Tudom, hogy él!

Alapige: Jób 19:25-27

Lekció: Mk 16:1-13

 Letöltés, meghallgatás!

 

A héten is sikerült a halál kérdésével kapcsolatos szenzációs elméletbe belefutnom. Vitathatatlanul az emberiség legnagyobb problémája a halál problémája; hogy a halállal és az elmúlással mihez is kezdjünk. És mihez kezdjünk azzal a szenvedéssel és fájdalommal, ami megelőzi, és amit okoz a még élőknek. Filozófusok, vallások keresik a választ a kérdésre. A fizikusok bekapcsolódtak a kutatásba. Egy olyan területről van szó, ami a földi halandók számára egészen misztikus, a kvantumfizikáról. Bevallom számomra még a newtoni fizika is komoly nehézségeket okoz, de azt nagyjából megértettem, hogy mit hoztak ki a kvantumfizikai kísérleteik következtetéseként a halállal kapcsolatban. Szóval arra jutottak, hogy nincs halál. Szóval már a kvantumfizikának is van evangéliuma: nincs halál! Na ez nem a mi evangéliumunk!

De azért egy picit nézzük meg bővebben. A következőt mondják – a lényegünk legbelül egy mindössze 20 wattos energiaforrás, ami akkor is megmarad, amikor egyes szerveink rendeltetésszerűen megsemmisítik önmagukat. És ez az agyban működő energiaforrás megmarad és átlép egyik világból egy másikba. A végtelen számú univerzumok valamelyikébe. (Erről játékfilmek és sorozatok egyaránt készültek, mert dramaturgiailag igen izgalmas téma.) A lényeg: halál, mint olyan nem létezik. Ez egyébként nem más, mint a klasszikus lélekvándorlás tanának egy új köntösbe öltöztetése – egy újabb spekuláció, egy újabb találgatás a nagy talányra.

Vajon ez tényleg evangélium? Nem hiszem – mert az, hogy egy féreglyukon a bennem levő 20 Wattos energiaforrás valamilyen másik univerzumba távozik, amiről egyébként semmit nem tudhatunk csak tovább élteti a bizonytalanságot: mi lesz velem a halál után? Mi van, ha egy még a jelenleginél is rosszabb univerzumban kötök ki? És egyáltalán, akiket szeretek azoktól egyszer s mindenkorra elszakadok? Hiszen ha tényleg végtelen számú univerzum létezik, akkor annak az esélye, hogy a halálon túl ismét találkozunk teljesen egyenlő a nullával. Ez így nagyon nem evangélium – nagyon nem jó hír.

De persze igazából nem is az a kérdés, hogy ez jó hír-e vagy sem, hanem az, hogy igaz-e vagy sem? Ez fontosabb, mint hogy jó hír-e vagy sem. Nekünk alapvetően nem azt a kérdést kell látnunk, hogy jó-e vagy nem, hanem azt, hogy igaz-e vagy sem. Anélkül, hogy ezt a kvantumfizikai elméletet minősíteném, szerintem magatok tudjátok, hogy melyik polcra kell tenni – de hogy ezek után nekem azt mondja valaki, hogy én mesékben hiszek … hát mondja.

Van azonban egy jó hír – ami ráadásul még igaz is, mégpedig azért, mert nem emberi spekuláció, hanem isteni kijelentés. Ahogy mindig, ma is erről szeretnék beszélni. Mert van egy nagyon jó hírem, amit én is hallottam – az, hogy Jézus feltámadt a halálból, és az ő feltámadása egyszer s mindenkorra véget vet a halál után következőkkel kapcsolatos találgatásoknak. Mai üzenetünk alapigéjét az Ószövetségből olvasom, Jób könyvének egyik leghíresebb mondatát, ami a feltámadás-hitünk Krisztus előtti legrégebbi megfogalmazása. Jób 19:25-27

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.

A mai napon engedjétek meg nekem, hogy eltekintsek Jób életének összefoglalásától, és attól, hogy milyen környezetben szólal meg Jób szájából ez a hitvallás. Mert ez bizony hitvallás a javából. Azt mondja el, hogy van egy élő megváltója, akit akkor is a saját testében és szemeivel fog meglátni, ha bekövetkezik a halála, mert a porai fölött megállva, elporladt testét újra fogja alkotni. Pontosan ezt mondja el az újszövetségi feltámadás hit a hívőknek.

Jézus feltámadt a halálból és ő lesz az, aki az elhunytakat életre kelti és átviszi abba az univerzumba, amit Isten fog teremteni. Egyetlen másik univerzumba, amit a Biblia új égnek, új földnek és mennyei Jeruzsálemnek nevez.

Jób azt mondja: „tudom, hogy az én megváltóm él”

1. Ki ez a megváltó?

Legyen az első kérdésünk ez: Ki ez a megváltó, akiről Jób beszél? Nem homályosan vallja meg a hitét, hanem teljesen egyértelműen: ez a megváltó a hatalmas, örökkévaló és teremtő Isten, aki Ádámban őt is megalkotta a föld porából. Istent Jób élő és személyes Istennek vallja meg. Nem személytelen erőnek, nem világrendező elvnek, nem természeti törvényszerűségnek, hanem egy olyan személyes Istennek, aki személyesen törődik nemcsak az élőkkel, hanem a holtakkal is. Ez az Isten élő Isten.

Pontosan ez az, amit vallunk Jézus Krisztusról, hiszen az Újszövetség őt jelenti ki a megváltó Istennek.

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.1

A megváltó Jézus Krisztus az, aki „feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.”2 ő az a megváltó aki „Krisztus test szerint … és Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké.”3

Azt mondja az írás, hogy Isten Krisztust

tette nekünk bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.4

És amikor mi azt valljuk, hogy a mi megváltónk él, akkor azt nem azért tesszük, mert úgy képzeljük, hogy kell lennie egy élő Istennek, hanem azért, mert Isten Jézust testben eljött Krisztussá tette.

1.1. Jób hite

Ennyiben Jób sokkal messzebbről jutott el arra a gondolatra, hogy élő megváltója van, hiszen ő még semmilyen konkrét tapasztalattal nem rendelkezett Isten felől – ő úgy hitt Istenben, úgy élt istenfélő életet, hogy legfeljebb arról lehetett információja, hogy Isten teremtette a világot, alkotta meg az Éden kertjét, benne Ádámot és Évát, akiket azután az engedetlenség miatt kiűzött az Éden kertjéből. És csak annyit látott maga körül, hogy ezt az igazságot körülötte csak az emberek kisebbsége hiszi el. Gondoljunk csak arra, hogy a maga nemzedékében csak Énók és Noé járt Istennel – végül aztán Isten minden földön élőt elpusztított az özönvízben, kivéve azokat akik a bárkán menekültek meg. Jóbnak csak ennyi információja volt Istenről – de neki ennyi is elég volt ahhoz, hogy azt mondja: ez az Isten az én megváltóm, aki él. És bár szenvedésemben sok olyat is mondtam, amit nem kellett volna – ennek ellenére hiszem azt, hogy Isten a megváltóm, aki igazat ad nekem azokkal szemben, akik azt állítják, hogy olyan súlyosak a bűneim, hogy ezt érdemlem Istentől. Nem – én még így is hiszem, hogy ő az én megváltóm, aki a halálom után is igazolni fog engem azzal, hogy feltámaszt a porból és őt a szemeimmel megláthatom.

1.2. A mi hitünk Krisztusban

Nekünk már nem ennyire messziről kell eljutni arra, hogy azt mondjuk: „Tudom, az én megváltóm él.” Azért nem, mert ez a Megváltó Isten szabadítóként eljött emberi testben a világba, meghalt bűneink váltságáért a kereszten és feltámadt a halálból – ez a mi evangéliumunk szíve:

De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. … Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy Szented elmúlást lásson.5

Mi azért tudjuk, hogy a megváltónk él, mert feltámadt a halálból az emberi testben eljött Isten Fia. Ezt persze nem annyira könnyű elhinni, hiszen a halál olyan véglegesnek tűnik az ember számára. Eleinte még tanítványai sem hitték el akkor, amikor a szemtanúk beszámoltak nekik.

Nem hittek az asszonyoknak, nem hittek az emmausi tanítványoknak, sőt Tamás sem hitte el a többi tanítványnak. Ennek az igazságnak sok hitetlenséget kell áttörnie bennünk. Mert más meséket könnyebben hisznek el az emberek. Egy a keresztyénséget folyamatosan provokatívan támadó ateista újságíró például azt mondta: könnyebben hisz az UFO-kban, mint egy értünk meghalt és feltámadott szerető Istenben. És olyan spekulációkban is könnyebben hisznek emberek emberek, hogy a bennünk levő 20 wattos akkumulátor egyszerűen átcsusszan a végtelen számú univerzumok valamelyikébe. Tudjátok miért hisznek ebben inkább az emberek? Mert az, hogy egy megváltóban kellene hinniük az valami nagyon kellemetlen dologgal szembesíti őket. Nevezetesen azzal, hogy szükségük lenne erre a megváltóra.

2. Miből megváltó a Feltámadott Krisztus?

Mert ha a megváltó él, akkor azt a kérdést is meg kell válaszolnunk, hogy ez a megváltó miből vált meg? A Galatákhoz írt levélben Pál a következőt írja:

„Krisztus megváltott minket a törvény átkától.”6

Sokan ezt úgy próbálják érteni, hogy Krisztus minket a törvénytől váltott meg, mintha az nem lenne érvényes ránk nézve. De ez nem igaz. Az Írás azt mondja, hogy a törvény átkától” váltott meg minket Krisztus.

Mi a törvény átka? Az, hogy a törvény követelése érvényes velünk szemben, de mi azt nem tudjuk teljesíteni. Egyszerűen nem vagyunk képesek olyan erkölcsös és tiszta, Isten akaratának megfelelő életet élni, hogy ne lennénk a törvény átka alatt – ez az átok pedig a törvény emberi erőből teljesíthetetlen követelése, aminek a vége büntetés.

Egész egyszerűen szükségünk van Krisztusra, mert Jézus Krisztus nélkül, testi mivoltunkban ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek7. Ha pedig ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek, akkor egy még a bűnnél is nagyobb hatalomnak is ki vagyunk szolgáltatva. Ez a bűnnél nagyobb hatalom a halál, ahova a bűn vonszol bennünket. A törvény átka lényegében az, hogy ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek és ennélfogva a halálnak. És ezért szól Isten ígérete már Hóseás prófétánál így:

„Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája?”8

Ezt erősíti meg Pál apostol, amikor részletesen tanítja a korinthusiakat a hívők testben való feltámadásának a titkára

Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!9

Jézus tehát a törvény átkától és a haláltól vált meg bennünket. Isten kijelentése szerint tehát igenis van halál, hiába mondja bárki is azt, hogy halál pedig nem is létezik. Nagyon is létezik és nagyon is nagy hatalom. Jézus azonban megváltott minket attól, hogy ki legyünk szolgáltatva a bűnnek és ezáltal a halálnak. És ez nem csak jó hír, hanem egy igaz jó hír.

3. Mi következik abból, hogy élő Megváltónk van?

Ezért utoljára azt foglaljuk össze, hogy mi következik mindabból, hogy élő Megváltónk van?

3.1. Fel fog bennünket támasztani

Az első, hogy az, aki feltámasztotta a Fiát, bennünket is ugyanúgy fel fog támasztani a halálból. Jób is hitte azt, hogy ha meg is hal, és elporlad a földben Isten megáll a pora fölött és életre hívja őt a porból.

„…ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek.”

Az, hogy Krisztus feltámadása következtében mi is fel fogunk támadni a halálból, az nem egy teológiai logika végeredménye, hanem Isten ígéretein nyugszik. Pál világosan írja:

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.10

Ebből világosan következik: ha Jézus nem támadt fel, akkor a halottak sem támadnak fel. Ha Jézus feltámadt, akkor Isten a halottakat is feltámasztja. Ez pedig nagyon fontos üzenet, mert a feltámadás nélkül a Biblia kijelentése szerint nincs is örök élet. Feltámadás nélkül csak halál van. Erre nagyon sok bilbiai kijelentést hozhatunk példaként. Dániel például azt írja:

Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.11

Dávid azt mondja, amit Péter is idéz:

nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy Szented elmúlást lásson.12

Pál pedig így vigasztalja a gyülekezet:

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.13

Abból tehát, hogy élő megváltónk van egyrészt az következik, hogy minket is feltámaszt a halálból.

3.2. Átvisz az ő országába

A másik, ami következik abból, hogy élő megváltónk van, hogy átvisz az ő országába. Isten egy olyan világba visz át bennünket, amely nagyon különbözik a mostani világunktól. Azt ígéri, hogy új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakik. Egy olyan világot, ahova nem mehetnek be azok, akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek. Egy olyan világot, amelyben megszűnnek a fájdalmak és a szenvedések. Amelyben nem uralkodik többé az elmúlás és ezért nincs sem gyász, sem fájdalom, sem sírás. És ott fogjuk színről színre meglátni az élő megváltónkat.

Ezen a világon kívül nem végtelen számú univerzumok valamelyikébe kerülünk véletlenszerűen, hanem ezen a világon túl egy Isten által megalkotott bűn nélküli világba. Amire mindig is vágytunk és amelyet a feltámadt Krisztus készített nekünk a megváltásával.

Van-e már élő megváltód? Tudod-e, hogy élő megváltód van, akinek van hatalma arra, hogy megszabadítson a törvény átkától, akinek van hatalma arra, hogy ne legyen az életed kiszolgáltatva a bűnnek, és akinek van hatalma arra, hogy legvégül a te porod fölött is megálljon, újraformáljon a föld porából egy romolhatatlan, halhatatlan és dicsőséges testbe?

Tudod-e Jóbbal, az Igével vallani:

„Tudom, hogy az én megváltóm él …”

1Rm 3:24

2Rm 1:4

3vö. Rm 9:5

41Kor 1:30

5ApCsel 2:24.26-27

6Gal 3:13

7Rm 7:14

8Hós 13:14

91Kor 15:54-57

101Kor 15:12-13

11Dán 12:2

12ApCsel 2:24

131Thessz 4:14

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok