Ruth Istene

Lekció: Jn 4:39-42

Alapige: Ruth 1:16

 Letöltés, meghallgatás

Gondoljatok most arra az emberre, akire úgy tudtok emlékezni, hogy ő volt az első, akinek személyén keresztül először találkoztatok Istennel. Akin keresztül – a hibái ellenére is – először találkoztatok azzal hitelesen, hogy mit jelent hinni az élő és igaz Istenben, és akiben ezért visszatükröződött Isten.

Nekem az első ilyen találkozásom az első gyülekezetemben a konfirmációi előkészítőn volt. Az órát vezető lelkipásztoron keresztül sugárzott át valami, amit nem igazán értettem, de azt éreztem, hogy itt valami rendkívülivel találkoztam. Nem pusztán egy rendkívüli emberrel, hanem valami felülről jövő rendkívülivel. Természetesen tizennégy éves koromban nem így fogalmaztam meg, ezt már csak utólag rakom így össze, de ez volt az, ami újra és újra visszavonzott a gyülekezetbe. Ezt követően is megajándékozott Isten olyan emberekkel, akik élete az evangéliumot tükrözte vissza. Ez volt az, ami nagyon sokat segített nekem abban, hogy el tudtam fogadni azt, hogy ami a Bibliában le van írva igaz.

A történet, amiből az előbb egy részletet felolvastam arról szól, hogy egy asszony Samáriában Jákób kútjánál találkozott és beszélgetett Jézussal és ennek nyomán jutott arra a felismerésre, hogy ő a Megváltó. Beszélt róla a városában lakóknak, akik szintén kíváncsivá válnak és meghallgatták Jézust. Két napig hallgatták őt és kíváncsiságuk meggyőződéssé vált: Jézus a Krisztus, az asszonynak pedig az mondták:

Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.1

Ahhoz azonban, hogy idáig eljussanak, mégiscsak szükség volt arra, aki először beszélt nekik róla. A mai napon folytatva a sorozatunkat, amelynek címe: „Az Úr a mi Istenünk”, egy olyan asszony Istenét ismerjük meg, aki a korábban megismert Ráhábhoz hasonlóan nagyon távolról került Isten közelségébe. Azt nézzük meg, hogy egy pogány fiatalasszony hogyan ismeri meg Istenét. Ehhez alapigeként azt a mondatot olvasom fel, amit anyósának mond, ezt Ruth könyve 1. fejezete 16. versében olvassuk:

Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.

Nagyon sokszor ezt az Igét lelkészek házassági alapigeként olvassák fel és valóban lehet akár egy házasság alapigéje is, de a történet mégsem ezt mondja el, hanem azt, hogy miután valaki megismert egy istenfélő embert, hogyan döntött amellett, hogy elhagyja saját népét, saját isteneit és vállalja Isten népét, és dönt arról, hogy az egyetlen igaz és élő Isten az ő Istene is.

1. Ruth története

Szeretném felidézni a számotokra Ruth teljes történetét röviden. Maga Ruth könyve sem túl hosszú, mindössze négy fejezet és a könyv első fejezete azt is elmondja, hogy ez a történet a Bírák korszakának egy személyes, illetve családtörténete.

Egy nagyon nehéz helyzetben kezdődik ez a történet, mert arról olvasunk, hogy az országban éhínség támadt. Tartós élelmiszerhiány alakult ki az országban, valószínűleg egy hosszan tartó szárazság következtében, amikor a föld nem adott annyi élelmet, hogy eltartsa a rajta lakókat. Ez kilátástalanná tette az életet az ott lakók számára. Volt, aki emiatt a kivándorlás mellett döntött, elhagyja ősei földjét, népét országát.

Így tett egy betlehemi férfi is, Elímelek, aki útra kelt feleségével és két fiával, hogy jobb körülmények között élhessen. Elvándorolt délkeletre Móáb földjére, ahol már pogányok éltek és ott telepedett le. Sajnos azonban az, amit remélt, nem valósulhatott meg, mert idegen földön halt meg, a felesége Naomi és a két fia egyedül maradt. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig élhettek Móáb földjén ők hárman, de a két fiú móábi lányokat vett feleségül. Úgy tűnik, ők már berendezkedtek idegen földön, nem is gondoltak már a hazatérésre, azonban a két fiú is meghalt és ott maradt a három asszony özvegyen, egymásra utalva.

Naomi akkor döntött úgy, hogy hazatér. Neki már nincs jövője Móábban. Hátha még Betlehemben, saját népében, rokonai körében, Isten közelében még élete hátralevő részét békében töltheti el. Ekkor történt a csodálatos fordulat: menyei úgy döntöttek, hogy vele tartanak. Ők hátrahagyják népüket és isteneiket, hogy Naomit támogatva visszatérjenek vele Izráelbe. Nagyon nagy döntés volt ez az életükben, hiszen őket semmi sem kötötte oda: férjeik halottak, szabadok a házasság kötelékétől.

Mégis elindultak anyósukkal új otthonuk felé, hiába próbálta őket Naomi lebeszélni erről. Semmi jó nem várja őket ott – mondta nekik. A második lebeszélés hatására egyik menye Orpá mégis meggondolta magát és visszatért Móábba, Ruth azonban kitartott Naomi mellett, és akkor hangzott el ez a csodálatos vallomás:

Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.

Miután visszatértek Betlehembe, az egész város izgatottan fogadta őket, de ezen kívül nem történt semmi. Visszaérkezésükkor éppen árpaaratás ideje volt. Véget ért tehát az éhínség, de Naominak és Ruthnak nem volt megélhetési forrása.

Ezért Ruth azt kérte Naomitól, hogy hadd menjen ki az aratók után az árpaföldre kalászt szedegetni, hogy legyen mit enniük. Éppen Naomi, férje utáni egyik rokonának, Boáznak a földjére ment ki. Boáznak feltűnt az idegen fiatalasszony és utána érdeklődött, amire megtudta, hogy kicsoda Ruth valójában. A rokoni kapcsolat miatt, és mert megnyerő is volt a számára Ruth, Boáz azt kérte az aratóktól, hogy engedjék szabadon böngészni, sőt még egy kicsit segítsenek is rá. És hogy miért tetszett meg neki Ruth? Ő maga mondja el ezt Ruthnak:

Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. 12Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.2

Később pedig ezt mondja neki:

Áldjon meg az Úr, leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. 11Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy.3

Ruth érdek nélküli, hitből fakadó hűsége volt az, ami Boáz szívét megérintette. Az a hűség, ahogy kitartott Naomi és népe mellett, az a hűség, ahogy Istenhez fordult.

Boáznak ez a hűség annyira megtetszett, hogy elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy Ruthot feleségül vehesse. Egy másik rokonnak lett volna a kötelessége feleségül venni Ruthot – a kor szokásai és törvényei alapján –, de ezt ő nem tudta vállalni, így feleségül vehette Boáz Ruthot. Ruthtal pedig megtörtént ugyanaz a csoda, ami korábban Ráhábbal: bekerült Jézus családjába. Az idegen és a pogány – mert hitt az egyetlen és élő igaz Istenben. Máté evangéliumában olvassuk:

Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai. 6Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.4

Világos tehát, hogy mi köze Ruthnak a Krisztus családfájához. Egyértelművé vált a befogadása Isten részéről is övéi közé. Ez pedig annak a következménye, hogy Ruth Izráel Istenét, az egyetlen igaz Istent, aki Jézus Krisztus Atyja Istenének, népét pedig saját népének választotta és vallotta.

Hogyan lett Isten Ruth Istenévé?

2. Isten küldött hozzá hűséges tanút

A legelső, amit látunk Ruth történetében, hogy hűséges tanút adott az életébe. Naomi bizonyságtételének az ereje nem elhanyagolható, sőt Isten kulcsszerepet szánt neki.

Nem tudjuk, hogy Naomi hogyan élte meg azt, hogy el kellett hagynia a hazáját, de mindenképpen hűségesen követte férjét idegenbe. Naomi mindeközben valami nagyon fontosat nem felejtett el. Azt, hogy az Úr mindenhol Úr. Nemcsak Izráelben Úr, hanem Móábban is ő az Úr, hiszen ő alkotta a mindenséget, az eget, a földet, a tengert és mindent ami azokban van. Változhat a lakhely, változhat az élethelyzet. Az élet fordulhat jóról rosszra – de Isten nem változik, ő ugyanaz marad.

Csodálatos, ahogy Naomi az Úr hűséges tanúja maradt akkor is, amikor másnak a hite az éhínség idején összeroppant. Naomi akkor sem szakadt el az Úrtól, amikor a férjét veszítette el és a fiaival magára maradt. De nem elég a próbából, hiszen a fiai idegen lányokat vettek feleségül, ami egyébként világos engedetlenség az Úrral szemben. Naomi úgy tudott hűséges maradni az Úrhoz, hogy fiainak ezt az engedetlenségét arra használta, hogy szeresse az Úr szeretetével pogány menyeit, akik ezért a szívükbe zárták anyósukat. Naomi pedig nem hajlandó elszakadni az Úrtól akkor sem, amikor fiait veszítette el, egyiket a másik után. Mennyi próbatétel – idegen ország, özvegység, fiai elvesztése. Naomi pedig nem átkozza az Urat, nem fordul szembe vele.

Ruth számára pedig ez meggyőző. Lehet szeretni egy ilyen Istent? Még így is? Igen, még így is, mert Naomin az sugárzik át, hogy Izráel Istene még kemény próbák ellenére is olyan, akihez érdemes fohászkodni, akiben érdemes hinni. Mert Isten a próbák között is jó az övéihez.

Ha ezt megmagyarázni próbáljuk nem igazán tudjuk. Ezt valaki vagy hiszi, vagy nem. Ha hiszi tapasztlja, ha nem, nem tapasztlja. De Naomi, ha nem is mondja ki – fogalmunk sincs mit mond ezekben a nehéz helyzetekben, mégis az süt át rajta, ami az igehirdetés előtti fohászunk:

Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, 6nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.5

Most nagy próbatétel alatt van az egész világ. Ahogy pedig én ezt most látom, még csak az elején vagyunk. Minél erősebb a próbatétel annál inkább válik el, hogy ki az, aki megmarad a próbák között járva is az Úr hűséges tanújának.

Mert minket Jézus Krisztus, miután megváltott a bűneinkből tanúságtételre hatalmazott fel ebben a világban.

A 46. zsoltárban így imádkozik Dávid

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.6

Naomi Istene így mutatkozott be Ruthnak, Naomin keresztül. És Ruth Naomin keresztül látta meg Isten valódi arcát.

Ahogy Naomi hűséges tanú maradt minden helyzetben: az éhínség idején, a menekülésben és új hazába költözésben, az özvegységben és gyermekei elvesztésében is, ilyen hűséges tanúságtételre hívott el bennünket Krisztus, azért hogy rajtunk keresztül mutatkozhasson be a világban. Hogy a nehézségek között is legyenek olyan emberek, akik megőrzik a józanságukat, a higgadtságukat, a hitüket, legyőzik a félelmeiket és nem szűnnek meg magukból árasztani Isten szeretetét, amelyet Krisztusban kaptak. Ez az, ami azután szülheti azokat az embereket, akik azt mondják: eddig csak hallottam Istenről ezt azt, de most rajtad, az életeden keresztül látom, hogy milyen Isten. Hogy még most is szereted, mert még most is az ő szeretetében élsz.

De hogyan és miből tudta meríteni Naomi az erejét? Hogyan és miből tudja meríteni Isten hűséges tanúja az erejét most is?

Abból a biztonságot nyújtó hittudatból, hogy Isten jó és mindig jó marad híveihez. Abból, hogy ez a világ mindenképpen csak átmeneti otthonunk. Ahogy olvassuk is az Írásban:

Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.7

Ezért folytatnám az előbbi zsoltárt, amibe belekezdtem, a 46. zsoltárt:

Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.8

Ezt az ígéretet erősíti és bővíti ki János apostol a Jelenések könyve végén:

Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. 2A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 3Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, 4és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. 5Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké.

A hűséges tanúk élete így tükrözi vissza Istent a világban. Így tükrözte vissza Naomi Ruthnak. A hűséges tanúk elengedhetetlenek. Elengedhetetlen, hogy most is hűséges tanúként, Krisztus tanújaként állj helyt.

3. Szerető közösséget adott köré

A második, amit látunk Ruth életében, hogy Istene szerető közösséget adott köré, hogy megerősítse és megtartsa hitében.

Ahogy végig Naomi mellett maradt, Naomi pártfogása volt az egyik, ami bevezette őt Isten népének lelki közösségébe. De a könyvben vannak finom utalások arra, hogy nem mindenki fogadta szeretettel és befogadással az idegen özvegyet. Ha akarjuk, el tudjuk képzelni a hangokat, amelyeket egymásnak mondogathattak az emberek.

Minek jön ez ide, istentelen pogány? Mit keres ez itt, jött a nyakunkra élősködni? - sajnos nem nehéz elképzelni ezeket a hangokat, és bizony vannak finom utalások arra, hogy abban a társadalomban sem mindenki Isten szeretetével fordult a másik ember felé.

Isten mégsem hagyta magára Ruthot, sem Naomit. Boáz, aki felfigyelt rá, istenfélő ember volt, aki felismerte a másik emberben Isten arcát és Isten munkáját. Nem az idegent látta meg a fiatalasszonyban hanem azt, aki Istent választotta. Nem a kiszolgáltatottat, akit ki lehet használni, hanem a segítségre szorulót, akin segíthet. Így állította Ruth mellé védelmül, és adta neki védelmül családjának és házanépének közösségét.

Ruth azt élhette át, hogy hűsége nem maradt válasz nélkül. Isten is hűséges maradt hozzá azzal, hogy népének befogadó közösségét adta köré, és olyan befogadásra talált, hogy amit még az úton Naominak mondott:

... néped az én népem ...

úgy valósulhatott meg, ahogy lehet, nem is gondolta volna. És az az Isten, akiről kimondta, hogy Istened az én Istenem, megmutatta hűségét a hűségesnek. Megtapasztalta Ruth ugyanazt, amit leszármazottja Dávid király is megénekelt:

A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. 27A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz.9

Ruth úgy tapasztalta meg Isten hűségét, hogy ilyen szerető közösségbe vonta. Én hiszem, hogy az egyház, az istenfélő gyülekezet ezt a szerető közösséget nyújtja mindenkinek, bárhonnan is jöjjön. Aki Istent keresi Krisztusban, az Krisztusban új népet, új családot, új közösséget talál, ahogy Ruth élete is bekerült Krisztus életébe. Ámen.

1Jn 4:42

2Ruth 2:11-12

3Ruth 3:10-11

4Mt 1:5-6

51Kor 8:5-6

6Zsolt 46:2-4

7Zsid 13:14

8Zsolt 46:

9Zsolt 18:26-27

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok