Ószövetségi prófécia a mennyről

Alapige: Ézs 11:1-9 Lekció: Zsolt 72

{audio}files/istentiszteletek/2010/2010-12-05.mp3{/audio}

 

 

Nemrég állok sorban egy pénztárnál, kedves fiatal hölgy ül a pénztárgépnél, előttem a sorba egy pocakos ötvenes kezd tereferébe a kisasszonnyal. „De jó volna olyan országban élni, ahol ingyen van a sör.” „Hát, olyan ország nincs is” - válaszolja a pénztáros kisasszony. „Dehogynincs” – vágja rá a pacák – „hát a mennyország.” A kisasszony, csak annyit mondott erre: „a mennyország az biztos egy jó hely, de én még nem akarok oda menni.”

A sörivóknak az ingyensörös világ bizonyára maga a mennyország, de arról bibliai információkkal nem rendelkezünk, hogy lesz-e a mennyországban ingyen sör. Jézus a borral kapcsolatban mondta az utolsó vacsorán, hogy addig nem iszik, amíg újat nem iszik Atyja országában. De hogy ne vesszünk el ilyen részletekben, hogy sört, bort vagy netán mást iszunk-e majd a mennyben (vizet biztosan), a mennyről azért kapunk lényegesebb információkat is. A múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen volt az Éden, amit a bűnesettel elveszítettünk. Ma úgy folytatjuk a mennyről szóló üzenetünket, hogy megvizsgálunk egy ószövetségi próféciát. Ez a prófécia Ézs 11:1-9

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.

Hadd foglaljam össze röviden azt, hogy miről is beszéltünk az elveszített Éden kapcsán. Milyen három nagyon fontos dolgot veszítettünk el az Édennel? Az Istennel való életet, a biztonságot és a szabadságot. Három olyan fontos ajándékot és lehetőséget, amely igazán emberivé teszi az életet. Akármennyire is nem tetszik sokaknak, nemcsak a biztonság és nemcsak a szabadság adja meg az emberi élet méltóságát, és teszi emberivé az életet, hanem az Istennel való közösség is. Isten nélkül az emberi élet lényegének és emberségének a nagyobb részét elveszíti, mert megszűnik képmás lenni úgy, ahogy azt Isten eltervezte.

Ézsaiás volt az Ószövetség nagy evangélistája, és ő volt az, aki a legtöbbet és a legszebben írt egy olyan messiási birodalomról, aminek a területe már az új ég alatt és az új földön teljesedik ki. Ez a messiási birodalom túl van az emberiség jelenlegi történelmének határain, ez már az az új örökkétartó világkorszak, amelyen a menny és a föld ismét egyesül, azaz megszűnik a mennynek és a földnek, vagyis a látható és láthatatlan világnak az az áthatolhatatlan elválasztása, ami most van. Amikor pedig a menny és a föld újra egyesül, akkor a menny annyira áthatja a földet is, hogy az egyszerűség kedvéért nevezhetjük az egészet mennynek.

Isten már a Messiásnak az eljövetele előtt megígérte választott népének is, sőt rajtuk keresztül az egész emberiségnek, hogy lesz egy mennyei királyság, amelyben a Messiás, az Úr felkentje fog uralkodni. Ézsaiás könyvében sok helyen van erről szó, Ézsaiás sokszor visszatér ehhez a témához. A maga korában Ézsaiás prófétai lelke rettenetesen szenvedett attól, hogy Isten népe nem az Úr útján járt. Miközben a nép szépen vallásoskodott a jeruzsálemi templomban – ez nagyon ment – addig az életük gyalázatosan eltávolodott Istentől: más istenek után is jártak, a meggazdagodást hajszolták, a kiszolgáltatottakkal, a szegényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel igazságtalanul bántak, a bírákat megvesztegették, a politikusok korruptak voltak, a vallási vezetők ugyancsak, akik elsősorban nem Isten tiszteletével foglalkoztak, hanem a politikai, hatalmai karrierjükkel és a személyes meggazdagodásukkal. Ahogyan később, a fogság idején Ezékiel próféta is fogalmazott:

Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az ÚR: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? 3A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! 4A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.1

Szóval egyáltalán nem volt rózsás a helyzet. Ézsaiás folyamatosan hirdette a megtérést mind az egész népnek, mind a vezetőknek, de azzal is újra és újra szembesült, hogy hiába. Egyáltalán nem változott a helyzet. A nemzet nem újult meg, a nép tömegei ugyanúgy a bálványoknak áldoztak, a vallási és politikai vezetők ugyanúgy korruptak maradtak, a bírák ugyanúgy részrehajlóan bíráskodtak, a dávidi királyok egyre jobban távolodtak az eszményi királyságtól. Mit lehet ilyenkor tenni? A megtérésre hívás mellett, a megújuló és megújulásra váró kisebbséget vigasztalni kell.

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.”2 - mondja Ézsaiásnak Isten és adja tovább Ézsaiás a többi prófétának.

Azokat, akik látják a romlást és a közelgő pusztulást vigasztalni kell. Bátorítani kell, hogy amit most látnak, amiből nem látszik a kiút, mert nem akar megtérni sem a nép, sem a vezetői, a folyamatosan romló helyzet, bár egy nagy pusztulásba torkollik, mégis éppen az elnyomott, megalázott, megnyomorított kisebbség számára, a lelkileg megújulásra várók számára, az életüket Istennek átadók számára, akiket a világ csak kigúnyol, kinevet, megvet és megaláz; nekik egy minden mértéket meghaladó csodálatos ország készül.

Ez az ország az elveszített Édenre fog hasonlítani. Ez lesz az újra egyesült menny és föld, a mennyei királyság. Mit láttat meg ebből mennyei királyságból Ézsaiás próféciája?

1. Királyság

Az első, amit megláttat az, hogy ez egy királyság. Ennek a királyságnak a trónján egy dávidi király fog uralkodni. Ő lesz az igaz Messiás. Ézsaiás azért is emeli ki, hogy a mennyei ország egy mennyei királyság lesz, mert a dávidi királyok Jeruzsálem trónján egyre jobban távolodtak attól az eszményképtől, amit Isten korábban Dávid trónjáról és házáról ígért. Voltak ugyan istenfélő királyok is ezen a trónon, de többnyire mégis erőszak és igazságtalanság uralkodott. Ézsaiás látja ezt, de látja azt is, hogy a mennyei messiás király királysága más lesz. Az ő királysága igazság királysága, ahol minden döntés az igazságon alapszik és nem az egyéni érdekeken, valamint haszonlesésen. Ez szöges ellentétben áll mindazzal, amit ez a korszak nyújtani képes.

Felmerül viszont akkor a kérdés, hogy mondjunk le akkor arról, hogy igyekezzünk igazságosabb rendszerekért tenni? Ezt Isten nem mondja. Isten gyermekeinek fontos, hogy ők már megéljék a nagyobb igazságot Krisztusban, és igenis tegyenek azért, hogy személyválogatás nélküli igazság érvényesüljön ebben a világban, ahol nem jelent előnyt a gyengébb képességű számára, hogy ő jobban ismer valakit. Egyvalamit azonban sohasem szabad figyelmen kívül hagyni: mindig lesz olyan, aki erőszakosan és szabálytalanul előzi a kocsisort, mindig lesz olyan, aki előbb akar bejutni az orvoshoz, mint a korábban érkező, mindig lesz olyan, aki többet akar kivenni magának a tálból a tányérjára, mint a többiek. És valahogy az az érzésünk, hogy mindig ők a sikeresebbek.

Ez azonban a Messiás királyságában nem így lesz. A Messiás királyságában minden ügy az igazságon nyugszik.

Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, 4hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. 5Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.

Véleményét és ítéletét nem rosszindulatú pletykák alakítják, hanem az ismert igazság. Miért lesz képes erre?Azért mert Istennel teljes közösségben lesz, de nemcsak ő, hanem azok is, akik polgárai ennek a mennyei királyságnak. Azt olvassuk róla

Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. 3Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége.

Ez a lélek nyugodott meg Jézuson akkor, amikor megkeresztelkedett a Jordánban. Isten így nyilatkoztatta ki, hogy ő az a Messiás, aki először azért jött el, hogy feláldozza magát a bűneink miatt és minket megváltva felkészítsen minket a második eljövetelére, a feltámadásra és a mennyei királyságra. Mert abban az állapotban, amelyben megszületünk erre a földre teljesen alkalmatlanok vagyunk arra, hogy örököljük ezt a királyságot. Abban az állapotban önzők, egymást kihasználók leszünk, mindenki fölé akar kerekedni a másiknak, és az igazság csak annyiban lesz fontos, amennyiben őt igazolja.

A mennyei Messiás-királyságnak éppen az a csodája és ígérete, hogy ott nem a személyes érdek, vagy a személyes rokon- ill. ellenszenv motivál majd bárkit is, hanem mindenkit az igazságban való gyönyörködés mozgat.

Fontos ez a vigasztalás, mert itt a földön bár mindenki az igazság látszata mögé akar bújni, mégis sokkal erősebb a másik ember fölötti uralkodni vágyás. Férj uralkodik a feleségen, vagy a feleség a férjen, szülők uralkodnak a gyerekeken, vagy a gyerekek csinálnak háziszolgát a szülőből. A gyerekek az osztályban is nem egyszer ilyen módon alakítják ki a rangsort és emelnek ki valakit, vagy éppen saját magukat és közösítenek ki, aláznak meg másokat.

Egy ismerősöm 3. osztályos gyereke a születésnapjára most kapott egy mobiltelefont. Mi volt az indok? Hiszen a kislány soha sehova nem megy egyedül, mindig szülők kísérik vagy viszik mindenhova. Az indok az volt, hogy ő az egyetlen gyerek az osztályban, akinek még nincs. És hát akkor már a trendi érintőképernyős csoda kell. Nehogy úgy kelljen érezni, hogy lemaradunk, mert akkor mi leszünk a lenézettek, a kivetettek, akkor nem lehetünk ott a jó lehetőségeknél és nem lehetünk része a jó társaságnak. Továbbgondolva arra jutottam, hogy ebben az a szomorú, hogy ez az ajándékozás már nem is igazán a gyerekről szól, hanem a szülők saját kisebbségi érzéseiről, amelynek egyrészt kihasználója is a gyerek, másrészt azonban áldozata is, mert az életről ilyen hamis meggyőződéseket fognak kialakítani benne a szülők. Komolyan mondom: ennek a fajta diktatúrának képesnek kell lenni ellenállni, ha meg akarjátok őrizni az emberi arcotokat és tartásotokat.

Az első, amit a mennyről elmond Ézsaiás: egy igazságos és Isten Lelkével kormányzó uralkodója lesz. Róla már tudjuk, hogy ő Jézus az Isten Fia, aki másodszori eljövetelekor állítja fel ezt a királyságot.

2. Erőszakmentes békebirodalom

A második, amit megértünk az, hogy erőszakmentes békebirodalom lesz. Ebben a leírásban egészen különleges dolgokat mond el ézsaiás. Leírja az édeni állapotokat, amelyek visszatérnek az új ég és új föld megteremtésekor, a Messiás-király második eljövetelekor. A mennyei királyság nagyon sok mindenben hasonlítani fog az édenhez.

Az elveszített Édenről azt mondtam el, hogy azért volt ott teljes biztonság, mert nem volt erőszak. Nemcsak lelki erőszak nem volt, hanem a fizikai erőszak is teljesen hiányzott. Az ember is csak növényi táplálékot fogyasztott és az élővilág is. Az özönvíz mindent megváltoztatott és bizonyos szabályok tiszteletben tartásával az ember is fogyaszthatja más élőlények húsát, de az eredeti, édeni békekorszak nem ilyen volt.

Pontosan ezért nem egyeztethető össze egymással semmilyen szinten az evolúció és a bibliai teremtéshit. Az ember vagy csak az egyikben vagy csak a másikban hihet, mert a kettő nem passzintható össze, mivel kizárják egymást. Azért mondom, hogy az egyikben vagy másikban hihetünk, mert mindkettő hiten és nem tudományos bizonyítékokon alapul.

Szóval az evolúció lényegében arra a megfigyelésre épül – ami már a bűnesetnek a következménye, hogy az erősebb elnyomja, elpusztítja a gyengébbet és így érvényesül. És így lesz jobbá a világ! De mióta lett jobb a világ az erőszak által? Az a világ, ahol az erősebb joga érvényesül, az a világ sohasem lehet jobbá.

Nagyon fontos: az édeni korszakban az állatvilág sem volt erőszakos. Egyik állat nem pusztította el a másikat azért, hogy megegye, vagy a vérét szívja. Elképzelhetetlen harmónia és békesség jellemezte ezt a korszakot. Tudom, hogy ez jelenleg biológiai képtelenségnek tűnik, de legalább annyira annak tűnik az alábbi leírás is – de a kettő között: az éden és a mennyei királyság közötti erős kapcsolatot mutatja.

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. 7A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. 8A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. 9Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.

Ez az állapot tér vissza Jézus királyságával. A farkas és a bárány, a párduc és a kecske, az oroszlán és a marha, a tehén és a medve nemhogy nem ellenségei lesznek egymásnak, hanem béke és bizalom jellemzi ezeknek az állatoknak a kapcsolatát, hiszen egymás mellett és együtt esznek. Biológiai képtelenségnek hangzik? És az, hogy Jézus egyetlen érintéssel meggyógyítja a leprást. Egyetlen szavával talpra állítja a bénát? Az, hogy a viharos tengeren jár, vagy a szavával megállítja a vihart úgy, hogy még a hullámok is azonnal elcsitulnak? Az, hogy Isten feltámasztja Fiát a halálból és soha többé nem hal meg? Az talán nem biológiai ill. fizikai képtelenség? A mi korlátozott ismereteink szerint az. De ha a hitünk kitágítja a tudatunkat, mindjárt megváltozik a helyzet.

A mennyei királyságban, az eredeti édeni állapothoz hasonlóan, az állatok élelmét nem a zsákmányszerzés határozza meg, hanem ismét Isten édeni gondoskodása az egész élővilágról.

Ez nekünk embereknek az elvesztett teljes békességet és örök biztonságot ígéri. Nemcsak a báránynak nem kell félni a farkastól és a marhának az oroszlántól és a medvétől, hanem az embernek sem kell féltenie sem magát, sem mást tőlük.

Ezt a félelemmentes biztonságot mutatja be az a kép is, hogy a kicsi gyermekeket sem kell félteni a kígyóktól. Az ember ősi ellensége a kígyó az édenkerti bűnesettől kezdve. Természetesen a kígyó, nem mint biológiai lény ördögi, hanem ahogy a Sátán felhasználta a kígyó testét arra, hogy megcsalja Ádámot és Évát. De ez a kígyót gyűlöletessé tette az emberiség szemében, ugyanakkor félelmetessé és veszélyessé is, hiszen a kígyók nagy része még halálos méreggel is rendelkezik.

Miért játszadozhat a kisgyermek még az úgynevezett mérges kígyóval és annak fajzatával? Mert addigra már lejátszódott az nagy kozmikus dráma, amelyben az asszony utóda a kígyó fejére tapos, és végső győzelmet arat a Kígyó felett a Fiú, amelyben az ördög és a halál is a tűznek tavába vettetik. A Zsidókhoz írt levél írója így fogalmaz Jézusról: „hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt”3

Ennek a végső nagy diadalnak az első hatalmas győzelme az volt, amikor a kereszten Jézus legyőzte a Sátánt. Ezzel kiszabadítja a bűn fogságából az Istenhez megtérőket, ahogy Péter írja: „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”4 De a végső nagy győzelem hátravan, az ördögnek a teljes megsemmisítése. És azzal, hogy Isten Fia a nagy Kígyónak a Sátánnak a fejére tapos, megteremti azt a békességet, hogy a fiak, a gyermekek a mennyei királyságban félelem és gond nélkül felszabadultan játszhassanak még mérges kígyókkal is. A Megváltó Fiú az ősi Kígyó fejére tapos, hogy a megváltott gyermeknek ne kelljen félnie a kígyótól. Ezt az összefüggést Borsa fiunk látta meg az egyik családi áhítatnál, amelyen ezt a próféciáját tanulmányoztuk.

Befejezésül térjünk vissza egy kicsit a pénztáros jelenethez. A pénztáros kisasszony azt mondta: „a mennyország biztos egy jó hely, de még nem akarok odamenni”.

Vajon hányan gondolják ezt még így a keresztyének is. Vajon nem hitetlenség van ennek a hátterében? Az a fajta hitetlenség, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Jobb ma egy kicsit földi módon boldognak lenni, mint a feltámadáskor és Krisztus visszatérésekor örök mennyei boldogságra jutni. Biztosabb ma megúszni az összetöretést és a nehézségeket, mint a nem is látható jövőben Isten békességében élni.

Nos Ézsaiás próféciája éppen ebben józanít ki bennünket, ha Istenhez térünk és Isten gondolatai szerint gondolkozunk. Mert abban a világban, amelyben a Sátán korlátozottan ugyan, de lehetőséget kapott uralkodni, csak időleges és töredékes örömöket és boldogságot lophatunk magunknak, de Jézus messiási mennyei királyságában örök és dicsőséges örömöt kapunk ajándékba, amit érdemes várni, sőt siettetni imádsággal és evangéliumhirdetéssel. Pál apostol azt mondja:

vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél;5

Akik nem törődnek bele a világ bűnébe és igazságtalanságába ennek a mennyei várakozásnak és vágyakozásnak az erejében élnek. Én magam is ezt a várakozást törekszem a Lélek által kiépíteni az életemben és nektek is ezt tudom ajánlani vigasztalásul, bátorításul, amely megtart minden körülmény között reménységben. Ámen.

1Ez 34:2-4

2Ézs 40:1

3Zsid 2:14

41Pt 3:18

5Fil 1:23

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok