A házasság védelmében

Alapige: 2Móz 20:14

Lekció: Mt 5:27-32

 Letöltés, meghallgatás!

Jézust az írástudók és a farizeusok folyamatosan vizsgáztatták. Különféle kérdéseket tettek fel neki, hogy ha lehet valamilyen tévedésen vagy ferdítésen kapják rajta, hogy ez után tönkre tudják tenni a hitelét: egyrészt úgy, hogy megkérdőjelezik azt, hogy megbízható rabbi; másrészt úgy, hogy ha sikerül rajtakapni Jézust azon, hogy Jézus téved Mózes törvényével kapcsolatban, vagy elferdíti azt, el lehet mondani, hogy nem ő a megígért Krisztus.

Az egyik ilyen kísértő kérdés a házassággal kapcsolatos volt. Megkérdezték Jézustól, hogy szabad-e elválni? Mivel válaszol Jézus? Természetesen a Tórával válaszol, és emlékezteti őket arra, hogy mit is tanít ezzel kapcsolatban Mózes törvénye:

„Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” 5Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”1

Túl jó a válasz. Túl biblikus – nincs mellébeszélés. De ebbe nem tudnak belenyugodni – ahogy egy ilyen következetes és egyértelmű válaszba a mai ember sem tud belenyugodni, ezért kukacoskodnak egy kicsit tovább. (A kérdésük lehetne őszinte érdeklődés is, de nem az.) „Jó, jó – folytatják – de ha így van, akkor Mózes miért engedte meg a válást?” Magunk is megállhatunk egy pillanatra. Nincs itt valami ellentmondás? Ha egyszer Istennek az az akarata, hogy amit egybekötött, azt ember többé szét ne válassza, akkor mégis miért tesz engedményt ugyanaz a Mózes – aki Isten akaratát közvetítette a Tórában -, hogy el lehet válni. (5Móz 24-ben olvasható).

Zavarba ejtő kérdés – talán pillanatnyilag még örülnek is, hogy most sikerült Jézust megfogni. Lehet, hogy bennünket is zavarba ejt-ejtene a kérdés. Valóban zavarba ejtő, ha az ember nem ismeri Isten akaratát és jelenlegi világunk valóságát. Jézus azonban nem jön zavarba, és azt válaszolja:

Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg ...2

Ebben a rövid mondatban több minden is lelepleződik:

1. Egyrészt az engedmény a bűn miatt van. Tehát az engedményt nem lehet azonosítani Isten akaratával.

2. A megszólító jelleg miatt egyértelművé teszi Jézus, hogy szívünk keménységének realitásával mindannyiuknak szembe kell nézniük. Vajon nem szívük keménysége akadályozza meg őket abban, hogy Isten akaratának keresése helyett, inkább az Isten akarata alóli kibújás szándéka fedezhető fel.

Isten akarata világos: „amit Isten egybekötött, azt ember el ne válassza.” Így érkezünk el a Tízprancsolat hetedik igéjéhez a hatodik után. Miután a „Ne ölj!” parancsolatban Isten egyértelművé tette védelmét az emberi élet fölött, ezután a házasság védelmével folytatja. A hetedik ige így szól: (2Móz 20:14)

Ne paráználkodj!

1. Isten parancsolatainak szándéka

Ennél a parancsolatnál nagyon nagy szükségünk van arra, hogy világosan értsük Isten parancsolatainak szándékát. Különösen azokat a parancsolatokat, amelyekben valami fogalmazódik meg. Mindegyik parancsolata mögött ez a szándék húzódik meg, de a hetedik ige kapcsán kell talán ezt a legjobban tudatosítanunk.

Tehát Isten minden parancsolatának kettős nagy célja van.

1.1. Védelem

Amikor Isten megtilt valamit, azt mindig valamiképpen a védelmünkben teszi. Az élet védelme világos. A nyolcadik parancsolatban megfogalmazott „Ne lopj!” is világos, könnyen azonosulunk vele. De tudunk-e ilyen könnyen azonosulni a hetedik igével? Tudunk-e ennyire azonosulni a házasság védelmével? Kiderül, ha továbbmegyünk.

1.2. Gondoskodás

Amikor Isten valamit megtilt, azért teszi, hogy gondoskodjon rólunk. Hogy megmutassa az élet útját. Azt az utat, ami az életre és nem a halálba vezet.

Amikor Isten azt mondja: „Ne paráználkodj!”, ebben is az irántunk megnyilvánuló szeretet szólal meg, amelyben Isten a védelmét és a gondoskodását fejezi ki a számunkra.

2. Mit jelent a parancsolat?

Ezért nagyon röviden tisztázzuk azt, hogy mit is jelent ez a parancsolat? Gondolkoztam azon, hogy milyen részletességgel beszéljünk erről – hány igehirdetésre osszam el a hetedik igéről szóló üzenetet. Végül arra jutottam, hogy megérteni a parancsolatot nem kell sok – a többi akarat dolga.

Maga a parancsolat eredeti szövege ennyit jelent: „Ne törj házasságot!”Elsősorban és közvetlenül tehát arra vonatkozik, hogy egy ember ne törjön be más ember házasságába, vagy egy házasember ne törjön ki a házasságából. Ebben az értelemben mindenképpen a házasságokat védi.

Azonban ha a teljes Szentírás összefüggéseit megvizsgáljuk, akkor azt is, hogy az ember semmilyen módon ne szennyezze be a testét semmilyen házasságon kívüli szexuális cselekedettel. Minden szexualitás, ami a házasságon kívül történik, az paráznaság.És Isten nem prűd, amikor erről beszélnie kell. Azt mondja, hogy ez paráznaság, akár különböző neműek, akár azonos neműek között történik, akár állattal.

Körülbelül ennyiben össze lehet foglalni röviden, amit a paráznaság alatt érteni kell. Nyilván, ha csak ennyit mondunk, akkor valakiben az a kép alakulhat ki, hogy a keresztyének a szexualitás ellen vannak, a keresztyének rossznak tartják a szexualitást. Ezért ennél mélyebbre kell tekintenünk, mert jól kell értenünk: Isten nem tartja rossznak a szexualitást, hanem a szexualitást egy csodálatos ajándékként építette be az ember életébe. Annak helye és szerepe van az ember életében; de minden visszaélés mérhetetlenül rombolja és beszennyezi az ember életét.

3. Isten akarata és szándéka

Ezért fontos megértenünk Isten akaratát és szándékát. Vajon mi volt Isten akarata és szándéka az emberi élettel?

Rögtön megértjük ezt, ha látjuk Ádám teremtését. Amikor Isten megteremtette Ádámot, akkor egy csodálatos kertbe helyezte. Minden biztosítva volt a nyugodt megélhetéshez. Ádám számára a munka nem gyötrelmes és kényszerű volt, hanem az alkotás gyönyörűsége és kiteljesedése. Ott volt körülötte a kert, ott voltak az állatok, amelyeknek ő adott nevet, és ott volt Isten, az ő alkotója, akivel bensőséges és baráti viszonyban volt. Minden adott volt egy tökéletes élethez. Ádám uralkodhat az egész teremtett világ felett, mint Isten helytartója, mert Isten mindent átadott neki. De Isten észrevesz valamit. Ádám nem mondja ki, talán nincs is tisztában vele – de mégis hiányzik az életének a teljességéből valami. Az Éden kertjének tökéletességében Ádám nem boldog. Minden tökéletes, Ádám számára mégis hiányzik valami a teljességhez. Ádám maga nem teljes.

Nem jó az embernek egyedül lenni ...3

És akkor Isten kiegészíti Ádámot Évával. Álmot bocsát rá, kiemel belőle egy darabot, asszonnyá formálja. És amikor Ádám meglátja őt, akkor boldog örömmel ismeri fel azt, aki hiányzott az életéből, akivel teljessé lehet. Úgy lehet teljessé, hogy „lesznek ketten egy testté.”Ádám kapott egy társat istentől, akit szerethet, aki hozzá illik, akivel eggyé lehet. És ennek az egy-ségnek az ünnepe a szexualitás.

Ezért keresi az idők végéig Ádám mindig az ő Éváját és vár Éva az ő Ádámjára, hogy újra eggyé lehessen. Teljesen. Nemcsak lelkileg, nemcsak érzelmileg, hanem valóban testileg-lelkileg.

Ádám és Éva az EGY-ségnek ebben a teljességében tud igazán boldog lenni.

Mit mond Jézus erről az egységről? Azt mondja, hogy az az Isten akarata kezdettől fogva, hogy ezt az egységet semmi se törje szét. Mert nem törhető szét? Ha úgy gondolja valaki, hogy ezt széttörhető, az nem értette meg az egy-ség lényegét.

Ha egy egyszerű hasonlattal szeretném kifejezni, akkor azt mondom: a házassági egység nem olyan mint kétösszecsavarozott, hanem olyan, mint kétösszehegesztett alkatrész.

Egy összecsavarozott alkatrészt szét lehet bontani és aztán újra össze lehet csavarozni; ugyanezt egy hegesztett alkatrésszel nem lehet megtenni. Az mindig sérüléssel jár.

Ahogy két összeragasztott papírlapot sem lehet már teljesen elválasztani egymástól, egyikben mindig marad a másikból és viszont. És képzeljük el, hogy visszük magunkban egyik kapcsolatból a másikba ezeket a darabokat. Pál apostol azt mondja, hogy ez annyira súlyos, hogy még az alkalmi kapcsolatokra is igaz. Most csak ebből a szempontból hallgassuk meg, amit a korinthusi gyülekezetnek ír:

Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! 16Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - „lesznek ketten egy testté.”4

Isten végül is világossá teszi: a boldogságot, a boldog életet, a kiteljesedett életet, amely a maga teljességében az örökkévalóság erejében él úgy ragadhatjuk meg, hogy ha Ádám megvárja, amíg megtalálja Éváját, Éva megvárja, amíg Ádámja megtalálja őt. És amikor megtalálta, és Ádám isten és emberek előtt kimondta: Ez most már csontomból való csont, testemből való test.”akkor ezt megünneplik azzal is, hogy lesznek ketten egy test. Ez az isteni rend és ez az isteni sorrend. Ami nem ez, az kívül esik isten szándékán, tervén és akaratán.

4. A házasság jelentősége

Ezért ma befejezésül a házasság jelentőségéről szeretnék beszélni, hiszen korunk alapjaiban kérdőjelezi meg a házasságot, a házasság intézményének jelentőségét. A korszellem annyira erős befolyással bír a gondolkodásunkra, hogy már keresztyének között is sokan nem értik ennek igazi jelentőségét.

Sokan úgy gondolkoznak, hogy a kapcsolat végül is magánügy. Két ember belső ügye. Ők döntöttek egymás mellett; ha ezt meg akarják pecsételni a házasságkötéssel, akkor az az ő ügyük, ha meg nem akarják ezt ilyen formálisan megtenni, akkor ahhoz sincs senkinek semmi köze. Alapvetően ez a mai közgondolkozás.

A házasság azonban ennél sokkal többről szól. A házasságban fejeződik ki Isten védelme két ember egy-sége fölött. Ebből kiderül, hogy ez a kapcsolat nem független Isten akaratától, és nem pusztán magánügy, hanem egyben az egész emberi közösség ügye is. A házasság azt jelenti: ez a kapcsolat védett, Isten védelme alatt áll. Aki ezt megsérti – akár úgy, hogy betör más házasságába, akár úgy, hogy akár a férj, akár a feleség kitör a házasságából: magával Istennel kerül szembe. Azért jó, ha ezt is kimondjuk.

Ezt a védelmet Jézus csak megerősíti, akkor amikor azt mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”5Jézus ezzel utal arra, hogy amit az emberi világban megköt két ember egy harmadik ember és egy ünneplő közösség előtt, azt Isten is megköti a mennyben.

De nemcsak Isten védelme fejeződik ki a házasságban, hanem a férjnek és a feleségnek az a szándéka, hogy a házasságukat Isten védelme alá helyezzék. De egyben kifejezik egymás felé azt is, hogy a házasságban annyira átadják magukat egymásnak, ennek az egységnek, hogy erre egy erős szövetséget kötnek.

Sokszor elhangzik a vita arról, hogy egy házasság megkötésekor mi a jobb: ha az összeházasodó felek kötnek házassági szerződést vagy sem. A házassági szerződés rendszerint a vagyonmegosztást érinti válás esetére.

Valaki azt mondja, hogy milyen szeretet és bizalom az, ha még egy külön szerződést is kell kötni. Mások meg azt mondják: a házassági szerződés pont a bizalmat erősíti, hogy a házasság tényleg szeretetből köttetett és nem mondjuk vagyoni érdekből. Ha megértjük a házasság lényegét, rájövünk, hogy ez a vita azért értelmetlen, mert minden házasság egy szövetségi szerződés. Nem is akármilyen, hiszen így hangzik:

„ ... szeretem. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges ... leszek.”

Igen. Szerződést kötök a társammal arra, hogy kizárólagosan vele élem meg az egységemet, és ehhez Isten segítségét kérem.

Szögezzünk le tehát a hetedik ige alapján néhány alapelvet:

1. Isten az embert boldognak teremtette meg; ezt a boldogságot a férfi és nő egységében valósítja meg.

2. Isten a házasságot életre szóló egységnek alkotta, védelme alá vonta, amelyet nem lehet megtörni.

3. Ezt Jézus megerősítette a bűn miatti engedmény ellenére is.

Ezért mondja az Úr a Zsidókhoz írt levélben:

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.6

Ezt pedig az a Megváltó mondja, aki tisztában volt az életünkben a bűn rontásával. Tisztában van azzal, hogy milyen rombolást tud végbevinni a bűn a gondolkodásunkban, hogy el tudja tompítani az erkölcsi érzékünket, hogy meg tudja rontani azt a kapcsolatot, amelyet Isten a legszebb, legkiteljesítőbb és legboldogabb kapcsolatnak alkotott meg.

Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy megmentsen minket. Hogy eltörölje minden bűnünket, és miután eltörölte azt, megújítsa a gondolkodásunkat, hogy rátaláljunk a békesség és boldogság – az élet útjára.

Ne paráználkodj!

mondja Isten. És hogy mit tartogat még számunkra ez az ige, arról a jövő héten fogok beszélni. Ámen.

1Mt 19:4-6

2Mt 19:8

31Móz 2:18

41Kor 6:15-16

5Mt 19:6

6Zsid 13:4

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok