minden” nemcsak költői túlzás: tényleg ez Isten határozott követelése. Jézus azt mondta:

Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.3

Jézus azt mondja: a törvényben minden érvényben van, amíg el nem múlik az ég és a föld. Sokan úgy próbálják meg elképzelni a keresztyénséget a zsidó vallással szemben, hogy a keresztyénség az egy könnyített verzió, de ez eleve rossz megközelítés. A Biblia sehol sem mondja azt, hogy a keresztyénség könnyített verzió lenne az Ószövetség vallásához képest.

Alapigénkben éppen Pál apostol az, aki felhívja a figyelmet, hogy ő nagyon is komolyan veszi, amit Isten mondott: aki nem tart meg minden egyes parancsolatot életének minden egyes percében az átok alatt van. Nemcsak azután számít, amikor már betöltötte a 18-at, hanem az élete első pillanatától kezdve.

Átkozott, aki nem mindent aszerint cselekszik. Nem elég, ha ismered a törvényt, nem elég ha szereted a törvényt, nem elég, ha tanítod a törvényt, de még az sem elég, ha tenni szeretnéd. Csak egy felel meg: ha teszed is. Akkor nem lehet szemet hunyni a kis kihágások felett, ahogy mi azt szeretnénk.

Nézzünk erre egy egyszerű példát. Magyarországon is műsorra tűzték a Ninja Warrior c. vetélkedőt, ahol egy tényleg nehéz akadálypályán kell végigmennie a résztvevőknek. Aki minden akadályt legyőz, csak az érhet célba. Nagyon könnyű hibázni és nincs javítási lehetőség. Nézzünk meg két résztvevőt a „Kötélcsapda” nevű akadálynál. Itt az a feladata, hogy fel kell ugrani egy karikára, onnan lendületet véve átugrani egy kötélhágcsóra, majd azon le kell mászni. Előbb egy hölgy rugaszkodik neki a feladatnak … most pedig nézzük ezt a derék fiatalembert, hogyan is kell ezt csinálni. … Látjuk a különbséget? A hölgy teljes lendülettel belevetette magát a medencébe, a karikát sem tudta elkapni. De a fiatalembernek sem sikerült, ő is kiesett. Miért? Mert a sarka egy pillanatra beleért a vízbe, ezt pedig a szabályok tiltják.

Pontosan így van akkor, ha a törvényben akarunk bízni. Teljesen mindegy, hogy valaki teljes egészében elmerül a bűnben, vagy csak a sarka érinti egy picit – vége. Ha a törvény által akarsz Istennek kedves lenni, egyetlen pici hiba és vége. Ott követjük el sokszor a hibát, hogy azt mondjuk, maradva a Ninja Warrior példájánál: mit számít, ha a sarka egy kicsit beleért a vízbe. Azért elég jól megcsinálta. De a szabály egyértelmű – nem érhet egy kicsit sem a vízbe. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy ha egy kicsit módosítunk a szabályokon, akkor az már rendben van. De Isten nem módosít a szabályokon. Egy aprócska vessző sem veszhet el a törvényből.

Mi tehát a tévhit az áldással kapcsolatban? Az, hogy ha Isten törvénye szerint élek, akkor az az áldás útja, ha ellenszegülök a törvénynek, az az átok útja. Pál ezzel szemben azt mondja: ha Isten törvénye útján akarok Isten szemében kedves lenni, akkor az egyetlen és legkisebb kihágás miatt is már átkozott vagyok. Kiállná közületek bárki is ezt a próbát? Mert én biztos nem.

Átkozott, aki abban bízik, hogy a törvény cselekedeteinek útján meg tud felelni Istennek.

2. Az átok

No, de mi az átok? A mi modern és érzékeny fülünknek túl rémísztőnek, erősnek, sőt kegyetlennek tűnik mindez. Sokat szívesebben gondolunk egy áldásosztó, mintsem egy átkokat szóró Istenre. Természetesen Isten nem szór átkokat – azt mi szoktunk –, sőt nála el van készítve minden áldás Krisztusban. Ezzel együtt semmi okunk szégyenkezni az Írás kemény szavai miatt, hiszen az Írás úgy mutatja be Istent, aki következetes és kérlelhetetlen a bűnnel szemben.

Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.4

Világos: egyetlen ember sem vétkezhet büntetlenül, mert Isten nem egy érzelgős és jóságos nagyapó – vagy pápa bácsi – akinek az a dolga, hogy kedvesen mosolyogjon és ossza az áldást számolatlanul – és ha véletlenül meg mer nyilatkozni, is ki meri mondani az igazságot, akkor már nem kell. Isten az emberek igazságos és következetes Bírája is. És az engedetlenség Isten haragja vagy átka alá von bennünket.

De hogyan kell ezt érteni? Úgy, ahogy Keresztelő János beszél Jézusról az evangéliumban:

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.5

És ehhez elég egyetlen pici hiba. Egy aprócska ferdítés az igazságon. Egy kis szabálymódosítás, ahogy szeretnénk egy kicsit is hozzánk igazítani Isten kijelentését, hátha úgy teljesíthető. De ez nem megy, mivel Isten egy kőszikla, akinek az

… útja tökéletes, a ... beszéde színigaz.6

Ezért a törvény cselekvésében bízni, hogy az majd elfogadottá tesz Isten előtt nemhogy az áldás útja, hanem éppen ellenkezőleg – a saját magunk választotta átok útja.

3. Szabadulás az átok alól

Mi ebben az átokban saját erőnkből csak mélyebbre tudunk menni. Van azonban Istennek egy ajánlata a számunkra és ez a törvény útja helyett az evangélium útja. Ő az, aki megszabadít ebből az átokból.

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ”

Krisztus is átok alá került a kereszten. De ő teljesen bűntelen volt. Ő maga is azt állította magáról, hogy bűntelen, amikor felteszi a kérdést:

Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani?7

Ezt pedig életének egyik legközvetlenebb szemtanúja Péter így összegzi a levelében:

ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját8

De akkor hogyan került Isten teljes haragja és átka alá Jézus?

Úgy, hogy önként vállalta Isten átkát – annak a kijelentésnek az alapján is:

átkozott Isten előtt az akasztott ember9

Ő, aki tökéletesen betöltötte a törvényt (neki még sarka sem ért a vízbe), és akinek ezért teljes joggal járt az áldás, mégis az átkot választotta.

Átokká lett értünk …

Az az átok, ami Jézusra nehezedett ugyanaz az átok, ami az engedetlenség következtében sújt minket. Jézus viszont önként átvállalta magára mindazt a mérhetetlen mennyiségű átkot, ami bennünket sújt az engedetlenség következtében, hogy megszabadítson minket. John Bunyan Zarándok útja c. regényében van egy jelenet, ami rendkívüli kifejezőerővel fejezi ki ezt és, ami óriási hatással volt rám, amikor olvastam.

Zarándok egy nagy teherrel a vállán indul útnak, amitől sehogy sem tud megszabadulni. Érzi, hogy mennyire nyomja ez a teher, de egyszerűen nem tudja letenni sehogy sem. Bármit próbál, a teher nyomja vállát, húzza lefelé, és teljesen kimeríti. És ahogy útján megérkezik egy útszéli kereszthez, ami felfüggesztve függ valaki és ránéz, a teher teljesen magától leesik a válláról és elgurul egy sötét barlangba.

Krisztus az, aki megváltott minket a törvény átkától – attól az átoktól, hogy mi nem tudunk annak megfelelni; leveszi rólunk minden engedetlenségünk terhét – ehhez pedig nem a cselekedetek, hanem a hit útján jutunk el. Ez a hit azt jelenti, hogy magunk is Krisztus keresztjének bűnöket eltörlő erejében bízunk és megragadjuk Jézus Krisztust.

Az Ószövetségben a törvény kihirdetésekor Mózes Isten szavával azt mondja a népnek:

előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!10

Isten ezt teszi ma is elénk Krisztusban. Az életet és a halált, az áldást és az átkot. Ha valaki az életet és az áldást a cselekedetek útján keresi az átkot és a halált választja. Ha valaki az életet és az áldást a Krisztusban keresi, az áldást és életet kap ajándékba, mert Ábrahám áldása a Krisztusban való hit útján és a Szentlélek ígéretében nyílik meg előttünk és árad ránk.

Isten ma is arra hív: az életet válaszd. Ámen.

14Móz 22-24

25Móz 27:26

3Mt 5:18

4Rm 1:18

5Jn 3:36

6Zsolt 18:31

7Jn 8:46

81Pt 2:22

95Móz 21:23

105Móz 30:19

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok