Igehirdetés

Lekció: Zsolt 119:1-16

Alapige: 1Pt 1:3-9

3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 8Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

Lekció: Jn 1:1-13

Alapige: 1Pt 1:1-2

Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.  

Lekció: Jel 20:7-15

Alapige: Hag 2:20-23

Haggeus utolsó – negyedik próféciája következik ma, amely a templom újjáépítéséhez kapcsolódik.

Nézzük meg, hogy mi az első három prófécia esszenciája.

  1. A zsidó nép a fogságból való hazatérés után bár belekezdett a templom újjáépítésébe, de előbb külső körülmények miatt, később már saját kényelmük és jólétük miatt ez a templomépítés hosszú évekre elakadt.
  2. Haggeus próféta emiatt intette a népet és Isten Igéjével felszólította őket a templomépítés befejezésére. Ez volt az első prófécia. A nép pedig a helytartóval és a főpappal egyetértésben belekezdett a templomépítésbe.
  3. Az építkezés során elcsüggedtek amiatt, hogy úgy érezték a hajdani dicsőséges salamoni templomhoz képest, csak egy kevésbé fenséges templomot tudnak építeni. Ekkor Haggeus bátorította őket azzal az isteni ígérettel, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz az első temploménál. Ez volt a második prófécia.
  4. Haggeusnak azonban meg kellett látnia, hogy a templomépítés teljesen hiábavaló lesz, ha nem térnek meg Istenhez, hanem képmutató módon azt gondolják, hogy a templomépítés szent cselekedete elég ahhoz, hogy Isten áldásait megtapasztalják.

Ez volt Haggeus próféciája akkor. Mi volt eddig a számunkra érvényes üzenete ezeknek a próféciáknak?

  1. Az Újszövetség temploma a gyülekezet vagy egyház. Ebben a tagoknak mint élő köveknek felelőssége van a templomépítésben. Manapság nagyon sokszor ez a lelki templomépítés a saját kényelmünk mögé szorul – ebben nagyon aktuális Haggeus felhívása.
  2. A második templom nagyobb dicsősége emlékeztet bennünket Krisztus áldozatára, mert ennek a második templomnak a kárpitja hasadt ketté felülről lefelé egy nagy földrengés hatására Krisztus halálának időpontjában – és ez a nagyobb dicsőség azt jelenti, hogy szabad az út a kegyelem királyi székéhez, mert Krisztus szabaddá tette az utat.
  3. A képmutatás az egyházban uralkodó legrombolóbb bűn, és képmutatásra nem lehet lelki templomot építeni. Az a templom nem lesz szilár és nem lesz áldott.

Így érkeztünk el Haggesu negyedik és egyben utolsó próféciájához, amely nem a templomépítésről, hanem a templomépítőhöz szól. Alapigénk a Hag 2:20-23

20Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap huszonnegyedik napján: 21Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet, 22ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt; az emberek egymás kardja által esnek el. 23Így szól a Seregek Ura: Azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám - így szól az Úr -, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki! - így szól a Seregek Ura.

Lekció: ApCsel 5:1-11

Alapige: Hag 2:10-19

Ha felteszem a kérdést, hogy mi árt legjobban az egyháznak, mi az, ami először eszünkbe jut? Vajon azok, akik rágják, tépik, gyalázzák és üldözik az egyházat? Vagy azok, akik látványosan támogatják ugyan – ki tudja milyen indíttatásból –, de közben az Egyház üzenete elég látványosan lepereg róluk, és életvitelük, erkölcseik nem tükrözik vissza az Egyház üzenetét? Vagy az Egyháznak úgysem árthat semmi, mert kősziklára épült és a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalt?[1]

Azt gondolom, hogy az utóbbi teljesen igaz, ha az egyház láthatatlan valóságát vesszük figyelembe. Meg vagyok győződve arról, hogy az Egyház láthatatlan valóságának semmi sem árthat. Viszont az Egyháznak nemcsak láthatatlan valósága van, hanem van egy látható valósága, amelynek mindannyian a részei vagyunk. Az Egyház láthatatlan valóságába – tetszik, nem tetszik – a láthatón valóságon keresztül vezet az út. Azt nem lehet kikerülni. Ha az örökkévaló szent egyház láthatatlan valóságában szeretnénk részesek lenni, akkor az időben és a földön zarándokló anyaszentegyház látható valóságát is vállalnunk kell.

Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy a földön zarándokló, látható anyaszentegyháznak mi árt a legjobban? Az üldözés, a támogatás? Mi az, ami a leginkább meggyengíti az Egyházat?

Ha arra gondolunk, hogy Jézus a földi életében kikkel harcolt a leghevesebben – kik támadták őt a leginkább, és ő maga is kiket támadott a leghevesebben, akkor nem is lesz annyira nehéz a megfejtés. Az Egyháznak a legjobban a képmutatás árt, a képmutatás rombolja a legjobban. Nem a külső ellenség, amely üldözi; még csak nem is a külső támogatás, hanem az egyház belső világában, az egyház tagjainak életében fejét felütő és eluralkodó képmutatás.

Ha lelki házat akarunk építeni, ezzel bizony kezdeni kell valamit; ráadásul úgy, hogy ez egy olyan kérdés, amit nem lehet egyszer s mindenkorra egy jó prédikációval lerendezni; olyan ez, mint a konyhakert – miután kigazoltál kezdheted a munkát elölről.

Haggeus próféta könyvéből a korábban megrekedt templomépítés üzenetének két próféciáját vettük eddig, ma a harmadik prófécia következik, aminek azt a címet adtam: Képmutatásra nem épülhet templom. Alapige: Hag 2:10-19

10Dárius uralkodásának második esztendejében, a kilencedik hónap huszonnegyedikén így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. 11Ezt mondja a Seregek Ura: Kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve: 12Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szentté válik-e az? A papok ezt válaszolták: Nem! 13Akkor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták: Tisztátalanná! 14Haggeus erre így felelt: Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet énelőttem - így szól az Úr -, és ilyen minden munkájuk, sőt amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan!

15Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában! 16Az történt, hogy ha valaki odament gabonájához, amelytől húsz vékát várt, csak tíz lett, és ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy ötven korsóra valót fog meríteni, csak húsz lett. 17Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarozsdával, és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám - így szól az Úr. 18Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját; gondoljátok csak meg! 19Van-e még gabona a magtárban! És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést! De ettől a naptól fogva áldást adok.

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok