Igehirdetés

Nyomtatás

Az öröm nyugalma - a nyugalom öröme

Olvasóink értékelése:  / 0

Az öröm nyugalma – a nyugalom öröme

Alapige: 3Móz 25:1-22

Lekció: Lk 7:36-50

Az Ószövetség olvasása közben sokan nem ismerve az értelmezési kulcsot – aki nem más, mint maga Jézus Krisztus –, sokan botlanak meg. Ez a botlás oda is vezethet, hogy úgy látják az Ószövetségben Istent, Jahvét, mint aki speciálisan az Ószövetség Istene és nem azonos azzal az Istennel, akit Krisztus jelentett ki a számunkra.

Erre a botlásra még egyházak és hitrendszerek is épültek fel – már az ókorban. A 2. század első felében volt egy Markion nevű hitszónok, aki az Ószövetséget egy az egyben elvetette, az ismert újszövetségi iratok között is erősen szelektált és azt hirdette, hogy Jahve nem Jézus Krisztus atyja, hanem Jézus egy addig ismeretlen Istent jelentett ki az emberiség számára. Ez az Isten azonban az Ószövetség Istenével szemben nem féltékeny, nem haragos és nem törvénykező, hanem indulatoktól és haragtól mentes, jóindulatú Isten. Bár elismerte, hogy az ún. héberek Istene teremtette a világot, de az is csak gonoszságának eredménye volt, mivel ez a világ amiben élünk gyakorlatilag egy rosszindulatú kontármunka, amiben a halál és a gonoszság uralkodik és a szabad szellemet bezárta a test börtönébe. Ezért ő démiurgosz-nak nevezte ezt az Istent és valójában ördögnek tartotta. Szerinte Jézus nem is az Ószövetségben megígért Messiás, hanem olyan megváltó, aki megment a gonosz Isten hatalmából és kiszabadítja a szabad szellemet testének börtönéből.

Markionnak ezek a tévelygései háromszáz évig mérgezték a világot, vittek tévelygésbe embereket; de azt kell mondjam, hogy néha rejtetten, néha nagyon is nyíltan mai is egyre többször lehet találkozni azzal, hogy az Ószövetség Istenének semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Markion szellemi hatása nem múlt el nyomtalanul, sőt az újpogányság térhódításával új erőre kapott.

Ebből a szempontból is fontos éves igénk - „Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.”-, mert János evangélista Mózest és Krisztust nem szembeállítja, hanem összeköti egymással.

Bár Isten magát úgy is kijelenti, mint aki haragszik a bűn miatt és haragjában a bűnösökre ítélet vár; ezt nemcsak az Ószövetségben jelenti ki, hanem az Újszövetségben is; ebből is látszik Markion hazugsága és tévtanítása.

De Isten úgy is kijelenti magát, mint aki örökkévalóan irgalmas és szabadító, és ezt nemcsak az Újszövetségben, hanem az Ószövetségben is kimondja; ezen a ponton is hamisságot állít Markion.

A mai üzenetünkben arra fogunk egy különleges példát látni Mózes életéből, hogyan is jelenti ki Isten örökkévalóan irgalmát. Alapigénk a 3Móz 25:1-22

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen: 2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. 3Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését. 4De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg. 5Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.6De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, 7meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek.

8Számolj azután hét nyugalomévet, azaz hétszer hét esztendőt, úgyhogy a hét nyugalomév ideje negyvenkilenc esztendő legyen. 9Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a hetedik hónap tizedikén, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt országszerte. 10Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. 11Örömünnep legyen az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott; a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le. 12Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését.

13Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. 14Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. 15Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársadtól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. 16Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. 17Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

18Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. 19Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jóllakásig, és biztonságban lakhattok rajta. 20Ha pedig ezt mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be? – 21én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni. 22Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből esztek; egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek.

Bővebben: Az öröm nyugalma - a nyugalom öröme

Nyomtatás

Mk 8:13-21

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mk 8:13-21

 Letöltés, meghallgatás!

Nyomtatás

A Szentlélek parancsai

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Pt 1:13-21

Lekció: Apcsel 2:37-39

 Letöltés, meghallgatás!

Emberi életünk egyik nagy alapkérdése, hogy hogyan élhetem le jól az életemet. Mi a helyes életfilozófia, amire felépítem az életvitelemet?

Talán az, hogy nem törődök senkivel, csak magammal? Én vagyok önmagam számára a legfontosabb, ezért csak az a fontos, amit én tudok megvalósítani az életemben?

Vagy akkor élhetem le jól az életemet, ha meg tud szűnni önnön fontosságom tudata és mások szolgálatának rendelem alá az életemet? Akkor élek jól, ha mások boldogságát segítem elő?

Vagy akkor élem jól az életemet, ha az egész életemet az örökkévalóság távlataiban szemlélem és az életemet mindenben az örökkévaló szempontok alá rendelem?

Hogyan találjuk meg erre a választ? Keressük-e egyáltalán, vagy sodródunk az életben, nem gondolkozva az élet kérdéseiről? Hol keressük erre a válaszokat?

Bővebben: A Szentlélek parancsai

Nyomtatás

Hogyan mész az Úr elé?

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 3Móz 10:1-5

Lekció: Apcsel 5:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

Ha készítenénk egy körkérdést, hogy kinek melyik a kedvenc biblia könyve, szinte bizonyos vagyok abban, hogy Mózes könyvei nem nagyon szerepelnének a válaszokban, de hogy mondjuk a Mózes 3. könyvét egyáltalán nem választaná senki, abban egészen bizonyos vagyok.

Ez az a könyv, amelynek nagy részét az ószövetségi istentisztelet szabályainak a leírása tesz ki; olyan istentiszteleti szabályok leírása, amely az Úr Jézus egyszeri és tökéletes áldozatával elérték a történelemben betöltött céljukat, ezért ilyen értelemben Isten a tételes parancsolatokból álló törvényt hatályon kívül helyezte.1 mégis miért volt fontos a Szentléleknek, hogy azt, ami időleges volt, előttünk tartsa emlékeztetőként azzal, hogy a Szentírás részévé tette. Mert ez a könyv az, amely bár tele van időleges rendelkezésekkel, mégis újra és újra felemeli előttünk azt, hogy a szent Istenhez – ahhoz az Istenhez, aki a mennyei Apánk –, megfelelő szent hódolattal járulhatunk. Ő mennyei Apánkként, szerető Megváltónkként is a hatalmas és fenséges Isten, akihez tisztelettel és imádattal közelíthetünk.

Bővebben: Hogyan mész az Úr elé?

Nyomtatás

Előkészület a szövetségre

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2 Móz 19

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten Istennek egy nagy győzelmét láttuk, ahogy megnyílt a Vörös tenger Izráel fiai előtt, akik így átmenekülhettek az egyiptomi sereg elől a tenger túlpartjára, miközben az egyiptomiak odavesztek a rájuk zúduló tengerben.

Megértettük azt, hogy miközben Isten gyermekeit az ördög és a bűn nem szűnik meg üldözni, gyötörni és nyomorgatni, azt is láthatjuk, hogy éppen azért, mert Isten megtörte és megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt1; minden gyötrése és nyomorgatása ellenére Isten választottait többé nem győzheti le.

Izráel miután a túloldalon egy hatalmas dicsőítő ünnepet tartott, továbbvonult az Isten által kijelölt úton, hogy megérkezzen a pusztai vándorlás legfontosabb helyére, az Isten hegyéhez, a Hórebhez – más néven a Sínaihoz – ahol Isten már előkészítette a vele való találkozást a néppel.

Bővebben: Előkészület a szövetségre

Nyomtatás

A Vörös-tengeri csata

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2 Móz 14:10-22, 29-31

 Letöltés, meghallgatás!

A hadtörténészek nagyon szívesen készítenek leírásokat a történelem nagy csatáiról. Könyvek és filmek is bemutatnak ilyen nagy csatákat. Ma egy olyan csatáról szeretnék a számotokra beszélni, ami nem szerepel a világtörténelemben számon tartott nagy csaták között. Ez pedig a Vörös-tengeri csata.

Mózes életének megismerése során, láttuk az ő születését, felnövekedését a fáraó udvarában; száműzetését a Midján pusztájában, majd azt, ahogy Isten megszólította őt és elküldte őt egyiptomba Isten választott népének kiszabadítására.

Most Mózes életének megismerésében ugrunk egy nagyot a történetben, de előtte szeretném összefoglalni mindazokat az előzményeket, amelyek a mai történetünkhöz, a Vörös-tengeri csatához vezettek.

Mózest végül Isten meggyőzte arról, hogy vállalja a küldetést, felhatalmazta erőkkel és felhatalmazta üzenetével, hogy menjen vissza Egyiptomba, álljon a fáraó elé, és jelentse be a számára Istennek azt az akaratát, hogy engedje el a népet. A nép eleinte lelkesen fogadta a kivonulás lehetőségét, de amikor a fáraó megkeményítette a szívét és megnehezítette a nép dolgát, akkor rögtön Mózes ellen fordultak. Isten azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem tíz természeti és természetfölötti csapással térdre kényszerítette a fáraót, aki végül az utolsó, a tizedik csapás után saját maga küldte el a népet Egyiptomból.

Bővebben: A Vörös-tengeri csata

Nyomtatás

A megszabadítottak kiáltása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jel 7:9-10

Lekció: Mt 21:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

Amikor Virágvasárnapot ünneplünk akkor tekintetünket már előrevetjük Istennek azokra a nagyszerű tetteire, amelynek a Virágvasárnap a nyitánya. Ennek az eseménynek kicsit idézzük fel azokat a jellegzetességeit, amelyet az evangéliumban olvastunk. Jézus felül egy fiatal szamárra, amelyen még nem ült senki, hogy így jelezze, hogy ő a messiási próféciák beteljesedése, amelyről Ézsaiás és Zakariás könyvében olvashatunk. Ezt ismeri fel a Jeruzsálembe a páska ünnepére érkező zarándoknép, és nagy örömmel fogadták Jézust, leterítették elé az útra a ruháikat, valamint lombos és pálmafa ágakat vágtak, azt is az útra szórták elé. A 118. zsoltárt énekelték illetve hangosan kiáltották, amiből Máté evangélista ennyit idéz: “„Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”1

Ebben a kiáltásban összegződik az a nagy várakozás, hogy a Messiás szabadulást hoz a zsidó népnek a földi elnyomás alól, elfoglalja Dávid trónját Jeruzsálemben és onnan kiindulva kiterjeszti uralmát az egész földre, aminek következtében a teljes föld békességben élhet Istennel a Messiás uralma alatt.

Ez azonban nem lehetséges, mert nemcsak a föld népei ellenségesek Istennel, hanem a választott nép sem él az Isten iránti engedelmességben, amit megmutat az is, ahogy Jézus bemegy a templomba és ott a pénzváltókat és az áldozati állatok árusait kizavarja ezekkel a szavakkal: “Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”2

Bővebben: A megszabadítottak kiáltása

Nyomtatás

Mózes találkozása Istennel

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 3:1-15

Lekció: Jn 8:48-59

 Letöltés, meghallgatás!

Életem egyik legmeghatározóbb élménye az, amikor a katonaságnál egy januári fagyos, ködös hajnalon a várpalotai tüzérségi lőtéren fagyoskodtunk a lövegek körül és az egyik fiatal katona a fagyoskodás, kínlódás között elkezdte szidalmazni Istent, hogy milyen gonosz és rosszindulatú. Ennek kapcsán tettem neki bizonyságot Istenről, amire az volt a válasz, hogy Istenben ő ugyan nem fog hinni egészen addig, amíg kezet nem fog vele. Elmondtam neki, hogy ezt azért ne várja, mert akkor sem sokan hittek benne, amikor kézzelfoghatóan járt itt a földön. És akkor szabott egy feltételt. Ha Isten van és hall minket, akkor süssön ki a nap. Erre azon a nagyon fagyos és ködös januári hajnalon nem sok esély mutatkozott. Emberileg még most sem értem azt a határozott bátorságot, amivel kijelentettem neki: meglátod, hogy ki fog sütni a nap. Egy evangélikus fiúval azután egy alkalmas pillanatban imádkoztunk azért, hogy Isten tegyen bizonyságot magáról. És délre nem egyszerűen kisütött a nap, hanem olyan meleg lett ott január első hetében, hogy még a pufajkát is levettük, a löveg pedig beleragadt a sárba.

Bővebben: Mózes találkozása Istennel

Nyomtatás

Ahogy Isten felkészít

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Zsid 11:24-26

Tudjuk azt, hogy Isten nagyon sokszor máshogy méri az időt, mint mi. Mégis, ha a mi életünkben nem cselekszik tüstént, akkor úgy érezzük, hogy cserbenhagyott bennünket. Ha nem akkor teljesíti a kéréseinket, amikor mi azt szeretnénk, akkor úgy érezzük, hogy cserbenhagyott minket. Ha nem úgy cselekszik, ahogy mi azt a legjobbnak gondoljuk, úgy érezzük, hogy már nem is szeret. Nem vagyunk fontosak a számára – cserbenhagyott bennünket.

Vajon mit érzett Jób, amikor mindent elveszített, amit fontosnak érzett – és nem kapott választ gyötrő kérdéseire? Azt, hogy Isten cserbenhagyta őt.

Isten cserbenhagyja-e választottait? Kiálthatunk-e úgy, ahogy Jézus kiáltott a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”1

Mózes életének következő szakaszában erre is keressük a választ, illetve ezen keresztül arra, hogy Isten hogyan készíti fel választottait arra, hogy véghezvigye életükben az ő nagyszerű terveit. Mai alapigénk a 2Móz 2:11-25

11Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyjafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyjafiai közül. 12Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. 13Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: Miért vered a felebarátodat? 14Az így szólt: Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: Bizony kitudódott a dolog.

15A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. 16Midján papjának volt hét leánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vályúkat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. 17De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. 18Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte: Hogy-hogy ma ilyen korán megjöttetek? 19Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól - felelték. Sőt még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. 20Akkor ezt mondta a lányainak: Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk! 21Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. 22Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön. 23Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. 24Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. 25Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.

Bővebben: Ahogy Isten felkészít

Nyomtatás

Mózes születése

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 2:-1-10

Lekció: Zsid 11:23

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten megismertük – ill. felidéztük – azt a történelmi környezetet, amelybe Mózes megszületett. Izráel népe kb. 400 évig tartózkodott Egyiptomban, ennek első részében jólétben és békében élt, és ekkor a nép lélekszáma robbanásszerűen növekedett, majd tömegüktől a fáraó megijedve, előbb megnehezítette az életüket kényszermunkával, mivel azonban a nép ezek után is tovább növekedett és megtelt velük az ország, radikálisabb eszközökhöz nyúlt azzal, hogy elrendelte a héber újszülött fiúk megölését. Ez az az előzmény és történelmi környezet, amelybe Mózes megérkezett. Így olvassuk most el Mózes születésének történetét a 2Móz 2:1-10-ből.

Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. 2Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. 3De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. 4A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. 5A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. 6Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta: A héberek gyermekei közül való ez. 7A kisfiú nénje pedig ezt mondta a fáraó leányának: Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? 8A fáraó leánya így felelt: Eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. 9Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd! Megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. 10Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta: A vízből húztam ki.

Bővebben: Mózes születése