Isten, a király

Alapige Zsolt 99

Letöltés, meghallgatás!

 

Most délutánra csúszott az Isten (arc)vonásai sorozatunk záróalkalma. Ezzel együtt nem is lehetne jobb témája egy dicsőítő istentiszteletnek, mint arról beszélni: Isten Király.

Istennek néhány vonását láthattuk meg, többek között azt, hogy ő apa, fazekas, építőmester, béketeremtő és harcos, férj, bíró, szőlősgazda, szikla. Természetesen csak egy-egy vonását láthattuk meg, és alázattal tudomásul kell azt is vennünk, hogy lényének teljessége felfoghatatlan számunkra – legalábbis, amíg e testben élünk.

De ma délután tegyük fel a koronát – Isten királyi arcvonásával, amit most a 99. zsoltár hoz elénk.

Így nézzük meg ma az első arcvonást, amelyet a felolvasott, 99. zsoltár hoz elénk:

Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő! Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az URat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. URunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az URat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!

A király fogalma a hétköznapi életünkben ma már egészen távol van tőlünk, inkább a történelmi tanulmányainkban találkozunk velük, hiszen liberális demokráciában élünk, és még ahol van is király, ott is inkább csak nemzeti ereklye, és nem pedig egy személyben az élet és a halál ura.

Nehéz ezt elképzelnünk már – és idegennek is tűnik a gondolkodásmódunktól az igazi királyság. Egy király, aki úr élet és halál fölött. Egy király: aki ha jó, ha bölcs, ha szerető, ha igazságos, akkor jólét köszönt az országra, ha viszont zsarnok, önző, gonosz, akkor nincs mit tenni ellene, akkor jön a nyomor, a félelem, a nélkülözés… Király, aki fölöttünk áll, király, akinek engedelmességgel tartozunk, király, akit nem érdemes kijátszani, király, akivel szemben a hódolat és a tisztelet az egyetlen elfogadható magatartás.

Ha ezekre gondolunk, bennünk, mai emberekben nagyon mélyen megmozdul valami: nekem ne mondja meg senki sem. A magam ura vagyok, boldogulok egyedül. Sokféle példa jut eszünkbe, ha királyi uralomra, egyeduralomra gondolunk. Az egyeduralomból a nem túl régi múltból is eszünkbe jut egy s más, inkább rossz, mint jó… Mert annyian próbáltak egy személyben uralkodni, jót hozni, és a hatalomtól megszédülve olyan sokan futottak tévútra…

A világ pedig – és benne mi is – minden önállóságunk ellenére, a szívünk mélyén nagyon vágyunk erre: egy bölcs, egy igaz vezetőre, valakire, akire rábízhatjuk magunkat, aki tudja, mi a helyes, valakire, aki végső soron megadja azt a biztonságot, amire vágyunk…

Amikor a 99. zsoltárt olvassuk – és még több zsoltárt, mert több király-zsoltár találtató itt, a 99. zsoltár környékén -, akkor egy ilyen Királynak a képe bontakozik ki előttünk.

Istent sokszor dicsérjük úgy, mint királyt. Sok énekben előfordul ez, sokszor elhangzik a szánkról.

De mit is jelent az, hogy Ő Király? Milyen vonásait mutatja be Istennek, mint királynak ez a zsoltár? És a másik kérdés, amit föl kell tennünk, mert különben csak értelmetlen filozofálás az egész, amit Isten királyságáról beszélünk: ha ő Király, és olyan király, amilyennek a 99. zsoltár is leírja, akkor ez milyen következményekkel jár ránk nézve, a mindennapi életünkre nézve? Mi változik, és mivel tartozunk Neki, mint királynak?

Ezt a két kérdést fogjuk ma körbejárni, a felolvasott zsoltár alapján.

1. Mit jelent, hogy Isten Király?

Milyen király Ő? Mi az, amire ez a zsoltár felhívja a figyelmünket?

Ha egyetlen szót mondanánk csak amiben minden benne van, akkor azt mondanánk: Ő SZENT. Végül ide vezeti ki a zsoltár írója Isten királyi vonásait.

szent az ÚR, a mi Istenünk!

Ebben tényleg minden benne van! Ez különbözteti meg a mi Istenünket minden más királytól, és az Ő uralmát minden más uralomtól a világon. Háromszor is olvashatjuk ebben a rövid zsoltárban – sőt, a zsoltár felirata, címirata is ez, hogy Isten, a király SZENT.

Mit jelent ez a Szentség?

Két példát nézzünk meg a Bibliából, ami Isten Szentségének két nagyon fontos vonását mutatja meg.

Az egyik: Ézsaiás elhívása. Ézsaiás ott látja a Szent Istent, a trónján ülve, kerúbok és szeráfok, mennyei lények társaságában, akik szüntelenül dicsőítik Őt, látja az Isten vakító tisztaságát, csak ennyit tud mondani:

Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim!.1

Az Isten Szentsége: tökéletes, hibátlan, szeplőtlen, vakító tisztaság. Olyan, ami előtt ember nem állhat meg.

Isten Szentségével való találkozásra egy másik példa, ha a Biblia legvégére lapozunk, ott van János, amikor a Jelenések könyvében leírt látomást kapja2, és a mennyei trónteremben találja magát, és a földre esik, szinte halálra válik, a Szent Isten jelenlétében. Isten hatalma, mindenható fensége, az Ő mennyei tróntermének látványa Jánost a saját kicsiségére, erőtlenségére ébreszti rá. Isten szentségének másik vonása: az a végtelen hatalom, erő, amely az Ő vakító tisztaságához párosul.

Isten Szent – ez az első és legfontosabb, amit elmond Róla ez a zsoltár.

Mi az, amit az ember átél, amikor az Isten szentségével találkozik? Teológusok ezt így fogalmazták meg a 20. században: Mysterium és tremendum. Mysterium: mert érezzük, itt valami sokkal nagyobb, hatalmasabb titokkal állunk szemben, mint amit a mi emberi értelmünk fel tud fogni. Hatalmas erő, ami számunkra felfoghatatlan. És tremendum – félelem, reszketés, az Isten tisztaságának fényében, és saját tisztátalan tökéletlen voltunknak a teljes tudatában.

Mysterium és tremendum – titokzatos erő és vakító tisztaság - Istennek, a Királynak ezek a vonásai ott vannak előttünk a 99. zsoltárban is.

1.1. Hogyan mutatja be a zsoltáros az Ő erejét?

Nagy az Úr, magasan felette van minden népnek Remegjen, reszkessen előtte a Föld, mert ő uralkodik, és trónja mindörökre megáll.

mondja ki a zsoltáros bátran, szabadon, egy olyan világban, ahol a zsidóság csepp a tengerben, és ahol az Élő Istent csupán ez az egyetlen, kicsi, jelentéktelen nép tiszteli.

Istennek ez a titokzatos, és félelmetes arcvonása, az Ő végtelen, mindenható ereje az egész Ószövetségen végigvonul. A zsidó nép így tiszteli Őt – a szent Istent, akinek a hatalma mindenek felett való, és ezt a hatalmat bizonyítja mindvégig, ahogyan Ő vezeti a népét.

Ő a hatalmas, erős Isten, aki erősebb az egyiptomi fáraónál. Abban a korban nem tudom, lehetett volna-e jobban szemléltetni valakinek az erejét. A hatalmas, erős Isten, aki erősebb a természet erejénél, amely az ókori népek számára titokzatos, félelmetes, ismeretlen, nem befolyásolható valóság. A hatalmas és erős Isten, aki a tengernek is parancsol. Hatalmas és erős Isten, aki gondoskodik népéről a pusztában, ahol emberileg nézve nincs kiút, nincs megmaradás. Hatalmas és erős Isten, akinek a Szent Hegyét füst és villámlás veszi körül, és egyedül Mózes az, aki felmehet oda, más nem is közelíthet hozzá. A hatalmas és erős Isten, akinek a szavára leomlanak Jerikó falai, Aj városának ostrománál megáll a nap. Az erős, hatalmas népek lakta Kánaán pedig a zsidó nép örökségévé lesz, ahogyan Isten megígérte atyáiknak. Ha Isten erejéről, hatalmáról van szó, akkor a zsidó népnek van mit mesélnie. Félelemmel vegyes csodálattal gondolnak arra a titokzatos Istenre, aki mindvégig velük volt.

És mi a helyzet velünk? Isten, a Király hatalmas, erős, végtelen az ereje. Mit jelent ez számunkra? Milyen érzéseket kelt bennünk? Félelem? Borzongás? Tisztelet? Hódolat?

Vannak-e vajon történeteink, mint a zsidó népnek, amikor Isten hatalmát láttuk megnyilvánulni az életünkben? Amikor 1-1 esemény mögött, akár a személyes életünkben, akár a körülöttünk levő események alakulásában Istennek a félelmetes, hatalmas erejét láttuk megnyilvánulni. Ahogyan Luther megsejtette ezt a villámlásban, és az egész életét Istennek szentelte – mert megérezte – ez az Isten hatalmas Úr.

A mi életünk történetei miről beszélnek? Volt-e helyzet, amikor elmondhattuk mi is, hogy a Mindenható Isten a Király, aki mindenek felett uralkodik? Akinek hatalma van bármi felett. Akinek kezében van múlt, jelen és jövő. Személyes sorsunk, éppúgy, mint földi hatalmak, népek, nemzetek sorsa. A természet erői éppúgy, mint az emberi értelem által létrehozott dolgok.

Uralkodik az Úr – mert Ő Úr, király. Uralkodik az egész világ fölött. A mi életünk, a mi történeteink, ahogyan a zsidó nép története – Isten uralmát tehetik nyilvánvalóvá, az életünk történései mögött az Ő hatalmas kezét fedezhetjük fel. És ha felfedezzünk – ha szembesülünk az Ő erejével, akkor mi is megérezzük azt a félelemmel vegyes tiszteletet, ahogyan a zsidó nép néz az ő hatalmas, titokzatos Istenére.

1.2. Tisztaság

Isten szentségének másik fontos vonása, a hatalma mellett a tisztasága, amit a zsoltáros igazságosságnak, jogosságnak nevez.

Isten olyan király, aki az igazságot képviseli, aki a jogosság pártján áll. Sőt, Ő nem csupán igazságos, mert Ő maga az Igazság, a törvény és a jogosság.

Hogy ez mit is jelent ránk nézve, ez a zsoltár alapján két irányba is elvezet bennünket.

  1. Az egyik, ami számunkra szívet melengető, örömteli valóság, amibe kapaszkodunk, ami az életünk - az, hogy Isten az Ő igazságát nem arra használja, hogy másokat elnyomjon vele, hogy mások felett hamis uralmat gyakoroljon. Isten igazsága nem olyan, ahogyan a mai világban működik, hogy: akinél a hatalom, annál az igazság, az mondja meg, mi az igazság. Nem, Isten az Ő igazságát arra használja, hogy azzal az övéinek igazságot szolgáltasson. Hogy fenntartsa a világ rendjét, és hogy megóvja azt attól az összeomlástól, amelyet magára hozna a sok igazságtalansággal.

Te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. – mondja a zsoltáros. Mert Isten, a Király, aki hatalmas, és igazságos, aki Szent, ő olyan király is, akinek az övéire gondja van. Aki igazságot szolgáltat az övéinek, akit segítségül lehet hívni és aki válaszol. Olyan király, aki nincs távol. Olyan király, aki a hatalmát, az erejét és az igazságát felhozza az övéi fölött, aki védelmezi mindazokat, akik Hozzá tartoznak.

Olyan király, aki a csata napján nem a palotája ablakából nézi az ütközetet, hanem aki odaáll a sereg élére, és együtt küzd, együtt harcol a népével, olyan király, aki mutatja az utat, aki előremegy, aki vezet, aki ott van az élen.

Olyan király, akitől nem kell félnie annak, aki Hozzá tartozik, hanem aki Hozzá tartozik, az élvezheti az Ő királyságának minden áldását. Olyan király, akihez tartozni jó, akihez tartozni, akiért harcolni érdem és kiváltság. Akinek az országában védelmet, biztonságot, iránymutatást kapnak, akik oda menekülnek.

A zsidó nép, a saját kicsinységében ezt éli át, egész történelme során. Hogy a Királyhoz tartoznak, és ez kiváltság. Nem más, hanem ez teszi őket különlegessé minden nép között. Nem más, hanem ez adja meg az értéküket. Nem más, hanem ez ad jövőt, célt, értelmet az életüknek.

Istent, mint Királyt látni – a képhez ez is hozzá tartozik. Ha Őt, mint királyt tiszteljük, akkor azt úgy tehetjük, hogy magunkra vesszük a Hozzá való tartozás minden örömét, mindazt a biztonságot, mindazt az értéket, amit ez ad az életünknek. Az Ő királysága olyan hely, ahová jó odatartozni. Ahol mi is megtaláljuk azt a célt, amelyért élnünk kell, azt az irányt, amerre mennünk kell. Ahol védelmet, gondoskodást élvezünk.

Királyi előjogokat, mint az ókorban a római polgárok. Ezt a Királyt az övéi bárhol, bármikor segítségül hívhatják, és Ő válaszol. Király, aki a hatalmát, erejét nem önmagáért, nem zsarnokként, hanem a népe jogának védelmére használja.

  1. Istennek az igazsága azonban valami mást is jelent. Az, hogy amikor Istennek, a királynak a vonásait szemléljük, akkor az Ő vakítóan tiszta, kérlelhetetlenül egyenes lénye leleplez mindent, ami körülötte van. Leleplezi az apróbb és nagyobb igazságtalanságokat, leleplezi a jogtalanságokat, leleplezi a hazugságot, leleplez mindent, ami nem tiszta. És leleplez minket is, egészen személyesen. Mert ennek a Királynak az országába csak az tartozhat, aki, ahogyan a zsoltár mondja: Megtartja intelmeit és a neki adott rendelkezéseket. Mert Ő megbocsátó Isten, de megtorolja a hűtlenséget.

És melyikünk mondhatná el magáról, hogy ez tökéletesen igaz rá???

Épp ezért, az Ő igazságának fényében egyikünk sem állhat meg. Egyikünk sem húzhatja ki magát, egyikünk sem mondhatja: nekem itt helyem van, nekem itt jogaim vannak, mert megszereztem őket. Isten szentségének igazságában elnémul minden emberi szó, minden önigazultság, minden panasz, minden vád. Minden hamis emberi igényünk. Minden, amit letettünk az asztalra, minden, amit elértünk. Ott vagyunk, mint az adós szolga, tízezer talentumnyi tartozással, a Király előtt, mert tízezer és tízezer alkalommal szegtük meg, sértettük meg az Ő szentségét, az Ő igazságát. Amikor az Ő igazságát meglátjuk: egyet tehetünk – bűnbánatot tartunk. Minden igazságunk olyan előtte, mint a szennyes ruha3 – mondja a próféta.

Mi a reménységünk, mibe kapaszkodhatunk a Szent Isten előtt állva? Aki ugyan megbocsátó Isten, de megtorolja a hűtlenséget?

Hogyan fér ez egyáltalán össze? Hogyan lehet megbocsátó, ha mégis megtorol? Nem mond-e ellent így önmagának? Nem kiszámíthatatlan-e, mi az, amit megbocsát, mi az, amit megtorol?

Ez az a titok, Isten Szentségének titka, ami Jézus Krisztusban, az Isten Fiában lepleződik le előttünk. Benne mutatkozik meg tökéletesen, hogy mit jelent az Isten szentsége. Mit jelent az Ő tökéletes igazságossága, az a tisztaság, amely nem tűr meg szennyet a közelében. Isten, a király, akinek a szívében tökéletesen összefér az igazság és az irgalom. Mint igazságos Isten, meg kell torolnia a bűnt. De mint irgalmas Úr, meg akarja bocsátani azt, és tiszta lapot, új esélyt, új életet akar adni mindannyiunknak.

Hogyan válhat ez egyszerre valóra? Úgy, hogy Krisztusban teljesedik be ez a mondat: „megtoroltad tetteiket”. Krisztus az, akin Isten igazsága beteljesedett, aki a mi igazságtalanságunkat magára véve minket igazzá tett. Krisztus az, aki által tiszta, hófehér ruhát kaptunk, aki által a Mindenható Isten királyságának polgárai, vendégei lehetünk. Isten igazsága és irgalma benne egyenlítődik ki. Krisztusban betöltötte az igazságát, felénk pedig árad az irgalma.

2. Válaszunk

És végezetül: mi a mi válaszunk? Az, amire ez a zsoltár újra és újra felszólít: magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le előtte, imádjátok Őt! Ez az egyetlen dolog, amit előtte, a Király előtt tehetünk.

Miért? Mert ez az, ami megilleti. A hatalmáért, ami mindenek felett való. Az igazságáért, ami előtt csak térdre hullva állhatunk meg. A bölcsességéért, és a jóságáért, ahogyan Ő gondját viseli az övéinek. Igen, ha mindezt megértjük, akkor rájövünk: nincs más út, nincs más választásunk, mint hogy magasztaljuk Őt.

Mégis, a legszebb magasztalás nem az, ami félelemből, rettegésből, vagy kötelességtudatból fakad. Ezekből is magasztalhatnánk Istent, mert jog van rá, hogy ezt várja tőlünk. De Ő úgy várja a magasztalásunkat, hogy közben azt mondjuk: Ő ami Istenünk. Úgy várja, úgy kéri, mint ami a szívünk legmélyéről fakad fel. Úgy, mint ami a hálaadás gyümölcse. Azért, mert hozzá tartozhatunk. Azért, mert sokféle útról, sokféle gyökerekből, sokféle mélységből, de Ő volt az, aki kiemelt, és aki a királyságának polgárává tett.

Méltó, hogy úgy dicsérjük, mint a mi királyunkat, és csak az övé legyen a hódolatunk. Méltó, hogy övé legyen a szívünk teljesen.

Ámen.

1Ézs 6:5

2Jel 1:12-17

3Ézs 64:5

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok