Fiúságunk ünnepe

Alapige: Gal 3:26-29

Lekció: Jn 27:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

A gyermekeknek két nagy kedvenc ünnepe van: az egyik a születésnapjuk. A másik a karácsony. Ez jelenti számukra azt az ünnepet, amiben semmilyen kötelezettség nem terheli őket, és ami ezért annyira közel tud kerülni a szívükhöz, amit a leggyermekibb módon a legnagyobb örömmel tudnak megélni. Abból is látszik ez, hogy ezt a két ünnepet várják a legjobban.

Amikor Jézus megkezdte földi szolgálatát azt hirdette:

„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”1

Eljött az idő, ami benne volt Isten tervében és közel jött az Isten országa. Még nincs itt az örökkévaló Krisztus-király uralmának a teljessége, de már egészen közel van, hiszen eljött a Messiás, és ahhoz, hogy a hozzánk közel jött Isten országának erejét megtapasztaljuk, átéljük, arra van szükségünk, hogy megtérjünk Jézus nevében az élő Istenhez úgy, hogy hiszünk benne az evangélium alapján. Ez Jézus hozzánk szóló meghívása.

Amikor pedig a tanítványok az Isten országáról érdeklődnek egy későbbi alkalommal, arra kíváncsiak, hogy ki lesz a nagy Isten országában. Erre úgy válaszol Jézus, hogy oda előbb el is kell jutni és ismét a megtérés fontosságát emeli ki. Azt mondja:

ha nem tértek meg, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

A karácsony éppen azt a csodát hordozza magában, hogy Isten emberré lett és Jézusban közel jött az Isten országa. Az Isten teljesen emberré lett, úgy hogy gyermekként született meg erre a földre. Nekünk pedig azt ígéri ez az ünnep, ha tudjuk őt gyermekként fogadni, akkor bemegyünk Isten országába. Ezért szeretném, ha meg tudnák jegyezni a karácsony ünnepének egyik csodáját olyan formán, hogy az a mi gyermekségünk ünnepe is. Ha a karácsonyban pontosan úgy tudjuk várni a hozzánk közel jött Istent, ahogy a gyermekek várják az ünnepet, akkor valóban megnyílik előttünk a karácsony igazi nagy titka.

Mai alapigénk alapján erről a csodáról szeretnék beszélni: gyermekségünk ünnepéről. Gal 4:1-7

Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. 3Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. 4De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” 7Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

1. Az idő teljessége

Pál azt mondja:

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.

Jézus születése egy isteni terv része volt. Különleges titok ez. Isten a világ teremtése előtt már meghatározta az időt Jézus születésére. Az egész előtte levő időszak ennek a tervnek lett alárendelve. Ennek lett alárendelve a teremtés, hiszen ahogy olvassuk az Írásban:

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.2

Ennek lett alárendelve Ádám és az egész emberiség bukása a bűnben. Ennek lett alárendelve Ábrahám kiválasztása, hiszen neki az az ígéret adatott:

Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.3

Ennek lett alárendelve Izráel egész történelme, ahogy az angyal is hirdeti Máriának:

Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját4

Az egész történelem Jézus Krisztus előtt ebbe az egy irányba mutat – hogy eljön a Fiú, akit Isten az egész világ számára felajánl megváltóként, hogy megtörje életünkben a bűn uralmát. De ennél is fontosabb célja volt.

2. Isten fiaivá legyünk

Ezt a célt így fogalmazza meg Pál

hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.

Jézus Krisztus eljövetelének egyetlen célja volt: hogy Isten fiaivá legyünk. Nincs és nem létezik nagyobb ajándék mint ez a csodálatos örökbefogadás. Mert itt egy örökbefogadásról van szó. Az evangélium azt hirdeti a számunkra, hogy a megváltás több, mint a bűn legyőzése. A megváltás több, mint az örök élet ajándéka. A megváltás abba a kiváltságba emel bennünket, hogy Isten elfogad és felhatalmaz arra, hogy Isten gyermekének tekintsük magunkat, ha megtérünk és befogadjuk Jézust. Isten országában, miközben imádjuk Jézust, vele együtt ülünk az ő trónusán ugyanazt az örökséget kapjuk meg és ugyanazt a kiváltságot élvezhetjük mint ő. Ezért is vezeti be János így az egész evangéliumát:

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében5

Miért fontos ezt tudatosítani magunkban? Azért, mert a Krisztus nélküli, vagy Krisztus befogadása előtti állapotunkról úgy beszél Isten fiai, hogy az engedetlenség fiainak a lelke működik bennünk. Az engedetlenség fiaiként pedig Isten haragja alatt vagyunk, és ha nem engedünk a Fiúnak, akkor harag alatt is maradunk.

Ezért volt fontos Isten számára az, hogy elküldje a Fiát értünk engesztelő áldozatul, mert bár haragja jogos minden engedetlenségünk és bűnünk miatt, ő ezt a haragot nemhogy őrizni nem akarja, hanem maga kínálja fel a vele való békességet.

[Isten] békességet hirdetett Jézus Krisztus által.6

3. Az ünnep

Az ünnepben, amit várunk és amire készülünk éppen ezért megláthatjuk a mi fiúságunk ajándékát. A Fiú által lehetünk magunk is Isten fiaivá és leányaivá. Hogy ezt ünnepként és örömként tapasztaljuk meg, ezért

Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”

Amikor körbeüljük a családi asztalt, akkor azzal a békességgel ülhetjük körül, hogy Isten családjának részesei vagyunk.

A karácsony különös csodája, hogy nemcsak gyermekeink élhetik át gyermekként, hanem mindenki, aki befogadja Jézust az életébe. Ahogy gyermekeink számára varázslatos ünneppé lehet a karácsony, ugyanolyan különlegesen varázslatos ünnep lehet a számunkra is, akik a Lélek által nemcsak a fiút, hanem saját fiúságunkat is ünnepelhetjük ezen az ünnepen. Hiszen

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.7

Olyan sokféleképpen nevezik a karácsonyt, de talán még sohasem hallottátok, hogy ez egyben a mi fiúságunk ünnepe is a Fiú által. Milyen nagyszerű ajándék ez a mi számunkra, hiszen az Írás Jézus megtestesülését és a mi fiúvá fogadásunkat olyan világosan összeköti:

De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.

Ehhez pedig egyetlen dolog kell: a megtérés és újjászületés által Isten gyermekévé lenni, hogy a Lélek által ünnepeljük a karácsonyban saját fiúságunkat is. Ámen.

1Mk 1:15

2Kol 1:16

31Móz 12.3

4Lk 1:32; vö. ApCsel 2:30

5Jn 1:12

6ApCsel 10:36

7Rm 8:16

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates