Igehirdetés

Nyomtatás

Az érem másik oldala: Jézus Krisztus keménysége

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Lk 20:21

Lekció: Jn 6:60-69

 Letöltés, meghallgatás!

Miközben Jézus Krisztus csodálatáról beszélgettünk, beszélgettünk természetfelettiségéről, hatalmáról, azután a szenvedéséről, Isten szeretetének testet öltött gazdagságáról. Nagyon sokszor beszélünk Jézus Krisztusról úgy, mint aki Isten szeretetének gyengédségével fordul hozzánk és hordoz bennünket. Ennek következtében sajnos a keresztyének sokszor be akarják skatulyázni Jézust ebbe a gyengédségbe, hogy azután ezzel igyekezzenek engedetlenségeiket igazolni.

Ma Jézussal kapcsolatban egy ezzel ellentétes igazságról is kell beszélnünk. Mégpedig Jézus keménységéről. Vagyis arról, hogy a Jézus Krisztusban megjelenő Isten szeretet és kegyelem minden gyengédsége mellett nem gyenge, nem manipulálható és nem játszható ki. Mert a gyengéd szeretettel kapcsolatban sokszor éppen ezek a félreértések merülnek fel: gyengéd, tehát gyenge; gyengéd, tehát manipulálható, gyengéd tehát kijátszható. De Jézust még az ő mélységes szeretete sem tántorította el attól, hogy megalkuvás nélkül élje meg Isten igazságát. Alapigénk a Lk 20:21. A főpapok és írástudók kérdéséről van itt szó, amelyben megkérdezik, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Ezzel vezetik be a kérdést:

Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját.

Modern, nyugati gondolkodásunknak különösen is megbotránkoztató Jézus szeretetének kemény, egyenes és szenvedélyes megnyilvánulása. Érzékenykedő emberek gyakran érezhették magukat megbántva Jézus csípős megjegyzéseitől. Akik a szeretetet csak lágy, gyengéd szavak és tettek formájában tudják elképzelni, számtalanszor megütköztek, sőt felháborodtak volna az Úr szúrós, nem egyszer nyersen őszinte szavaitól.

Bővebben: Az érem másik oldala: Jézus Krisztus keménysége

Nyomtatás

Apcsel 17:10-15

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Apcsel 17:10-15

 Letöltés, meghallgatás!

Nyomtatás

Bruce Carlson, a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Olvasóink értékelése:  / 2

Alapige: Jn 17

 Letöltés, meghallgatás!

Bruce Carlson a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Nyomtatás

A halottak messiása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Lk 11:33-44

Lekció: Jn 20:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

„Megtaláltuk a Messiást!” - ez évi vezérigénk alapján azt néztük meg idáig vasárnaponként, hogyan valósult meg ez a rátalálás különböző emberek életében. Hogyan értette meg valaki azt, hogy a Messiás újjászületést kínál a számára, vénsége ellenére is, hogyan értette meg valaki, hogy tönkrement élete hogyan állhat helyre öt házasság és egy élettársi kapcsolat után a Messiás szeretetében, hogy valakinek a hite hogyan juthat el az ún. mágikus hittől az igazi hit megtartó erejéig a Messiás mellett, hogy valaki hogyan talál emberére a Messiásban akkor, amikor már senkire sem számíthat; egy bűnös hogyan talál bocsánatra és új életre a Messiásban; egy vak hogyan lesz látóvá és egy gyászoló számára milyen vigasztalást nyújt. És tegnapelőtt – Nagypénteken - azt is láttuk, hogy a Messiás milyen szeretettel osztja szét önmagát még azok között is, akik gyűlölik őt, vagy közömbösek iránta, hogy mindazok, akik hitre jutnak benne, hogyan lesznek részesei a Messiás által adott megváltás ajándékának.

Bővebben: A halottak messiása

Nyomtatás

Vakok Messiása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 9:35-38

Lekció: Mk 9:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

Jézus amikor a küldetéséről beszélt, akkor azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy a hirdesse a vakoknak szemük megnyílását”.

A mai történetünk egy olyan emberről szól, aki vak volt, és akinek Jézus látást adott – így tejesítve be a próféciát, amely szerint ő a vakok Messiása. Már hallottuk a történetet, ezt hadd foglaljam össze röviden – nem csak elismételve, amit el is tudunk olvasni -, mielőtt ennek az embernek az életében meg fogjuk látni, hogy Jézus neki valóban Messiása lett, nem pusztán gyógyítója.

1. Amit tudunk róla

Megtudjuk, hogy születése óta vak volt. Soha nem látott.

Megtudjuk, hogy ez az ember koldulásból tengette az életét, hiszen vaksága miatt munkaképtelen volt.

Megtudjuk, hogy éltek a szülei. Az nem derül ki a történetből, hogy mennyire gondoskodtak róla – a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy a szüleivel élhetett, akik a vakon született fiuk eltartásának terhén úgy igyekeztek könnyíteni, hogy kitették koldulni napról napra.

Megtudjuk, hogy része a zsidó nép hitközösségének ő is, meg a szülei is.

És végül megtudjuk azt, hogy felnőtt férfi, legalábbis nagykorú, tehát biztosan idősebb mint tizenkét éves.

Bővebben: Vakok Messiása

Nyomtatás

Aki a Messiásban emberére akadt

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 5:1-9a

 Letöltés, meghallgatás!

Egy Kanadában szolgáló barátom mesélte el egy esetét a lelkészi szolgálatából, ami őt is, engem is különösen szíven ütött. Egyszer felhívták egy öregotthonból, hogy elhunyt egy náluk lakó idős ember, akinek miután átvizsgálták a hátramaradt dolgait, hogy megkeressék az elhunyt hozzátartozóit, a feljegyzések között megtalálták a gyülekezetének a címét és telefonszámát. Ekkor felhívták a barátomat, és megkérdezték, hogy ismerte-e azt az embert. Ő nem ismerte és semmit sem tudott róla. Akkor az otthon vezetője megkérdezte tőle, hogy elvállalja-e a temetési szertartást ennek az embernek a temetésénél. Ő elvállalta. A temetésre vitt magával egy vagy két gyülekezeti tagot. ... És ennyi volt a végtisztességet tevő gyülekezet. Senki más. A sírásók voltak ott, a lelkész és a gyülekezetéből egy-két ember.

A temetés után szóba elegyedett a sírásókkal és megkérdezte tőlük, hogy a temetések milyen hányada olyan, hogy senki sincs ott az elhunyt hozzátartozói közül. A sírásók azt mondták, hogy az összes temetés körülbelül egyharmada ilyen. Vajon milyen élettörténetek és életsorsok lehetnek ezek, ahol és amikor valaki ennyire magára marad ebben a világban, ennyire senkije sincs; a végtisztességet is olyan emberek adják meg neki, akik soha nem ismerték. Egy ember, akinek senkije nincs és észrevétlenül elmegy a világból – senkinek nem hiányzik, senki nem gyászolja, senki nem kíséri el az utolsó útra.

Mai történetünk egy olyan emberről szól, aki ilyen helyzetből találta meg a Messiását. akinek nem volt embere, de akire rátalált a Messiás és aki így a Messiásában emberére akadt. Alapigénk a Jn 5:1-16

1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. 3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. 4Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett). 5Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” 7A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.” 8Jézus azt mondta neki: „Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” 9És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt.

Történetünk azzal kezdődik, hogy Jézus felmegy Jeruzsálembe az ünnepre. De nézzük meg, hogy Jézus az ünnepen kik közé megy. János nem azt mutatja be ebben a történetben sem, hogy Jézus hogyan ünnepel együtt a zarándokokkal, hanem azok közé megy, akiknek sem kedvük, sem lehetőségük ünnepelni. Jézus az ünnepen a betegekhez megy.

Bővebben: Aki a Messiásban emberére akadt

Nyomtatás

Mágikus hittől a Messiásban való hitig

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 4:46-53

Lekció: Mk 8:27-30

 Letöltés, meghallgatás!

„Megtaláltuk a Messiást!” – Eddig három olyan személyről beszéltünk az idén, aki ezt elmondta másoknak, mert elmondhatta. Az első András, akitől szó szerint idéztük ezt. A második Nikodémus volt, aki megértette, hogy neki az előkelő, vallásos elöljárónak is szüksége van újjászületésre ahhoz, hogy megláthassa az Isten országát, megláthassa azt, hogy kicsoda Jézus valójában. Harmadszor pedig egy samáriai asszonyról láttuk ugyanezt, akinek az életében azt fedezhettük fel, hogy akármennyi gát is volt közte és Jézus között a kegyelem mindezt áttörte, és megmentette ezt a nőt.

Ma egy férfi hitének a növekedését és mélyülését fogjuk megfigyelni. Azt a folyamatot fogjuk megérteni, ahogy valaki hitben nagyon messziről elindul és elérkezik ahhoz a hithez, amely ténylegesen megmenti őt – pontosan, ami egészen élővé teszi életében Isten kegyelmét.

Alapigénk a Jn evangélium 4:46-53

46Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. 47Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. 48Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” 49A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.” 50Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. 51Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. 52Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. 53Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus: „A te fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe.

Bővebben: Mágikus hittől a Messiásban való hitig

Nyomtatás

Újjászületés – újrakezdés a Messiással

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 3:1-7

Lekció: Jn 3:16-21

 Letöltés, meghallgatás!

Ahogy elkértem és megkaptam ez évi igénket, Isten azt is megmutatta nekem, hogy arról kell beszélnem az év első felében, hogy emberek hogyan találkoztak a Messiásukkal. Ahogy János evangélista különböző élettörténeteket bemutat, amelyeknek a végén kimondva vagy kimondatlanul ott van ez a mondat: „Megtaláltuk a Messiást!” Az első ilyen találkozást, illetve beszélgetést nézzük meg ma, amelyet Jézus és egy Nikodémus zsidó elöljáró folytatott. Alapigénk a Jn 3:1-7

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: „Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten.” 3Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 4Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” 5Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.

Ezzel az igével egy kissé zavarba kerültem, mivel az egész beszélgetés olyan mély és olyan gazdag, hogy természetesen nem bontható ki minden egyetlen, emészthető hosszúságú prédikációban. Hiszen hol is ragadjuk meg ennek a beszélgetésnek az üzenetét? Beszélhetnénk az újjászületésről, annak az egész bibliai teológiai és dogmatikai kifejtéséről; beszélhetnénk arról az egyetlen igeversről, amit még a lekcióban hallottunk, ami a Biblia talán legismertebb verse, és amibe Jézus belefoglalta a teljes evangéliumot.

Bővebben: Újjászületés – újrakezdés a Messiással

Nyomtatás

Megtaláltuk a Messiást!

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 1:41

Lekció: Jn 1:35-42

 Letöltés, meghallgatás!

Ha hallunk valami különleges hírt, azonnal késztetést érzünk arra, hogy megosszuk valakivel. Egyszerűen muszáj elmondanunk másnak, ha hallottuk valakiről, hogy beteg, hogy meghalt valaki, hogy babát vár. Sajnos néha ez a kényszer még akkor is működik, ha valamit bizalmasan közölnek velünk úgy, hogy azt ne adjuk tovább.

Van azonban egy jó hír, amivel kapcsolatban igen szemérmesek vagyunk – pedig az nemhogy nem titok, hanem egyenesen parancsunk van arra, hogy továbbadjuk; ráadásul egy szenzációsan jó hír, amilyen nincs még egy világon. Lehet, hogy az a baj, hogy jó hír – mi sokkal inkább a rossz híreket szeretjük továbbadni. A jó hír az, amit András mondott Péternek, és ami mai alapigénk

Megtaláltuk a Messiást

A történetet olvasva azt láttuk, hogy András Keresztelő János tanítványa volt, és János bizonyságtételének a hatására kezdte el Jézust keresni. Amikor pedig saját maga is megbizonyosodott arról, hogy Jézus több mint egy különösen tehetséges, megnyerő vallási tanító, akkor az első, amit megtett, hogy Péterrel is közölte a hírt, hogy Jézusban megtalálta a Messiást! Röviden ennyi a történet, most igyekezzünk a történet mélyére látni.

Bővebben: Megtaláltuk a Messiást!

Nyomtatás

Megvilágosító világosság

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 1:9

Lekció: Jn 1:1-14

 Letöltés, meghallgatás!

Az ünnepeink közül a leginkább a karácsonyt kíséri a legtöbb fény. Nemcsak azért, mert hamar sötétedik és ez jó apropója a díszkivilágításnak. Nyilván ma már nem mindenki tudja miért van az, hogy díszes fényfüzérekkel díszítjük a lakásunkat, különleges fényeket adunk a dekorációknak, de azért sokan tudják: mert ez az ünnep a világosságról szól. Valami olyan történt karácsonykor, amelyre emlékeztetnek bennünket ezek a kis fények: lett világossága a világnak. Ez volt a célja az egyháznak – közelebbről Gyula pápának a IV. században azzal is, hogy a karácsony ünnepét – nem ismerve Jézus születésének pontos dátumát – december 25-ére tették. December 22-én volt az év legrövidebb napja és leghosszabb éjszakája. Mostantól rövidülnek az éjszakák és hosszabbodnak a nappalok. Ehhez a természeti törvényhez kapcsolódott a pogány vallásokban a legyőzhetetlen napisten kultuszának az ünnepe. A keresztyén egyház ezzel azt üzente: Jézus Krisztus a legyőzhetetlen Isten, aki a világ világossága.

 

Arról szól a mai üzenetünk János evangéliuma 1. fejezetének 9. verse alapján, hogy Jézus Krisztus a megvilágosító világosság.

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

Az első dolog, amiről beszélnünk kell, hogy az Ige Jézus Krisztus, a második, hogy Jézus Krisztus igazi világosság az álvilágosságokkal ellentétben, a harmadik az, hogy ez a világosság minden ember rendelkezésére áll. A negyedik pedig az, hogy mi ennek a világosságnak a sorsa.

Bővebben: Megvilágosító világosság