Vegyetek Szentlelket!

Lekció: Jn 14:15-17.25-27

Alapige: Jn 20:22

 Letöltés, meghallgatás

Jézus tanításának nagy témái voltak az Isten országának üzenete, az Atya szeretete és kegyelme a bűnösök iránt, és élete vége felé sokat beszélt tanítványainak a Szentlélekről, akit majd maga helyett fog elküldeni az életünkbe az Atyával egyetértésben, hogy mindig velünk legyen, amíg ezen a földön élünk.

Pünkösdkor Jézust kiemelten ezért az ajándékáért ünnepeljük! Nem valamiért – hanem azért, hogy ő, aki az életét adta értünk, azután sem hagyott magunkra minket, miután feltámadt a halálból és a mennybe ment. A pünkösd a Szentélek ajándékának az ünnepe. Annak az ajándéknak, hogy Jézus velünk marad minden napon  a világ végezetéig.

A Szentlélek nem egy láthatatlan erőtér, hanem valóban Istennek az a személye, aki bennünk munkálkodik. Jézus már a feltámadásának a napján, amikor megjelent a tanítványoknak egyetlen mondatban elmondta, hogy mennyire fontos lesz az életükben Jézus jelenléte. Miután megmutatta magát nekik és békességgel köszöntötte őket, nem sokat kertelt, hanem elmondja, hogy elküldi őket a világba, ahogyan őt is az Atya küldte. És a világba való küldetésükhöz hozzáfűzött egy rövid, de erős felszólítást, amit a Jn 20:22-ben olvashatunk:

„Vegyetek Szentlelket!”

Határozott felszólítás ez. Elmondja, hogy a Szentlélek senkit sem vesz birtokba akarata és szándéka ellenére. Ha valaki nem akar Szentlelket kapni, az nem kap. Igen, a Szentlélek jelenlétét várni kell, akarni kell és kérni kell. Jézus erről is beszélt még korábban, amikor az mondta:

Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. ... Mennyei Atyátok ad Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.[1]

Nagy ígéret ez, hiszen azt ígéri Krisztus, hogy mindenki, aki az ő nevében kiált az Atyához Szentlélekért, az megkapja a Szentlelket.

Amikor pünkösd napján a tanítványok és velük együtt a százhúz fős gyülekezet együtt imádkozott vajon miért imádkozott? A szöveg közvetlenül nem mondja meg, de ha feltételezzük, hogy Szentlélekért imádkoztak, akkor biztosan nem tévedünk – hiszen Jézus egyrészt azt mondta, hogy aki kér Szentlelket, az kap – ők megkapták a Szentlelket. Jézus a mennybemenetelekor azt is mondta nekik, Jeruzsálemben várják meg a Szentlélek kitöltésének ígéretét – ők vártak és megkapták a Szentlelket.

„Vegyetek Szentlelket!”

Ezt mondja Jézus ma is nektek – ha még nem vettétek Isten Lelkét, akkor kérjétek, várjátok, akarjátok – és ő megadja nektek.

De miért? Miért mondja nektek Jézus, hogy „vegyetek Szentlelket!”? Miért fontos, hogy egy keresztyén beteljesedjen a Szentlélekkel? Röviden erre a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy meggyőzzelek benneteket arról, hogy szükségetek van Isten Szentlelkére az életetekben.

1. Szentlélek nélkül nem lehet bemenni az Isten országába

A legfontosabbal szeretném kezdeni. Mindegyik lényeges és fontos, de a legfontosabb legyen elöl. A Szentírás határozott állítása szerint senkinek nem lehet örök élete, nem mehet be az Isten Országába, hanem nem kapta a Szentlelket. Az egyik legfontosabb lejegyzett beszélgetése Jézusnak egy Nikodémus nevű idősebb farizeussal zajlott és ebben határozottan leszögezte.

Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.[2]

Az embereknek túlságosan naiv elképzeléseik vannak az örök élettel kapcsolatban. Aki nem utasítja el elvi ateista alapon azt, hogy egyáltalán létezik örök élet, teljesen természetesnek veszi azt, hogy neki örök élete van és a mennyországba megy.

De arra a kérdésre, hogy milyen alapon, már nem tudják megfogalmazni a választ. Nagyjából annyiban merül ki a véleményük, hogy, hogy ők nem annyira rosszak, hogy a pokolra jussanak. De hát, aki a poklot, az örök kárhozatot tényleg szörnyű helynek gondolja, bár elképzelni sem tudjuk azt, hogy mennyire szörnyű – és nem vicceskedi el a kérdést -, az mindenki úgy gondolja, hogy ő nem mehet a pokolba. Neki a mennyben van a helye. Jézus pedig azt  mondja:

Vegyetek Szentlelket, mert Szentlélek nélkül senki sem mehet be az Isten Országába.

Vajon ki hiteti el az embereket arról, hogy Szentlélek nélkül, a bűnökből való újjászületés nélkül, a testtel és a világgal való szembefordulás nélkül is be lehet menni a mennybe. Hát az, aki semmiképpen nem akarja, hogy a mennye jussatok. Azt szokták mondani, hogy az ördög egyik legprofibb hazugsága az, hogy ha sikerül elhitetni az emberekkel, hogy ő nem létezik. De van még hasonló kaliberű hazugsága más is. Ha el tudja hitetni veled, hogy Jézus Krisztus váltsága és a Szentlélekben való újjászületés nélkül is lehet örök életed.

Akartok örök életet?

Vegyetek Szentlelket!

2. A Szentlélek megtanít Jézus követésére

A második amit ma el kell mondanom nektek az, hogy meg kell tanulnotok az örök élet útján járni. Meg kell tanulni Jézus követését. Mert Jézus az az út, aki az Atyához, az örök életbe vezet minket.

Jézus azt mondja:

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.[3]

Jézus a Szentlelket azért küldi el nekünk, hogy a tanítónk legyen. Erre már az ősi próféciák is ígéretet tettek. Ézsaiás azt prófátlja:

Ilyen szövetségem van nekem velük - mondja az Úr: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké - mondja az Úr.[4]

Jézus ezt így foglalja össze:

 És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.[5]

Az Egyház egyetlen és igazán hiteles tanítója a Szentlélek. Ő tanít meg mindenre minket Jézussal kapcsolatban. A Szentlélek az, aki képessé tesz bennünket arra, hogy megértsük azt, amit Jézus mond, és megtegyük azt, amit Jézus mond, hogy járhassunk az ő követésében.

Az Egyházban vannak ugyan tanítók, de ők nem helyettesítik a Szentlélek tanítását. Amikor egy lelkész, mint ahogy most én is, feláll a gyülekezet elé, hogy hirdesse az Igét, hogy elmondja Jézus tanítását, akkor nem helyettesíti a Szentlelket, még kevésbé képviseli a Szentlelket. Amikor prédikálok nektek – vagy akárki más Jézus nevében – nem helyettesítője és nem képviselője vagyok a Szentléleknek, hanem eszköze. Azt kell mondanom, amit a próféták és az apostolok lefektettek az Egyház szellemi alapjaiként – akik maguk is a Szentlélek eszközei voltak. Nekem ezeken az alapokon kell állnom, hogy a Szentlélek taníthasson benneteket, ahogy engem is tanítania kell a Szentléleknek.

Ha meg akarjátok tanulni az örök élet útját, ha meg akarjátok tanulni Jézus tanítását az örök életre vezető útról, ha járni akartok az örök életnek ezen az útján, akkor vegyetek Szentlelket.

Akarod-e követni Jézust? Akkor egyetlen dolgot tegyél!

Vegyél Szentlelket!

3. A Szentlélek tanít meg Isten szeretetére

Jézus követésében a legnagyobb ajándék, amit a Szentlélek ad az, hogy megtanít bennünket Isten szeretetére. Jézus szerint az ő követőinek a tanítványoknak a legfontosabb ismertetőjele a szeretet. Nem is tudjuk Jézust enélkül követni. Jézus követésében ez a legfontosabb, ami eligazít bennünket, utat mutat, tanácsol és vezet. Nincs olyan újszövetségi szerző, sőt nincs olyan újszövetségi könyv, ahol Isten Igéje ne tenne említést ennek fontosságáról.

Ez a szeretet azonban nagyon különbözik attól, ahogy mi elképzeljük a szeretetet. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy az a szeretet, ha szeretik őket. Más nem is érdekli őket. Ez a legéretlenebb szeretet. De sokan vannak, akik megragadnak ezen a szinten még felnőttként is.

Aztán vannak, akik hajlandóak szeretni, de csak akkor, ha arra viszonzást kapnak. Úgy gondolják, akkor már megtettek mindent. És vannak Jézus követői, akik a Szentlélektől tanulnak meg szeretni úgy, hogy nem kérik, nem keresik és nem várják el a viszonzást. Akik úgy szeretnek, mint Jézus, aki már akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk. Jézus azért halt meg értünk a kereszten, mert szeretett minket. Erről a legtöbbet és legkifinomultabban János apostol ír az első levelében:

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.[6]

Ezt pedig csak a Szentlélektől tanulhatjuk, aki az „erő, a szeretet és a józanság lelke.”[7] Pál apostol éppen ezért tanítja a thesszalonikaiakat így:

titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre;[8]

Ennek a szeretetnek a felségterülete és országa a gyülekezet. A Szentlélek ebbe a titokba ad beavatást Krisztus tanítványainak.

Fontos ez? Egyenesen létfontosságú!

Egy alkalommal Pál apostol Efézusban találkozott néhány tanítvánnyal. Beszélgetés közben érezte az apostol, hogy ezeknek a tanítványoknak az életéből hiányzik valami. Megkérdezte tőlük:

Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?[9]

Figyeljünk meg egy nagyon fontos momentumot. Nem állítja, hogy nem hívők. Elfogadja, hogy hívők, de látja azt, hogy a hitük az nem az örök élet és nem Jézus megváltásának a hite. Ilyen hittel is lehet élni a világban, de örök életre nem lehet jutni. Márpedig mit ér az a hit, aminek a vége nem az örök élet? Az valóban csak egyfajta lelki kábítószer, nem több. Mit válaszolnak ezek a tanítványok?

Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.

A további beszélgetésből kiderül, hogy ők Keresztelő János tanítványai voltak. De már megvolt a kapcsolódási pont, hogy hirdesse nekik Jézust és az örök életet:

Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban.”

Ezek a tanítványok megértették, hogy mekkora szükségük van a Szentlélekre és Jézus nevére megkeresztelkedtek és leszállt rájuk a Szentlélek.

Akartok-e örök életet? Akartok-e az örök élet útján járni szeretetben?

Vegyetek Szentlelket!

 

[1]Lk 11:9-10.13

[2]Jn 3:5

[3]Jn 14:26

[4]Ézs 59:21

[5]Jn 6:45

[6]1Jn 4:7-10

[7]2Tim 1:7

[8]1Thessz 4:9

[9]ApCsel 19:2

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok