Eljöttünk

Alapige: Mt 2:2

Lekció: Mt 2:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

 

Réges régen és nagyon messze volt néhány előkelő és gazdag ember. A biblia bölcseknek – görög nyelven mágusoknak – nevezi őket. Ezek az emberek kutatva a csillagok titkait egyszer csak megláttak valamit az égen, ami különös módon ragadta meg őket. Ahogy jobban megvizsgálták az égi jelenséget egyszer csak kiformálódott az égi jelenség üzenete: egy hatalmas király született valahol messze nyugaton, egy nagy birodalom által leigázott kicsi országban. És ez a király lesz a válasz az emberiséget égető minden problémára. Ekkor eldöntötték, hogy nagy útra indulnak költséget és fáradtságot nem kímélve. Összeszedtek mindent, ami kell egy ilyen hosszú útra, sőt még annál többet is a gazdagságukból, hogy ne csak megtalálják ezt a királyt, hanem ha megtalálták, akkor valami méltó és gazdag ajándékot adhassanak neki. Ők lettek a karácsonyi történet ismert alakjai – a napkeleti bölcsek. Messziről jöttek – és végül sok viszontagság után megérkeztek egy betlehemi istállóhoz, ahol találtak egy kicsi gyermeket. Csak ennyi, egy istállóban? Ő lenne az? Ha voltak is kétségek a szívükben, az a csillag, aminek az útmutatása nyomán elindultak, meggyőzte őket arról, hogy a szegény kis gyermekben azt a királyt találták meg, akit kerestek.

De miért indultak útnak? Mit akartak ők ezzel az úttal elérni? Mi volt a céljuk? Ezt a célt Heródes királynak mondták el, és ez a mai ünnepi alapigénk is, amit Mt 2. részének 2. verséből:

„… eljöttünk, hogy imádjuk őt.

Ezek a napkeleti bölcsek egyszerűen azért jöttek, hogy imádják a betlehemben született kisgyermeket Jézust, két egyszerű embernek, Józsefnek az ácsnak és feleségének Máriának a gyermekét. Igyekezzünk úgy bekapcsolódni ma az ő történetükbe, hogy megértve a karácsony csodáját, az imádásnak ez a lelkülete, ami ezeket a bölcseket vezette és elindította, hogy ez legyen végül a mi történetünk is.

1. Mit is akartak ezek a bölcsek?

Nagyon érdekes, hogy mit is akartak ezek a bölcsek? Ők azt mondják: imádni. És nem mondanak ezen túl semmit. Ők egyszerűen csak imádni akarták azt, akit a „zsidók királyának” hittek – de ennél sokkal többnek is hitték őt. Bár nem mondják ki, de ha alaposan végiggondoljuk az ő helyzetüket, akkor bizonyosnak kell lennünk abban, hogy ők itt a „zsidók királyánál” többet kerestek. Jézus a zsidók királya is – közülük származott, királyi családból, bár soha nem foglalta el Izráel trónját, mint politikai király. Azon a trónon már ült valaki – Heródes és később leszármazottai, akik csak korlátozott hatalommal rendelkeztek, hiszen a valódi politikai hatalom Izráel fölött a római császár kezében volt. Ezek a bölcsek tisztában voltak Izráel politikai helyzetével és súlyával. Már az, hogy elindultak a távoli keletről azt jelzi, hogy úgy hittek a csillag üzenetének, hogy az, akit a „zsidók királyának” neveznek ennél sokkal több. Hiszen mi izgalmas lehet, egy jelentéktelen ország, politikailag súlytalan királyának születésében? Semmi. Ők azonban egy hatalmas királyt kerestek, akinek hatalma felülmúlja minden földi politikai király hatalmát. Akinek a hatalma örökkévaló hatalom1 – ezt üzente nekik a csillag.

Nem állítom, hogy ismerték a bibliai próféciákat – de azt sem állíthatjuk, hogy nem, hiszen olyan emberekről van szó, akik igyekeztek összegyűjteni titkos tudományukhoz minden fontos információt. Azt tudjuk, hogy a babiloni fogság után nem tért haza Izráel földjére minden zsidó, nagy számú zsidó közösség maradt Babilóniában, és ők megőrizték hitüket és vallásukat. Azokat a próféciákat és ígéreteket is, amelyek a Messiás, a megváltó születésére vonatkoztak. Egyáltalán nem biztos, hogy teljesen ismeretlen volt ezek előtt a bölcsek előtt például Bálám próféciája, aki amikor meg akarta átkozni Izráelt, nem tudta, mert Isten nem engedte, helyette áldást kellett mondania, és ebben az áldásban elhangzott az is:

Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből.2

Elismerem, hogy mindez csak következtetés, maga a Biblia direkt módon nem utal erre – de utal a prófécia egy csillag feljövetelére, ami nemcsak Jákóbnak és Izráelnek, hanem az egész világnak a reménysége lesz – és ez a csillag Jézus, akinek a születését egy csillag feltűnése jelezte messze keleten, a bálványimádó pogányok között is. Aki a Jelenések próféciájában saját magát nevezi fényes hajnalcsillagnak:

Én, Jézus … vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”.3

Egyben biztosak lehetünk: a bölcsek, akik a „zsidók királyát” keresték, sokkal többet kerestek egy jelentéktelen ország politikailag súlytalan uralkodójánál – ők egy hatalmas megváltót kerestek.

2. Céljuk: az imádás

Egyetlen céllal tették meg ezt a hosszú utat: hogy imádják őt. Egyetlen egy cél érdekében indultak el vállalva költséget és veszélyt. Hogy imádják a királyt. Semmi mást nem tűztek ki célul. Szinte érthetetlen. Nem vártak semmit ettől a királytól.

Ha végignézzük Jézus földi életét olyan sokan keresik őt, és szinte mindenki akar tőle valamit. Az egyik meg akar gyógyulni, a másik a gyermeke gyógyulásáért könyörög. Aztán keresik azért, hogy adjon kenyeret, más azért, hogy szolgáltasson neki igazságot az örökség kérdésében. A tanítványok közül ketten is azt kérik tőle, hogy hadd legyenek Jézus messiási királyságában a legelőkelőbb helyeken, de az is kiderül, hogy a többi tanítványnak is van ilyen titkos vágya. Szinte mindenki akar valamit Jézustól. Ezek között vannak nemtelen kívánságok, és vannak olyanok is, amelyeket a kétségbeesett tehetetlenség szült. De nagyon kevés embert látunk, aki ne valamit akarna Jézustól. Egy-két ilyen ember azért akad. Ilyen Mária, aki annak örül, hogy ott ülhet Jézus lábainál, a közelében lehet és hallgathatja őt. Ilyen az az asszony, aki 300 dénár értékű kenetet önt Jézusra, hogy így fejezze ki iránta a szeretetét, az odaadását.

Ebből a szempontból nézve, ezek a bölcsek egészen különleges emberek. Nem azért jönnek, hogy megbuktassák saját országuk királyát és Jézust tegyék helyette királlyá – és ezáltal saját hatalmi ambícióikat meg tudják valósítani. Nem hízelegni, politikailag helyezkedni jönnek. Azt kell mondjam, hogy minden érdek és hátsó szándék nélkül egyszerűen csak imádni jönnek. Nem is nagyon várnak semmit – mit is várhatnának egy kisgyerektől. Bár valószínűleg nem arra számítottak, hogy akit végül találnak, egy teljesen szegény család gyermeke lesz, akiket Betlehemben egy istállóban szállásoltak el.

Egyetlen céljuk: hogy imádják azt a királyt, aki született.

3. Azt imádják, akit nem ismernek

Amit érdemes megfigyelni ezen az imádáson, hogy bár eljönnek imádni ezt a királyt, akiről nagyon helyesen azt gondolják, hogy ő nem pusztán a „zsidók királya”, hanem több és hatalmasabb annál – lényegében mégsem tudhatják még igazán, hogy kit is imádnak valójában. Nekik még nincs információjuk a teljes történetről. Ők csak annyit tudnak, amit a csillagból – esetleg még néhány általuk is ismert próféciából megértenek. De a teljes isteni tervet nem ismerik. Nem ismerik, hogy az a gyermek, amikor felnő egy egyszerű ácsból lesz rabbivá, aki bejárja Izráel városait és végül saját népe veti ki magából és feszíti keresztre. De azt sem tudják, hogy ez a kisgyermek több, mint ember. Ő egy tiszta és bűntelen ember, akit felnőve sem ront meg a bűn, mert őbenne maga a hatalmas Isten ölt testet. És amikor meghal, akkor nem elbukik egy nemes lélek a világ igazságtalansága és gonoszsága következtében, hanem halálával legyőzi a világ igazságtalanságát és sötétségét, hogy világossága legyen minden embernek – zsidónak és nem zsidónak egyaránt; sőt Megváltója és Istene legyen a bűnös embernek, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.”4 és eljuttasson bennünket Isten gyermekeinek szabadságára és mennyei gazdagságára.

Ők ezt a történetet még nem ismerik. De még ismeretlenül is annyira lenyűgözi őket a szem számára láthatatlan csoda, hogy nemcsak imádni akarják, hanem végül imádják is őt. Nincsenek teljesen egyedül ezzel. Amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, azt mondja neki:

Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.5

A samáriaiak is imádják Istent, bár nem ismerik. És aztán ahogy az evangélium előre tör, megismerik Istent Jézuson keresztül és Jézusban. Akkor és ott is a Sikár nevű falunál és később pedig a samáriai nemzet nagy része az apostoli bizonyságtétel hatására.

4. Valóban imádják is

Amikor pedig megtalálják a gyermeket, valóban imádják is. Leborulnak előtte – hogy mit mondanak nem derül ki, de az, hogy mit tesznek az kiderül. Imádatuk nem üres frázis. A kezük tele van ajándékokkal: arannyal, tömjénnel és mirhával, az akkori világ értékes kincseivel. Nem üres szavakkal és üres kézzel imádják Jézust, hanem olyan tiszteletet adnak neki, ami egy Istennek kijár.

Az adventi készülődésben megragadott egy ige, amit az adventi estéken meg is osztottam azokkal, akik eljöttek elcsendesedni ezekre az alkalmakra. Isten az ószövetségi Izráel számára elrendelt három fő ünnepet és ehhez kapcsolódóan az is mondta:

Senki se jelenjék meg üres kézzel az ÚR színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az ÚRtól, aki adja azt neked.6

Az imádat egyik formája az ajándék Istennek. Hogy úgy megyek elé imádni. Az ajándékommal kifejezem azt is, hogy mennyire hiszem azt, hogy az Úr megáldott engem. Ezek a bölcsek nem fordultak vissza, amikor egy szegény család kisgyermekét találták – de amit adtak, ők azt nem egy szegény gyermeknek adták, hanem magának a testté lett Istennek, és így imádták őt. Megtették azt, amiért jöttek onnan messziről – fizikailag is, és lelkileg is.

5. Eljöttünk mi is …

Eddig beszéltünk a bölcsekről. De most az istentiszteleten mindannyian elmondhatjuk: Eljöttünk … de vajon mi a folytatás?

Eljöttünk a gyülekezetbe egy ünnepi istentiszteletre. Eljöttünk egy alkalomra, amin az Úr asztalát is megterítjük. Eljöttünk, mert karácsony van, eljöttünk mert ünnep van.

Vajon milyen messziről érkeztünk? Milyen mélységből? Vajon hogyan folytatnánk azt a mondatot, ami úgy kezdődik, hogy eljöttünk?

„Eljöttünk, mert ez valahogy még mindig hozzátartozik az ünnephez.”

„Eljöttünk, mert jó lenne, ha kiüresedett életünk valami lelki tartalommal töltődne meg.”

„Eljöttünk, hogy végre valami jó is történjen velünk.”

„Eljöttünk, hogy emberek között legyünk, mert annyira egyedül vagyunk.”

„Eljöttünk, mert ilyenkor van úrvacsora is, és már olyan régen úrvacsoráztunk.”

„Eljöttünk, hogy választ találjunk egy kérdésünkre, ami régóta foglalkoztat.”

„Eljöttünk, mert már annyira kétségbeejtő helyzetbe kerültünk, hátha Jézus segíthet – éppen így karácsonykor.”

És higgyétek el … ez mind-mind elég ok arra, hogy elgyertek. De az a reménységem, hogy miközben hallgatjátok Istent, átélitek azt, amit Mária átélt Jézus lábainál … elcsendesül bennünk, hogy miért is jöttünk, és belefeledkezhetünk abba a csodába, hogy maga az Isten lett testté – és történt mindez értem is. Az én életem megmentéséért. És végül azt mondjuk: „Eljöttünk, hogy imádjuk őt”!

Mert mi már sokkal többet tudhatunk és ismerhetünk mint azok a régi bölcsek. Mi már ismerjük a történetet – hogy az, ami Betlehemben elkezdődött, a Golgota felé haladt, hogy azután Jézus feltámadásával teljes győzelemre vigye Isten a mi megváltásunkat.

Mert miután ezek a bölcsek imádták Jézust, történt valami különös változás az életükben. A történet nagyon szimbolikusan és érzékletesen mondja: „más úton tértek vissza hazájukba.”7

Jöttek egy úton, messziről – imádták Jézust – és megváltozott az életük.

„Eljöttünk, hogy imádjuk őt”. Olyan jó lenne, ha ez itt és most azt is jelentené, hogy más úton térsz haza. Más van a szívedben, mint amivel jöttél. Mással van tele a lelked, és amit hoztál itt hagyod, mert több az, amit innen magaddal vihetsz.

Azért vagyunk most együtt, hogy imádjuk őt … és hogy ez az imádat tegye áldottá, igazivá és élővé a karácsonyi ünnepünket és az ünnepen túl az életünket. Ámen.

11Tim 6:16

24Móz 24:17

3Jel 22:16

4Gal 1:4

5Jn 4:22

65Móz 16:17

7Mt 2:12

 

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates