A szeretet, ami látható

Lekció: Zsolt 103

Alapige: Jn 13:34-35

Néhány hete a gyülekezetünkben járt egy fiatal hölgy látogatóban és a regisztrációs lapra ráírta a benyomásait a gyülekezetről. Több mindent írt a lapra, kizárólag pozitív benyomásokat. Ezek között örömömre az is szerepelt, hogy leírta: érezni lehetett, hogy ez a gyülekezet szeretetteljes közösség. Első benyomásai között ez is szerepelt, és én ennek nagyon örültem. Ha van is, lehet is önmagunkkal szemben kritikánk és legyen is ha kell, örülök, hogy egy vendég az első benyomásaiban ezt veszi észre.

Két héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy mi is a szeretet tétje. Talán emlékszünk rá, többen is el tudnák mondani, hogy Jézus tanítványai szeretetének nagyon magas tétje van. Két dolgot is jelent:

1. Felismerhetővé teszi, hogy Jézust az Atya küldte

2. Felismerhetővé teszi, hogy az Atya úgy szeret minket, ahogy Jézust szerette

De mindez hogyan válik láthatóvá? Erről szeretnék ma beszélni, a látható szeretetről. Ma is Jézus utolsó vacsorán elhangzott parancsából indulunk ki. Jn 13:34-35

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

1. Szeretet képmutatás nélkül – Az apostoli tanítás egysége

Jézus azt mondja, hogy a szeretet látható jel az életünkön. De hogyan tehetjük ezt láthatóvá? És hogyan lehet ez úgy látható, hogy az valóságosan és tapasztalhatóan őszinte és képmutatás nélküli. Az apostolok felhívják a figyelmet, hogy Jézus tanítványainak ilyen a szeretete. János, az evangélium írója, az első levelében külön kiemeli:

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.1

János ezt a látható és gyakorlati szeretetet az őszinte jótékonysággal hozza összefüggésbe – mert ha el tudja valaki nézni, hogy a testvére szükséget szenved, ott lehet, hogy erősek a szeretetben szóval és nyelvvel, de lehet, hogy gyengék cselekedettel és valóságosan.

És hogy mennyire erősen része ez az apostoli tanításnak – azaz az egyház alapjának nézzünk még meg egy-egy igét Páltól és Pétertől. Először Páltól azt, hogyan tanítja tanítványát, Efézus fiatal lelkipásztorát, Timóteust:

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.2

Ez a szeretet mentes a képmutatástól, mert megtisztított szívből, jó lelkiismeretből és hitből táplálkozik.

Péter pedig a következőt írja:

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek …3

Itt is láthatjuk, hogy az őszinte és képmutatás nélküli szeretetet milyen fontosnak tartja az apostol.

Egy nagyon egyszerű tanulságot vonhatunk le. Az apostolok az apostoli tanításban teljesen egyek abban, hogy az egyháznak, Jézus tanítványai közösségének nagyon komolyan kell venni, hogy szeretetük látható és képmutatástól mentes legyen.

2. Néhány terület

2.1. Kedvesség

Hogyan válik láthatóvá ez a szeretet? A gyülekezetben egymás felé megnyilvánuló kedvességben? Természetesen abban is, ahogy az apostol erre felhívja a figyelmet:

Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.4

2.2. Szeretetszolgálat

A gyülekezet diakónai szolgálatában, a szolidaritásban, a vendégszeretetben? Természetesen abban is, ahogy például a Zsidókhoz írt levél fogalmaz az utolsó fejezet intéseiben.

A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.5

Ezek a keresztyén gyülekezet életének természetes szeretetmegnyilvánulásai. Ezekben is láthatóvá válik, láthatóvá kell válnia a szeretetnek.

Mégis azt kell mondjam, hogy bár ezek természetes és szükséges velejárói annak, hogy a szeretet látható legyen a gyülekezetben, de még a világ számára is tanulható, éppen ezért bár elengedhetetlen, mégsem ez az a jel, ami egyedileg láthatóvá teszi Jézus tanítványainak szeretetét.

Van azonban egy olyan speciális terület, ami mélyen az evangéliumban gyökerezik és Krisztusból táplálkozik. És ha abban nem jelenik meg és nem válik láthatóvá Jézus tanítványainak a szeretete, a világ joggal kérdőjelezi meg a keresztyénségünket.

Mi ez a terület? Ez a bocsánatkérés és megbocsátás területe. Ha ebben nem válik láthatóvá a szeretet a keresztyének életében, minden egyéb – kedvesség, vendégszeretet, jótékonyság üres formasággá és képmutatássá válik.

3. Amiért Jézus eljött földre

Hogy ennek a mélységeit és magasságát, szélességét és hosszúságát megértsük idézzük fel újra azt, hogy miért lett Jézus emberré?

Azért, hogy jóllakasson éhezőket? Bár tudjuk, hogy Jézus kétszer is csodálatosan lakatott jól több ezer embert kevés ételből; arra is van utalás az evangéliumban, hogy azokból az adományokból, amelyeket Jézusnak adtak juttatott a szegény éhezőknek is; Jézus azonban mégsem mondja azt, hogy ez lett volna a célja – amikor ezt tette, akkor küldetésének lényegére és céljára igyekezett rávilágítani.

Vagy azért jött Jézus, hogy meggyógyítsa a betegeket? Az evangéliumból tudjuk, hogy nagyon sok gyógyíthatatlan beteget meggyógyított. Leprásokat, vakokat, süketeket és megbénult embereket. Azt is hisszük és tudjuk, hogy Jézus a Szentlélek által ma is gyógyítja a betegségeinket, és ezért bátran fordulhatunk hozzá a betegségeink és a betegeink gyógyulásáért. Mégsem mondja Jézus, hogy ez lett volna jövetelének a célja – ez is csak valami nagyobbra mutat.

Egyetlen dologról mondja Jézus kifejezetten, hogy ő azért jött. Hogy megtérésre hívja a bűnösöket6 és életét adja váltságul sokakért7. Isten azt mondja el nekünk a Bibliában, hogy az ő szeretete éppen ezáltal vált láthatóvá a világban. Legtömörebben talán Pál apostol foglalta ezt össze egyetlen mondatban:

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.8

Isten szeretete ebben lett láthatóvá a világban. Jézus eljött azért, hogy elhozza nekünk mennyei Atyánk bocsánatát a bűneinkre és megajándékozzon egy szent és bűntől szabad élettel.

Ha Isten szeretete így lett láthatóvá – a tanítványok szeretete, ami látható a világ számára sem nélkülözheti a bűnbocsánatot; sem a bocsánatkérést, sem a megbocsátást.

Hogyan lehet ezt láthatóvá tenni?

4. Bocsánatkérés

Először is egy nagyon egyszerű dolgot jelent: ha hibáztam, és szavaimban vagy tetteimben szeretetlen voltam keresztyén testvéremmel, menjek oda hozzá és kérjek bocsánatot tőle.

Lehet, hogy csalódást okoz, hogy az első tennivaló, amit ebben a kérdésben hangúlyosabbá teszek, ennyire egyszerű. De valóban ennyire egyszerű? Mert ha valaki azt gondolja, hogy ez nagyon könnyű lenne, az valójában talán sohasem próbálta.

Baráti körben, a hozzánk közel álló keresztyén közösségben és még a családunkban sem biztos, hogy rögtön odamegyünk a másikhoz – ha egyáltalán hajlandók vagyunk erre – és bocsánatot kérünk, ha szeretetlenek voltunk.

Ha nem vagy hajlandó bocsánatot kérni, amikor megbántottál valakit, ha szeretetlen voltál, akkor azt hiszem még sosem gondolkodtál el azon, hogy mit jelent a keresztyén szeretet a külső szemlélő számára. Pedig ha így van, a világ teljes joggal kérdőjelezi meg keresztyénséged valódiságát és őszinteségét.

Gondold végig! Hányszor fordult elő, hogy odamentél keresztyén testvéredhez a gyülekezetben és mondtad neki a Szentlélek erejével: „Sajnálom, amit tettem, mondtam, vagy írtam és bocsánatot kérek.”?

Gondolkodjunk el arról, hogy mit mond erről Jézus?

Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.9

Jézus azt mondja: gondoljuk végig, lehet bárkinek panasza velünk szemben a tetteink vagy a szavaink minősége miatt. Éles nyelved hányszor mart bele a férjedbe, a feleségedbe vagy a gyerekedbe? Hányszor vágta meg keresztyén testvéred szívét? Anélkül, hogy odamennél hozzá bocsánatot kérve megbékélni, lehet-e bármi keresnivalód Isten oltáránál? Fogadhat tőled bármilyen imádságot, áldozatot, szolgálatot jó szívvel?

A bocsánatkérés hiánya vajon nem annak a szeretetnek a hiánya, amelynek éppen ezen az úton is láthatóvá kell lennie? Keresztyén szeretetünk egyik nagyon is speciálisan látható jele éppen az, ha mismásolás helyett, a Szentlélek uralma alatt és az ő vezetése nyomán odamész és azt mondod: „Sajnálom, bocsáss meg!” Istennel és egymással is így békülünk meg, hiszen a bűn szítja a békétlenséget – miért kellene ezt a békétlenségét megtűrni és hagyni, hogy mérgezzen?

5. Megbocsátás

A látható szeretet azonban nemcsak bocsánatkérést jelent, hanem őszinte megbocsátást is. Bocsánatot kérni is nehéz, hát még megbocsátani. Pláne úgy, ahogy Krisztus megbocsátott nekünk. Márpedig Isten világosan megmutatja a keresztyén megbocsátás mintáját is Krisztusban.

bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.10

Ha már otthagyta az áldozatát az oltáron és oda mert jönni …

Hogyan bocsátott meg Isten Krisztusban? Nézzük meg először a 103. zsoltárt, ami szép költői képpel mutatja be nekünk ezt a megbocsátást, amit azután Pál apostol teológiai nyelven fogalmazott meg.

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.11

Ezt mondja el Pál a korinthusaiknak így:

nem tulajdonította nekik vétkeiket12

Vagyis miután Krisztuson – aki ezt vállalta – számon kért minden bűnt, amit mi követtünk el, azt többé – soha többé nem tulajdonítja nekünk.

Ami nem ez, az nem megbocsátás. Minden számon kérő szó, minden ismételt felhánytorgatás a megbocsátás és a látható szeretet hiányára mutat. Akkor pedig a világ joggal kérdőjelezi meg a keresztyénségünket.

Jézus a tőle tanult mindennapi imádság mintájában a következőre tanít bennünket:

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;13

Ami nagyon fontos: ebben az imádságban nem az üdvösségünket kérjük. Újjá nem attól születünk, hogy megbocsátottunk-e másoknak. Az újjászületésünkhöz és az üdvösségünkhöz ugyanis Krisztus váltsághalálán kívül semmi más nem szükséges.

De mennyei Édesatyánkkal való személyes mindennapi kapcsolatunk összefüggésben van a megbocsátással. Igazán őszinte közösségben csak úgy lehetünk Istennel, ha Krisztus váltságműve alapján naponként bocsánatot kérünk és kapunk. Jézus imája arra hívja fel a figyelmünket, hogy mindennap őszintén megvizsgáljuk az életünket és arra kérjük őt, hogy amint megbocsátottunk másoknak, valóban átélhessük a vele való közösséget.

Folyamatosan szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk olyan megbocsátó szívűek, mint kellene. És mégis így hangzik Jézus imája:

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

Jézus imája nem azt javasolja, hogy ha valaki megbánja, amit tett, akkor bocsássunk meg neki. Ennél tovább megy. Arra hív, hogy legyünk megbocsátó lelkületűek akkor is, ha a másik ember nem tette meg az első lépést, nem hagyta ott áldozatát az oltárnál. Ez a megbocsátó lelkület ugyanis a szeretetre való beállítottságunkat jelzi. Valóságos módon teszi láthatóvá azt a szeretetet, amiről felismerhetően vagyunk Jézus tanítványai, aki a mennyből jött el, hogy elhozza mennyei Atyánk bocsánatát, mielőtt kértük volna tőle.

Vajon láthatják-e, hogy bocsánatot kérünk és megbocsátunk. Vajon láthatóvá lesz-e így szeretetünk, amely Jézust teszi láthatóvá a világban?

Tudjuk, hogy szeretetünk nem lesz tökéletes – de amit Jézus mondott, annak alapján elégnek kell lennie ahhoz, hogy a világ észrevegye azt. Kérjük ehhez Jézus Krisztusnak és mennyei Atyánknak a Lelkét. Ámen.

11Jn 3:18

21Tim 15

31Pt 1:22

4Kol 4:6

5Zsid 13:1-3

6Mt 9:13

7Mk 10:45

8Rm 5:8

9Mt 5:23-24

10Ef 4:23

11Zsolt 103:10-12

122Kor 5:19

13Mt 6:12

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok