Megigazulás a hit útján

Alapige: Gal 2:16-18

Lekció: Zak 3

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ernest Hemingway az „Álmok városa” c. novellájának elején említ egy madridi viccet, amely szerint egy spanyol apa felutazott Madridba és a feladott egy hirdetést az El Liberal c. újságban: „Paco, kedden délben várlak a Montana szállóban, minden meg van bocsátva, apád” – s erre egy egész rendőrosztagot kellett kivezényelni, hogy szétszórja azt a nyolcszáz fiatalembert, akik mind a hirdetésre jelentkeztek.

„Minden meg van bocsátva, apád” - Ha a Biblia c. könyvnek egy alcímet keresnénk, akkor ez a mondat jó eséllyel pályázhatna erre a pozícióra. „Minden meg van bocsátva, apád”. Vajon miért jelentkezett ilyen sok fiatal férfi erre a hirdetésre?

Két héttel ezelőtt a Galata levél fő üzenetéhez kapcsolódó két nagyon fontos fogalommal is megismerkedtünk.

1. A törvény cselekedetei – amelyek Isten törvényével összhangban álló igaz cselekedetek

2. Megigazulás – ami az ember igazzá válására utal; ez lényegében egy olyan folyamat, amikor a vádlottat a bíróságon felmentik a bűn és a vád alól, szabadon távozhat.

Azt értettük meg, hogy bár a törvény cselekedetei jó és igaz cselekedetek, ennek ellenére a törvény cselekedeteinek útján az ember nem lehet igaz Isten előtt. Ezzel szemben a Biblia a Krisztusban való hit útját ajánlja. Alapigénk a mai napon a Gal 2:16-18

tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. 17Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem! 18Mert ha valamit leromboltam, és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek.

1. Legalapvetőbb szükségünk

Amikor Pál apostol a megigazulást fejtegeti a számunkra, akkor a legalapvetőbb emberi szükségünkre mutat rá. Ez sokkal alapvetőbb, mint azt sokan gondolnánk. Sokan azt gondolják, hogy a legalapvetőbb szükségletünk az, hogy létbiztonságban éljünk, legyen élelmünk, legyen ruhánk, legyen fedél a fejünk felett; vagy azt gondolják, hogy a legalapvetőbb szükségünk az, hogy legyenek normálisan működő kapcsolataink; ezek mind-mind nagyon fontos és alapvető szükségleteink – de a mélyben, az életünk legmélyén, ami mindennek az alapja, amit évezredekkel ezelőtt elvesztettünk, ami miatt elvesztettük a legnagyszerűbb dolgot, amivel emberként rendelkeztünk: ártatlanságunkat, tisztaságunkat és annak a teljes bizonyosságát, hogy mennyei Atyánk szeret minket. És annak a 800 fiatal Paconak a példája mutatja, hogy mennyire fontos ez nekünk, hogy visszakerülhessünk oda, ahonnan még Ádámban kikerültünk, és amelynek az emléke vágyként mélyen belénk ivódott.

Elvesztettük az ártatlanságunkat és Isten szeretetének teljes bizonyosságát. És legalapvetőbb emberi szükségünk, hogy ezt visszakapjuk és visszakerüljünk abba az állapotba, amely az Isten szeretetének örök jelenlétét adja meg a számunkra. Azt a boldog állapotot, hogy Teremtőnk és Atyánk számára elfogadottak vagyunk, hogy szeret bennünket és soha nem veszíthetjük el őt.

Hogyan juthatunk hozzá a legalapvetőbb szükségünkhöz, ahhoz, hogy visszakapjuk elvesztett ártatlanságunkat és Isten szeretetének teljes bizonyosságát? Úgy, hogy megtaláljuk a megigazulás útját. Megtapasztaljuk, hogy Isten elfogad bennünket és visszafogad bennünket a szeretetébe.

Amit már megtudtunk két héttel ezelőtt – ha már előbb nem ismertük –, hogy ez a törvény cselekedeteivel nem lehetséges. Egyszerűen nem tudunk olyan jók lenni, hogy Isten a mi jó cselekedeteinkért elfogadjon minket. Pál egy egészen más utat mutat: a Krisztusban való hit útját.

2. Bűnösségünk tudatának a hiánya

Van azonban egy hatalmas akadály, ami borzasztóan megnehezíti a dolgunkat, hogy a Krisztusban való hit útján megtapasztaljuk Isten előtti igazságunkat. Nevezetesen bűnösségünk tudatának a hiánya. Egész egyszerűen annyira megkeményedett a szívünk saját igazságunk és igazunk tudatában, hogy elutasítunk mindent, ami arról szól, hogy bűnösek vagyunk. Nem éljük át és nem is akarjuk átélni, hogy a szívünk és az életünk teljesen megromlott.

A mai ember úgy akar igaz lenni, hogy bűnösségét tagadja. Nem azt tagadja, hogy nem követ el hibákat; persze még olyan is van. De minden hiba mellé már megtalálja saját igazolásának történetét is. Ha valaki hazudott: kénytelen volt rá. Ha valaki lopott, akkor lehet, hogy még büszke is ravaszságára és élelmességére. Ha valaki váltogatja a szexuális partnereit: ilyen a természete, nem tehet róla. És még sorolhatnánk. Egész korunk és kultúránk arra az életérzésre épül, hogy ha vannak is hibáink, nem vagyunk bűnösök.

Karl Menninger amerikai pszichiáter „Mivé lett a bűn?” c. 1973-ban megjelent könyvében már megvilágította ezt a problémát. Ahogy elemzi a kérdést, bemutatja azt a folyamatot, ahogy a bűn fogalma először büntetőjogi kategóriává szűkült, azután a pszichológia kezében szép lassan „betegséggé” szelídült. Ezek után már a törvények is számtalan ponton lazítanak azon, hogy mi a bűn és mi nem.

A pszichológia és a szociológia lényegében eltüntette a bűn fogalmát a nyugati kultúrából. És hogy ez mennyire így van, mutatja azt, hogy az Oxford Junior Dictionary gyerekeknek készült angol szótárából 2008-ban egyszerűen kihagyták – kitörölték – a bűn szót. És nem egyszer már a keresztyének is hajlanak erre – persze: nem jó bűnösnek éreznünk magunkat, de nem is ez a végső cél, de erre még visszatérek.

Ami nagyon fontos, hogy keresztyénként, Jézus követőiként nem az a feladatunk, hogy megváltoztassuk a bűn fogalmát, eltompítsuk a bűn romlottságának erejét, vagy egyenesen eltüntessük a keresztyén üzenetből, hanem az, hogy Istennek azt a kegyelmét képviseljük, amit ő nyújt a bűnös embernek és amit mi magunk is kaptunk tőle.

Érdekes, hogy azért vannak olyan emberek, akik kezdik érezni ennek a súlyát. Heller Ágnes filozófus – aki finoman szólva nem kifejezetten keresztyén ideológus – amikor az egyik német légitársaság másodpilótája az Alpokban nekivezette a repülőgépet egy hegyoldalnak, akkor az okok magyarázatát olvasva a következőket írja.

Miről hallok napról napra? Arról, hogy a másodpilóta pszichológiai kezelés alatt állt, hogy depressziós volt, hogy otthagyta a barátnője, hogy megsérült a szeme. Mit látok napról napra? Képeket egy fiatal, helyes, kedves arcú fiatalemberről. Szegényről. Szegény tömeggyilkosról. … Elejétől végig minden hamis, mi több, hazug.

Majd így vonja le később a következtetést:

Úgy érzem, hogy elvesztettük morális érzékünket. A bűnt nem nevezzük bűnnek, a gonoszt nem nevezzük gonosznak (kivéve, ha politikai érdekünkben áll, s akkor többnyire propaganda célok miatt).

Már olyanok is érzik annak a súlyát, hogy elvesztettük saját bűnösségünk tudatát és az abból fakadó erkölcsi érzékünket, akik nem a keresztyén hit talaján állnak.

Nem volt ez mindig így. Az ókori ember és a középkori ember még nagyon is tisztában volt bűnösségével. Azok az emberek nem voltak jobbak mint mi. Mi sem vagyunk rosszabbak mint ők. Ugyanolyan romlottak voltak ők is és ugyanolyan romlottak vagyunk mi is. A Szentírás egyértelművé teszi:

Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!1

Imádkozik Dávid király. Pál pedig így foglalja mindezt össze:

„Nincsen igaz ember egy sem, 11nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. 12Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 13Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; 14szájuk átokkal és keserűséggel van tele. 15Lábuk gyors a vérontásra, 16romlás és nyomorúság jár a nyomukban, 17és a békesség útját nem ismerik: 18Isten félelmével nem törődnek.”2

Tehát az ókori és középkori ember nem volt jobb – de lényének bűnös voltával jobban tisztában volt.

Két bibliai példát hadd mondjak erre:

Az egyik történet a kapernaumi zsinagógában történt. Amikor Jézus magyarázta az Írásokat, egy tisztátalan lélektől gyötört ember így kiáltott fel:

„Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.”3

Itt a tisztátalan lélek beszélt az ember száján keresztül, de világossá teszi Jézus jelenléte ennek az embernek a tisztátalanságát és bűnös voltát. Ezt követi Jézus szabadítása, ahogy megszabadítja a benne lévő gonosz lélektől és a bűnétől.

A másik történet Simon halásszal történt, amikor egész éjszaka nem fogott semmit. Jézus azt mondja neki reggel, hogy hajózzanak ki és vesse ki a hálót. A háló pedig megtelik hallal. Egyértelmű isteni jelenlét és beavatkozás volt ez Simon számára. Még ott a hajóban leborult Jézus előtt és azt mondta neki:

„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”4

Jézus azonban nem azért közelített Simonhoz, hogy azután otthagyja a bűnében, hanem éppen ellenkezőleg: ahogy kibukik belőle bűnösségének tudata tovább tud vele lépni.

„Ne félj, ezen túl emberhalász leszel!”5

És ebben a mondatban olyan felszabadító erő volt, hogy Simon – akiből Péter lett – otthagyott mindent és követte Jézust.

Éppen ez a titok a hit általi megigazulás felé vezető úton, amit Pál a mai igénkben így fogalmaz meg:

Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk …

Abban a pillanatban, ha saját megigazulásomat nem cselekedeteimmel; vagy éppen bűneim igazolásával kezdem el keresni, hanem Isten Fiának a jelenlétében rögtön azzal szembesülök: bűnös vagyok és megérdemlem Isten ítéletét.

3. Hogyan változtatja meg ezt a hit?

Ezután már csak az a kérdésünk marad mára: hogyan változtatja meg mindezt a hit? Mert Pál semmi kétséget nem hagy afelől, hogy az Isten előtti megigazulásnak csak és kizárólag egyetlen útja van. Ezt megmutatja először azzal, hogy tesz egy általános kijelentést:

tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.

Ezt azután megerősíti egy személyes bizonysággal:

Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által,

Végül még egyszer aláhúzza azzal, hogy ez mindenkire egyetemesen érvényes:

mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Tehát mi az az út, ami által igaz, tehát nem bűnös emberekként fogad el minket Isten?

Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy éljen és meghaljon. Életében tökéletesen engedelmeskedett a törvénynek, és halálában a mi engedetlenségünkért szenvedett. Ő volt az egyetlen ember a földön, aki bűntelenül és a törvény iránti tökéletes engedelmességben élt. A mi törvényszegésünkért halt meg a kereszten, mivel a törvény iránti engedetlenség büntetése a halál. Ahhoz tehát, hogy igazzá váljunk, nem kell mást tennünk, mint hogy beismerjük bűnösségünket és tehetetlenségünket, megbánjuk, hogy éveken át csak magunkban bíztunk és a saját igazunkat kerestük, s végül Jézus Krisztus megváltásába kell vetnünk bizalmunkat és hitünket.

Éppen ezért fontos, hogy meghozz egy személyes döntést. Bízol abban, hogy Jézus mentett meg. Ő az, aki igazzá tesz. Az Ószövetségben ezt mutatja be Zakariás próféta látomása Jósua főpappal kapcsolatban. A főpap ott áll az Úr angyala előtt és a Sátán vádolja őt. Jósua főpap ruhája piszkos. Azt jelenti ez, hogy a Sátán minden vádja igaz. Az Úr angyala pedig azt mondja:

Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR angyala ott állt.6

Az angyal öltöztette őt tiszta ruhába. Pontosan ez tesz minket igazzá. Jézus leveszi rólunk minden bűnünket a kereszten; sőt minden saját igazságunkat is, amely bűn őelőtte, ahogy Ézsaiás mondja:

minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.7

Ehhez egyetlen dolog kell. Elhiszed-e, hogy Jézus kereszten kifolyt vérének olyan ereje van, hogy még most is képes eltörölni minden bűnödet Isten előtt, és olyan igazzá tenni téged Isten számára, mintha soha semmilyen vétked nem lett volna? És ekkor megszűnik minden önigazolás, minden önsajnálat, minden görcsölés, megtelsz az Úr örömével. Ezt pedig egyedül a Krisztusba vetett hit képes elvégezni benned.

A Biblia egyik legfontosabb üzenete a számunkra így szól: „Gyermekem, várlak! Minden meg van bocsátva! Apád!”

Ámen.

1Zsolt 143:2

2Rm 3:10-18

3Mk 1:24

4Lk 5:8

5Lk 5:10

6Zak 3:4-5

7Ézs 64:5

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates