Isten Országának növekedése

Alapige: Mk 4:30-34

Lekció: Jel 7:9-14

Letöltés, meghallgatás!

 

30Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? 31Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, 32miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” 33Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. 34Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.

1. A keresztyénség nagysága

A National Geographic magazinban egyszer volt egy térképmelléklet, amely a globalizációval kapcsolatban mutatta be azt, hogy egy-egy világmárka mennyire elterjedt a földkerekén – mint mondjuk a Coca Cola, a Toyota és hasonlók. És ahogy néztük ezt a térképet az egyik barátom megállapította, hogy a keresztyénség azért ezeket a világmárkákat megelőzi, a Jézus Krisztusban való hit kiterjedtebb a Glóbuszon, mint a világmárkák közt vezető Coca-Cola. A világ legnagyobb vallása a keresztyénség, a vallások közül a legerőteljesebb és legigazabb üzenete Jézus Krisztus evangéliumának van. És most nem is a tömegekre gondolok, hanem arra, hogy mennyire szétterjedt a keresztyén hit a világban.

Hogyan lett ilyen naggyá? Sokan vádolják azzal a keresztyénséget, hogy a fegyverek által. De ez nem igaz. Ha nem az evangélium ereje által lett volna olyan naggyá, akkor most nem terjedne tovább is nagy erővel a keresztyénség.

Mi magyar keresztyének sok szempontból nagyon kedvező helyzetben vagyunk, más szempontból viszont nagyon is kedvezőtlen a helyzetünk. A magyar keresztyénség helyzete kedvező abból a szempontból, hogy kényelmesen el lehet e hazában, nem üldözhető és még bizonyos állami támogatásban is részesül ahhoz, hogy misszióját kifejthesse. Törvény szerint senki nem szenvedhet hátrányos megkülönböztetést hite és vallása miatt, és a magyar alkotmány elismeri a keresztyénség nemzetmegtartó erejét. Azt gondolom, hogy ez valóban kedvező helyzet.

Kedvezőtlen viszont abból a szempontból, hogy a magyar keresztyénség az elvilágiasodás tengerében él, sőt maguk a hívők is tömegesen a világhoz igazodnak. Kedvezőtlen, hogy kényelmes tespedtségben él.

A tegnapi csendesnapunk egyik bibliatanulmányozásán azt állapítottuk meg, hogy Jézus ment. Mindig csak ment az emberekhez a jó hírrel. Ő többet ment a megmentő jó hírrel, mint vsz. gyülekezetünk tagjai összesen. Kedvezőtlen a magyar keresztyénség helyzete, mert olyan hogy hit általi erkölcsi tartás legyen a hívőkben elenyésző. Az erkölcsi tisztaságot és a megszentelődés útját törvényeskedésnek bélyegzik, sokszor maguk a keresztyének, ha Isten erkölcsi követelményeit elutasítják. A mai keresztyének sokasága például egyáltalán nem veszi komolyan, a szexuális tisztaság biblikus követelményét, a keresztyének hivatásválasztásában sokkal inkább anyagi szempontok, mint valódi elhívás motivál. A Krisztusban való megszentelődés helyett a világgal való barátságot keresik. Az elvilágiasodás egyik nagyon komoly oka maguknak a keresztyéneknek elvilágiasodása.

És azt gondoljuk, hogy az egész világon így van. Pedig nincs így. Számos helyen az evangélium hatalmas erővel tör előre, és születnek újjá emberek, nemcsak egy-egy szinte véletlenszerűen, hanem tömegével.

Igen. Kedvezőtlen helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy azt látjuk: népünk egyre mélyebbre süllyed alá a sötétségben, az erkölcstelenségben, az anyagiasságban és a szellemi pogányságban. De ugyanakkor a számunkra nagyon fontos igazság az, hogy az az evangélium, amit hallgatunk, amit hiszünk, amin nyugszik az életünk, lehet, hogy bolondság azoknak, akik elvesznek – de az üdvözülteknek valóban Isten ereje. Számodra is megtartó erő Jézus Krisztus evangéliuma, ha hiszel benne és engedelmeskedsz neki.

Mai példázatunkban Jézus Isten Országát egy kontraszt-példázatban adja elénk. Mi ebben a példázatban a kontraszt? Az, hogy Isten Országa a legkisebből a legnagyobb felé halad. Hogy Isten Országa a kezdeteiben a legkisebb és eredményében a legnagyobb. Hogy ami a legkisebb szemre, az mindenki előtt nyilvánvalóan a legnagyobb lesz. Ez pedig Isten uralma, Jézus királysága. Ezért növekedik a keresztyénség és ezért a legnagyobb a keresztyénség az egész világon. És ezért hiszem azt, hogy az emberi lélek kérdéseire a leghitelesebb isteni választ csak az evangélium alapján lehet megtalálni. És az idők végezetéig a keresztyénség legyen akár a legnagyobb, akár a legkisebb, legyen többségben vagy kisebbségben, mindig Isten üzenetének egyetlen hiteles képviselője marad. Mert az Atya egyedül Jézus Krisztus által szól hozzánk hitelesen.

Ezt lehet intoleranciának, vallási szűkkeblűségnek, vagy fanatizmusnak hívni, attól még ez az igazság. De ehhez az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nekünk sokkal jobban kell szeretnünk mindenki mást is, aki nem követi Jézus Krisztust. Úgy, ahogy azt Jézus tette. Ez rettenetesen nehéz, hiszen sokkal könnyebb gyűlölni a testvért, mint szeretni az ellenséget. Ez azonban nem változtat az abszolút isteni igényen: „Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.”1

Isten Országa, Isten uralma tehát olyan, mint a mustármag. Ez két dolgot is jelent: jelenti egyszer a történelmi megnyilvánulását, és a személyes életben kifejtett hatását is.

2. A „mustármag” a történelemben

A történelemben ez a kicsiny kezdet nem más, mint egy személy – egy személyben maga az Úr Jézus Krisztus. Ő az Isten királyi uralmának isteni hírnöke emberi formában. Ha Isten Országára gondolunk, akkor a mindenható Isten uralma jut eszünkbe, aki uralja a mennyet és a földet. Akkor viszont valóban kicsiny kezdet, ha egyetlen személy hirdeti az ország evangéliumát. És tudjátok milyen kicsi ez a mustármag? Olyan kicsi, hogy kezdetben csecsemő volt. Meg olyan kicsi, hogy egy egyszerű munkásember volt, aki mögött nem álltak állami apparátusok és katonai erő. Meg olyan kicsi, hogy voltak ugyan tanítványai Jézusnak, de amikor a váltsághalált kellett elszenvednie, akkor teljesen egyedül maradt.

Isten Országának kicsiny kezdete és alapja Jézus Krisztus váltsága. Az a megváltó halál, amely vállalta a bűnös ember helyett az igazságos Isten büntetését. Egyetlen áldozat – de az egész teremtett világ sorsa fordult meg rajta. Ebből a kicsiny kezdetből indult el szíveket és lelkeket meghódító útjára az Isten evangéliuma. És tizenkét tanítványra leszállt a Szentlélek pünkösdkor, akik hirdették az evangéliumot a Lélek erejével, amelynek következtében megtért háromezer lélek. És a kikelt magot el akarta taposni az ördög, de hiába támadt üldözés Jeruzsálemben. A tanítványok szétszóródtak a szélrózsa minden irányába és vitték magukkal az evangéliumot, Jézus Krisztus örömhírét mindenhová. És ahol csak megszólaltak a választottak előjöttek, hogy átadják az életüket Jézus Krisztusnak. És annak ellenére, hogy a kétezer éves keresztyénség történetének valóban vannak sötét fejezetei, mégis azt kell meglátnunk: Isten megdicsőítette magát tanítványai életében – hiszen az evangélium terjed, az egyház növekszik napról napra az üdvözülőkkel. Ez a legfontosabb. Mi már az Isten Országának nagy fáját látjuk a keresztyénség különböző ágaiban.

Lekciónk egy komoly bátorítás. Lekciónkban már a próféta látja a nagy fává nőtt mustármagot. Azt, aki a történelemben Jézus volt, a történelem végén egy nagy nép, amelyet megszámolni sem lehet. Mert a történelem egyszer véget ér, Jézus visszajövetele a küszöbön áll, hogy a jelenlegi világ átadja a helyét az Isten országának, amiben már csak azok részesülhetnek, akik itt a földön elkötelezetten és hűségesen követték Jézus Krisztust az Urat.

3. A „mustármag” a jelenben

De ezzel együtt folyamatosan mindig látunk mustármagnyi kezdeteket is – új életeket, újonnan plántált gyülekezeteket.

Mert az Isten Országa egy-egy személy életében is mindig kicsiny kezdet. Az evangélium magocska, amely kikel. Vagy lehet, hogy nem kel ki, mert az evangélium igéit felkapkodják az ördög lelkei, kiszárítják a nehézségek, vagy elfojtják a vágyak – de ha kikel: kicsiny kezdet. Ezért beszél a Biblia a hívő élet növekedéséről.

Mi ez a kicsiny kezdet? Először egy keresés – egy megfoghatatlan vágy, egy kibeszélhetetlen vonzódás. Sokan vallják meg azt, hogy valójában nem tudják először, hogy miért jönnek – egyszerűen csak valami vonzza őket. Jól érzik magukat. És a külső szemlélő számára ez biztos érthetetlen. Hiszen mitől érzi jól itt magát bárki is? Hiszen mai túlfűtött világunk felfogása szerint nem történik itt semmi. Énekelnek valami furcsa énekeket, felolvasnak egy könyvből, az alapján mondanak néhány gondolatot – ez néha érdekes, néha unalmas, de úgy igazából nem történik semmi a világ szerint. Nincsenek színes lufik és sörsátrak hangos zenével, nincsen csokiosztás, nincs jellegtelen és harsány viccelődés. És mégis valaki erre azt mondja: olyan jól éreztem magam. Nem tudom miért, de vágyódom ide újra eljönni. Ez egy mustármagnyi kezdet: az Isten szólongat.

Ha valóban így érzed, ne hagyd magadban elnyomni az Istennek ezt a szólongató szavát. Emlékszem, hogy gyermekkoromban hányszor lógtam el a konfirmációi előkészítőt. Pedig amikor elmentem, utána mindig olyan békesség és öröm volt a szívemben. Mindig olyan jó érzésekkel mentem haza konfirmációs óráról. De egy hét elég volt ahhoz, hogy ne legyen kedvem menni legközelebb. Testvérem! Ne veszítsd el ezeket a lehetőségeket. Adj esélyt magadnak, hogy megszólítson az Úr.

A kicsiny kezdet azonban még az is, amikor a kereső ember megérti egyszer a kegyelemre utaltságát. Hogy ő hiába keres, amíg Istent úgy nem találja meg, mint az őt kereső Istent. Amíg meg nem érti, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége, mert „ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk…” (vö. Zsid 1,2) Hogy Jézus Krisztuson az Isten élő fián kívül nem lehet találkozni Istennel. De benne és általa igen. És megérik egy döntés: Jézus Krisztusé akarok lenni. Aki ezt egyszer kimondja, teljesen megtagadva magát, annak kétsége nem lehet felőle, hogy az Úr őt magához fogadta. És elkezdődik a hitélet, a Krisztus-követés a maga harcaival, Krisztus megtartó ereje általi győzelmeivel és növekedésével. Az ilyen tanítvány mindig többet és többet él meg Jézus Krisztusból, az Igéből. És végül ott találja magát a megszámlálhatatlan sokaságban, amely a mennyben dicsőíti az Urat.

Néha sajnos az ellenkezője látszik: nagy kezdet, végül marad a semmi. Valaki beleveti magát nagy lendülettel a keresztyén életbe, majd az érzelmi fellángolás elmúltával, nemhogy a rendszeres szolgálatban nem lehet őt megbízhatóan megtalálni, hanem még az igehallgató gyülekezetben is csak elvétve. Isten Országának csalhatatlan jele a személyes hívő életben is, hogy a kicsi felől a nagy felé halad és nem fordítva. De egyet azért ne felejtsünk el: a hívő élet növekedésében nincs megállás. Az Igének naggyá kell nőnie az életünkben: láthatóan több engedelmesség és krisztusi lelkület útján.

A mustármag példázata az Isten Országának növekedését írja le. Benned növekedhet-e az Isten Országa? Ámen.

1Lk 6:27-28

Tags: , ,

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok