Továbbtanulás

Lekció: Mt 4:1-11

Alapige: Gal 3:11

 Letöltés, meghallgatás!

Végére értünk egy olyan évnek, ami nekünk reformátusoknak komoly, hálára indító év. A reformáció 500. évének. Ennek az évnek azt a címet adtuk: Megtanulni hitből élni. Az éves igénk, amelyet minden egyes istentiszteletünk elején felidéztünk, és amelytől ebben a formában elbúcsúzunk így szól

Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”.

Az igaz ember hitből fog élni. Nagy kérdés: meg lehet tanulni hitből élni? A válasz igen, de jöjjön egy másik kérdés, éppen abból kiindulva, hogy a mai napon istentiszteleteinkből kikerül az ige: az igaz ember hitből fog élni.”Abba lehet-e hagyni ezt a tanulást? Erre pedig természetesen a válasz nem. Az életünk, és a világ újra és újra kihívások elé állít bennünket és minden új kihívás egy új tanulás.

A hitből való élet titkába enged betekintést Jézus megkísértésének a története is. Jézus, aki Isten Fiaként Isten teljhatalmával és dicsőségével rendelkezett, földi életének idejében magának is hitből kellett megtanulnia az engedelmességet1. Így kellett visszavernie mindig az ördög támadásait akkor, amikor éhesen kísértette meg, amikor messiási küldetését kérdőjelezte meg, amikor szenvedései között kísértette őt. A hitből való életre is a legfőbb példánk és mesterünk a hit Mestere Jézus Krisztus.

Szeretném összefoglalni, hogy mi az, amit eddig megértettünk.

1. Alapigénk egyéb helyei

Az első, amit szeretnék újra felidézni, hogy ez az igevers négyszer is megtalálható a Szentírásban, egyszer az Ószövetségben és háromszor az Újszövetségben, kifejezetten az Ószövetséget idézve.

1.1. Habakuk

Az ősforrás Habakuk próféta, aki így fogalmaz:

Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.2

Habakuk az igaz emberrel az elbizakodott ember állítja szembe. Ha a hit kérdését az elbizakodottság fényében vizsgáljuk, akkor a következőt látjuk.

Izráel népe meg volt győződve isteni kiválasztottságáról. Ez teljesen rendben volt, hiszen valóban az élő és igaz Isten választotta ki őket magának:

Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak.3

Ebből a kiválasztásból származik a feléjük áradó áldás, a különleges védelem, Isten különleges gondviselése. És ennek valódi elkötelezettségre és életszentségre kellene vezetnie Izráelt. Hogy mindig Istenre tekintsen hittel. Ehelyett felfuvalkodtak, elfordultak az Úrtól, nem vették komolyan Isten rendelkezéseit, gyakorlatilag minden erkölcstelenséget megengedtek maguknak: mértéktelenséget, drogfogyasztást, korrupciót és erőszakot – miközben azzal áltatták magukat, hogy ők Isten szövetségesei és a templom árnyékában büntetlenül élhetnek Isten rendelkezéseinek semmibe vételével.

A kiválasztottságuk tudata nem nagyobb alázatra és hitre, hanem ellenkezőleg: felfuvalkodottságra, elbizakodottságra és mindenféle engedetlenségre vezette őket. Kiválasztottnak lenni csodálatos dolog, szent erőforrás ez a hívőknek – de ez nem engedély arra, hogy az ember bármit megengedjen magának – sőt, igazi életszentségre hív.

Az igaz, aki hite által él, ezt a hitét engedelmességben éli meg, Isten szövetségében, amelynek nagy összefoglalása a Tíz Ige. Előző évünk második és 2017. évünk első felében ezt a Tíz Igét tanultuk, ezen keresztül tanított minket Isten. Egységes szerkezetben elérhető és letölthető a honlapunkról.

1.2. Pál a rómaiaknak

Ez a gondolat Habakuk prófétánál olyan meghatározóvá vált Pál számára is, mint Luther számára. Két levelében is idézi a prófétát. Először a rómaiakhoz írott levelében:

16Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, 17mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”

Pál itt az evangélium erejére teszi a hangsúlyt. Azt mondja el, hogy Isten az igazságot az evangéliumban mutatja meg. Ez pedig úgy szól, hogy bár Isten haragszik a bűn miatt - Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.”- mégis felkínálja megtartó kegyelmét a bűnösöknek.

Habakuk még annyit mond: „jaj azoknak, akik” - ő még nem hív nyíltan megtérésre. Az evangélium pedig pont ezt kínálja fel. A bűn miatt haragszik Isten. De éppen ez a harag – tudva, hogy milyen rettenetes – indítja a szerető Isten szívét, hogy kinyilatkoztassa evangéliumát, amelyben megtérésre hív.

Ezt az evangéliumot csak hittel lehet megragadni. Az evangélium azt üzeni: Jézus Krisztus áldozatáért Isten tényleg teljesen eltörli minden bűnödet, azért, mert Krisztus átvállalta minden bűnöd büntetését; ezt pedig csak nagyon nagy alázattal lehet hittel megragadni. Itt már nincs helye semmilyen önfelmentésnek, önigazságnak, csak a legőszintébb vallomásnak: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.”4

Pál azt sem szégyelli, hogy ez rá is igaz. Ő is rászorult erre. Pál nem szégyelli, hogy az evangélium őt is megmentette. Nincs mit felmutatnia semmi mást, csak Jézus Krisztus áldozatát.

1.3. A Zsidókhoz írt levél

A Zsidókhoz írt levél bemutatja a hitből élő igaz ember bátor magatartását ebben a világban. Ahogy Pál nem szégyelli az evangéliumot úgy a Zsidókhoz írt levél írója is bemutatja, hogy az az ember, aki igaz emberként hitből él, nem hátrál meg.

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.5

Hitből élni nem egyszerű ebben a világban. Hiszen hitből élni azt jelenti, hogy a láthatatlan Istent valóságnak tartom. A láthatatlan Isten munkáját nem véletlennek és nem a szerencsének, vagy a természeti törvények automatizmusának tulajdonítom. Hitből élni azt jelenti, hogy Isten láthatatlan világát tartom igazi otthonomnak és életem célja az, hogy ebbe eljussak.Ami pedig ebben akadályoz – e világi célok, az anyagi javak mértéktelen hajszolása, a földi élet önző habzsolása – azt félrevetem; ami pedig segít: az Istennel töltött idő, Isten szavának tanulmányozása és komolyanvétele a testvéri közösség védő ereje, Jézus Krisztus életszentségének és szolgálatának megélése: azt erősítem. És kitartok benne. Akik így tesznek nem hátrálnak meg és bátor emberek. Mert az a világ, amelyet e világ istene az ördög elvakított el akarja tántorítani a hívőket – a látható csábításokkal és a látható fenyegetésekkel.

Éppen ezért Isten igaz gyermeke ha megtanul hitből élni, bátran néz a láthatatlanokra a láthatókkal szemben, mert tudja, hogy a láthatók ideigvalók, láthatatlanok örökkévalók6.

2. Pál a galatáknak

És legutoljára hagytam azt, ami egész évben megszólított minket. És nemcsak ez az igevers, hanem miután a Tíz Ige üzenetének a végére értünk, belekezdtünk a Galata levél tanulmányozásába, amely szinte teljesen ekörül az Ige körül forog.

Két embertípust mutat be Pál a Galatákhoz írt levelében:

1. Aki a cselekedeteiben akar igaz lenni Isten szemében

2. Aki hit által lesz igaz Isten szemében

A Biblia szerint nincs harmadik embertípus. Ilyen értelemben a Biblia az emberről mindig nagyon egyszerűen tanít. Vagy fekete vagy fehér. Vagy igaz, vagy nem. Vagy hisz az élő Istenben vagy bálványimádó. Vagy Krisztusnak szolgál vagy a mammonnak. Vagy okos aki sziklára épít vagy bolond, aki homokra. Vagy engedelmes hitből, vagy engedetlen. Vagy Krisztus váltságába veti a reménységét, vagy saját cselekedeteiből.

A Galata levélből idáig elég részletesen ezeket a kérdéseket vettük.

Pál elmondja: egyetlen evangélium van. Ez pedig a Krisztus kegyelméből való elhívás evangéliuma. Minden, ami nem a kegyelemre épít, hanem az ember cselekedeteire Pál szerint másik evangélium, egy hamis örömhír.

Az egyetlen igaz evangélium azt mondja: Isten a bűneid ellenére szeret, és azért áldozta fel a Fiát Jézust, hogy megbocsássa bűneidet, megtisztítson és Fiáért igaz embernek fogad el. A hamis evangélium azt mondja, hogy Isten akkor szeret, ha elég jó vagy, ha megfelelsz a rendelkezéseinek és betartod a törvényeit.

Az igaz evangélium azt mondja: Isten kegyelme elvezet egy engedelmes és szent életre, amelynek vége örök élet7. A hamis evangélium azt mondja: Az engedelmes és szent élet elvezet a kegyelem jutalmához és így az örök életre.

De örök életre csak az igaz evangélium vezet. A hamis evangéliumban bízók átok alá helyezik magukat.

Alig látszik a különbség. Pedig a különbség igen nagy. A különbség áldás és átok, hiszen az Írás azt mondja:

Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak,8

Éppen azért olyan nehéz, mert alig látszik a különbség. De akik hitből élnek, azok tudják a különbséget.

Ha így tanultunk meg hitből élni, akkor ünnepeltük a legméltóbban a reformáció 500. évfordulóját. Sok szép ünnepünk volt az idén. Megemlékeztünk róla a gyülekezeti napon, gyülekezetünk fennállásának 70. és templomunk felszentelésének 25. évfordulójával együtt. Többek részvételével együtt készítettük ezt a szép faliképet. Emléket is állítottunk az 500. évfordulónak a templomunk mellé. De mindez csak akkor méltó, ha megtanultunk hitből élni és nem felejtünk el továbbtanulni sem.

Hálás lehet a szívünk Isten örök evangéliumáért, a reformáció nagy ajándékáért és hogy gyülekezetünket Isten kegyelemből hordozza immár 70 éve itt Gyálon. És legyen a szívünkben mindig ennek igazsága:

„az igaz ember hitből fog élni”.

 

1vö. Zsid 5:8

2Hab 2:4

35Móz 7:6

4Lk 15:21

5Zsid 10:38

6vö. 2Kor 4:18

7Rm 6:22

8Gal 3:10

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates