Férj

Alapige: Ézs 54:1-8

Lekció: Zsolt 117

 

 

Emberi életünk mozgatórugói közül az egyik legerősebb a társ megtalálásának vágya. Persze ez is olyan torzulásokon ment keresztül a bűn következtében, hogy nem egyszer csak a nyers szexuális ösztönök kielégítésére irányul, de abban már alig van valami emberi.

De a párkapcsolat, a társ kérdése olyan erős, hogy a pénzgyárak sem mennek el mellette szó nélkül, külön iparágak épülnek rá, gondoljunk csak a

  • filmiparra. Ne csak a könnyfakasztó romantikus történetekre gondoljunk, hiszen a macsófilmek között is alig van olyan, amelyben ne lenne ha nagyon leegyszerűsítve is valamiféle szerelmi szál.

  • Gondoljunk a zeneiparra, amely jelentős része a szerelemnek és a szerelmi kapcsolatok problémájáról szól.

  • Az esküvői szolgáltatásokra is, egész komoly iparág épül, de az ajándékipar különböző szegmensei is tele vannak a szerelem kifejezését célzó ajándékoknak.

Emberi életünk egyik leginkább megkerülhetetlen kérdése a társ megtalálásáé, ami egyrészt mindenki számára a legígéretesebb, de ugyanakkor a leginkább próbára tett kapcsolat is.

Nem véletlen, hogy annyi kudarc ellenére mégis újra és újra megpróbálja az emberek többsége, nemcsak a mások kudarcát látva, hanem saját kudarcaikat is átélve. Ebből a nézőpontból nézve az is mindegy, hogy házasságot kötnek egymással vagy csak élettársi kapcsolatra lépnek.

Istenre nem nagyon jellemző, hogy kihagyna egy ekkora ziccert, hogy megértesse a hozzá kapcsolódó viszonyunkat. A vőlegény-menyasszony, férj-feleség kapcsolatrendszerébe is belehelyezi magát, mégpedig úgy, hogy ő a tökéletes férj, aki szívesen és szeretettel vette el nagyon is tökéletlen menyasszonyát. Alapigénk az Ézs 54:1-8

Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! - mondja az ÚR. Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az ÚR, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó URad.

Természetesen a fiúk és férfiak számára a férj képe mintát ad arra is, hogy hogyan legyünk Isten szerinti férjek, de most nem ebből a nézőpontból fogjuk vizsgálni ezt az igeszakaszt, ez annál sokkal mélyebb és sokkal drámaibb. Azt igyekszünk megérteni, hogy Isten a tökéletes férj, hogyan viszonyul tökéletlen feleségéhez.

Egyáltalán nem könnyű a számunkra ez a kép. Bár elvben a hölgyeknek kevesebb lelki absztrakciót jelent, hogy ezt a képet megértsék, de a nagyon is tökéletlen férfiak igencsak összezavarják ezt a képet is. A férfiaknak azonban még komolyabb lelki bravúrra van szükségük, hogy megértsék ezen a képen keresztül Isten hozzánk való viszonyát.

De arra a látásra kell eljutnunk, hogy az Egyház tagjaként itt és most mi nem a férj, hanem a feleség helyén állunk.

1. A feleség

Nézzük meg először, hogy alapigénkben milyen feleségkép ábrázolódik ki! Egy meddő, megszégyenített, meggyalázott, megözvegyült és fájó lelkű asszony képe. Tele van ilyen lányokkal és asszonyokkal a világ. A mi kultúránkban is, ahol nagyobb védelmet és megbecsülést kapnak nők, rengeteg ilyen asszony van, de a világ nagyobbik részében a lányoknak és asszonyoknak maximális kihasználtságban és megalázottságban van részük. Egy közép-amerikai államban a nők elleni erőszak miatt egy busztársaság kénytelen volt olyan buszjáratokat indítani, amire csak nők és 12 évnél fiatalabb fiúgyermekeik szállhatnak fel.

Első látásra itt is egy ilyen asszonyt látunk. Meddő, megszégyenített, megalázott, megözvegyül és fájó lelkű asszonyt.

Izrálben a meddőség olyan súlyos hiányosságnak számított, hogy meddő feleségétől minden különösebb nehézség nélkül elválhatott a férje. És persze mindenki tudta, hogy ez miért történt – el tudjuk képzelni hogyan tekintettek egy ilyen asszonyra?

Régen ismertem egy férfit, egy régi barátomnak az apját, aki az egyik budapesti kórház pszichiátriájának a főorvosa volt, rendkívül buzgón vallásos római katolikus ember. Egyszer megtudtam, hogy a barátom bátyja csak a féltestvére. Érdekelt a történet és a barátom elmondta, hogy az apja felesége meddő volt, és mivel a felesége nem szült gyermeket a férjének, ezért a férje elvált tőle, kánonjogilag is teljesen szabályosan, a váláshoz megkérte és megkapta a pápai engedélyt; így fel volt mentve a halálos bűn vétsége alól. Ezután elvett egy asszonyt, akinek már volt egy gyereke így született az én barátom.

Megmondom őszintén, hogy engem akkor kamaszfiúként nagyon kiakasztott a történet, hogy hogyan lehet egy ember ennyire szívtelen ahhoz a nőhöz, akit állítólag azért vett el, mert szereti – az egyházi liturgiában legalábbis ez szerepel. Ezek után nem tudott a pasi meghatni, amikor nekem a református hitem miatt arról kezdett el papolni, hogy én milyen eretnek vagyok, és Kálvin pedig milyen egy rettenetesen gonosz ember Servét Mihály megégetése miatt.

Tehát egy szenvedő, megalázott, megszégyenített és fájú lelkű asszonyt látunk … akit elhagyott a férje. De ki ez a férj, aki elhagyta? Isten.

Egy rövid szempillantásra elhagytalak …

Elhagytalak – és ezen az sem változtat, hogy rövid időre. Ez meglepő attól az Istentől, aki örök hűséget ígért – mint férj a feleségének. A 117. zsoltárban azt olvassuk:

Mert nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart.1

Egy sajnálatra méltó asszony, akit elhagyott a férje. De vajon ez a teljes kép?

2. A hűtlen feleség

A teljes képhez elég itt maradnunk az Ézsaiás könyvében. Néhány példát hadd olvassak ehhez.

Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az URat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! … De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az URat, megsemmisülnek.2

Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek! Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!3

Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!4

Jöjjetek csak ide, ti boszorkányivadékok, te hűtlen, parázna fajzat! Mit csúfolódtok, miért jártatjátok a szátokat, miért öltögetitek a nyelveteket? Hiszen ti vagytok a hűtlen népség, a hazug fajzat, akik bujálkodtok a tölgyfáknál, minden bujazöld fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban! A patak sima köveit tetted örökségeddé, azok jutottak osztályrészedül. Italáldozatot is mutatsz be nekik, ételáldozatot is viszel. Én ebbe belenyugodjak?5

És kiderül, hogy ez a megalázott fájó szívű asszony, valójában hűtlen asszony, de olyan aki sohasem volt hűséges a férjéhez. Ha valaki Ezékiel könyvét olvassa napi igeként az nemrég a 16. fejezetben olvashatta, ahogy a próféta nagyon képiesen írja le a férj a feleségével szembeni panaszát. Olyan hűtlen asszony, akinek a hűtlensége vezetett meddőségéhez: Isten népe lelkileg meddő, nem termi az igazság, hűség, engedelmesség, és Isten dicsőítésének gyümölcseit.

Isten mutat nekünk egy asszonyt – az ő népét – aki elhagyatott, fájó lelkű és meddő; szánalomra méltó … de mielőtt szánni kezdenénk megmutatja a teljes képet.

Mert itt nem az asszonyt elhagyó férj a hűtlen. Értenünk kell ezt a drámai paradoxont:

Hiszen ti vagytok a hűtlen népség, a hazug fajzat, akik bujálkodtok a tölgyfáknál, minden bujazöld fa alatt, gyermekeket vágtok le a patakoknál, a sziklahasadékokban! A patak sima köveit tetted örökségeddé, azok jutottak osztályrészedül. Italáldozatot is mutatsz be nekik, ételáldozatot is viszel. Én ebbe belenyugodjak?

Vannak, akik azt állítják, hogy Isten soha nem hagyja el az övéit. Itt Ézsaiásnál Isten azonban valami mást mutat meg.

A hűtlenséget hosszan tűrő férj mégiscsak felteszi a kérdést: „Én ebbe belenyugodjak?” A válasz: nem nyugszom bele, mert már nem bírom tovább ezért elhagylak és most kénytelen leszel szembenézni azzal, hogy azok, akikkel hűtlenkedtél segítenek-e rajtad.

„Ha segítségért kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványaid tömege?”6

Az Istentől idegen eszmék, az engedetlenségre csábító hazugságok mind hűtlen szeretők, akik abban a pillanatban, hogy valóban rájuk szorulnál elfordulnak tőled és nem segítenek rajtad. Ők nem férjek, mert csak egyetlen férjed van, aki hűséges és szeret és akihez ezért érdemes hűnek maradni.

Ő a férj, az alkotó, akinek neve Seregek Ura és ezért kezében van az egész mindenség, aki tökéletesen szent, és aki megváltó – ezeket is elmondja. Sőt olyan megváltó, aki előre tudja, hogy felesége parázna nővé lesz, és olyan, aki ennek ellenére is igényt tart hűtlen asszonyára.

Gondoljuk végig, hogy mi mit lennénk hajlandó áldozni, fizetni egy hűtlen társért, aki soha nem volt hűséges? Isten megváltó tettének jelentősége még inkább kiemelkedik annak fényében, hogy Jézus szerint Isten szemében egyetlen elfogadható válóok létezik, ez pedig a házasság parázna megtörése, a házastársi hűtlenség valaki mással. Ezt azt jelenti, hogy Isten joggal bejelenthetné a válást, ha hűtlenek vagyunk hozzá és mégis saját vérén váltja vissza hűtlen feleségét.

3. A túláradó harag

Isten nem nyugszik bele felesége hűtlenségébe és nem is hagyja hidegen. Isten haragja túlárad a hűtlenség miatt. És mit tesz túláradó haragjában?

Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat …

Értjük? A haragja túlárad, de nem lesújt. Isten inkább elrejtőzik. Nála még a csend is üzen. Ha hiába beszél, elhallgat – de nem azért, hogy hallgatásával tüntetőleg büntessen, hanem azért, hogy a csendben észrevegyük a hűtlen szeretők némák, nem segítenek. Isten hallgatása – ami nem végleges – világossá teszi a bálványok némaságát.

Arcának elrejtése azonban másról is beszél. Ha túláradó haragjában nem rejtené el előlünk az arcát, nem fordulna el tőlünk, akkor haragja a szempillantás tört része alatt elpusztítana.

Haragja jogos és igazságos. De tudja, hogy haragjának igazsága mennyire pusztító, és hűtlen feleségét ettől a pusztulástól akarja megkímélni. És ahogy kiáradó haragjában egy pillanatra elfordul tőlünk ez a harag másra ömlik. A harag a Fiúra ömlik ki a golgotai kereszten. A túláradó harag a feleség hűtlensége miatt a Fiúra ömlik, és ő hordozza a hűtlenség büntetését.

A mennyei tökéletes férj úgy szereti hűségesen hűtlen feleségét, az ő választottait, hogy haragjában is megváltóként jön, hogy hűtlen feleségét irgalmasan megszólítsa, lelkére beszéljen és megtartsa, szeretetével tökéletessé és hűségesség formálja.

Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek.

Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó Urad.

1Zsolt 117:2

2Ézs1:3-4.28

3Ézs 46:8-9

4Ézs 48:8-11

5Ézs 57:3-6

6Ézs 57:13

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok