Igehirdetés

Nyomtatás

A kijelentés harmóniája

Olvasóink értékelése:  / 0

A kijelentés harmóniája

 

Alapige: Jn 1:17

Lekció: Jn 1:1-18

 Letöltés, meghallgatás!

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Amikor János evangéliumának bevezetőjeként leírja az Ige megjelenését a világban, lépésről lépésre építi fel azt, hogy a kezdetben már létező és örökkévaló Igét bemutassa mint Isten tökéletes kijelentését, aki belépett a világba.

Az, aki már kezdetben volt, aki maga Isten, lénye teljesen egy Istennel, egyszer csak belépett a világba, mint Isten tökéletes kijelentése.De – ahogy János az első levelében leírja – ez az Ige, ami kezdettől fogva volt, szemmel láthatóvá lett, kézzel tapinthatóvá és az ember számára megfigyelhetővé. Elindul János az örökkévalóságtól és megérkezik a térben és időben, az ember számára is érzékelhetően látható és hallható názáreti Jézushoz, aki az emberré lett Isten, az Isten Fia, aki ember voltában a láthatatlan Isten képmása és tökéletes visszatükröződése a világban és így a legtökéletesebb isteni kijelentés.

De mit hozott Jézus Krisztus a világba?Ez kell – vagy kellene, hogy legyen – az emberi egyik nagy kérdése. Mert jó, hogy eljött Jézus a világba, de mit hozott? Miért volt fontos, hogy Isten így jelentse ki magát az embernek?

Nos alapigénk azt mondja, hogy Jézus Krisztus a világba a kegyelmet és az igazságot hozta el.Ezt úgy mondja el János, hogy Isten kijelentésének csúcspontja és egyben végpontja is Krisztus. Ezért kezdi a Zsidókhoz írt levél is azzal a Jézusról szóló bizonyságtételt, hogy

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.1

Mi az, amit ma jó lenne megértenünk?

Bővebben: A kijelentés harmóniája

Nyomtatás

Az egyetlen Atyához vezető út

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 14:6

Lekció: Mk 10:17-27

 Letöltés, meghallgatás!

A gazdag ifjúval történtek nagyon megdöbbentette és szerintem meg is ijesztette a tanítványokat, hiszen Jézus arról beszélt, hogy az embernek, emberi erőfeszítéssel kisebb az esélye bemenni az Isten országába, mint a tevének átmenni a tű fokán.

Jézus mégsem azért jött, hogy az embereket elkeserítse egy örök érvényűen változhatatlan kárhozott állapot miatt, hanem azt, hogy ő feloldja ezt a lehetetlenséget. Vagyis lehetségessé tegye a lehetetlent – az embernek legyen mégis esélye bemenni a mennyek országába. Mai alapigénk arról szól, hogy mégis milyen úton lehet a mennyei Atyához menni.

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

Bővebben: Az egyetlen Atyához vezető út

Nyomtatás

Örök élet kenyere

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 6:35

Lekció: Jn 6:58-69

 Letöltés, meghallgatás!

Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben azt vizsgáljuk, hogy mit mond a Messiás önmagáról. Ma a János evangéliumában található első ilyen kijelentésen keresztül szól hozzánk a Szentlélek. A sorozatot szándékosan nem sorrendben állítottam össze, hanem a mai üzenetet hozzákapcsoljuk az úrvacsora ünnepléséhez is, ezért szóljon most alapigénk a Jn 6:35-ből

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

Amint látjuk Jézus itt valami olyanhoz hasonlítja magát, amely létezésünk egyik alapfeltétele. A kenyér olyan alapvető élelmiszer, amely minden más élelemnek is kifejezője. A hét „én vagyok” kijelentés közül még egy van, amelyben Jézus létezésünk szempontjából ennyire alapvető és nélkülözhetetlen dologhoz hasonlítja magát. Ez a világosság, amiről már beszéltünk. Minden hasonlat az Ő egyetlenszerű, semmi és senki máshoz nem hasonlíthatóságát mutatja be, de ezekben egyszerűen azt mondja: létezésünk nélküle lehetetlen.

Bővebben: Örök élet kenyere

Nyomtatás

Nagy Istenünk és Megváltónk dicsőségének megjelenése

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 9:28

Lekció: Mt 24:23-31

 Letöltés, meghallgatás!

Első eljövetelekor Jézus Krisztus azért öltött magára testet és vért,

„hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak”1.

Jézus második alkalommal is meg fog jelenni, hogy megmentse azokat, akik reménykedve várják őt. Sorozatunk vége felé közeledve, amelynek célja az volt, hogy Jézust csodáljuk, mi másról beszélhetnénk, mint a mi nagy reménységünkről – az ő visszajöveteléről. Az alapige, ahonnan ma elindulunk szellemi utunkra, és Isten üzenetének megértésére a Zsid 9:28, ami együtt láttatja velünk Jézus első és második megjelenésének jelentőségét.

Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Eljön az idő, amikor a hitet a látás elnyeli. Az Írás azt mondja, hogy most „hitben járunk, nem látásban”2. Ám az utolsó trombitaszóra, amikor a halottak felkelnek, s mi egy szempillantás alatt elváltozunk3, lelki és testi látásunk egyaránt Krisztus dicsőségének lenyűgöző látványában fog részesülni.

Bővebben: Nagy Istenünk és Megváltónk dicsőségének megjelenése

Nyomtatás

A legyőzhetetlen élet

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Róm 6:9

Lekció: Jn 20:19-29

 Letöltés, meghallgatás!

Sok különleges és csodás titka van Krisztusnak, amelyben mi keresztyének hiszünk, és amely a hitünk része. De minden más azon az egyetlen titkon áll vagy bukik, ami a keresztyén hit legmélyebb alapja, ami Jézus Krisztust megkülönbözteti minden más vallás alapítójától, ami igazolja Isten erejét, Isten szeretetét, a bűnbocsánat valóságát, a halál vereségét és az örök élet ajándékát; ami élővé és hatóvá teszi a hitünket, ami azt a támaszt adja meg, hogy nekünk a mennyben otthonunk van. Ez Jézus feltámadása. Jézus feltámadása nélkül a keresztyénség egy kilúgozott okoskodás, vallásfilozófia igazi tartalom nélkül, vallás, ami sovány vigaszt nyújt ebben az életben és semmiképpen nem ment meg a haláltól. A Jézus feltámadásában való élet és a Jézus feltámadásában való hit teszi a hitet valóban keresztyén hitté. Ezért ma úgy csodáljuk Jézust, mint a halálból feltámadt Isten Fiát. Alapigénk Rm 6:9

Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.

Bővebben: A legyőzhetetlen élet

Nyomtatás

Az érem másik oldala: Jézus Krisztus keménysége

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Lk 20:21

Lekció: Jn 6:60-69

 Letöltés, meghallgatás!

Miközben Jézus Krisztus csodálatáról beszélgettünk, beszélgettünk természetfelettiségéről, hatalmáról, azután a szenvedéséről, Isten szeretetének testet öltött gazdagságáról. Nagyon sokszor beszélünk Jézus Krisztusról úgy, mint aki Isten szeretetének gyengédségével fordul hozzánk és hordoz bennünket. Ennek következtében sajnos a keresztyének sokszor be akarják skatulyázni Jézust ebbe a gyengédségbe, hogy azután ezzel igyekezzenek engedetlenségeiket igazolni.

Ma Jézussal kapcsolatban egy ezzel ellentétes igazságról is kell beszélnünk. Mégpedig Jézus keménységéről. Vagyis arról, hogy a Jézus Krisztusban megjelenő Isten szeretet és kegyelem minden gyengédsége mellett nem gyenge, nem manipulálható és nem játszható ki. Mert a gyengéd szeretettel kapcsolatban sokszor éppen ezek a félreértések merülnek fel: gyengéd, tehát gyenge; gyengéd, tehát manipulálható, gyengéd tehát kijátszható. De Jézust még az ő mélységes szeretete sem tántorította el attól, hogy megalkuvás nélkül élje meg Isten igazságát. Alapigénk a Lk 20:21. A főpapok és írástudók kérdéséről van itt szó, amelyben megkérdezik, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Ezzel vezetik be a kérdést:

Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját.

Modern, nyugati gondolkodásunknak különösen is megbotránkoztató Jézus szeretetének kemény, egyenes és szenvedélyes megnyilvánulása. Érzékenykedő emberek gyakran érezhették magukat megbántva Jézus csípős megjegyzéseitől. Akik a szeretetet csak lágy, gyengéd szavak és tettek formájában tudják elképzelni, számtalanszor megütköztek, sőt felháborodtak volna az Úr szúrós, nem egyszer nyersen őszinte szavaitól.

Bővebben: Az érem másik oldala: Jézus Krisztus keménysége

Nyomtatás

Apcsel 17:10-15

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Apcsel 17:10-15

 Letöltés, meghallgatás!

Nyomtatás

Bruce Carlson, a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Olvasóink értékelése:  / 2

Alapige: Jn 17

 Letöltés, meghallgatás!

Bruce Carlson a Grace Ministries alapítvány munkatársának igehirdetése

Nyomtatás

A halottak messiása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Lk 11:33-44

Lekció: Jn 20:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

„Megtaláltuk a Messiást!” - ez évi vezérigénk alapján azt néztük meg idáig vasárnaponként, hogyan valósult meg ez a rátalálás különböző emberek életében. Hogyan értette meg valaki azt, hogy a Messiás újjászületést kínál a számára, vénsége ellenére is, hogyan értette meg valaki, hogy tönkrement élete hogyan állhat helyre öt házasság és egy élettársi kapcsolat után a Messiás szeretetében, hogy valakinek a hite hogyan juthat el az ún. mágikus hittől az igazi hit megtartó erejéig a Messiás mellett, hogy valaki hogyan talál emberére a Messiásban akkor, amikor már senkire sem számíthat; egy bűnös hogyan talál bocsánatra és új életre a Messiásban; egy vak hogyan lesz látóvá és egy gyászoló számára milyen vigasztalást nyújt. És tegnapelőtt – Nagypénteken - azt is láttuk, hogy a Messiás milyen szeretettel osztja szét önmagát még azok között is, akik gyűlölik őt, vagy közömbösek iránta, hogy mindazok, akik hitre jutnak benne, hogyan lesznek részesei a Messiás által adott megváltás ajándékának.

Bővebben: A halottak messiása

Nyomtatás

Vakok Messiása

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 9:35-38

Lekció: Mk 9:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

Jézus amikor a küldetéséről beszélt, akkor azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy a hirdesse a vakoknak szemük megnyílását”.

A mai történetünk egy olyan emberről szól, aki vak volt, és akinek Jézus látást adott – így tejesítve be a próféciát, amely szerint ő a vakok Messiása. Már hallottuk a történetet, ezt hadd foglaljam össze röviden – nem csak elismételve, amit el is tudunk olvasni -, mielőtt ennek az embernek az életében meg fogjuk látni, hogy Jézus neki valóban Messiása lett, nem pusztán gyógyítója.

1. Amit tudunk róla

Megtudjuk, hogy születése óta vak volt. Soha nem látott.

Megtudjuk, hogy ez az ember koldulásból tengette az életét, hiszen vaksága miatt munkaképtelen volt.

Megtudjuk, hogy éltek a szülei. Az nem derül ki a történetből, hogy mennyire gondoskodtak róla – a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy a szüleivel élhetett, akik a vakon született fiuk eltartásának terhén úgy igyekeztek könnyíteni, hogy kitették koldulni napról napra.

Megtudjuk, hogy része a zsidó nép hitközösségének ő is, meg a szülei is.

És végül megtudjuk azt, hogy felnőtt férfi, legalábbis nagykorú, tehát biztosan idősebb mint tizenkét éves.

Bővebben: Vakok Messiása