„Aki mindvégig kitart ...”

Alapige: Mt 24:3-25

Lekció: Zak 14:6-9

 Letöltés, meghallgatás!

 

Egy angol jótékonysági szervezet a 2016 év karácsonyára készülve alternatív képeslapokat adott ki, amelyen képi formában összefésülte Jézus születését a jelenlegi közel-keleti eseményekkel, ennek eredményei az alábbi képeslapok ...

Az első képeslapon azt látjuk, hogy ahogy József és a várandós Mária szétlőtt házak között halad, a háttérben pedig egy robbanás nyomán felszálló füst- és porfelhőt láthatunk.

A másodikon a napkeleti bölcsek nem egy csillagra néznek fel az égen, hanem egy éppen rakétát kilövő bombázó repülőt. A háttérben itt is romos épületek láthatók.

A harmadik képen Mária és feltehetően József a csecsemő Jézus mellett térdelnek éjszaka, és az éjszakai égen nem egy fényes csillag, hanem egy kilőtt rakéta húz fény és füstcsíkot.

A negyediken pedig bepillantást nyerünk abba, ahogy a barlangistállóban a pásztorok imádják Jézust, de nem a barlangistálló bejáratán keresztül látunk be, hanem egy gránát ütötte lyukon.

Megdöbbentő képek ezek, amelyek felkavarnak minket – talán még fel is háborítanak: hogy jön ez a karácsonyhoz?

De azok, akik átélték Budapest ostromát, azok talán emlékeznek arra, hogy 1944-ben Budapest lakossága december 24-n szovjet katonákat kapott karácsonyra. A közvetlen ostrom éppen december 24.-én kezdődött meg az első felderítők Budára érkezésével.

Tele van a szívem hálával azért, hogy nekünk nem ilyen körülmények között kell készülnünk erre az ünnepre; de két dologra emlékeztet bennünket ez a képeslapsorozat, amelynek célja nem öncélú.

Az egyik, hogy van egy város Szíriában, ahol hatalmas szenvedés között élnek az ostromlott városban, ahol nincs víz és villany, ugyanúgy mínuszok vannak, mint nálunk és bár elvi lehetőség van a civilek kimentésére, de nem egyszer ezeket a civileket is megtámadják és lövik. Hálánk mellett legyen a szívünkben imádság azokért az emberekért, akkor is, ha más vallásúak vagy éppen nem hívők. És ne csak azért imádkozzunk, hogy Isten enyhítsen a szenvedéseiken, hanem azért is, hogy Jézus Krisztus evangéliuma eljusson hozzájuk és a szívükbe.

A másik célja ennek a képeslapsorozatnak, hogy emlékeztessen minket, hogy milyen világba érkezett Jézus megváltóként. Ezért is említettem meg Budapest ostromát is. Egy olyan világba jött el Jézusban az evangélium, ahol a gonoszság mozgatja az emberi szíveket. Ez volt jellemző Jézus eljövetele előtt is, azóta is.

Tudom, hogy mi azt várjuk az ünneptől, hogy az legyen békés, nyugodt – ne kelljen szörnyű dolgokra gondolnunk, lehessen gazdag a terített asztal, örömet okozó a csillagszóró melletti ének, egy kicsit andalító a karácsonyi történet ... de vajon Jézus is csak ezt akarja? Vajon Jézus, amikor adventről beszél, akkor erről beszél? Jézus egészen más adventi gondolatokat fogalmaz meg, és most negyedik adventi vasárnapunkon ebből az adventi beszédből nézzünk meg egy részletet. Mt 24:3-25

Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” 4Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! 5Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. 6Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. 7Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! 9Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. 10Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. 13De aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

15„Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -, 16akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, 17aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, 18és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. 19Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! 20Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. 21Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. 22Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.”

23„Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. 25Íme, előre megmondtam nektek!

1. A kérdés és a figyelmeztetés

Jézus első eljövetelének az ideje lassan lejár. El fog menni ebből a világból. Nem tudom, hogy ebből mennyit érzékelnek a tanítványok – valamit nyilván éreznek ott Jeruzsálemben. Érzik a kontrasztot a virágvasárnapi bevonulás felemelő öröme és az utána következő egyre növekvő feszültség Jézus és a zsidó nép vezetői között. Nem értik, hogy miért nem foglalta el végül Jézus Dávid trónját Jeruzsálemben és a beszédet, amit Jézus elmond tanítványainak a kérdése váltja ki:

Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?”

Egy kérdésben három kérdés:

Mikor lesz?

Mi lesz a jele az eljövetelednek?

Mi lesz a jele a világ végének?

A tanítványok tehát érzik, hogy Jézus egyszer úgy fog eljönni, hogy az össze lesz kötve ennek a mostani, látható világnak a végével.

Ekkor Jézus elkezd beszélni második eljövetelének az előzményeiről. Ezek az előzmények részben jelek, de nem olyan jelek, amikből ki lehetne olvasni, vagy ki lehetne számolni azt, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Ezért kezdi azzal a beszédét:

Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben ...”

Ezzel Jézus egyértelműen jelzi, hogy ha a hívők nem vigyáznak, könnyű megtéveszteni őket félremagyarázott bibliai tanításokkal pl. a jelek és idők számítgatásával.

Jézus ebben a szakaszban nem is a visszajövetelét közvetlenül megelőző jelekről, hanem sokkal inkább visszajövetelének előzményeiről beszél. Egy olyan világról, amely nagyon is jellemzőek nemcsak az első eljövetele előtti, hanem a második eljövetele előtti állapotokra is.

Egy olyan világot ír le Jézus, amelyben éltek akkor és élünk most is második eljöveteléig. Ezért legyenek éberek és vigyázzanak a bibliahű Krisztus-tanítványok, mert könnyű összezavarodni és az összezavarodott embert könnyű megtéveszteni:

Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.

Persze kérdés, hogy lehet-e? Mivel Jézus azzal fejezi be, hogy „Íme, előre megmondtam nektek!” azt is jelzi, hogy aki rá hallgat, azt nem téveszthetik meg ezek az előzmények ill. a félremagyarázott jelek.

2. Az eljövetel előzményei

Szedjük röviden ujjhegyre, hogy Jézus milyen előzményekről beszél.

2.1. Háborúk (és híreik)

Az első a háborús hírek.

Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket.

Az emberiség gyakorlatilag végigháborúzta az életét. A történelem során soha nem volt olyan időszak, hogy az egész földgolyón egyszerre lett volna béke; valahol valakik mindig háborúztak. Bármilyen erőfeszítést is tesz az emberiség a háborúk beszüntetésére, képtelen rá. De miért, ha egyszer jobb békében élni? Jézus azt mondja erre:

Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég.

Ennek meg kell lennie. Természetesen nem azért, mert ez lenne Isten akarata, hanem két dolog miatt „szükségszerű”.

Az egyik az emberi bűn, amelynek csúcspontja már a kezdetektől kezdve – Káin óta – a másik ember ellen forduló agresszió. Ez csúcsosodik ki a háborúkban, amikor

nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.

A háború sohasem Isten, mindig az ember akarata, vagy éppen kényszere.

A másik oka annak, hogy ennek meg kell lennie, hogy megtanuljuk: az ember nem képes békét teremteni. Az igazi békesség megteremtésére csak Isten lehetséges. Még ebben a világban is, ezért szükség van az evangélium hitéből fakadó béketeremtő emberekre.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.1

Az advent ideje ezért nemcsak a háborúké, hanem a békét teremtő Isten fiaié is. A béketeremtés bármennyire is szélmalomharcnak tűnik, mégis felemel az Isten fiainak a méltóságára. De a béketeremtő istenfiak emlékeztetnek még egy nagyon fontos dologra: Isten egyre közelebb hoz egy olyan birodalmat, amelyben igazság és békesség lakik, ahogy azt Ézsaiás és Mikeás is megfogalmazza prófétai látomásában:

Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. 4Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a Seregek URa mondta ezt!2

Az egyre pusztítóbb háborúk a teljes vég rettenetét vetítik előre: Jézus azonban azt mondja nem ez a vég. A vég az ő visszajövetele lesz és az a messiási birodalom, amelyet Mikeás prófécájából, és Zakariástól is hallottunk.

2.2. Humanitárius katasztrófák

Másodszor Jézus az előzmények között említi az éhínségeket. Ide sorolhatjuk még a pusztító járványokat is az éhínségekkel együtt, amelyek rendszerint éppen a háborúk következményei. Van ennek egy mai modern kifejezése: humanitárius katasztrófák. Sajnos azért ismerjük ezt a fogalmat, mert az emberiség minden igyekezete ellenére a humanitárius katasztrófákból nem kevesebb, hanem inkább több lesz és egyre nagyobb méreteket ölt.

2.3. Földrengések mindenfelé

Jézus még külön megemlíti a mindenfelé bekövetkező földrengéseket. A földrengésekre általában úgy gondolunk, amit az ember nem tud befolyásolni. És akkor felmerül a gondolat, hogy milyen isteni akarat engedi meg ezeket a pusztító földrengéseket?

Csakhogy a földrengések gyakoriságának növekedésére az emberi tevékenység is hatással van. Nem is kis mértékben. Csak egy dolgot emelek ki ezek közül – van még ezen kívül más is. A héten hallottam a rádióban, hogy pl. a palagáz kitermelést olyan technológiával végzik, ami olyan változásokat eredmények a földkőzet szerkezetében, hogy kifejezetten növeli a földrengések gyakoriságát és veszélyességét. Megállapították, hogy pl. Oklahoma állam, amely földrengés szempontjából teljesen veszélytelen volt régebben, napjainkra kifejezetten földrengésveszélyes hellyé vált. Európában, amikor fény derült a palagáz kitermelés technológiájának veszélyességére két országban azonnal fel is hagytak a palagáz kitermeléssel.

Amikről eddig beszélt Jézus, az az egész emberiségre hatással bíró előzmények. Beszél azonban még olyan előzményekről, amelyekkel kifejezetten a keresztyéneknek kell szembenéznie.

2.4. Gyűlölet és üldöztetés a világ fiainak részéről

Van Krisztus visszajövetele előzményeinek egy különleges oldala, amit csak és kizárólag a keresztyének szenvednek el Jézus szerint. Ez pedig a Krisztus miatt ellenünk irányuló gyűlölet, megvetés, üldöztetés, kínzás és megöletés. Nem állíthatjuk azt, hogy a történelem során a keresztyénség mindig üldözött lett volna – bár a hűséges Krisztus-követők átélték, hogy saját vallásuk képviselői is üldözik őket. Más vallású emberek is szenvedhetnek üldöztetést a vallásuk miatt, legyenek azok zsidók, muszlimok és egyebek. De azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy jelenleg is a vallása miatt üldözött és megölt emberek 90%-a keresztyén. Vagyis minden 10 vallása miatt megölt emberből 9 keresztyén a világban. Ezt szeretik figyelmen kívül hagyni – különösen azok, akik valahogy a keresztyéneken kívül minden más vallás iránti tiszteletet hirdetik.

Szóval igenis szemben kell néznünk azzal, hogy a világ gyűlöli Krisztus tanítványait. Lehet, hogy semmit nem tesz azon kívül, hogy folyamatosan a keresztyénség elleni propagandát fejt ki. De ahol lehet, ennél tovább mennek.

De miért van ez így? Akár önteltségnek hat, akár nem, egyszerű az oka. A bibliahű keresztyénség képviseli és jeleníti meg az egy igaz Istent a világban. Márpedig a világ gyűlöli az Atyát és a Fiút és a Szentlelket. Jézus világosan beszél arról, hogy

A világ engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak.3

Majd később hozzáteszi:

Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.4

Persze sokan mondják azt, hogy nem gyűlölik Istent, de nekik nincs szükségük a keresztyénségre, vagy éppen a keresztyéneket gyűlölik és megvetik. Azt azonban tudni kell, hogy ezek az emberek nem az egyetlen igaz Istent szeretik, hanem csak egy maguk által elképzelt, önmaguknak kreált istent „szeretnek”, aminek semmi köze az egyetlen, igaz Istenhez, aki megalkotta a világot és őket, aki az életét adta a bűneik megváltásáért.

2.5. A szeretet meghidegülése

És az utolsó előzménye Krisztus második eljövetelének a szeretet meghidegülése.

A szeretet sokakban meghidegül.

Itt fontos kérdés, hogy kikről beszél Jézus. A világról vagy valami másról? A kulcsot megadja az, hogy Jézus milyen szeretetről beszél. Jézus arról a szeretetről beszél, ami az Atyától jön, és az Atyától árad be a megváltottak életébe. Arról a szeretetről, amit Pál apostol olyan szépen ír le a korinthusiaknak5. Arról a szeretetről, amit a keresztyének kapnak meg akkor, amikor a Szentlélek által ez a szeretet beárad a szívükbe6.

A keresztyének szeretetének meghidegüléséről beszél. Arról amivel Krisztus vádolja az efézusi gyülekezetet:

az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.7

A világot érő borzalmak, a keresztyénekkel szembeni gyűlölet kioltja sok keresztyénből is Isten szeretetének a tüzét. Arról a szeretetről beszél, ami képes a szeretet cselekedeteire minden próbatétel, borzalom és gyűlölet ellenében is. És ha ez bekövetkezik, akkor azzal együtt kihuny a reménység lángja is a szívükből. Akiben így meghidegül a szeretet, az elveszti a reménységét is. Ennek következtében pedig a keresztyének közül sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást is.

Öt dolgot emeltünk ki Jézus visszajövetelének előzményeiből: háborúk és háborús hírek, humanitárius katasztrófák, földrengések, a keresztyének elleni gyűlölet, valamint sok keresztyénben a szeretet meghidegülése.

Jézus valóan ijesztő és rettentő dolgokat mond. És a legijesztőbb talán ez az utolsó. Amikor már a keresztyének is feladják a reménységüket és beállnak azoknak a sorába.

Zimányi József írja, hogy Sztálin ördögi rendszerében sikerült nemcsak ortodox papokat, hanem még baptista igehirdetőket is arra rávenni, hogy megőrizhetik az életüket és az egzisztenciális biztonságukat, ha korábbi híveiket körbejárják és azt mondják nekik, hogy amikor az evangéliumot hirdették, hazudtak és becsapták az embereket, az evangélium hazugság és az ateizmus az igazság.

3. A bátorítás

De miért mondja el ezeket Jézus? Azért, hogy megijedjünk? Nem. Van egy kulcsmondata ennek a szövegnek, amivel szeretném befejezni ezt az igehirdetést:

De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Aki mindezek között kitart, mindvégig, akár az élete árán is, az megmenekül. Jézus nem azt ígéri, hogy megmenekül a háborúk rémségeitől, a humanitárius katasztrófáktól vagy a földrengésektől; azt sem ígéri, hogy megmenekül, hogy az üldöztetések között megöljék őket. De attól megmenekülnek, hogy meghidegüljön bennük a szeretet. És megmenekülnek a végső ítélettől Krisztus ítéletre való eljövetelekor. Ezt az mondja, aki azért jött el ebbe a világba, hogy megmentsen. Aki azért jött és halt meg, hogy üdvözítsen halála és feltámadása által.

Mert nagyon könnyű eltántorodni a világ vajúdásait látva. Könnyű eltántorodni csalódottságból, félelemből, vagy éppen érdekből.

Nagyon szépen leírja ezeket a magvető példázatának képeiben a sziklás talajra, valamint a tövises talajra hullott magon keresztül.

A sziklás talajba hullott mag olyan, mint amikor valaki bár örömmel fogadja az igét, de mégsem gyökerezik meg benne és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik.

A tövises talajba hullott mag pedig olyan, hogy a világ gondja valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét az ember életében.

Jézus felteszi a kérdést

De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?8

Jézus nem azért mondja, hogy megijesszen. Azért mondja, hogy vigyázzunk, valaki vagy valami ne tévesszen meg. Olyan dolgokon keresztül, amelyeket bár szívesen hallgatunk, de nem igazak. Jézus szavai az igazak. Ezért mondja meg mindezeket előre, hogy mindent hitet gyengítő és megrendítő tényezővel szemben megerősítse a hitünket, legyenek ezek a hitet gyengítő tényezők forrásai akár a jómód, akár a nyomorúság.

Amikor Jézus első adventjét ünnepeljük, akkor azért tesszük ezt, hogy második adventje hitben találjon minket. Ezért beszél Jézus adventjéről teljesen őszintén és nyíltan, nem negédes romantikával, de a reménység bátorításával:

De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Ámen.

1Mt 5:9

2Mik 4:3-4 vö. Ézs 2:4

3vö. Jn 7:7

4Jn 15:23

5vö. 1Kor 13

6vö. Rm 5:5

7Jel 2:4

8Lk 18:8

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok