Hogyan tekintsünk a Törvényre?

Alapige: Gal 3:19-23

Lekció: Zsolt 1

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy van-e szükség törvényekre és szabályokra, akkor elméletben azt mondjuk, hogy természetesen. Törvények nélkül és szabályok nélkül nem tudjuk, hogyan igazodjunk el az életben.

Amikor emberek összegyűlnek játszani, legyen az sport vagy társasjáték, mindenképpen tisztázzák a szabályokat, mert szabályok nélkül képtelenség megfelelően lejátszani egy foci- vagy kosármeccset, vagy egy társasjátékot. Ha pedig valaki megszegi a szabályokat, akkor azzal magát a játékot teszi tönkre.

Szóval igen, szükség van törvényekre és szabályokra, mert a törvények igazgatják a világot és az életet.

Szeretném most a törvényeket megkülönböztetni és három csoportba osztani.

1. Az első csoport a természeti törvényeké. A természeti törvények olyan szabályok, amelyeket nem mi alakítottunk ki, hanem a teremtett világ alapvető részei; mi hívők azt valljuk, hogy ezeket a törvényeket Isten alkotta, hogy a nem hívők pedig azt vallják, hogy a természeti törvényeket nem alkotta senki, azok mindig voltak. A természeti törvényekre egyetemesen igaz, hogy azokat sem alakítani, sem befolyásolni nem tudjuk. Legfeljebb megfigyelhetjük, rendszerezhetjük és tudásunk bővülésével ezeket a törvényeket fel tudjuk használni a magunk javára. Vagy éppen figyelmen kívül is hagyhatjuk, de az mindenképpen a kárunkra lesz. A természeti törvényeket nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni vagy áthágni.

2. A második csoport az ember által létrehozott törvények, amelyekkel az ember önmaga életét szabályozza. Ezek részben erkölcsi törvények, de lehetnek vallási törvények is – bár az erkölcsi és vallási törvények egymást kölcsönösen szabályozzák is. A vallás hat az erkölcsre és az erkölcs is hat a vallásra. Az ember által alkotott törvények nemcsak áthághatók, néha még bizonyos értelemben büntetlenül is, de alakíthatók és változtathatók is. Volt olyan időszak, amikor a házasságtörés bűnnek számított és voltak következményei, ma nem számít bűnnek. Volt olyan időszak, amikor az engedetlen gyermek elfenekelése a nevelés természetes részét képezhette, ma gyermekbántalmazásnak minősül még a legenyhébb formája is és bűncselekménynek számít.

3. A törvények harmadik csoportja pedig Isten kijelentett törvénye. Ez annyiban hasonlít az emberi törvényekre, hogy főleg erkölcsi és vallási kérdésekben szabályozza az ember életét. Annyiban viszont különbözik tőlük, hogy Isten kijelentett törvényei örök és változhatatlan törvények. A 119. zsoltár így magasztalja Istent:

Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.1

A Galatákhoz írt levél kapcsán eddig nagyon sokat beszéltünk arról, hogy aki a törvény cselekedeteinek útján akar megigazulni, azaz Isten jelenlétébe és az örök üdvösségbe eljutni, az ezen az úton nem juthat el Istenhez.

Az igaz ember hitből fog élni2

- mondja Isten kijelentett szava, a törvény cselekvéséből pedig nem lesz igaz és ezért Isten szemében nem lehet kedves egyetlen ember sem. Sőt még azt is megértettük, hogy ha valaki abban bízik, hogy saját erejéből az Isten törvényének megfelelő élettel kedvessé válhat Isten szemében egyenesen átkot von a saját fejére.

Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak3

mondja az Írásban Isten, hogy rámutasson arra, hogy ebből az átokból Krisztus váltott meg minket azzal, hogy minden ránk zúduló átkot átvállalt magára.

Viszont ha így van akkor felmerül a kérdés – ha valaki a törvény cselekvésének útján nem igaz lesz isten szemében, hanem átok alá kerül, akkor a törvény rossz? Hiszen ha a törvény átkot és halált hoz a számomra, akkor annak rossz dolognak kell lennie.

Érezzük, hogy itt valami feszültség van. Sajnos néha keresztyén tanítók is elvetik a sulykot és eltolódik tanításukban a hangsúly annyira, hogy hallgatóik már kezdik azt érezni, hogy a törvény olyan rossz dolog, ami megfosztja az embert a kegyelemtől és a szabadságától. De vannak olyan viszkető fülűek is, akik éppen ebben lelik örömüket és ezek után nagyképűen felhatalmazva érzik magukat arra, hogy az egyház evangéliumi rendjét vakmerően figyelmen kívül hagyják, abból gúnyt űzzenek vagy káromolják.

Vajon a Szentírás arra tanít, hogy így tekintsünk a törvényre? Erre a kérdésre fogunk választ kapni a mai és a jövő heti alkalmon. Mai alapigénk: a Gal 3:19-23

Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. 20Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. 21A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. 22De az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. 23Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

1. A törvény jó

Mindjárt itt az elején rögzítsük le, hogy a törvény jó. Ez alatt most már kifejezetten Isten kijelentett törvényét értjük, nem az emberi törvényeket, amelyek rosszak is lehetnek – gondoljunk pl. a két világháború előtti zsidó törvényekre, vagy a kommunizmus kuláktörvényeire, amelyek dolgos embereket tettek földönfutóvá.

Tehát a törvény jó. Miből derül ez ki? Pál ezt azzal támasztja alá, hogy Isten törvényét angyalok közvetítették. Bár Mózes könyveiben nem esik szó angyalokról, István vértanú bizonyságtétele is megerősíti, hogy a törvényadáskor angyalok is részt vettek a törvény átadásában

akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg.4

Isten angyalai pedig bűntelen mennyei lények, akik isten dicsőségének szolgálnak és többször is Isten üzenetét közvetítik népe számára. Az angyalok közvetítő szerepe világosan mutatja, hogy a törvény nem rossz, hanem jó.

2. Isten tulajdonságainak tükre

A törvény azért is jó, mert a törvény forrása jó. Isten a törvényt a saját törvényének nevezi.5 Ha viszont a törvény forrása isten, akkor Isten bizonyos tulajdonságai visszatükröződnek a törvényben. Nem minden tulajdonsága, de a törvényben mindenképpen visszatükröződik Isten jósága, szentsége és igazsága.

A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.6

De ha a törvényben Istennek ezek a tulajdonságai tükröződnek vissza, akkor miért érezzük mégis sokszor rossznak, vagy miért beszélünk úgy a törvényről mind valami rosszról?

Nos a hiba nem a törvényben van. Amikor Isten törvényével feszültségbe kerülünk, akkor a hiba bennünk van. Amikor nem szenteljük meg a nyugalom napját, akkor nem a törvény a rossz, hiába próbáljuk magunkat úgy beállítani, mint a törvényeskedéstől mentes szabadságharcosokat. A hiba bennünk van.

3. A helyes „diagnoszta”

Mert mi a törvény? Teszi fel a kérdést az apostol: egy olyan eszköz – adja meg a választ –, ami a bűnök miatt adatott.

Éppen ezért a törvény azt nyilatkoztatja ki a számunkra, hogy bűnösök vagyunk. Félreértés ne essék: az ember akkor is bűnös, ha nincs törvény. Az ember a törvényadás előtt is bűnös volt. Az ember nem a törvény miatt bűnös, és nem is a törvény teszi bűnössé. Az ember attól bűnös, hogy elszakadt Istentől, fellázadt Isten ellen, Isten nélkül születik és Isten nélkül él. A törvény csak rávilágít emberi létünk valós állapotára.

Emlékszem, hogy amikor anyukám betegségének a kezdeti jelei mutatkoztak, megkérdeztem tőle, hogy nem akarja-e kivizsgáltatni magát? Azt felelte: nem megyek én orvoshoz, mert az orvos beteggé tesz. Jól tudjuk, hogy nem az orvos tesz beteggé. De ha az orvos megállapítja a betegséget, akkor viszont szembe kell nézni azzal a betegséggel. Akkor kezdeni kell vele valamit.

A törvény nagyon kellemetlen dolgokat állapít meg rólunk – de ezért nem a törvény a hibás. A törvény olyan mint a helyes diagnózis. Ha megértjük a törvény segítségével, hogy olyan bűnösök vagyunk, akik nem képesek meggyógyítani magukat, akkor az továbbsegíthet bennünket a gyógyulás és megváltás útjára, ami Krisztusban tárul fel előttünk.

A törvény tehát jó, mert helyes képet ad valódi életünkről – ha hajlandóak vagyunk szembenézni vele.

4. A következetes börtönőr

Másodszor a törvény olyan mint a következetes börtönőr. Mi ebben a jó? Azt kell mondanunk, hogy ha valaki a börtön rácsain belül van, a börtönőrt nem fogja jónak látni, hanem olyan valakinek, aki nem engedi szabadon. De mi a helyzet, ha kívülről nézzük? A börtönőrnek az a feladata, hogy akit a bűneiért elítéltek ne hagyja szabadon mászkálni. A börtönőr a szabadon élő embereket védi a bűnözőktől. Bizony a szabadság oldaláról nézve a börtönőr nem is látszik olyan rossznak. Ezt igyekszik bemutatni az apostol alapigénkben.

Két dolgot állít:

az Írás mindenkit bűn alá rekesztett

A Szentírás világosan megmutatja azt, hogy minden ember kivétel nélkül Ádám természetét örökli, azaz természeténél fogva bűnös.

a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig

Éppen ezért fontos, hogy Isten törvénye mindenkire egyformán érvényes. Isten a törvényt nemcsak bizonyos embercsoport számára teszi érvényessé, hanem mindenkire, aki megszületik erre a világra, akár elfogadja, akár nem, akár ismeri, akár nem.

Amikor Mózes átvette Isten rendelkezéseit, akkor abban több helyen is szerepel, hogy miután birtokba vették az Ígéret Földjét, Isten rendelkezései nemcsak a zsidókra volt érvényes, hanem minden emberre, aki betette oda a lábát, vagy letelepedett ott7. Minden ország elvárja – nemcsak mi magyarok – hogy ha valaki beteszi a lábát az országba, annak az országnak a törvényeit betartsa.

Mivel azonban az ember természeténél fogva bűnös, ezért szükséges, hogy a törvény gátat szabjon a bűnök mértéktelen áradásának. A törvény nem tesz jóvá és nem képes életet adni, de arra képes, hogy gátat vessen a bűnök féktelenségének, ahogy a börtönőr megakadályozza azt, hogy az elítélt bűnözők kiszabaduljanak a börtönből.

Bűnösként csak rossznak láthatjuk a törvényt – és bűnösként rossznak is fogjuk látni. Viszont szabad emberként, akiket Krisztus szabadságra szabadított meg, egészen máshogy fogjuk értékelni.

5. Életet adni képtelen

A törvény tehát jó, de valamire mégis alkalmatlan. Minden jó tulajdonsága ellenére képtelen életet adni.

Jó arra, hogy szembesítsen azzal, hogy kik és milyenek vagyunk valójában. Jó és alkalmas arra, hogy egybezárva minket, akik a bűn fennhatósága alatt éljünk megakadályozza a bűnök féktelen áradását – és a törvényért is magasztalhatjuk Isten dicsőségét szentségét és jóságát, de arra nem jó törvény, hogy meggyógyítson és ezáltal életet adjon.

A törvény tehát alkalmatlan, hogy a törvény cselekedeteinek útján eljussunk Istenhez, mert a törvény a bűnösöket nem engedi szabadon.

Egyedül a Krisztusban való hit tud kiszabadítani bennünket a bűn fennhatósága alól. Miután azonban Krisztusban megszabadultunk a bűntől, a börtönőr szerepe véget ér. Kinyitja a börtönajtót és kienged bennünket Isten fiainak a szabadságára.

Amikor Jézus azt mondja:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”8

Akkor ezzel azt is világosan állítja: a törvény útján sem mehetünk az Atyához, csak és kizárólag a Krisztusban való hit útján jutunk el hozzá. Ámen.

1Zsolt 119:42

2Gal 3:11

3Gal 3:10

4ApCsel 7:53

5vö. 2Móz 16:4; 2Krón 6:16

6Rm 7:12

7vö. 2Móz 12:49; 3Móz 24:22; 4Móz 9:14; 4Móz 15:15.29

8Jn 14:6

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates