Nézzétek meg a helyet!

Lekció: Mt 28:1-10

Alapige: Mt 28:6

 Letöltés, meghallgatás!

Sok keresztyén vágya, hogy eljusson a Szentföldre és végigjárhassa azokat a helyeket, amelyekhez a hagyomány Jézus életének és működésének színterét köti. Azok, akik ezt végigjárták általában nagy lelki élményekkel gazdagodva is térnek haza és azt mondják, hogy aki teheti az menjen el egy ilyen zarándokútra. Nem tudom, hogy valaha is én magam eljutok-e Jézus életének földjére, de szeretnék megosztani veletek egy történetet, ami ott történt. Egy barátom mesélte, aki szemtanúja volt az esetnek.

A Szent Sír emlékhelynél jártak a csoportjukkal. Egy másik csoport éppen körbeállta a Szent Sír bejáratát és elmélyült áhítattal imádkozott, vagy elmélkedett Jézus haláláról és temetéséről. A csoportjuk egyik tagja azonban nem nagyon bírt a türelmetlenségével, befurakodott az áhítatos csoportba, bekukucskált majd a fejét hátrafordítva, kikiabált a csoporttársainak: „Á, nincs itt semmi csak kő.” – Gondolom örült neki az áhítatot tartó csoport. De ez az ember a maga kissé tapintatlan stílusával a feltámadás üzenetének egyik legfontosabb elemét kiabálta ki: üres a sír. Van ott egy kőkamra, amit Jézus sírjaként mutogatnak, de bizony a sír üres.

Az angyali jelenéstől szinte holtra vált – talán azt jelenti ez, hogy elájult – őrökről szóló beszámoló után az angyal megszólította a sírhoz érkező gyászoló asszonyokat és elmondja nekik a feltámadás örömüzenetét – az általatok keresett megfeszített Jézus nincs itt, mert feltámadt. És ezután az angyal a tárgyi bizonyítékra is felhívja a figyelmet és ez a tárgyi bizonyíték a mai alapigénk a Mt 28:6-ból

Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.

Az angyal kimondottan meg akarja őket erősíteni azzal, hogy nézzék meg, vizsgálják meg a tárgyi bizonyítékot. A sírkamra elé hengerített súlyos kő el volt hengerítve és a sír üres volt. Nem feküdt benne emberi test, nem volt ott Jézus teste. Testvéreim! Most arra szeretnélek hívni benneteket, hogy ezen a mai istentiszteleten mi is nézzük meg azt a helyet, ahol Jézus feküdt. Nem úgy, hogy képet mutatok – hatásos lenne egy projektoron kivetíteni, de nem is így gondolom, hogy nézzük meg. Nem is úgy, hogy béreljünk egy charter gépet – de szép is lenne – és utazzunk el Izraelbe, keressük fel a Szent Sírt és lássuk meg, hogy tényleg üres.

Hanem csak úgy, hogy

1. megvizsgáljuk azokat az eseteket, amikor a Jézus közelében lévők szembesültek ezzel a tárgyi bizonyítékkal és hogy hogyan reagáltak rá;

2. Egy kicsit tallózunk az üres sírra adott különféle magyarázatok között;

3. a tárgyi bizonyítékból fakadó nagyon fontos következtetésre jutunk el.;

1. Az üres sír megvizsgálása

1.1. Az asszonyok

A legelső csoport, aki az üres sírt megvizsgálhatta, azoknak az asszonyoknak a csoportja, akik a feltámadás hajnalán azért igyekeztek a sírhoz, hogy a pénteken félbemaradt gyászszertartást, vagyis Jézus Krisztus holttestének bebalzsamozását befejezzék. Ők voltak az elsők, akik az angyallal találkoztak. Az angyal kimondottan bátorította őket arra, hogy nézzék meg a sírt – hogy azután ezt megtették-e vagy sem, Máté szövegből nem derül ki, hogy megtették-e, de ha megnézzük Márk leírását, ott azt olvassuk, hogy a sírban bemenve találtak ott egy fehér ruhás ifjút, aki megerősítette az üzenetet, Lukács pedig arról írt, hogy a zavarodott asszonyok mellé két férfi lépett oda.

A három evangélium egybevetéséből az eseményt kb. így rekonstruálhatjuk – olvassuk el otthon bátran; akinek van szinopszisa annak könnyebb a dolga. Az asszonyok azzal a kérdéssel, hogy ki hengeríti majd el a követ, megérkeztek a sírhoz. A katonák ájultan hevertek, tehát ők nem sok vizet zavarnak. Az asszonyok meglátják a nyitott szájú sírkamrát és bementek, de nem találtak ott semmit. Zavarodottan és kétségbeesetten kijöttek a sírból. Ekkor melléjük lépett a két angyal, az egyik elkezdett beszélni, a másik bement a sírkamrába. Az angyal elmondta, hogy a megfeszített Jézus nincs a sírban, mert feltámadt a halálból és bátorítja őket, hogy nézzék meg újra a helyet; vagyis már nem egy zavarbaejtő, hanem egy megerősítő megtekintésre hívja őket. Amikor bementek, ott volt a másik angyal, aki ismét elmondja ugyanazt a hírt, és szintén bátorítja őket arra, hogy ennek fényében tekintsenek szét a sírban[1]– és végül emlékeztetik őket arra, hogy semmi más nem történt, mint amit Jézus már előre megmondott[2].

Ezek után indultak vissza – immáron futva – a tanítványokhoz. Miután látták az üres sírt és hittek az angyal szavának, Jézus szembejött velük és találkozhattak vele és imádták őt. Láttak – hittek az igének – találkoztak Jézussal.

1.2. Magdalai Mária

Az asszonyok között volt magdalai Mária is, aki egy másik utat járt be. Amikor ő meglátta az elhengerített követ, otthagyta az asszonytársait és azonnal visszafutott Péterékhez. Ő nem látta és nem hallotta az angyalok szavát, ezért azzal a hírrel futott, hogy valaki ellopta Jézus testét.

Jn 20:2

Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!

Ő, amikor meglátta a nyitott sírt – talán, az üres sírba is belátott – és azonnal levonta az általa elképzelhető egyetlen következtetést. „Elvitték az Urat…” Ez rögtön rámutat arra is, hogy a hit egyik legnagyobb ellensége az, amit mi emberileg elképzelhetőnek tartunk. Ekkor futott oda János és Péter. Róluk is mindjárt lesz szó, mi most maradjunk magdalai Máriánál.

Mária is visszament a sírhoz, és ott siratta Jézust a sírbolton kívül. Sírás közben újra benézett a sírboltba, hátha mégis valami szemfényvesztés történt és mégis csak ott van a holttest. És akkor meglátta a két angyalt, akik csak annyit kérdeztek tőle.

Jn 20:13

„Asszony, miért sírsz?”

De ekkor már ott áll mögötte Jézus és ő is megkérd, akit Mária először nem ismert fel, azt gondolta, hogy a kertészt látja. És sírva mondja neki.

Jn 20:15

Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.”

Ezek után Jézus a nevén szólította őt és ekkor ismerte meg az Urat. Megint csak az üres sírtól indul el az élő Jézussal való találkozásig.

1.3. Péter és János

Róluk csak János evangéliuma beszél. Amikor magdalai Mária visszaszaladt hozzájuk, akkor ők is gyorsan felkerekedtek és futottak a sírhoz. János előbb ért oda, ő csak benézett a sírba, de nem ment be. Annyit látott, hogy Jézus halotti leplei ott vannak. Amikor kicsit később Péter megérkezett, ő már bement a sírba és ő is csak az üres halotti lepleket látta. Nekik nem jelentek meg az angyalok, de János evangélista ekkor bár még nem értette az Írást, ill. Jézus szavait a feltámadásról, de ő már hitt. Nekik Jézus csak aznap este jelent meg először, amikor a 10 tanítvány együtt volt. De itt is azt látjuk: látták az üres sírt; erről vsz. beszámoltak a többi tanítványnak is. Üres a sír, de nem értjük a dolgot. Lehet, hogy János, aki már hitt próbálta győzködni őket, hátha mégis feltámadhatott, hiszen ő is megmondta, az asszonyok is látták, de a többiek leinthették, hogy ne higgyen már el mindenféle asszonyi beszédet.

Szóval az asszonyok csoportja látta az és megnézte az üres sírt. Magdalai Mária látta és megnézte az üres sírt; Péter és János látta az üres sírt. Az üres sír ténye vezette el őket a feltámadás tényéhez és a Feltámadottal való találkozáshoz. Ha magunk nem is tekinthetjük meg fizikai szemünkkel azt a sírhelyet, amit Jézus sírjaként tartanak számon – de a tanúkkal együtt, a Szentírás bizonyságtelével magunk is megnézhetjük a helyet. Nézzük meg ezért alaposabban és lássuk meg, hogy milyen lehetséges magyarázatok vannak az üres sír tényére. Mert azt, hogy a sír üres senki sem vonta kétségbe soha.

2. A tény különféle magyarázatai

Van tehát egy tényünk. A sír üres volt. De egy tényt nagyon sokféleképpen lehet magyarázni. Röviden pillantsunk bele, hogy miért lehetett a sír üres.

2.1. Jézus nem halt meg

Az első lehetséges ok az, hogy Jézus nem halt meg, és kijött a sírból. Ezzel most azért nem foglalkoznék részletesebben, mert ha valaki végiggondolja azt, hogy mi minden történt Jézussal csütörtök estétől péntek délután három óráig, és hogy egy szakszerű és végig felügyelt keresztrefeszítést nem lehet túlélni, akkor a tetszhalott elmélet szóba sem jöhet. A Bibliában nincs is benne mint lehetőség.

2.2. A holttest ellopása

Az már a Biblia szereplői között is felmerülő lehetőség, hogy Jézus testét ellopták. Ez volt Máriának is az első gondolata, és mint lehetséges verziót, a katonai őrség megvesztegetésével a Nagytanács tagjai is ezt terjesztették el. Máté evangéliumát tovább olvasva azt látjuk, hogy a római katonai őrséget azzal vesztegetik meg, hogy állítsák azt, hogy aludtak, és ekkor lopták el a tanítványai a testét. Ők pedig majd elsimítják az ügyet. A tanítványok ellophatták-e Jézus testét? A következők miatt nem.

1. Azok a tanítványok, aki a Gecsemáné kertjéből elfutottak, és Péter, aki attól is megijedt, hogy egy szolgálólány felismerte őt és letagadta, hogy köze lett volna Jézushoz túl zavarodottak és félénkek voltak ahhoz, hogy egy ilyen jólszervezett titkos akciót kivitelezzenek.

2. A római őrök csak akkor voltak hajlandók azt állítani, hogy aludtak, miután a főpapok megvesztegették őket. Azért is fontos ezt tudni, mert a római hadseregben az őrségben való elalvásért halál járt. Márpedig az őrség kirendelése előtti eligazításon egyértelműen közölték a katonákkal: azért kell vigyázni a sírra, mert fennállhat a holttest ellopásának veszélye. Tehát: 1. A katonák biztosan nem aludtak el; 2. Ezek után azt állítani, hogy azért lophatták el tanítványai a testet, mert mi aludtunk, az egyet jelentett a halálos ítélettel; ez az, amit azután a főpapok valahogy elsimítottak, csak mondják ezt. Ráadásul a vallomás azért is vérzik több sebből, hiszen honnan tudták, hogy a tanítványok voltak, ha egyszer aludtak.

3. Máriának eszébe jutott a test elvitele, de egyáltalán nem feltételezte a tanítványokról, hogy ők tették. Kétségbeesetten közli velük a hírt: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!”[3]

4. Az, hogy Jézust egy előkelő ember sírboltjába fényűző körülmények közé temették mutatja az, hogy Jézus sírját eleve tiszteletben akarták tartani azok, akik hozzá tartoztak. Sem a lopásra, sem a feltámadásra nem gondoltak és nem is készültek.

Ha pedig nem a tanítványok, akkor ki? Az ellenségeinek érdeke nem volt, hiszen éppen ezt akarták megakadályozni, más meg miért kockáztatott volna a katonai őrséggel szemben.

2.3. A rossz sír

Volt aki azt is feltételezte, hogy az asszonyok rossz sírhoz mentek. Ennek két dolog mond ellent. 1. Az asszonyok elősző délután jól megfigyelték azt a helyet, ahova Jézust tették, a sír egy kertben volt és elég jelentős kő zárta el a sír száját. 2. Ha el is tévedtek volna az asszonyok, gyorsan kiigazították volna őket.

Szóval bármilyen elméleteket is lehet gyártani: minden elmélet annyit ér, amennyire bizonyítani lehet: az üres sírba, ha mélyebben beletekintünk, vagyis ha jobban megvizsgáljuk a tényét, kiderül, hogy egyetlen lehetséges magyarázat van rá: Jézus valóban feltámadt.

3. A feltámadás következményei

És itt jutunk el oda, hogy milyen következmények – következtetések származnak ebből. Mert történhetnek olyan dolgok a világban, amelyek semmilyen befolyással nem bírnak az életünkre; sőt még Jézus feltámadása is hidegen hagyhat bennünket. De azért Jézus feltámadásának vannak nagyon komoly következményei.

3.1. A feltámadás a bűnök bocsánatának teljes bizonyítéka

Az első nagyon fontos következmény. A feltámadás a bűnök bocsánatának a teljes bizonyítéka. Mert a Golgotán elvégeztetett az áldozat, a bűneinkért való helyettes elégtétel. De mi alapján lehetnénk meggyőződve arról, hogy Jézus kivégzése a kereszten ténylegesen az volt, aminek állítjuk? Egyedül a feltámadás alapján. Miért, azért amit Pál apostol így összegez.

Rm 1:4

a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.

Jézus Krisztus feltámadása egész egyszerűen annak az igazolása Isten részéről, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, vagyis Istennek a Fia. Ha Jézus meghal és nem támad fel, akkor nem lehet Isten fia és nem lehet megváltó sem. És hogy a Feltámadottban és a feltámadásban való hit nélkül mennyire nincs bűnbocsánat azt Pál ott mondja el a korinthusiaknak, ahol Jézus Krisztus feltámadásáról hosszan tanít. És azt mondja, hogy ha nem hiszitek a feltámadást, akkor még nincs bűnbocsánatotok.

1Kor 15:17

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.

Tehát még azok is a kárhozatban vannak, akik egyébként a Krisztusban való hitben hunytak el, ha nincs feltámadás. Ezért az első és nagyon fontos következménye a feltámadásnak: a feltámadás a bűnbocsánat bizonyítéka. Bűnbocsánat nincs a feltámadásban hite nélkül.

3.2. A testünk feltámadásának bizonyítéka

A feltámadás annak is a bizonyítéka, hogy az idők végén a mi elhalt testünk új életre kel. Vagyis akik hisznek Krisztusban szintén fel fognak támadni. Jézus Krisztus egészen bizonyosan testben támadt fel. Ezt saját maga bizonyította be tanítványainak, amikor megmutatta nekik a sebek helyét és együtt evett velük. Tehát nem valamiféle látható szellem volt Jézus Krisztus, hanem egy olyan testben támadt fel, amin már nem uralkodott sem a törékenység, sem a romlás, sem a halál. Ebben a testben ment fel végül az Atyához a mennybe.

Ez egy mély titok. Annyira mély titok, hogy bár megvalljuk a hitvallásban: „hiszem a test feltámadását” – sokan mégis inkább hisznek a lélek körforgásában vagy a léleknek a testtől való elszakadásában és a mennybemenetelében, mint a test feltámadásában és annak a mennybemenetelében. Márpedig az Ige világosan beszél: Jézus Krisztus visszajövetelekor először testben feltámadnak az elhunytak, azután az akkor élő szentek és a feltámadt szentek együtt ragadtatnak el a mennybe Jézus Krisztushoz – a romolhatatlan, múlhatatlan és dicsőséges formában.

Jézus Krisztus feltámadása éppen abban erősít meg bennünket, hogy nem testetlen lelkek vagy szellemek leszünk odaát, hanem a test-lélek-szellem romolhatatlan egységében. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy az embernek minden része fontos legyen. A személyes önazonosságunkhoz hozzátartozik a testünk is, nemcsak a lelkünk és a szellemünk. És a test feltámadás azért csodálatos örömhír mert egy csomó örömöt, ha nem minden örömöt éppen a testünkön keresztül élhetünk át. A test az, ami a teremtett világgal kapcsolatban tartja a benső lényegünket. És a testünk feltámadása jelenti számunkra azt, hogy mi, személyesen, akik vagyunk fogjuk élvezni a romolhatatlan testnek is az örömeit.

És valóban Jézus csak az első a feltámadottak közül. Jézus Krisztus feltámadását követi a megváltottak feltámadása.

1Kor 15:20.23

Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. … Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.

3.3. Az örök élet bizonyítéka

És harmadszor a feltámadás az örök élet bizonyítéka is. Az örök életben azért hihetünk, mert Jézus Krisztus feltámadt és fel fognak támadni a Krisztusban elhunytak is. Mivel azonban az a feltámadás, már nem egy visszafordulás lesz egy újabb meghalást hozó életbe, hanem egy múlhatatlan életre megyünk át a halál sötét alagútján. Mer amikor feltámadnak az elhunytak, a feltámadás után történik egy nagyon nagy jelentőségű dolog.

1Kor 15:26

Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.

Ez a mi hitünk. És ezért nem mindegy, hogy megnézzük-e azt a helyet, ahol Jézus feküdt. Beletekintünk-e az üres sírba és örömmel és hálával dicsőítjük Isten, hogy azért üres a sír, mert feltámasztotta a Fiát. És hogy micsoda erő van a feltámadásban, azt holnap tudhatjuk meg, hogyha Isten éltet bennünket. Ámen.[1]Mk 16:5-6 „És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.”

[2]Lk 24:6-8 „Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira …

[3]Jn 20:2

 

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok