A szövetség megújítása Mózesen keresztül

Alapige: 1Móz 19:1-9a

Lekció: 1Pt 2:6-10

  {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-12-11.mp3{/audio} 

 

 

Isten két szövetségét vizsgáltuk eddig az Ószövetségből, amelyek mind előretekintettek a Krisztusra. A Noéval kötött szövetség végső igei összegzése, amit aranymondásként vittünk haza: „Hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad.1 Az Ábrahámmal kötött szövetség legvégső következtetése pedig a jeremiási ígéretben összpontosult a számunkra: „Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel.”2

Isten országának története azonban nem állt meg itt. Isten azt a szövetséget, amit Ábrahámmal kötött, először megújította Ábrahám fiával Izsákkal, és azt mondta neki: „... neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak.”3 Ezután a testvére elől menekülő Izsáknak Isten megjelenik Bételben, és neki is megerősíti szövetségi ígéretét „Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, … és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy …”.4

Ekkor Jákób még nem tudhatta, hogy idős fejjel egész családjával Egyiptomba fog költözni, és utódai ott 400 évig rabszolgák lesznek, és ez alatt az időszak alatt az ígéret el lesz rejtve. 400 évig semmi nem látszott ebből az ígéretből, míg Isten újra meg nem erősítette azt Mózesen keresztül.

A mai napon ennek az üzenteit fogjuk megérteni, és így tekintünk Krisztus első és második eljövetelére is. Alapigénk az 1Móz 19:1-9a.

1A harmadik hónapban, azután hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai-pusztába. 2Refidímből útnak indulva megérkeztek a Sínai-pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izráel a heggyel szemben. 3Mózes fölment Istenhez, az ÚR pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákób házához, és ezt hirdesd Izráel fiainak: 4Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. 5Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. 6Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak. 7Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az ÚR parancsolt neki. 8Az egész nép egy akarattal felelte: Megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az ÚRnak. 9Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Íme, elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor.

Az egyiptomi szenvedéstől a mózesi szövetségig

Isten útjai azonban nagyon ritkán a mi útjaink. Istennek az volt a terve, hogy az ő szövetséges népét az egyiptomi szenvedéseken keresztül át vigye az ígéret földje felé.5 Néha érthetetlen a számunkra, de Isten országának alapelvei nagyon különböznek e világ természetétől. Pál apostol az újonnan alapított gyülekezetek számára nagyon őszintén elmondta, de nem ijesztés-, hanem bátorításképpen azt, hogy „sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába.6 Ezért írja azt is a római levélben „... ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”7

Izráel történelmének évszázados hosszúságú sötét éjszakája után, hajnal hasadt. Isten elhívja Mózest, és hatalmas kézzel és kinyújtott karral Isten megszabadítja népét a szolgaságból. És hogy mi mindent élhettek át: száraz lábbal kelnek át a kettévált Vörös-tengeren. Ételt kapnak az égből és vizet a sziklából. És három hónap múlva megérkeznek a Sinai-hegyhez. A Sinai-hegynél pedig Isten ünnepélyesen szövetséget köt Izráellel, megerősítve és alátámasztva azt a szövetséget, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött.

Ennek a szövetségnek a megkötését a 2Móz 19-34. fejezetei tartalmazzák. Amit szeretnék a mai délelőttön ennek kapcsán megmutatni nektek Isten Igéjéből:

 1. azt, ahogyan ez a szövetség létrejött

 2. azt, hogy milyen isteni ígéreteket tartalmazott és milyen kikötéseket fűzött hozzá Isten.

 3. azt, hogy hogyan vezet el bennünket mindez Krisztus megváltói munkájához.

1. Hogyan jött létre a mózesi szövetség?

Szeretnék végigmenni a szövetségkötés legfontosabb pontjain úgy, hogy áttekintjük a Kivonulás könyvének ezeket a fejezeteit.

Amikor a 19. fejezetben Mózes először megy fel a Sínai-hegyre, Isten közli vele a szövetség általános feltételeit az 5:6-ban: ha engedelmeskedsz nekem és megtartod a szövetségemet, akkor különleges tulajdonom, papok királysága, egy szent nemzet leszel. Mózes lemegy, beszámol a népnek arról, amit Isten mondott, a nép pedig azzal válaszol, hogy elfogadja Istennek ezt az ajánlatát: „Megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott.” - felelik. Mózes ezután a nép elfogadó nyilatkozatával visszatér az Úrhoz, amit Isten azzal erősít meg, hogy hallhatóvá teszi magát az egész nép számára, hogy higgyenek Mózesnek.8

Ezek után Isten arra utasítja Mózest, hogy szentelje meg a népet, ezzel készüljenek fel a szövetségkötésre. A harmadik napon az ÚR leszáll tűzben és a hegy füstbe burkolózott. Isten felhívta Mózest a hegy csúcsára9 és ismét visszaküldte azzal a figyelmeztetéssel, hogy a nép ne törjön előre kíváncsian, mert különben elpusztulnak. Ekkor Isten elkészítette a Tízparancsolatot, amit a 2Móz 20-ban olvashatunk. Ezt a nép is hallotta, de annyira megrémültek Isten hangjától, hogy arra kérték Mózest: „Te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk!10” Így a 2Móz 20:21-ben Mózes közelebb megy a sötét felhőhöz, és megkapja a további rendelkezéseket az Úrtól. Isten további rendelkezései a 21-23. fejezetben olvasható és ezzel egészül ki a Tízparancsolat.

Amikor ezek a rendelkezések is elkészülnek Isten arra utasítja Mózest, hogy vegye maga mellé a papokat és a véneket, és velük együtt jöjjön fel a hegyre. Előbb azonban Mózes beszámol az Úr minden rendelkezéséről a népnek, akik ismét elfogadják a szövetség feltételeit: „Megtesszük mindazt, amit elrendelt az ÚR.” Ezt követően Mózes leírja ezeket az igéket egy könyvbe, épít egy oltárt, bikákat áldoz és így vérrel pecsételi meg a szövetséget. Az oltárt meghinti a bikák vérével, felolvassa a könyvet és a népet is meghinti a vérrel. Az egész ceremónia valószínűleg tartalmazta a nép esküjét is, hogyha megszegik a törvény szövetségét, akkor az ő vérük úgy hulljon saját fejükre, ahogy a bikák vére hullott az áldozatban.

Ezután11 Mózes, Áron, Nádáb, Abíhú, valamint a 70 vén felment a hegyre egy bizonyos pontig, és megláthatták Isten dicsőségét. Az Úr azonban Mózest egyedül feljebb hívja, hogy ott megkapja kőtáblákon a bizonyság igéit, ami a Tízparancsolatot tartalmazta. Mózes beljebb ment a Sínait beborító sötét felhőbe12, és ott maradt 40 napig. A könyv 25-31. fejezetében olvashatjuk azokat a rendelkezéseket, amelyeket Isten még elmondott Mózesnek, elsősorban a szent sátor tervét, hogyan építse meg azt, és hogyan szolgáljanak a szent sátorban a papok. A 40 nap után, amikor mindennel végeztek, Mózes megkapta a bizonyság két kőtábláját13, mint az Úrtól adott szövetség alkotmányát, hogy azt vigye vissza a népnek. A 40 nap alatt azonban a nép már meg is törte a szövetségi ígéretét és csináltak egy bálványt. Ezt mondja Isten Mózesnek: „Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről.”14 Mózes teljes töredelemmel imádkozik a népért, ezért Isten visszatartja a pusztító ítéletet. Amikor Mózes lejön a táborba15, összetöri a szövetség két tábláját, hogy megmutassa, a nép hogyan törte meg a szövetséget. És bár Lévi fiai lemészároltak 3000 hűtlen férfit16, de a nemzet egésze mégis irgalmat talált Mózes imájáért.

Most azonban az a kérdés, hogy mi lesz a szövetséggel? Hiszen megtörték azt, mielőtt létrejött volna. Olyan ez, mintha a menyasszony a nászéjszaka előtt a lakodalomban már más férfinak adja magát. Ha ez a szövetség szigorúan Izráel cselekedeteire lett volna alapozva, akkor már ott és akkor érvényét veszti. De az Úr, hogy megmutassa azt, hogy ez a szövetség is lényegében a kegyelmen alapul, megújítja szövetségét a hitszegőkkel, és amit mond az nagyon világosan mutatja, hogy ez a szövetség is a kegyelmén alapul.

Azt mondja Mózesnek, hogy készítsen új kőtáblákat az összetörtek helyett és ismét menjen fel hozzá17. Mózes úgy is tesz és amikor fölmegy a hegyre Isten kijelenti magát és a megújított szövetség alapját:

Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig. „... Én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön és egy nép között sem. Meglátja majd az ÚR cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled.”18

Ez az utolsó találkozás a Sínai-hegyen Mózes és Isten között, amit az Úr ezekkel a szavakkal zár le: „Írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izráellel! Mózes negyven nap és negyven éjjel volt ott az ÚRnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét.”19 Ekkor Mózes Isten dicsőségétől sugárzó arccal jött le a hegyről – sugárzott az arca, mert Istennel töltötte az időt. A könyv további fejezetei beszámolnak a szent sátor építéséről.

2. Milyen ígéretek és kikötések találhatók a mózesi szövetségben?

Most, hogy áttekintettük a szövetség létrejöttét fordítsuk a tekintetünket arra, hogy milyen isteni ígéreteket és milyen kikötéseket tartalmazott ez a szövetség? Mire kötelezte el magát Isten, és mit vár szövetségi partnerétől?

2.1. Öt isteni ígéret

Nézzük először az ígéreteket. Legalább öt ígéretet tartalmaz. Ezeket úgy hallgassuk, hogy Isten ezt megígéri a Krisztusban megváltottak számára, ahogy azt Péter levelében hallottuk.

2.1.1. Izráel Isten különleges tulajdona lesz

Alapigénkben, a 19:5-ben azt mondja:

Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld.”

Amikor Isten azt mondja, hogy Izrael a különleges tulajdona lesz és ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy annak ellenére mondja ezt, hogy egyébként az egész föld az Ő tulajdona, ezzel azt fejezi ki, hogy sokkal többet jelent ez mint az ő általános uralmát és gondoskodását a föld és a föld népei fölött. Isten Izráel Istene lesz, és egészen különleges módon lesznek az ő tulajdonai. Ez azt jelenti, hogy a nemzetek között egészen különleges módon fogja megáldani őket. Isten különleges tulajdonai lesznek – ha megtartják a szövetségét.

Péter ezt így ismétli meg Krisztus megváltottainak: „Ti azonban Isten tulajdonba vett népe vagytok20.

2.1.2. Izráel papok királysága lesz

A második ígéret így szól:

„Papok királysága lesztek.”

A papok nagyon kiváltságos emberek. A papok legfelteltűnőbb kiváltsága a meghitt belépés Isten jelenlétébe. Ők a nép nevében közeledhettek Istenhez. Ezért az örökségük nem egy terület volt az ígéret földjén, hanem maga az Úr volt ő örökségük. Isten az egész népnek azt ígérte, hogy minden más nemzettel szemben ezzel a kiváltsággal rendelkeznek. Az Úr elhívta őket a királyi papságra, vagyis Izráelt papoknak hívta el a Király szolgálatában. Nincs nagyszerűbb kiváltság, mint a bizalmas bejutás az univerzum Királyához.

Péter ugyanezt erősíti meg a Krisztus választottainak amikor azt mondja nekik: „Ti azonban királyi papság vagytok.”

2.1.3. Izráel szent nemzet lesz

A szövetség harmadik isteni ígérete:

„Szent nép lesztek.”

Izraelnek kétféle értelemben is szentnek kell lennie.

 1. Isten elkülöníti és megkülönbözteti őket minden néptől önmaga számára. Nem lehetnek olyanok mint a körülöttük élő népek. Mivel más az Ő Istenük, és az Ő Istenük az egyetlen igaz Isten, ezért nem is lehetnek olyanok, mint azok, akik nem ismerik ezt az Istent.

 2. Ugyanakkor szentnek kell lenniük abban az értelemben is, hogy el kell fogadniuk az erkölcsi hasonlóságot Istennel. Isten jellemével és természetével kell járniuk. Isten azt mondja nekik:„Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok.”21 Ha Izrael megtartja a szövetséget Istennel, akkor Istenhez fog hasonlítani az életük. Így lesznek ők egy szent nemzet.

A mózesi szövetség ígéreteinek szavai visszhangoznak Péter leveléből a keresztyének felé: „Ti azonban szent nemzet vagytok …”

2.1.4. Isten meg fogja védeni Izrael minden ellenségétől

A negyedik szövetségi ígéret a 2Móz 23:22-ben található:

De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója szorongatóidnak.”

Isten megígéri, hogy bárki, aki Izraelre támad, annak magával a Mindenható Istennel lesz dolga – ha Izrael megtartja a szövetséget. Ezt érti Isten a 2Móz 34:10-ben, amikor megígéri: „Én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön és egy nép között sem. Meglátja majd az ÚR cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled.”Az ő népének védelmében Isten csodákat fog cselekedni, hogy kiábrázolja dicsőségét minden nép felé.

Ez az ígéret még hatalmasabban zeng Isten választottai felé, amikor Isten azt ígéri a Rm 16:20-ban: „A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan.”

2.1.5. Isten irgalmas, kegyelmes és megbocsátó lesz

Ötödszörre, de mégis a legfontosabb: Isten azt ígéri ebben a szövetségben, hogy irgalmas, kegyelmes és megbocsátó lesz minden romlottsággal, vétekkel és bűnnel szemben. A 2Móz 34:6-7 versei a legédesebb evangéliumi szavak közé tartoznak a Bibliában.

Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.”

És az a tény, hogy ezek a szavak a Sínai-hegyről hangoznak és nem a Golgota hegyéről, az a tény, hogy emögött még a Tízparancsolat szavai vannak és nem a Római levél üzenetei, egyértelműen azt mutatják meg nekünk, hogy Mózes üzenete a Krisztus üzenetével összehangzóan a kegyelem üzenete.

A mózesi szövetség ötödik nagyszerű ígérete az, hogy Isten irgalmasan és kegyelmesen fog bánni Izraellel, meg fogja bocsátani bűneit – ha megtartja a szövetséget.

Összegezve a mózesi szövetség öt ígérete, ami ismételten megerősíti az Ábrahámmal kötött szövetséget:

 1. Izrael lesz Isten különleges tulajdona;

 2. Izrael papok királysága lesz Isten előtt;

 3. Izrael egy szent nemzet lesz;

 4. Isten harcolni fog Izraelért, és legyőzi minden ellenségét;

 5. Isten irgalmasan és kegyelmesen bánik Izraellel és megbocsátja bűneit.

Ezek a szövetség isteni ígéretei. Azonban vannak ennek a szövetségnek kikötései is a nép számára. „Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet …” akkor meg fogjátok tapasztalni ezeket az isteni áldásokat.

2.2. Három kikötés

Nézzük meg akkor most ezeket a kikötéseket, amelyek kellenek ahhoz, hogy élvezni tudjuk Krisztusban ezeket a szövetségi ígéreteket és áldásokat.

2.2.1. A szövetség a kegyelmen, és a megbocsátás ajándékán alapszik

Az első kikötés, hogy a szövetség a kegyelem és a megbocsátás ajándékán alapul. Egy dolog kezdettől fogva világos: a szövetség feltétele nem a bűntelen tökéletesség. A mózesi szövetség ugyanis nem azt tanítja, hogyha bűnöket követsz el, akkor elveszíted a szövetség áldásait. A mózesi szövetség a törvény mellett azt mondja, hogy az Úr megbocsátja a romlottságot a vétket és a bűnt22. Azt kell látnunk – és ez a kikötés része, hogy a szövetség alapja a kegyelem.

Ezért, amikor a 2Móz 19:5 azt mondja, hogy Izráelnek engedelmeskedni kell Istenszavának és így megtartani a szövetséget, akkor az nem azt jelenti, hogy nekik ki kell érdemelniük a szövetség áldásait az Istenért végzett cselekedeteikkel, hanem azt, hogy újra és újra úgy kell állniuk Isten előtt, hogy elfogadják a kegyelmét, az irgalmát és a bocsánatát.

2.2.2. Nincs kiérdemelt kegyelem – csak Isten szeretete

Nézzünk ehhez bele a Tízparancsolatba. A 2. parancsolatot olvasom:

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” 23

Mi ennek a parancsolatnak a magja? Az, hogy Izráel azzal tartja meg a szövetség ráeső részét, hogy Istent szereti. „irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem.” Aki Istent szereti, nem tesz más értéket a szívében az egyedül Istent megillető helyre. Ebből a szeretetből pedig elkerülhetetlenül következik az engedelmesség Isten szava iránt, mivel mindig az után fogsz menni, amit értéknek tartasz. Tehát az engedelmességet semmiképpen ne úgy tekintsétek, mint amivel kiérdemelhetitek Isten kegyelmét. Mert nincs kiérdemelt kegyelem, hiszen a kegyelem akkor már nem is volna kegyelem24. Az engedelmesség nem kiérdemli Isten kegyelmét. Az a szeretet bizonyítéka Isten kegyelméért. Isten nem szereti, amikor úgy tekintünk magunkra mint a munkavállalóra, rá pedig mint a munkaadóra, aki bért ad nekünk.

Képzeljétek el, hogy valakitől, aki nagyon szeret benneteket kaptok egy gyönyörű luxusnyaralást. - Hova szóljon a beutaló? A Maldív-szigetekre? A Bahamákra? Mi a menő manapság? … Szóval megkapjátok a beutalót teljesen ajándékba, de rá van írva egy kikötés: „tessék élvezni a nyaralást, és gyönyörködni a napnyugtákban.” Mondanád azt, hogy bocsánat, de ilyen feltételekkel én nem tudom elfogadni ezt a nyaralást? Dehogy mondod … mész örömmel. Persze az is lehet, hogy bizalmatlanul elkezded keresni az apró betűs részt. De itt nincs apró betűs rész! Bármikor dönthetsz úgy, hogy kilépsz ebből a szövetségből és mész a haragra.

Amikor Isten azt mondja, hogy ennek a szövetségnek a kikötése nem az, amit teljesíteni kell, csak az, hogy szeresd őt irgalmáért, kegyelméért és bocsánatáért, akkor ez miért olyan nehéz? Miért olyan nehéz, hogy ebből a szeretetből bizalom és hit származzon?

Mert ahhoz, hogy szeretni tudd, bíznod kell benne. Ahhoz, hogy elfogadd bűneid bocsánatát, bíznod kell abban, aki megbocsát. Az egyetlen módja annak, hogy élvezd a szövetség kiváltságait és áldásait az, ha bízol az ígéretet adóban. A második kikötés a szövetséghez az, hogy nincs kiérdemelt kegyelem – Izrael úgy élvezheti a szövetség áldásait, ha szeretettel bízik a szövetséges Istenben.

2.2.3. A hitetlenség csődje nem akadály

Ahogy végigkísérjük az Ószövetségben Izráel történetét azt látjuk, hogy újra és újra lázadnak a szövetség ellen. Ez a lázadás pedig mindig hitetlenségre vezethető vissza25. Zsolt 78:22 például visszatekint és azt mondja, hogy Isten haragja azárt lángolt fel Izráel ellen a pusztában „mert nem hittek Istenben, és nem bíztak segítségében.”

A Zsid 3:1926 szintén azt mondja, hogy a hitetlenség volt az oka annak, hogy a pusztában vándorló nemzedék nem mehetett be az ígéret földjére.

Egy másik helyen pedig megint csak azt mondja: „Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták.”27

Ebből háromszorosan is megláthatjuk, hogy amit Isten Izraeltől kíván, a hit. És ezért nem lehet még a bukás sem akadály abban, hogy érvényben maradjon a szövetség.

 1. Mivel a kegyelem alapján megújított szövetség a bűnök irgalmas bocsánatát ajánlja fel. A bűnbocsánat csak hit által fogadható el.28

 2. Isten mindenkinek irgalmat ígér, aki szereti őt29.

 3. Számos ószövetségi és újszövetségi szakasz mondja, hogy Izráel engedetlenségének gyökere mindig a hit hiánya volt. Ezért a mózesi szövetségben igényelt engedelmesség is csak hitből fakadhat.

Ez az engedelmesség ugyanaz, mint amit igényelt az ábrahámi szövetségben, amikor azt mondta Ábrahámnak: „és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.”30 És ugyanaz az engedelmesség, amit az Újszövetség igényel, amiben mi élünk.

A Zsid 5:9 a Krisztusról:

és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.”

Az ábrahámi szövetség, a mózesi szövetség és a szövetség, amit Jézus a saját vérével ugyanaz a nagyszerű kegyelmi szövetség. És lényegében egyetlen kikötést tartalmaz ez pedig nem más, mint „a szeretet által munkálkodó hit.”31

3. Hogyan fér bele ennyi kegyelem a mózesi szövetségbe?

Ez az utolsó kérdés, amit a mózesi szövetséggel kapcsolatban látnunk kell. Mert sokszor úgy tekintünk rá mint a törvény szövetségére. Pedig ez is a kegyelem szövetsége. Hogyan tud Isten ennyi kegyelmet adni ebben a szövetségben? Hogyan tud egy igazságos Isten ilyen egyszerűen megbocsátani minden romlottságot, vétket és bűnt? Hogyan engedheti szabadon az igazságos bíró a bűnbánó bűnösöket?

A bikák és kecskék vére biztosan nem ad elégtételt azért a gyalázatért, amit Izráel bűne Isten nevére halmozott. A mózesi szövetség alatt Isten hogyan lehet ennyire kegyelmes és bocsát meg ennyire szabadon? A válasz megint csak a jövőben van. Ézsaiás látta ezt a legtisztábban és azt mondta:

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.”32

Isten már ekkor előretekintett az ő fiának az eljövetelére és áldozatára, hogy helyreállítson minden Isten fensége ellen elkövetett sérelmet, amit a választottak engedetlenségükkel elkövettek. Ezt nem tudja megadni az Ábrahámmal kötött szövetség, nem tudja megadni a Mózessel kötött szövetség, egyedül a Kriszusban adott szövetség. Amit Isten olyan szabadon adott Mózesen keresztül, azt a Krisztusban vásárolta meg.

Ha ebben az adventi időszakban úgy akarsz tekinteni Krisztusra, hogy segítsen bízni benne, szeretni őt, és engedelmeskedni neki, akkor a következő két dolgot gondoljátok végig:

 1. Minden megbocsátott bűn Ádámtól az idők végéig az ártatlan Krisztusra lett terhelve, ami a pokolig törte őt össze. Ő azonban készségesen elfogadta ezt az Atya dicsőségéért és választottai javáért.

 2. Ha bíztok benne, követitek őt a hit engedelmességével, akkor nemcsak Istennek Ábrahámmal kötött szövetségének örökösei vagytok, hanem a Mózesen keresztül kötött szövetségnek is. Isten különleges tulajdonai vagytok. Papok királysága vagytok. Szent nemzet vagytok33. Isten legyőzi ellenségeiteket csodálatosan munkálkodó erejével. Most és mindig Ő lesz a ti „ … az irgalmas és kegyelmes Istenetek, akinek türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy … megbocsátja a romlottságot, a vétket és a bűnt.”

Mennyire szerethetjük Jézust egy megújult és őszinte ragaszkodással ebben az adventi időszakban, időszakban azért, amit „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.”34


 

1Ézs 54:10

2Jer 32:41

31Móz 26:

41Móz 28:13-15

5ld. 1Móz 15:13 jövendölését: „Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig.”

6ApCsel 14:22

7Rm 8:17

819:9

919:20

1020:18-19

1124:9-10 „Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abíhú, meg Izráel vénei közül hetvenen. Látták Izráel Istenét: Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég.”

1224:18 „Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen negyven nap és negyven éjjel.”

1331:18 „Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét a Sínai-hegyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.”

142Móz 32:8

1532:19 „Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál.”

1632:28 „Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből mintegy háromezer ember.”

172Móz 34:1 „Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél.”

182Móz 34:6-7.10

192Móz 34:27-28

201Pt 2:9

213Móz 19:2

2234:7 „megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket.”

232Móz 20:4-6

24vö. Rm 11:6 „ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.”

254Móz 14:11 „és ezt mondta az ÚR Mózesnek: Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem?!”

5Móz 1:32 „Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben, az ÚRban,”

5Móz 9:23 „Amikor pedig elküldött benneteket az ÚR Kádés-Barneából, és ezt mondta: Menjetek és vegyétek birtokba a földet, amelyet nektek adtam! - akkor is fellázadtatok Isteneteknek, az ÚRnak a parancsa ellen, nem hittetek neki, és nem hallgattatok a szavára.”

2Kir 17:14 „De ők nem hallgattak rájuk, hanem úgy megkeményítették nyakukat, amilyen nyakasak voltak őseik is, akik nem hittek Istenükben, az ÚRban.”

2Krón 20:20 „Kora reggel fölkeltek és kivonultak Tekóa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt mondta: Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Higgyetek Istenetekben, az ÚRban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!”

26„Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.”

27Zsid 4:2

282Móz 34:6-7 „Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.”

292Móz 20:6 „De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.”

301Móz 22:18

31Gal 5:6

32Ézs 53:6

331Pt 2:9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.”

341Kor 2:9

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok