Lekció: 1Sám 19:9-17
Alapige: Zsolt 59

Az ifjú Dávid élete gyökeresen megváltozott történelmi győzelme, Góliát legyőzése után. Végleg Saul udvarába kerül, már nem csak időnként megy el énekelni és lantot pengetni a démoni lélektől szenvedő királynak. Dávid – akit korábban Sámuel és Isten Szentlelke korábban felkent Izráel királyává – bár erről csak ő és szűkebb családja tudhatott – bekerül a hatalom köreibe.

Isten választottja, a fiatal pásztorfiú teljesen új közegbe került, ahol egyrészt egy Isten által elvetett, ugyanakkor hatalmához az  őrültségig ragaszkodó király udvari embere és egyben hadvezére lett. Ezt a történetet szeretném most összefoglalni úgy, ahogy azt az 1Sám 18-19. fejezetében olvashatjuk, hogy azután a történetet megismerve megismerjük azt az imádságot, ahogy életének ezeket az eseményeit Dávid imádsággá formálta.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 12:28-29

Lekció: Zsol 130

Letöltés, meghallgatás

Pap András igehirdetése.

 

Lekció: Ézs 1:10-20

Alapige: Zsolt 51

Letöltés, meghallgatás

Ünnep előtt a legtöbben ki szoktak takarítani. Függönymosás, ablaktisztítás és portalanítás olyan helyeken is, ahol egy általános takarítás alkalmával nem szoktunk. Ősi ösztön ez, hogy igyekezzünk méltóképpen várni az ünnepet.

Ugyanígy igyekszünk egy vendég érkezése előtt is valami rendet és tisztaságot tenni és így várni a vendéget, hogy ne maradjunk szégyenben.

Ha tényleg ünnepelni akarunk, akkor tudjuk, hogy arra fel kell készülni – és így várni az ünnepre.

Tovább olvasom

Lekció: Mk 12:35-37

Alapige: Zsolt 110

Letöltés, meghallgatás! 

A kortárs keresztyén és gyülekezeti istentiszteleteken is felhangzó énekeknek bevett elnevezése lett az ún.dicsőítés. Míg korábban a református énekeskönyvet egységesen és kicsit tévesen zsoltároskönyvnek nevezték, a mai hangszerelésű énekeket pedig kizárólag dicsőítésnek, olyannyira, hogy a dicsőítés kifejezést szinte kizárólagosan az ilyen stílusú éneklésre alkalmazzák. Így jelentkeznek az ún. dicsőítő mozgalmak is, mint a Sófár – amely hangsúlyosan, bár nem kizárólagosan református egyházi talajon sarjadt, vagy az utóbbi idők egy felkapottabb mozgalma a Felház is. És bár ezek a mozgalmak is egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a dicsőítés sokkal több, mint egy bizonyos zenei stílushoz kötődő éneklési forma, hiszen a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, mégis dicsőítés szót ha ma meghalljuk, akkor az első, ami eszünkbe jut, az egy bizonyos forma éneklés.

Amikor azt mondom, hogy a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, akkor egy olyan bibliai szent élete jut eszembe, akinek, ha az életét megvizsgáljuk és áttanulmányozzuk valóban jól kiábrázolódik ez az igazság: a dicsőítés maga a keresztyén életforma.

Tovább olvasom

Lekció: 1Móz 1:1-2:4

Alapige: Zsolt 24

Letöltés, meghallgatás! 

1989 óta ortodox kezdeményezésre a világ keresztyén felekezetei különleges időt szentelnek arra, hogy elmélyüljenek a teremtés titkaiban, és a teremtett világra figyelve Istennel mint Teremtővel erősítsék és elmélyítsék a kapcsolatukat.Talán többen hallottátok már ezt a kifejezést, hogy a „Teremtés hete”.

Tovább olvasom

Lekció: Luk 10:25-37

Alapige: Zsolt 145

Pap András igehirdetése.

Letöltés, meghallgatás! 

 

 

 

 

Alapige: Zsolt 73

 

Nagyon sokak számára ahogy elnézik ennek a világnak a menetét, egyszerűen nem látható benne Isten. És ne vessük meg őket érte. Valahogy úgy gondolkodnak, mint a Mágnás Miskában Baracs mérnök, akinek amikor az apja azt mondta, hogy a világban vannak gazdagok és szegények, már csak ilyen a világ, ilyennek alkotta meg a „jóisten”, ez a paraszti sorból nagy áldozattal tanult mérnökké vált fiatalember azt mondta: „Hogy milyen a világ azt én is nagyon jól tudom, de ebbe ne keverje bele a „jóistent” édesapám.”

Látjuk, hogy a világ igazságtalansága milyen feszültségben van Isten igazságosságával. És valaki ezt az igazságtalanságot nem tudja összeegyeztetni egy igazságos és szent Isten lényével.

De ha hívő emberként szembesülünk ezekkel a kérdésekkel, akkor sem vagyunk automatikusan könnyebb helyzetben. Még keresztyénként sem tudjuk könnyen feldolgozni ezt a feszültséget – nem is véletlen, hogy a Szentírásban többféle formában is visszatérő téma ez, gondoljunk csak pl. a Gazdag és Lázár Jézus által elmondott példázatára.

Ma egy olyan zsoltár lesz az alapigénk, amelyben a zsoltár írója kimondottan lelki kísértéseket élt át akkor, amikor kételkedni kezdett Isten igazságosságában és abban, hogy van-e értelme Isten akarata szerinti hívő életet élni. Az alapigénk a 73. zsoltár, ami végigvezet bennünket egy olyan folyamaton, amin azt gondolom, hogy sokan végigmentünk már: csak az a kérdés, hogy az Isten szerinti feloldás megtörtént-e. Kételkedésünknek egy nagyon fontos kísértésére fog ma rámutatni Isten: hogy engedjük kételkedéseink hatására, hogy eluralkodjanak bennünk ennek a világnak a gondolatai.

1Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! 2De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. 3Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. 4Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. 5Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. 6Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. 7Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. 8Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen. 9Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. 10Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. 11Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a Felségesnek? 12Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. 13De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, 14mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel. 15Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. 16Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. 17Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 18Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket! 19Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. 20Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram! 21Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, 22akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. 23De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 24Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. 25Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. 26Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! 27Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! 28De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

Tovább olvasom

Alapige: Zsolt 46

 Letöltés, meghallgatás!

 

Amikor Luther Márton 1517. október 31-én közzétette 95 vitatételét arról, hogy egy ember hogyan lehet igaz és elfogadható Isten számára – semmiképpen nem pénzen vett búcsúért – akkor talán ő maga sem gondolta volna, hogy milyen szellemi lavinát indít el egész Európában. Ezt szellemi lavinát hívjuk mi reformációnak, ami egész Európa számára hatalmas lelki megújulást is jelentett.

Talán, ha Luther tudja mi vár rá, vissza is retten – hiszen ő eredetileg nem akart mást, mint felhívni a figyelmet arra, hogy Isten kegyelme ingyen rendelkezésére áll annak, aki hisz; azt nem kell és nem is lehet kiérdemelni, vagy megvásárolni. Dehogy akart ő a császár elé állni a birodalmi gyűlésen; dehogy akart ő kiátkozott és üldözött ember lenni – egyszerűen csak felismert valamit Isten Igéjéből és azt akarta tovább adni az embereknek, hogy ők is megismerjék az üdvösség útját. De amikor kiderült, hogy mekkora vihart kavart, többé nem hátrált meg. Nem hátrált meg V. Károly császár előtt sem a wormsi birodalmi gyűlésen1, nem hátrált meg a kiátkozás árnyékában sem; Megértette azt is, hogy mindent meg kell újítani. Meg kell újítani a Biblia szövegét az olvashatóság érdekében – ezért lefordította anyanyelvére a Szentírást; meg kell újítani az éneklést és meg kell újítani az istentiszteletet. A megújulás nem érinthet egyetlen pontot (Luther esetében pusztán a megigazulás kérdését), hanem annak mindent át kell hatnia. A személyes életet, az egyházi életet, az istentiszteletet, a liturgiát, mindent. Ennek következtében aztán az egész élet háborúsággá vált, mert azok, akik semmit nem akartak változni pokollá tették az életét.

Tovább olvasom

Alapige Zsolt 99

Letöltés, meghallgatás!

 

Most délutánra csúszott az Isten (arc)vonásai sorozatunk záróalkalma. Ezzel együtt nem is lehetne jobb témája egy dicsőítő istentiszteletnek, mint arról beszélni: Isten Király.

Istennek néhány vonását láthattuk meg, többek között azt, hogy ő apa, fazekas, építőmester, béketeremtő és harcos, férj, bíró, szőlősgazda, szikla. Természetesen csak egy-egy vonását láthattuk meg, és alázattal tudomásul kell azt is vennünk, hogy lényének teljessége felfoghatatlan számunkra – legalábbis, amíg e testben élünk.

Tovább olvasom

Alapige: Zsolt 31:1-8

 

 

A Kr. e. 4. század kezdetén a gallok sikeresen lerohanták Itáliát, és ezen belül Rómát is sikerült elfoglalniuk, kivéve a fellegvárat, a Capitoliumot. Nem volt megfelelő hadvezér, aki vezesse a római seregeket, mert a tehetséges Camillust száműzték. A gallok összesen hét hónapon át ostromolták a Capitoliumot, sikertelenül. Most azonban baj volt. Kellene Camillus, hogy Rómát szorult helyzetéből megmentse. No, de hogyan értesítsék, hogy számítanának rá, ha be vannak zárva a fellegvárba? Plutarkhosz írásából nem derül ki hogyan, de követeket küldtek hozzá, hogy vegye át Camillus a fővezérséget. Camillus azonban kijelentette, hogy addig nem vállalja, míg a Capitoliumot védő polgárok törvényesen meg nem választják a tisztségre. Eddig rendben is volna, de hogyan értesítsék a Capitoliumban levőket, hogy választást kellene tartani? Igazi patthelyzet. Camillus nem lép, amíg meg nem választják törvényesen, a fellegvárban levők pedig nem tudják, hogy ez Camillus feltétele. Ekkor előállt egy Pontius Cominius nevű, ifjú és önként vállalkozott a merész feladatra, hogy beszökik a fellegvárba. Sikerült kijátszania mindenfelé a gall őröket és végül észrevétlenül felkúszott a sziklákon, nagy üggyel-bajjal eljutott a várfalak legalacsonyabb pontján elhelyezett őrökig, ahol jelzett nekik és a segítségükkel bejutott a várba. Elmondta a senatusnak Camillus feltételét a főparancsnoksággal kapcsolatban, a senatus ezt megvitatta és Camillust dictatorrá választották. Pontius arra is vállalkozott, hogy ugyanezt az utat megtegye visszafelé is … ami sikerült.

Tovább olvasom

Igehely szerint

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok