Elhívás – a szolgálat továbbadása

Alapige: 1Kir 19:19-21

Lekció: Apcsel 1:4-8

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-08-28.mp3{/audio} 

 

 

Néhány hét kihagyás után visszatérünk az Illés történetekhez és annak üzeneteihez. A történetet ott hagytuk abba, hogy miután Illés életének és szolgálatának mélypontjára jutott, Isten fokozatosan hogyan állította őt helyre, aminek utolsó mozzanata az újra indítás volt. Isten azzal indította újra Illést, hogy folytassa a Baal elleni harcot, ebben pedig konkrét feladatot is bízott rá, amikor azt mondta neki, hogy kenje fel Arám királyának Hazáélt, Izráel királyának Jéhut és maga helyett prófétának Elizeust. A három feladatból Illés csak egyet végzett el közvetlenül, amikor elhívta Elizeust prófétatanítványnak, a két király felkenése majd utódjára, Elizeusra hárul.

 

A mai napon Elizeus prófétai elhívásának a történetét olvasom, és ezen keresztül a szolgálat továbbadásának, valamint az evangéliumi szolgálat folytonosságának üzenetét fogjuk megérteni. Alapige: 1Kir 19:19-21

Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. Tizenkét iga ökör volt előtte, ő maga a tizenkettediknél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta: Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek! Ő azt felelte: Menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt.

Egy olyan elhívási történet áll előttünk, amilyennel többször is találkozunk az Újszövetségben. Jézus elhívási történetei mind nagyon hasonlítanak ahhoz, ahogy Illés elhívja Elizeust előbb tanítványául, de azzal a céllal, hogy úgy kiképezze, olyan lelki képzést adjon neki, hogy folytatni tudja az Isten Országának munkáját. Ez Illés és Elizeus életében a Jahve dicsőségéért folytatott küzdelem a Baallal szemben.

Mivel a mai igehirdetés az Illésről szóló sorozat része, az üzenetet csak Illés nézőpontjából vizsgáljuk meg, az elhívott Elizeus nézőpontjából egy esetlegesen későbbi Elizeus sorozatban szeretnék majd kitérni.

Illésnek a Hóreb hegyétől, amely Kánaán földjén kívül délre helyezkedik el, vissza kellett térnie északra Izráelbe. Míg azonban a Hórebig csak céltalanul bolyongott és menekült, visszafelé Illés élete megtelt céllal és isteni erővel. Isten helyreállítása ezt is jelenti, hogy céllal és erővel tötli fel az életünket.

Így érkezett vissza Illés Ábél-Mehólába1, ahol Elizeus éppen egy akkori átlagos izráeli tevékenységét végezte: dolgozott. Éppen szántott, hogy magot vethessen, amiből a következő évi táplálék lesz. Illés elment a szántó Elizeus mellett és rádobta a köpenyét. Nem szólt egy szót sem, de Elizeus értette, hogy ez neki szóló elhívás. Tudta, hogy Illés arra szemelte ki, hogy a követője és tanítványa legyen. Ő pedig elfogadta ezt az elhívást, elhagyta háza népét és tanítványként Illés szolgálatába szegődött.

Mit láthatunk meg ennek az elhívási történetnek a fényében?

1. Isten országa nem egy ember története

Illésnek nagyon nagy alázattal fel kellett ismernie, és el kellett fogadnia azt, hogy prófétai szolgálata az ő földi életén túlnyúlik, abban nem fejeződik be – ugyanakkor azt a hálás felismerést is megkaphatta, hogy véget sem ér. Ő egy olyan eszköz Isten kezében, amelyet Isten felhasznál, de nem az egyetlen eszköz. Jönnek utána más eszközök is. Ez az, amit mi is a saját életünkben felismerhetünk. Nemcsak lelkészként érvényes ez – könnyen adódik a prófétának és a lelkészeknek egyfajta azonosítása – hanem érvényes minden olyan szolgálatra, amely az Isten országáért történik. Ez lehet egy bibliakör ill. csoport vezetése, lehet egy nem közvetlenül lelki szolgálati terület a gyülekezetben. Mindig nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik észreveszik, hogy le kell nyírni a füvet, meg kell javítani valamit, vagy egyszerűen fel kell söpörni valamit, és ahelyett hogy másokra mutogatnának, fogják magukat és beállnak a szolgálatba.

Amit Illésen keresztül felismerhetünk az az, hogy az Isten országának a története az nem egyetlen ember története. Az nem ugyanazzal az emberrel kezdődik és fejeződik be. Vagyis az Isten országa története nem veled (velem) kezdődik és veled (velem) fejeződik be. Isten országának a története elhívások sorozata, amelyben az isteni elhívás nemzedékről nemzedékre a Szentlélek felügyelete alatt adatik tovább.

2. A továbbadás hűsége

Amikor Isten arra indítja Illést, hogy maga helyett kenje fel Elizeust a prófétai szolgálatra utódul, ezzel komoly felelősséget bíz rá a szolgálatával kapcsolatban. Megérthetjük, hogy a szolgálatban való hűség nemcsak a szolgálat elvégzésének hűségét jelenti, hanem a szolgálat továbbadásának a hűségét is. Az Isten országának a története az elhívás továbbadásáról is szól. Ugyanis, ha komolyan veszed azt, hogy Isten rád bízott egy szolgálatot, akkor ehhez az is hozzátartozik, hogy komolyan vedd: neked magadnak tovább is kell tudnod adni ezt a szolgálatot.

Itt nincs helye féltékenységnek vagy irigységnek, ami sok áldottan indult szolgálatot tesz tönkre a végére. A féltékenységet és az irigységet a Biblia bűnnek nevezi – és ebben az esetben azért is bűn, mert hűtlenség.

Nézzük meg a jézusi modellt, ahogy ő az Isten országáért dolgozott. Jézus világossá tette, hogy földi életében a szolgálata egy bizonyos határig szólt. Az első, hogy meghirdette az Isten országa közel jöttét, az Úr kegyelmének esztendejét. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy földi küldetése a keresztig szól és addig csak Izráel házának elveszett juhaihoz küldetett. Földi életében, amikor a tanítványait kiküldi, akkor is csak ezen a határon belül mozoghatnak2. Miután azonban Jézus meghalt a kereszten, ami nemcsak a testi Izráelért történt, hanem az egész világért, és miután feltámadt a halálból, a mennybemenetele előtt a már elhívott és három év alatt kiképzett tanítványoknak átadta az egész világra kiterjedő küldő parancsot. Ezt úgy tette, hogy tudta nem ő fogja testben végezni ezt, hanem tanítványaiban megsokszorozza önmagát.

De Jézus nemcsak továbbadta a szolgálatát. Ő, aki az alfa és ómega, maga is mástól vette át a szolgálatot. Keresztelő János készítette az utat elő neki, János keresztelte meg Jézust, ami után János félre is állt, hogy így is igaz legyen szájában a bizonyságtétel: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”3 És az alázatos próféta és az alázatos Messiás lelkileg milyen egyek. Az átadó és az átvevő.

Aztán az is kiderül, hogy az apostolok sem csak maguk hirdetik az evangéliumot, mindig vannak olyan munkatársaik, akik mellettük szereznek tapasztalatot, és majd továbbviszik a szolgálatot. Pál apostol már átlátva ezt az egész rendszert úgy tanítja Timóteust:

És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.4

Itt már egyenesen egy négyes láncolatot látunk – amit tőlem (1) te (2) hallottál, add át megbízható embereknek (3) – tehát nem akárkinek, ez is felelősség – akik mások (4) tanítására alkalmasak lesznek. A hűség a megbízható embereknek való továbbadásban is jelentkezik. Akik erkölcsileg feddhetetlenek, az Urat szeretik és a szolgálatra készek.

Ebben mutatkozott Illés hűségesnek akkor, amikor Elizeust elhívta tanítványának, hogy majd átvegye a helyét a szolgálatban.

Sajnos sokszor kevés figyelmet fordítunk arra, hogy túllássunk a saját életünkön és szolgálatunkon. Pedig, aki nem tudja továbbadni, tönkre is teszi azt, amit felépített. Ha ezt a történetet is nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy a hűség tekintetében kevés az, hogy becsülettel elvégzed azt, amit az Úr rád bíz. Az igazi hűség ennél több. Az a folytonosságra is figyel a Szentlélek felügyelete alatt.

Ennek egy sajátos megvalósulási formája a római katolikus egyház gyakorlata. Náluk a papszentelés is szentségnek számít és a folytonosságot az ún. apostolica successio gyakorlatában folytatják. Ez azt jelenti, hogy a püspök szentelhet papot, de minden egyes püspök felszentelése egy folytonossági vonalon visszavezethető valamelyik apostolig. Vagyis a jelenlegi püspökök és papok, valamint az apostolok között egy testileg megszakítatlan folytonosság van. Ők azt vallják, hogy a Szentlélek ezekben a tisztségekben munkálkodik, azon kívül nem.

Azzal együtt, hogy ez a teljesen mechanikus szemléletű folytonosság bibliai szempontból nem állja meg a helyét, mivel a Szentlélek Isten szuverén és nincs emberi tisztségekhez kötve, mégis maga az alapgondolat mélyen bibliai gyökerű. Magyarul: a szolgálatom az Isten Országa történetének egy kis része csupán, és azért lehetek benne, mert voltak olyan hűséges emberek, akik megszólítottak és átadták az elhívást, és lesznek emberek, akiknek tovább kell adnom nemcsak az üzenetet, hanem az elhívást is.

Sajnos sok protestáns nagyon önfejűen gondolkozik erről a kérdésről. Nem tudja kellően alázatban látni a szolgálatát a folytonosságban. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni sokszor a külső elhívás jelentőségéről. Pedig minden Úrnak végzett szolgálatban van egy ún. belső és egy ún. külső elhívás.

A belső elhívás az, amikor a Szentlélek kiformál egy küldetést, egy vágyat, egy késztetést egy szolgálatra. Ez fontos: belső elhívás nélkül nem lehet Szentlélekben szolgálni. Ezzel összhangban kell, hogy álljon a külső elhívás: amikor egy lelki vezető – mint itt Illés – vagy a hívők közössége meglátja, hogy egy szolgálati területre ki rendelkezik kellő megbízhatósággal és ajándékkal. Arra nincs szabály, hogy a külső elhívás vagy a belső elhívás történik-e előbb. A mai történetünkben, Illés és Elizeus történetében a külső elhívás úgy tűnik megelőzi a belsőt, de történhet fordítva is.

Amit viszont biztosan látunk: nem Elizeus jelentkezik. Sőt, ha a bibliai elhívási történeteket nézzük egyikben sincs önként jelentkező. Ez mindenesetre elgondolkoztató.

Sem Elizeus nem önként jelentkezik – megszólítást kap. Jézus tanítványának mindegyike Jézus megszólítását kapja – egyik sem önként jelentkezik. Sőt Jézus az önként jelentkezőnek nagyon komolyan azt mondja:

A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.5

Amikor az apostolok Júdás helyére apostolt kerestek, akkor sem az önként jelentkezőkből, vagy a nyomulósokból válogattak. Pál apostol sem önként jelentkezett a missziói munkára, hanem Barnabás volt az, aki hívta és maga mellé vette őt. Ez nem zárja ki, hogy formálódott a szívükben a vágy, de alázattal kivárták Isten időzítését, amíg küldi elhívó szolgáját. Ez fontos. Pál apostol is figyelmeztet erre, amikor azt írja:

mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.6

Még röviden szeretnék kitérni arra, hogy mit tehet az a testvér, akiben kiformálódott egy belső elhívás? Hogyan bízza rá Istenre ezután a külső elhívás kérdését? Semmiképpen se erőszakos nyomulással. Két dolgot szeretnék mondani:

  1. Mindenképpen imádságban – a biblia még arra is ad példát, hogy böjttel kísérve – kérd Istent, hogy mondja el olyannak is a te belső elhívásodat, akire rábízhatja a külső elhívást. Várj bizalommal Istenre. Még az is lehet, hogy többet kell várnod, mint szeretnél. De várj bizalommal – de ne tétlenül.

  2. Ha úgy érzed tényleg van valamire határozott belső indításod, akkor oszd meg velem, mint a gyülekezet pásztorával, hogy imádságban mi magunk is elkérhessük megláthassuk és külsőleg megerősíthessük belső elhívásodat.

3. Gyakorlati üzenetek

Befejezésül nézzünk néhány gyakorlati üzenetet.

3.1. Lehetőleg ne maradj egyedül a szolgálatban

Ha Illés szempontjából nézzük a történetet, akkor az első gyakorlati üzenet: lehetőleg ne maradj egyedül a szolgálatodban. Ehhez persze már szolgálatban kell állnod. Most erről nem szeretnék bővebben beszélni, de egy alapelv, hogy akinek Isten megadta a megtérés ajándékát, a Szentlélek ajándékát, annak szolgálatra adott lelki ajándékot is. Az Isten Országában nem lehet terméketlen, gyümölcstelen élet.

Isten nem akarta, hogy Illés teljesen magára maradjon a szolgálatban, mert ha magára marad, akkor nem lesz folytatás. Vedd észre, ha egy hívőnek a közeledben – akár családtagod, akár gyülekezeti testvéred – nincs szolgálata. Igyekezz magad mellé venni abban, amit csinálsz. Hívd el, hogy veled szolgáljon. Ez nemcsak lelki szolgálat lehet, hanem bármilyen gyülekezeti szolgálat.

Ennek egyik haszna, hogy a szolgálatban is megtalálod a szolgálat közösségének örömét. A másik haszna, hogy ha neked már nem lesz lehetőséged abban a szolgálatban állni, akkor lesz, aki továbbviszi. Nem ér véget veled. Ez fogja megadni az igazi értékét.

Illés maga mellé vette Elizeust, Jézus maga mellé vette a tanítványokat, Barnabás maga mellé vette Pált, Pál maga mellé vette Timóteust. Akkor tudod igazán hűségesen végezni a szolgálatodat, ha nem egyedül végzed, és akkor vagy hűséges a szolgálatod iránt, ha tovább is adod azt.

3.2. Megbízható embert keress

A második fontos szempont az, hogy megbízható embert keress. Erre az Ige külön felhívja a figyelmet. Pál azt írja Timóteusnak:

És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.

Itt nagyon fontos a megbízható. Vajon Illés honnan tudta, hogy Elizeus megbízható? Semmit nem tudunk arról, hogy ismerték-e korábban egymást. De Isten kijelentette neki a Lélek által a szívébe.

Fontos szempont a kipróbáltság és a hűség. Ezt jelenti a megbízhatóság. De honnan tudhatjuk azt, hogy valaki megbízható-e? Különösen egy olyan emberrel kapcsolatban, aki még nem lehetett kipróbálttá? Azon túl, hogy a Szentlélek rámutat, ki is kell próbálni.

Manapság is sok friss diplomás ember azért nem tud elhelyezkedni, mert hiába rendelkeznek egy adott végzettséggel, a munkaadók pályázati feltételekben azt is kikötik, hogy a jelentkező rendelkezzen gyakorlattal. De hogyan szerezzen gyakorlatot valaki gyakorlatot egy területen, ha a gyakorlat hiánya miatt nem jut lehetőséghez? Igazi csapdahelyzet.

A kipróbáltságot a próba adja meg. Akit magad mellé veszel, legyen először is megbízható abban, hogy elfogadta az Urat megváltójának, legyen erkölcsileg tiszta és feddhetetlen – de hogy megáll-e a szolgálatban, azt a szolgálat próbája dönti el.

Pálnak és Barnabásnak János Márk a munkatársa volt a misszióban. János Márk hívő fiatalember volt, de a misszióban megbízhatatlannak bizonyult. Pál világossá tette: nem tud vele tovább együtt szolgálni. Mert megbízhatatlan emberrel nem lehet együtt szolgálni.

A megbízhatóság nem azt jelenti, hogy valaki nem hibázhat. Hanem azt jelenti a megbízhatóság, hogy azt keresi, hogyan szolgálhatunk egységben. Aki nem ezzel a szemlélettel munkatárs, az nem megbízható – és ezzel sokat tesz a Szentlélek megoltásáért, ha abban szolgálatban marad. Lehet, hogy egy másik szolgálatban viszont helyt tud állni. Erre János Márk példája szintén megfelelő, mivel őt Barnabás egy másik szolgálati területre vitte, ahol már megbízhatónak bizonyult.

Befejezés

Isten rábízta Illésre, hogy vegye maga mellé prófétatanítványként és szolgatársként Elizeust. Azt mutatta meg ezen keresztül ma nekünk Isten, hogy az Isten Országának munkája egy olyan folyamat, amiben az Istentől vett szolgálatunkban akkor maradunk hűségesek, ha annak továbbadására is felelősséggel odafigyelünk. És épül az Isten Országa a szolgálat egységében. Ámen.

1állítólag a Kerít-patak közelében fekvő település

2Mt 10:5-6 „Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz.”

3Jn 3:30

42Tim 2:2

5Mt 8:20

62Kor 10:18

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok