Isten szövetsége Dáviddal

Alapige: 2Sám 7:4-17

Lekció: Apcsel 15:12-18

  {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-12-18.mp3{/audio} 

 

 

Amikor Isten régi szövetségkötéseivel foglalkozunk, azt azért tesszük, hogy meglássuk, Isten teljes mindenhatóságával és mindentudásával azon munkálkodik, hogy a népével jót tegyen; és ha Jézus Krisztus követjük a hit engedelmességével, akkor mi vagyunk Isten népe. Ez a tény nagyon is gyakorlatias eredményeket hoz az életünkbe. Minden keresztyén, aki ismeri Istent, érti azt is, hogy Isten mindenható ereje, és mindentudó bölcsessége értünk van. Ennek pedig komoly hatása van az életünkben arra, hogyan használjuk a pénzünket, hogyan töltsük a szabadidőnket, hogyan gyakoroljuk a hivatásunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket, kezeljük a konfliktusainkat vagy nézzünk szembe a szorongásainkkal. Emögött ott van az őszinte bizalom, hogy a hatalmas Isten mindenben a javunkra munkálkodik kizárólag kegyelemből – és ez hatással van az életünk minden területére.

Az advent négy vasárnapjára négy szövetséget ígértem, ami előkészíti és előrevetíti a Krisztusban adott szövetséget. Eddig a Noéval, Ábrahámmal és Mózessel kötött szövetségekről szóltam. Ma pedig a negyedik nagyon fontos szövetségről, a Dáviddal kötött szövetségről lesz szó. Ebben Jézus Krisztus jelenlegi és eljövendő királyi uralmában fogunk gyönyörködni, és ebből erőt meríteni.

Alapigénk a 2Sám 7:4-17

De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az ÚR igéje Nátánhoz: Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az ÚR: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izráel fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izráel fiaival, mondtam-e egy szóval is Izráel bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izráelt: Miért nem építettetek nekem cédrusházat? Most azért ezt mondd szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek URa: Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izráelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izráelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izráelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségedtől. Azt is kijelentette neked az ÚR, hogy az ÚR akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal.

Ennek a szövetségnek a kapcsán a következő dolgokról fogunk beszélni.

  1. Megértjük a 7:12-17 mélyebb üzeneteit

  2. Azután a szövetségi ígéretek beteljesedését látjuk meg.

  3. Végül alkalmazni fogjuk mindezt a mi életünkre

1. Isten szövetsége Dáviddal

A 2Sám 7:12-17-et ha végigolvassuk, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez vajon kiről szól? Salamonról? Mivel azonban egy próféta szájából elhangzó prófécia mindenképpen valamivel mélyebben kell vizsgálnunk a kérdést. A próféciák között ugyanis vannak olyanok, amelyek többrétegűek. Egyszerre jelenítenek meg két dolgot. Egy közeli eseményt a történelemben, valamint egy távoli eseményt a történelmen túl. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint ha ugyanarról a helyről, ugyanabból a beállításból, de két különböző időpontban készítenénk egy fényképet, majd azután a kettőt egymásra vetítenénk. Vagy biztos sokan ismerik azokat a kis képeket, amelyeket ha különböző szögből nézünk, akkor mást látunk. Egy képbe két kép van elrejtve és attól függ, hogy mit látunk, hogy honnan nézzük.

1.1. Salamon

Ez a prófétai szakasz is egy ilyen prófécia. Ebben a hat versben Isten egyrészt megígéri azt, hogy Dávid fia, Salamon fog uralkodni Dávid után, és ő lesz az, aki felépíti a jeruzsálemi templomot Istennek. Ezért is mondja Salamonról a 14-15. versben:

Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled.”

1.2. Örökké tartó királyság

Az ígéret azonban messze túlmutat Salamonon. A 13. és 16. versek azt mondják:

Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. … Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.”

Itt háromszor is megjelenik az „örökre” kifejezés. Nem is csoda, hogy ez a szövetség Izrael gondolkodásában központi helyet foglal el, hiszen ha Isten azt ígéri valamiről, hogy „örökre”, akkor mind az időben, mind az örökkévalóságban mindent ennek megfelelően alakít.

A 12. versből kiderül az, hogy Isten terve az volt Dáviddal, hogy meghaljon. A 16. vers mégis azt mondja: „a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.”

Ennek azt kell jelentenie, hogy lesz egy dávidi utód, aki ezt az örökkévaló királyságot létrehozza és megszilárdítja. De Salamont úgy ábrázolja az Írás, mint egy olyan bűnöst, akit meg kell fenyíteni. Az örökkévaló királyságot soha nem építheti fel és tarthatja meg egy bűnös keze. Nézzétek meg, hogy mit mond és tesz Isten akkor, amikor Salamon idegen nőket vett feleségül, akik hozták a maguk isteneit, Salamon pedig tisztelte a feleségei Isteneit is. Azt olvassuk az 1Kir 11:11-13-ban:

Akkor ezt mondta az ÚR Salamonnak: Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam.”

Ez a szakasz arra is rávilágít, hogy az az ígéret, hogy létrejön Dávid örökkévaló királysága egészen addig nem következhet be, amíg Dávid utódai lázadók és engedetlenek. Az 1Kir 2:4-ben például azt mondja Dávid Salamonnak:

Akkor beteljesíti az ÚR a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta: Ha vigyáznak fiaid útjukra, és állhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról.

Azt jelenti ez, hogy amíg Dávid fiai engedetlenek, a királyság nem szilárdulhat meg örökre. Később az 1Kir 8:25-ben Salamon így imádkozik:

Most azért, URam, Izráel Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől utódaid, aki Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is.

Izrael megtanulhatta a Dávidot és Salamont követő évszázadokon át, hogy ha engedetlen a királya, az mindig pusztulást hoz a nemzetre. De ha istenfélelemben járnak, akkor egy dolog egészen bizonyos: Isten megígérte, hogy a Dávid trónját örökre hozza létre. Így ők azt várták, hogy el kell jönnie Dávid egy utódjának, aki tökéletesen beteljesíti a szövetség feltételeit és a Dávid trónján fog uralkodni örökké. Az engedetlen királyok sora nem képes betölteni az ígéreteket. Isten azonban hű a szavához és kitart az itt adott ígérete mellett és elhozta Dávid igaz és engedelmes fiát, hogy őt ültesse a trónra.1

1.3. Dávid Igaz Fia

Erről prófétált Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel próféta is. Ezékiel látja Isten népének jövőbeli megváltását és így prófétál:

Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám, Dávid lesz a királyuk: egy pásztoruk lesz mindnyájuknak.”2

Jeremiás kiemeli azt is, hogy az eljövendő király igazságával betölti a szövetség feltételét:

Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!”3

De mind közül Ézsaiás volt, aki a legtisztábban látta Dávid Fiának dicsőségét és egyértelműen Istennel azonosítja őt:

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.”4

Így a Dáviddal kötött szövetség garanciája lényegében azon a tényen nyugszik, hogy Isten maga fog eljönni Dávid utódaként és Uraként is, és felül a trónra. Mert a szövetség feltételét csak egy olyan ember tudja betölteni, aki egy személyben maga Isten is. Isten maga lép közbe, hogy az ígéret beteljesedjen.

2. A Dávidnak tett ígéretek beteljesedése

Amikor Gábriel angyal megjelenik Máriának azt mondja a Lk 1:31-33 szerint:

Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”

A Biblia minden kétséget kizáróan azt tanítja, hogy a Dávidnak szóló ígéret, miszerint hogy az ő utódja fog uralkodni örökké, Jézus Krisztusban vált valóra. Őbenne teljesedett be. Jézus az, aki Dávid Fiaként5 és Dávid utódaként6, is jelenleg uralkodik a mennyben7. Isten megtartja minden ígéretét – a Dávidnak tett ígéretet is.

2.1. A pogányok részesülnek a dávidi szövetségből?

Van azonban egy kérdés, amit nem kerülhetünk ki. Mindehhez nekünk pogányoknak mi közünk van? A Dáviddal kötött szövetség nem csak Izraelnek lényeges? Van-e valami lelki jelentősége a nem zsidó, hanem pogány hívők számára is a dávidi szövetségnek? Az Ó- és Újszövetség együtt egyértelműen megadja erre a választ: igen, Jézusnak, a dávidi királynak az uralma közvetlen hatással van jelenleg is ránk, pogányokra. Ahhoz, hogy ezt megértsük az első komolyabb keresztyén teológiai tanácskozásra kell figyelnünk.

2.2. A jeruzsálemi zsinat döntése

Az Apostolok Cselekedeti 15. fejezetében olvashatjuk ennek a tanácskozásnak és döntésnek a részleteit. Amikor a nem zsidók, vagyis a pogányok közül is egyre többen lettek Jézus Krisztus követőivé meg kellett válaszolni azt a kérdést: körül kell-e metélni a pogányokat is azért, hogy üdvözüljenek? Hiszen az ábrahámi szövetségnek a jele volt a körülmetélkedés. Vajon a pogányoknak is zsidóvá kell lenniük ahhoz, hogy üdvösségük legyen? Az apostolok következetesen látták és hirdették azt, hogy a Messiás a Dávid Fia. Jézus a Dávid fia azért jött el, hogy meghaljon Izrael bűneiért, majd feltámadt a halálból; majd a mennybe ment és elfoglalta a helyét az Atya jobbján. De ismét el fog jönni, hogy igazságot tegyen és uralkodjon az új teremtés fölött is. Namármost a nagy kérdés az volt, hogy vajon a pogányok élvezhetik-e a kiválasztottságnak a kiváltságait és áldásait anélkül, hogy a körülmetélkedés által zsidókká válnának?

A tanácskozáson a következő érvek hangzottak el:

  1. Péter elmondta, hogy amikor a pogányok megtértek Jézus Krisztushoz, akkor pontosan ugyanúgy kapták meg a Szentlélek ajándékát, mint előtte a zsidó megtérők.

  2. Pál és Barnabás együtt számoltak be arról, hogy Isten milyen csodákat és jeleket tett, miközben ők a pogányok között hirdették az evangéliumot.

  3. Végül a Jézus testvére Jakab volt az, aki megadta a kegyelemdöfést a zsidó kizárólagosságnak és a körülmetélkedésnek, amikor a dávidi szövetséget Ámósz próféciájából a pogányokra is vonatkoztatja.

    Ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva: Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghezviszi, és aki ezt öröktől fogva tudja.”8

2.3. Dávid világméretű királysága

Ez pedig azt is jelenti, hogy amikor Isten azt mondja Dávidnak a 2Sám 7:16-ban: „Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.” - ő akkor egy nagyobb házat és nagyobb királyságot lát Izraelnél. És az ok, amiért a XXI. században mi magyarok beszélünk a dávidi szövetségről, amiért a számunkra is jelentősége van az, hogy a dávidi király uralma kiterjed az egyházra és az egész világra is. Az ézsaiási prófécia így szól:

Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.”9

Ez az uralom kiterjed az egész földkerekségre. És a Jel 11:15-ben a hetedik trombitaszó után hatalmas hangok hirdeik a mennyben:

A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké”.

Amikor Isten teljességre juttatja a szövetségét Dáviddal, akkor a dávidi király alattvalói nemcsak a zsidók lesznek, nem emberek minden nyelvből, törzsből és nemzetből.10

3. Az Egyház küldetése napjainkban

Ezért legvégül a dávidi szövetséget alkalmazzuk a saját életünkre. Dávid Fia jelenleg láthatatlanul uralkodik a mennyben. Jézust felhő takarta el a mennybemenetelkor a tanítványok szeme elől. Amíg Jézus a mennyben van és láthatatlanul uralkodik egészen addig, amíg ellenségei egytől egyig nem vettetnek a lábai alá, a mi küldetésünk hirdetni a jó hírt az embereknek, hogy minél többen elfogadják Krisztus uralmát az életük felett és hűségüket a világ helyett Krisztusnak adják.

De hogyan is hirdetjük ezt a jó hírt? Úgy, hogy a személyes szentségben való növekedésünkkel elsajátítjuk a Biblia útmutatásai alapján a Krisztus királyságának a szokásait és a királysághoz méltó magatartást. Ugyanakkor azt is, hogy elmondjuk az embereknek azt, hogy a világ egyetlen jogszerű uralkodója, aki ellen fellázadtak, hajlandó teljes amnesztiát adni mindenkinek aki megtér és az uralma alá rendeli az életét. Jézus Krisztus, a Dávid Fia, a világ örökkévaló királya el fog jönni a mennyből és megalapítja az öröm, az igazság és békesség királyságát minden hűséges alattvalójának örökkön-örökké. Addig azonban, amíg eljön, az egyház világméretű küldetése, hogy terjessze ezt a jó hírt az embereknek minden nemzet között.

Igen a Dáviddal kötött szövetség a veled is megkötött szövetség. Ebbe hívlak benneteket. De ez nem is az én hívásom. Ez a hívás Istené! Ez a hívás szól Ézsaiás próféta könyvében is, aminek az a lényege, hogy a hatalom, a bölcsesség és szeretet Istene örökkévaló királyságot biztosított Dávidnak, és ennek a királyságnak a részeként neked is örök jóindulatot biztosít. Hallgassátok:

Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.”11

Isten irgalma és hűsége garantálja az örökkévaló királyságot Dávidnak; ez garantálhatja neked is enne a királyságnak minden örömét, igazságát és békéjét.

Isten azt mondja ma neked ezen a délelőttön: ha jössz hozzám üres kézzel és éhesen, ha hajlandó vagy elfogadni amit én adok neked, akkor örök szövetséget kötök veled és magamra esküszöm, hogy ugyanazzal az irgalommal és hűséggel bánok veled, ahogy bántam Dáviddal.

Befejezésül hallgassátok meg Jézus szavait a Biblia legutolsó fejezetéből, ahol így szól az Úr:

Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag … Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!”12

Jöjj a Dávid Fiához, jöjj a királyok királyához, aki a saját vérével írta alá a veled kötött szövetséget – és örökkévaló szövetségesként soha nem fordul el tőled és attól, hogy mindig jót tegyen veled. Ámen.

1ld. Zsolt 89:29-37

2Ez 37:23-24

3Jer 23:5-6

4Ézs 9:5-6

5Rm1:3 „Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott,”

6Mt 22:45 „Ha tehát Dávid Urának szólítja őt, miképpen lehet a Fia?”

Zsolt 110:1 „Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!”

71Kor 15:25 „Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét.”

8Apcsel 15:16-17 vö. Ám 9:11-12

9Ézs 9:6

10Jel 7:9 „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak,”

11Ézs 55:1-3

12Jel 22:16-17

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok