A kereszten is király

Alapige: Lk 23:33-49

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-04-22.mp3{/audio}

 

 

Már csak egy hét van a britek – valamint a brit herceg és menyasszonya nagy napjáig. Aki figyeli a híreket az tudja, hogy mekkora a készülődés, közvetíti még a televízió is élőben a nagy esküvőt. Bizonyára óriási lesz a felhajtás, külföldről is nagy tömegek érkeznek Nagy-Britanniába az esküvőre. Pedig csak 1900 meghívott vendég vehet részt a templomi szertartáson, csak 600 vendég Erzsébet királyné ebédjén és mindössze 300 meghívott Károly trónörökös vacsoráján. Természetesen ezek sem kis számok. Ha valaki követi majd az eseményeket, az megállapíthatja: igen, ez valóban királyi. Királyi felhajtás, királyi pompa, királyi ételek, királyi ruházat, királyi vonulás, királyi ünneplés – szóval minden ami csak lehet: királyi.

Mindezt azért mondtam el, hogy lássuk meg a földi királyok és a mennyei király közötti különbséget, amiről Jézus egyszer így beszélt:

Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. … az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”1

A mai napon azt szeretném nektek megmutatni, hogy a Golgota keresztjén megfeszített Jézus ott a kereszten is király – sőt ő az igazi király, és még a kereszten is királyi módon viselkedik. A mai alapigénk a Lk 23:33-49

Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: „Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa!” Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: „Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!” Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA.

A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: „Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.” De a másik megrótta, ezt mondva neki: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el.” Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” Erre ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.”

Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt.

Jézus a kereszten egy rettenetesen megkínzott egyszerű zsidó rabbi és ács – vagy mégis inkább király? Vajon az a tábla, ami ott van a feje felett és az ellene szóló vád van benne megfogalmazva három nyelven is: „Ez a zsidók királya”. - pusztán csak gúnyos eszköz, vagy a Jézust elítélő ember öntudatlanul azon is az igazságot fogalmazza meg?

 • Jézus király vagy egy ártatlanul megrágalmazott és kivégzett ember, aki soha nem is akart király lenni?

 • Jézus király, vagy csak egy szánalmas nagyzoló hazudozó, aki végül saját hazugságainak foglyává, majd menekülni képtelen áldozatává lett?

 • Jézus király, vagy csak egy szent őrült, aki meg volt ugyan győződve arról, hogy ő valamiféle messiás, de végül őrültsége a keresztre juttatta?

Ezek a kérdések újra és újra szembesítenek bennünket azzal, hogy mi kinek gondoljuk Jézust? Jézus útját a Golgotára a kereszttel a hátán látjuk-e királyi vonulásnak, és az Úr Szenvedő Szolgáját a kereszten is látjuk-e királynak? Mutatja-e bármi is ebben az egész eseménysorban Jézus király hatalmát a kereszten? A mai szakaszunkból három dolgot szeretnék kiemelni, ami még a kereszten is Jézus hatalmát mutatja:

 1. hatalommal könyörög az Atyához ellenségeiért;

 2. megnyitja a mennyet a bűnösök előtt;

 3. magával viszi országába a megtérőt;

1. Hatalommal könyörög ellenségeiért

Lukács evangéliumában ez az első, amit Jézus mond: imádkozik azokért, akik megfeszítik őt.

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Jézust már véresre korbácsolták, már rászögezték a keresztre, már ott függ a fán, a sebeiből folyik a vér, egész testét elönti a kín, és az a szenvedés, hogy az Atya is elhagyta őt; és köztudott, hogy mindenki, akit így végeznek ki átkozott – Jézus imádkozik. De hogyan?

 • Jézus nem szabadulásért könyörög. Nem azért, hogy meneküljön meg, vagy azért, hogy szenvedései megrövidüljenek. Van, amikor az ember már a halált is jobbnak érzi, mint a kínt – ilyen szenvedés volt a kereszten kivégzettek szenvedése is. Jézus azonban tudja, hogy neki ezen a szenvedésen végig kell mennie. A Gecsemáné-kertben ezt utoljára megbeszélte az Atyával. Ha nem lehetséges, hogy elkerülje a szenvedést, akkor legyen meg az Atya akarata és ne az övé.

 • Nem is átkot kér a gonosztevőkre, akik ide juttatták. Nem átkozza meg Júdást, az árulót, a Nagytanácsot, akik átadták Pilátusnak, akik éjszaka jogtalanul hallgatták ki, Heródest sem átkozza, aki miután nem tett csodát a szeme láttára ismét kiszolgáltatta Pilátusnak, nem átkozza Pilátust sem, aki bár többször kinyilvánította Jézus ártatlanságát, végül mégis elítélte. Nem átkozza a kínjaiban gyönyörködő szadista római katonákat, a ruháira sorsot vető kivégzőket, nem átkozza a kereszt körül gyalázkodókat és a szenzációéhes bámészkodókat. Jézus senkit sem átkoz. Jézus imádkozik – és nem átokimádságot mond. Pedig még zsoltár is lenne, amit idézhetne, például az 5. zsoltárból:

  Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak!2

  Ha végignézzük Jézus perét, akkor ez az imádság teljesen jogos lenne a szájából. Lepleződjenek le bűneik, bukjanak bele ezekbe a cselszövésekbe – és taszítsd el őket, mert ellened lázadtak – Atyám megölik a Fiadat; Jézus ajkáról teljesen jogos lenne egy olyan imádság, amit az 5. zsoltárban olvashatunk. Joga lenne így imádkozni és nemcsak joga lenne hozzá, de igaza is lenne. De Jézus azt mondta magáról:

  Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.3

 • És ott a kereszten jól hallhatóan kiderül, hogy ez mennyire így van. mert nem saját szabadulásáért könyörög, nem szenvedései rövidüléséért, nem is átkot kér ítélőire és kivégzőire, hanem az ő szabadulásukért könyörög, az ő bűneik bocsánatáért:

  Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Jézus azzal a hatalommal könyörög itt a kereszten, amilyen hatalommal meghirdette a gutaütöttnek is a bocsánatot: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” Olyan hatalom volt benne, amelyen a hallgatok megbotránkoztak. Jézus a kereszten sem vesztette el királyi méltóságát és az első, ami ezt mutatja az, hogy hatalommal könyörög ellenségeiért.

2. Megnyitja a mennyet a bűnösök előtt

A második, ami még a kereszten is Jézus királyi hatalmát mutatja az, ahogy megnyitja az utat a bűnösök előtt Istenhez. Megnyitja az utat Istenhez – tehát megnyitja az utat a mennybe. A 45. versben azt olvassuk:

A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt.

Mi is volt ez a kárpit, ami kettéhasadt? A templom belseje két részből állt. A szentélyből, ahol állt az illatáldozati oltár. Ennek a kárpit előtt kellett lennie és ezen kellett minden reggel bemutatni az illatáldozatot. A kárpit mögött pedig ott volt a Szentek Szentje a szövetség ládájával, ahova nem mehetett be senki más, csak a főpap évenként egyszer, ő is csak azután, hogy önmagáért bemutatta az engesztelést. Csak ezután mehetett be a Szentek Szentjébe, hogy bevihesse a nép vétekáldozatát a kárpiton belülre.

Mit jelent ez? Azt, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen az Istenhez közelíteni. Istent és az embert elválasztja egymástól a bűn. Senki sem mehet közvetlenül Istenhez. Mindenki helyett a főpap megy, és viszi a vétekáldozatot. A főpap képviseli a népet a Szentek Szentjében. Senki sem mehet közvetlenül Istenhez, csak az áldozat útján, csak a főpap közvetítésével. El van zárva mindenki elől Isten jelenléte.

A kárpit azt mondja: állj! Nem mehetsz Isten elé, mert bűnös vagy. A bűnösnek semmi keresnivalója nincs Isten előtt! A bűnösnek a helye nem Istennél van a mennyben, hanem a pokolban van. Ezt mondja a kárpit. Ezt pedig az ember nem képes megnyitni. A bűneink azok, amelyek elzárnak minket Isten elől.

Amikor azonban Jézus meghalt, történt valami, amit a kárpit kettéhasadása jelez. Megnyílt a bűnös ember számára az út Istenhez. Megnyílt az út a mennybe. Ugyanúgy a főpap közvetítésével – de ez a főpap már Krisztus. De Krisztusban szabad utat kaptunk az Atyához.

Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk …4

Amikor ott a kérdés: de mehetek én Istenhez? Én a bűnös ember, jöhetek hozzá? Akkor ott a válasz: kettéhasadt a kárpit, az Isten Fia kinyitotta az utat a szentek szentjébe, megnyitotta az utat a mennybe. Hogy ha ő nevében jösz, akkor jöhess. Ha Jézusban hiszel, ha Jézus nevére hivatkozol, szabad belépést kapj a mennybe, mert ott a kereszten megbocsáttattak a bűneid.

Ezt az utat nem te nyitottad. Ezt az utat a kereszten szenvedő és meghaló király nyitotta. Éppen ezért a második, ami még a kereszten is azt mutatja, hogy Jézus király, hogy a kárpit kettéhasadásával világossá tette: megnyílt előttünk bűnösök előtt az út a mennybe.

3. Magával viszi a megtérőt országába

A harmadik, ami Jézus királyi hatalmát mutatja, hogy magával viszi országába a megtérőt.

Két bűnözőt is keresztre feszítettek Jézussal együtt. Ebből az egyik súlyos káromlásokkal gyalázta őt:

„Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.”

A többi evangéliumból kiderül, hogy a másik bűnöző is eleinte gyalázta őt, de időközben történt a szívében egy fordulat. Amit kiválthatott a halál közelsége, kiválthatott Jézus páratlan magatartása a szenvedésben. Ez a rabló megfordult a szívében és ennek következtében haldokolva egy csodálatos hitvallást tesz

„Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el.”

Ez után pedig már Jézushoz fordulva így imádkozik:

„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”

Jézus pedig teljes bizonyossággal jelenti ki neki, hogy ott van a helye még aznap a mennyben.

„Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.”

Ez az ember semmi mást nem csinált – nem is nagyon csinálhatott, csak odafordult Jézushoz. Ennek következtében Jézus teljes egészében elfogadta őt és kijelentette, hogy semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy a mennybe jusson.

Remélem tudjátok azt, hogy Jézus halála mindnyájatok előtt megnyitotta a mennyet. Ha komolyan veszed, hogy mindez helyetted is történt – vagyis hiszel Jézusban, akkor már itt és most – még ma – megkapod a bocsánatot a bűneidre, és még ma megkezdődik az örök életed – vagy már meg is kezdődött, dicsőség Krisztusnak.

4. A kegyelem királyi tulajdonsága

Láttuk azt, hogy Jézus a kereszten is király, amit mutat a következő három dolog:

 • hatalommal könyörög az ellenségeiért

 • megnyitja a mennyet a bűnösök számára

 • és azonnal magával viszi a megtérőt országába.

Ez a három azt is mutatja, hogy Jézus rendelkezik a kegyelem királyi tulajdonságával és jogával.

A bevezetőben említést tettünk a királyi felhajtásról. De nem a pompa és a felhajtás az igazi királyi tulajdonság. Az csak pénzkérdés. Az igazi királyi tulajdonság a kegyelem. Mert kegyelmet csak király gyakorolhat. Kegyelmet gyakorolni csak királynak van joga. A bíró nem gyakorolhat kegyelmet. A bírónak mérlegelnie kell a tényeket és igazságos ítéletet kell hoznia. Ez a bíró kötelessége.

De ha a bűnös a királyhoz fordul, akkor a király még adhat kegyelmet; így fordul a kereszten függő bűnöző is Jézushoz: és Jézus királyi kegyelemben részesíti.

Az örök élet kegyelméért nem fordulhatunk mi magunk sem máshova, egyedül a kegyelem királyi székén ülő királyhoz, Jézus Krisztushoz, aki még a kereszten is örökkévaló király maradt. Ámen.

Imádság

Édesatyánk, irgalmas Istenünk! Szent Fiad Keresztjénél megállva, újra látjuk, hogy Te akartad és Te szerezted ezt a halált és a mi hű Jézusunk engedelmesen adta magát eszközül erre titokzatos célra, amit csak Ő ismert. Csak Ó adhatta magát Neked eszközül e célra, mert Ő volt egy Veled szentségben és szeretetben, és csak Neked adhatta oda magát, akit egyedül Ő ismert, valamint Őt is egyedül Te ismerted. Oda adta magát Neked, hogy halálából kinőjön új világod és felfakadjanak az Örök Élet vizei. Itt a Kereszt alatt ismerlek meg Téged. Ide vezettél a Kereszthez, hogy itt összetörjön a lelkünk és magunkra ismerjünk, vádoljuk és kárhoztassuk magunkat, és így kiáltsunk: Irgalmazz nekem bűnösnek.

De ugyanez a Kereszt arra is tanít, hogy itt is, így is szeretsz minket Atyánk, s a mi megszégyenített, legyőzött, összetört lelkünk kedves Neked, mert Te szánalom, irgalom vagy és bűnt megbocsátó örök Kegyelem. Nem akarsz elveszíteni, hanem azt akarod, hogy megtérjünk és éljünk. Azt akarod, hogy régi emberünk összetörjön és feltámadjon bennünk az új. Azt akarod, hogy forró hittel elfogadjuk felénk nyújtott kezed. Köszönjük, hogy nem haraggal és ítélettel jössz felénk, hanem megbékélő szívvel és úgy bánsz velünk, mintha Fiad ártatlansága és szentsége a miénk lenne, sót ezen túl Szent Lelkeddel hatalmasan segítesz, hogy lassanként átalakuljak Krisztus képmására, dicsőségről dicsőségre, az te Lelkednek erejével (II. Kor. 3:18.).

Kérünk erősítsd meg szívünket a nagypéntek evangéliumával, hogy mindez továbbvezessen minket a húsvét evangéliuma, a te szereteted teljes evangéliuma felé. Ámen.5

1Mk 10:42.45

2Zsolt 5:11

3Jn 3:17

4Rm 5:2

5Ravasz László nagypénteki „Helyettem” c. imádságának felhasználásával

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok