A törvény cselekedetei és a megigazulás

Alapige: Gal 2:14-21

Lekció: Zsolt 24

 Letöltés, meghallgatás!

 

Már régen beszéltünk a Galatákhoz írt levélről ezért próbáljuk meg felvenni a fonalat.

Pál apostol azért ragadott tollat és írt levelet a galáciabeli gyülekezeteknek, mert egy olyan irányzat ütötte fel a fejét a gyülekezetek körében, amely elferdítette a Krisztus tiszta evangéliumát. Az apostoli üzenet – nemcsak Pálé, hanem ez volt az apostolok tanítása –, úgy szólt, hogy Isten teljesen ingyen, egyedül a Krisztus áldozatára tekintve fogadja magához a bűnös embert és ajándékozza meg az örök élettel. Ezt a hívő ember egyedül és kizárólag hittel tudja megragadni, más úton nem érhet oda Istenhez.

Jézus is nagyon világosan kinyilvánította ezt, amikor hirdette:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.1

Ezzel szemben, a gyülekezetbe érkeztek olyan emberek, akik „más evangéliumot” kezdtek el hirdetni. Az ő evangéliumuk – legalábbis a levélből ez következtethető ki –, az volt, hogy az embernek a hit mellett meg kell felelnie bizonyos törvényi követelményeknek ahhoz, hogy Isten magához fogadja. Részese kell, hogy legyen az Ószövetségnek, magáévá kell tennie Mózes törvényét és körül kell metélkednie. Ez egy zsidó származású embernek természetes volt, de egy nem zsidó származású pogány számára összezavaró lett az üzenet.

Pál apostol világosan leírja azt több levelében is, hogy ha a zsidó vallás – vagy bármilyen vallásosság – kedvessé tenné az embert Isten előtt, akkor ő nagyon kedves lenne, hiszen ő teljesen tiszta vérű, szabályszerűen körülmetélt zsidó, aki ráadásul még komolyan is vette a törvényt; de az életének egy pontján – a Damaszkuszba vezető úton – azzal kellett szembesülnie, hogy mindezek ellenére ő Isten ellensége, mert üldözte a Fiát Jézust azzal, hogy üldözte Jézus követőit.

Ugyanakkor Pálnak még apostolságát is bizonyítania kellett, mert a gyülekezetben garázdálkodó tévtanítók apostoli elhívását is megkérdőjelezték, hogy ezzel gyengítsék az általa hirdetett üzenetet a maguk hasznára. Pál leírta a gyülekezetnek azt, hogy őt nemcsak az Úr hívta el mennyei látomásban apostolnak, hanem a jeruzsálemi apostolok is elismerték apostoli szolgálatát és teljes joggal, a többi apostollal egyenrangúan hirdeti az evangéliumot és fekteti le az apostoli tanítás alapjait.

Erre az egyenrangúságra azzal is utalt, hogy bemutatott egy esetet, amikor kénytelen volt meginteni Péter apostolt, mert képmutatóan viselkedett az antiókiai gyülekezetben akkor, amikor eleinte együtt evett a pogányokkal, majd amikor Jeruzsálemből jöttek zsidó hívők, a tőlük való félelem miatt elkülönült a pogányoktól és csak a zsidókkal evett együtt. Az egész eset tulajdonképpen egy egy bevezetés ahhoz, amit Pál lényegében meg akar tanítani a galatáknak: Ki az igaz ember? Ki tekinthető igaz embernek? Ez a levél fő kérdése, és innentől Pál lényegében ezt a kérdést járja körbe és fejti ki elég részletesen. Alapigénk a Gal 2:14-21

14De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: „Ha te zsidó létedre pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?” 15Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, 16tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. 17Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem! 18Mert ha valamit leromboltam, és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. 19Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. 20Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. 21Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

Amikor Pál megfeddte Pétert azért tette, mert képmutató cselekedetével – a cselekedettel – hamis üzenetet közvetített a nem zsidó származású hívők számára.

Amíg nem voltak zsidó származású hívők, addig Péter figyelmen kívül hagyva a zsidó tisztasági törvényeket, együtt evett a pogányokkal. Nagyon helyesen, hiszen Krisztus befogadta őket ingyen kegyelemből Isten szövetségébe. Péter és a pogányok Krisztus testvérré lettek, hiszen Krisztus lebontotta az őket elválasztó falat, Krisztusban megszűnik az ellenségeskedés zsidó és pogány között. Péter ezt nagyon helyesen látta. Amikor azonban Jeruzsálemből olyan zsidó hívők jöttek, akik ezt nem így látták, akik számára még mindig ott volt az elválasztó fal, és azt vallották, hogy Istenhez nemcsak Krisztusban vezet az út, hanem a vallás törvényeinek is meg kell felelni, Péter félelemből átült a zsidókhoz és nem evett tovább együtt a pogányokkal. Akkor most melyik az igaz? Péter apostol egyértelműen meghasonlott és az ő meghasonlása – tekintélyéből eredően – meghasonlást okozott a gyülekezetben is. És ez később tovább gyűrűzött más gyülekezetekre, galácia gyülekezeteire is.

Amikor Pál Péter megintette, akkor intését meg is magyarázta:

Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, 16tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Pál ebben az intésben arra hivatkozik, amit már Péter is megértett. Bár ő zsidó, nem kevésbé bűnös a természete szerint, mint egy nem zsidó.

Miért fontos ez? Azért, mert a zsidó gondolkodás rendszere egy zsidó embert egészen másra nevelt.

A zsidó ember gyakorlatilag beleszületett Isten szövetségébe. A fiúkat nyolc napos korukban körülmetélték, ezzel tagjává lettek a szövetségnek. És egy hívő zsidó családban a gyerekeket a Tóra szellemében nevelték, és azt tanították nekik, hogy ők, akik Isten szövetségesei, ha a Tóra szellemében élnek, Isten szemében igazak és elfogadottak, és ha vannak is bűneik, ott vannak az áldozatok, amelyek engesztelést szereznek a bűneikre. A nem zsidó pogányok viszont nem élnek a Tóra szellemében és értük engesztelés sem történik az áldozatokban, ezért ők Isten szemében utálatosak.

Jézussal járva azonban Péternek valami egészen mást kellett megtanulnia:

1. Hiába van körülmetélve és hiába nevelték a Tóra szerint, hiába követi a Tórát, a Tóra olyan szent, tiszta és tökéletes akarata Istennek, aminek nem tud maradéktalanul megfelelni. A külsőségeket tekintve még csak-csak, de ahogy Jézus magyarázta a törvényt, rá kellett jönnie arra, hogy Isten akarata nemcsak a cselekedetet, hanem a szívet is nézi. Éppen ezért meg kellett értenie azt, hogy a gyilkos gondolatok őt gyilkossá teszik, a parázna gondolatok paráznává teszik.

A nehézséget az okozza, hogy a gondolataink és az indulataink az emberek előtt rejtve vannak, de Isten tisztán látja azokat és jogosan ítéli el. Ezt nagyon nehéz elfogadnunk, hiszen azt mondjuk: ha vannak is gyilkos gondolataim vagy parázna gondolataim, mégsem vagyok olyan, mint aki ténylegesen bántalmazza vagy meggyilkolja az embertárást, vagy házasságot tör. Ezért fontos megérteni azt, amit az Ír Hitvallás írói így fogalmaztak meg:

„Nem minden bűn egyforma, hanem egyik sokkal gonoszabb, mint a másik; mégis, azoknak legkisebbike is, természeténél fogva halálos, és Isten kegyelme híján elkövetőjét az örök kárhozatra teszi méltóvá.”2

Tehát Péter is szembesült azzal, hogy nem tud megfelelni maradéktalanul Isten tökéletes és szent törvényének.

2. Éppen Jézus életét látva kellett ezzel szembesülnie, hiszen Jézus minden más emberrel ellentétben tökéletesen megfelelt Isten akaratának, tökéletesen betöltötte a Törvényt. Ha valaki Jézusra néz, csak azt láthatja: bármilyen háttérrel is rendelkezik, Jézussal összehasonlítva csak bűnös lehet.

Tehát bár nem minden bűn egyforma, még a bűnök legkisebbike is a természeténél fogva annyira halálos az elkövetőjét az örök kárhozatra teszi méltóvá. Azért, hogy ettől megmeneküljünk mindenképpen Isten megmentő kegyelmére van szükség.

Teljesen mindegy, hogy valaki 3 méteres távolságra tud elugrani vagy 9 méteres távolságra, ha az átugrandó szakadék 30 méter széles. Számít, hogy jobb ugró valaki, amikor ekkora távolságot kell átugrani? Nem számít semmit.

Arra hivatkozik Pál, hogy Péter ezt már megértette. Megértette azt, hogy ő, aki a vallás és a törvény hátterével rendelkezik, nem jutott előrébb a vallás és a törvény eszközével az igazság útján. Ezért teljesen fölösleges olyan kötöttségeket a nem zsidó emberek vállára tenni, ami őket sem segítette közelebb az üdvösséghez.

A továbbiakban két nagyon fontos bibliai fogalmat kell tisztáznunk, hogy azután a későbbiekben jól értsük mindazt, amit Pál ebben levélben leír.

Az egyik a „törvény cselekedetei”, a másik a „megigazulás”. Mert e levél fő kérdése ez: ki tekinthető igaz embernek, akit Isten elfogad és hogyan lehet igazzá?

1. A törvény cselekedetei

A 16. versben Pál apostol háromszor is használja a „törvény cselekedetei” kifejezést.

tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Mivel az mondja Pál, hogy egyetlen ember sem lesz igazzá a törvény cselekvése által – az sem, aki egész életében a törvény alatt élt -, nagyon fontos megértenünk azt, hogy mit értsünk a törvény cselekedetei alatt. Mert óhatatlanul az a kép alakul ki bennünk, hogy a törvény cselekedetei rossz cselekedetek. Ez azonban nincs így.

Induljunk ki abból, hogy a Szentírás szerint a törvény forrása Isten. Pál ezért azt írja a rómaiaknak:

A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.3

Tehát, a törvény szent és a parancsolat is szent, igaz és jó, akkor aki a törvényben leírt cselekedeteket megcselekszi – betartja a törvényt, az igaz cselekedeteket visz végbe. Igen, a törvény cselekedetei igaz cselekedetek, ahogy Pál írja Titusznak:

nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket4

A törvény cselekedetei tehát nem rossz cselekedetek. Az igaz és jó cselekedetek. Mi akkor a probléma? Hol van akkor a baj? Pontosan ez az, amit a törvény fiainak, a vallásos embereknek meg kellett látniuk. Ezek a cselekedetek bár igaz cselekedetek senki sem képesek igazzá és szentté tenni.

Miért? Mert ahogy a reformátorok újra felfedezték a félelmetes igazságot: a természetünk annyira megromlott a bűn miatt, hogy még a legjobb cselekedeteink is tökéletlenek és bűnnel szennyezettek.5

Tegyük fel a kérdést: életünk minden perce makulátlan. Ha Isten Szentlelke átvilágítja az életünket, az a Lélek, aki leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet6, bennünk valóban nem leplezne le semmit, ami bűn lenne? Nem leplezne le semmilyen önzést, semmilyen tisztátalan indulatot, semmilyen lázadást Istennel szemben? Remélem érzitek, hogy a kérdés költői. Jakab apostol ezt úgy próbálja meg érzékletessé tenni a számunkra:

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett.7

Talán most azt érzed, hogy mindenáron be akarom bizonyítani, hogy bűnös vagy. Én ezt nem tudom, és nem is akarom, ezt valóban csak a Szentlélek tudja elvégezni a szívedben. De ha a Szentlélek el tudja végezni, akkor azt is meg tudja mutatni, hogy legyen bármennyi és bármilyen nagyszerű cselekedeted ebben az életben a Szent Istennek a tökéletességéből kifolyólag az nem lehet elég. Ő tényleg szent és semmi sem férkőzhet hozzá közel, aki és ami a legkisebb bűnnel is szennyezett.

A törvény cselekedetei Isten törvényével összhangban álló igaz cselekedetek, de mi Isten tökéletességének a mércéjét ezzel nem érhetjük el.

2. Megigazulás

A másik nagyon fontos fogalom a megigazulás. Ki az igaz ember? Ki az, akit Isten mégis elfogad igaz emberként? Aki közel mehet hozzá, akiben gyönyörködik és aki előtt megnyitja mennyei örökségének a gazdagságát. Mert Isten színe elé csak az igazak léphetnek, ahogy a zarándokzsoltárban is énekeljük:

Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? 4Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan.8

Vagy a 118. zsoltárban:

Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az ÚRnak! 20Ez az ÚR kapuja: igazak mehetnek be rajta.9

Szóval ki az igaz ember? Ki lesz igazzá? A törvény cselekedeteinek útja nem járható, nem ezen az úton leszünk igazzá.

Mit jelent igazzá válni? Ez a kifejezés egy olyan jogi kifejezés, ami azt jelenti: ártatlannak nyilvánítanak valakit. Az igaz tehát azt jelenti, hogy nem bűnös. Felmenti minden vád alól. Mint amikor bizonyos országok bírósági gyakorlatában az esküdtszék meghozza az ítéletet a vádlottal kapcsolatban: bűnös vagy nem bűnös.

Lényegében azt jelenti a megigazulás: hogy Isten ártatlannak nyilvánít és ezért maga elé enged. Isten ártatlannak nyilvánít és ezért beenged a mennybe.

No, de milyen alapon nyilvánít minket Isten ártatlannak? Annak a kegyelemnek az alapján, amelyet Krisztusban nyújtott nekünk. A helyettesítő büntetés alapján. A golgotán végbement áldozat alapján, amikor az Atya Jézust büntette meg helyettünk, helyetted és helyettem azért, hogy minden kárhoztatást és büntetést eltöröljön. Így leszel ártatlan, nem bűnös és igaz ember Isten előtt.

Pál a törvény cselekedetei helyett, amelyek útján nem lehetünk igaz emberekké a Krisztusban való hit útját ajánlja. És hogy ez mit jelent, arról a későbbiekben lesz szó. Ámen.

1Jn 3:16

227. bekezdés

3Rm 7:12

4Tit 3:5

5vö. Heidelbergi Káté 62.

6Jn 16:8

7Jak 2:10

8Zsolt 24:3-4

9Zsolt 118:19-20

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates