A Király programja

Alapige: 1Tim 1:15

Lekció: Mt 21:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Az életünkben nem egyszer kerülünk választás elé. Dönteni kell arról, hogy merre haladjon tovább az életünk. Vannak, akik úgy akarnak kibújni a választás felelőssége alól, hogy úgy döntenek: nem választanak irányt, utat, megoldást – de ezzel igazából azt választják, hogy mások döntenek helyettük az életükről, vagy egyszerűen a körülmények sodorják őket ide-oda.

A múlt héten zajlottak a az országgyűlési választások. Ez már a hetedik alkalom a demokratikus Magyarországon, amikor a választópolgárok a szavazatukkal kinyilváníthatják azt, hogy ki kormányozza az országot a következő négy évben. Ki erre szavaz, ki arra szavat – ki pedig senkire sem szavaz; vagy azért, mert megcsömörlött a politikától, vagy azért mert sosem érdekelte a politika, és ezért apolitikus, vagy azért, mert szerinte úgyis mindegy, hogy kire adja a szavazatát.

A különböző politikai oldalak különböző módon igyekeztek megnyerni maguknak a polgárokat. Egy valami azonban közös mindegyikben – ez elkerülhetetlenül hozzátartozik a kampányhoz; egyrészt igyekeztek az ígéreteikkel meggyőzni arról, hogy ha ők kerülnek kormányra, akkor itt az elmúlt időszakhoz képest milyen nagy lesz a jólét; másrészt igyekeztek bemutatni azt, hogy a politikai ellenfeleik miért nem alkalmasak arra, hogy ők kerüljenek kormányra. Két-három hete ezt úgy fogalmaztam: a kampányidőszakban mindenki odaígéri nekünk a Kánaánt. Mindeközben újra és újra hallottuk azt, hogy: vizsgáljuk meg a programokat és aszerint döntsünk. De mindenki tudja azt, hogy a programokat alig valaki fogja megvizsgálni, az emberek a vágyaik és érzéseik szerint választanak „királyt”. Ezért aztán jön az ígéretháború. A nép pedig azt teszi királlyá, akinek a leginkább elhiszi az ígéreteit. Az ígéreteket a jólétről.

Ma azonban nézzük meg azt, hogy az, aki egyszerű emberként, de mégis a világ királyaként jött közénk, és vonult be Jeruzsálembe a feltámadása előtt egy héttel, milyen programot kínál a számunkra. Ma a Király programjáról lesz szó és ennek alapigéje ma az 1Tim 1:15

Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse …

1. Királyválasztás a Bibliában

A Bibliában is olvasunk királyválasztásról és királyválasztási kísérletekről. Ezek a királyválasztások leginkább azt mutatják meg, hogy melyek azok az indulatok és szempontok, amelyek a királyválasztást kísérik.

1.1. Ószövetség

Az egyiket az Ószövetségben olvassuk. Sámuel már öreg, a fiai pedig korrupt vezetőkké váltak. Ekkor jött a nagy ötlet: legyen rendszerváltás. Ne bírák – vagyis Isten által elhívott és felkent vezetők vezessék Izráelt, hanem a nép választotta király legyen a vezető. Honnan jött az ötlet? A pogány népek gyakorlatából. Isten fontosnak tartotta, hogy figyelmeztesse őket, hogy mi minden származik ebből. Ezt mondta:

1Sám 8:18

Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az ÚR.

Komoly figyelmeztetés, és nagy felelősség: panaszkodtok amiatt, akit magatoknak választottatok. Jól gondoljátok meg, hogy kit választotok. Az Urat, a mindenség királyát, vagy egy földi királyt? Mi volt erre a felelet?

1Sám 8:19-20

Mégis legyen királyunk! Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép …

Ez bármelyik más népnél működhetett így, de nem működhetett Isten népe életében. Isten azonban kegyelemből kezében tartotta a királyválasztást is és ott volt Saul királyválasztásánál is, akit később elvetetett, mert elfordult tőle, majd Dávid választásánál is, akiben kedvét lelte Isten, és akinek leszármazottai lettek a júdai királyok.

1.2. Újszövetség

Az Újszövetségben csak egy királyválasztási kísérletről olvasunk. Amikor Jézus egy csodával jóllakatott 5000 embert, akkor ez az esemény nagyon megindította az embereket. És elhatározták, hogy királlyá teszik. Ez természetes módon együtt járt volna egy felkeléssel, a rómaiak elűzésével, a Heródes-ház trónfosztásával és ezekhez hasonlóval. De ebben a kenyércsodában ott volt a kecsegtető jólét ígérete. Aki így tud kenyeret adni, az bizonyára olyan jólétet tud biztosítani, amiért nekünk meg sem kell dolgozni.

Jézus azonban nem ment bele, hogy az emberek válasszák meg őt királlyá. Egész egyszerűen kitért, visszavonult az elől a lehetőség elől, hogy királlyá tegyék.

De miért utasította el Jézust ezt lehetőséget, hiszen azt mondta magáról, hogy azért jött, hogy az embereknek „életük legyen, sőt bőségben éljenek”?1 Akkor most itt a lehetőség, hogy megvalósítsa ezt a programját. Egyszerűen azért, mert azt is elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő maga mondja ezt Pilátusnak a perében:

Jn 18:36

Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való.”

2. Virágvasárnapi Király

A virágvasárnapi bevonulás mégis a Messiás-király fellépése. Jézus kinyilvánítja királyi igényét és úgy jön mint egy király. Azt olvassuk a virágvasárnapi történetben, hogy a zakariási próféciát teljesítette be. Méghozzá úgy mint Király – ezt olvassuk:

Mt 21:5

Íme, királyod jön hozzád …

Vajon meggondolta magát és megbánta, hogy amikor királlyá választották volna, akkor nem engedett? Vajon változott valami? Lehet, hogy mégis igényt tart a királyi címre?

Igen, de az ő királysága nem az emberek választásától függ. Éppen azért, mert Isten kente fel őt királlyá ő attól függetlenül király, hogy az emberek megválasztják-e és elismerik-e őt királynak vagy sem.

De mégis van vele kapcsolatban egy választási lehetőségünk. Az, hogy csatlakozunk-e hozzá, mint győzelmes mennyei királyhoz, vagy elutasítjuk őt. Ahhoz azonban, hogy választhassuk, ismernünk kell a király programját. Mit kínál ez a király – nem azért, hogy királlyá tegyük, hanem hogy az életünkkel csatlakozzunk az ő programjához?

Ha elfogadjuk az ő programját az életünk programjának, sokkal könnyebb lesz eligazodni e világ különböző programjai között is. Ha megvan a legfontosabb, jobban tudunk mérlegelni e világ dolgaiban is.

Mi tehát Jézus királyi programja? Erről árulkodnak azok a kijelentései, amelyekben így fogalmaz, „azért jöttem”. Az igehirdetés további részében ezekből vizsgálunk meg néhányat.

3. Jézus királyi programja

3.1. Életmentés

A legtöbb „azért jöttem” kifejezése közvetlenül arra utal, hogy földi életének és halálának célja az életmentés.

Jn 12:47

nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.

Ezt azzal összefüggésben mondja, hogy jövetelének elsődleges célja nem az ítélethozatal volt. Már csak azért sem, mert aki nélküle él, az eleve ítélet alatt van. Ezért is mondja ő a folytatásban:

Jn 12:48

Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon.

Jézus Krisztus elsődleges célja tehát az életmentés. Akit csak lehet, megszólítani a világban, hogy meneküljön az ítélet elől a szerető Atya kezébe. Ehhez azonban meg is kell látni azt, hogy bűnösök vagyunk és a bűn uralkodik rajtunk. Aki elutasítja a maga bűnös voltát, az elveti Jézusnak a szavát, elveti a Király életmentő programját és a halálban marad.

3.2. Bűnösök mentése

Ezért az életmentésből következik Jézusnak egy nagyon fontos célja: a bűnösök mentése. Erről ő így beszél

Lk 5:31-32

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.”

Tehát az életmentés és a bűnösök mentése Jézusnál ugyanaz. Csak azt lehet megmenteni az életre, aki belátja a bűnösségét. Aki azt tagadja, vagyis egészségesnek mondja magát, azt nem lehet megmenteni és meggyógyítani. Ezért Jézus királyi programjának egyik nagyon fontos programja a megtérésre hívás.

Elfogadtad-e már ezt a hívást? Elfogadtad-e már úgy, mint olyan bűnös, aki rászorul Istentől bűnei bocsánatára és egy az addigitól merőben eltérő új életre? Ez Jézus királyi programja.

3.3. Igehirdetés

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon a bűnösöknek el kell mondani az igazságot a Istenről, a bűnről, a megmentésről. Ezt az igazságot Isten Igéje tartalmazza. Pilátus előtt Jézus így vall.

Jn 18:37

Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.

Ez az igazság szólal meg tehát az igén keresztül. Jézus egész ideje alatt ennek rendelt alá mindent. Mindig az volt a legfontosabb, hogy az igazságot mondja el. Az emberek sokszor nem azért keresték, hogy az igazságot mondja nekik, hanem azért, hogy meggyógyítsa őket, vagy éppen vagyoni kérdésekben tegyen igazságot közöttük. Esetleg enni adjon nekik. Volt, amikor Jézus Krisztus kerek-perec elutasított nem tiszta szándékú közeledést, és volt, amikor nem – de minden egyes alkalmat felhasznált arra, hogy elmondja az igazságot. Jézus tehát a földi élete alatt elsősorban igehirdető volt – minden más csak az igehirdetést erősítette meg. Márk evangéliumában fogalmaz így:

Mk 1:38

„Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.”

Jézus tehát azért kelt útra és járta be Galilea és Júdea vidékeit, sőt Samáriát is, hogy hirdesse az igét, mert azért jött. Ezért annyira fontos része a biblikus istentiszteletnek az igehirdetés, és ezért annyira fontos, hogy akárki szólal meg: legyen az bizonyságtétel, imádság és igeolvasás, valamint igehirdetés: az mindig megmaradjon az igazságban.

3.4. Áldozat legyen

Mindezek után mindenképpen beszélni kell arról, hogy Jézus azért jött, hogy áldozat legyen. Egy helyettes áldozat a bűneinkért. Ezt a programpontot éppen a világi uralkodókkal szemben fogalmazza meg.

Mt 20:25-28

„Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Jézus tehát szolgálni jött – az igével – és azért, hogy az életét váltságul adja. Ez a váltság mutatja meg a szolgálatot. A miniszter szó is azt jelenti szolga. És meg vagyok győződve arról, hogy a kormány miniszterei is szolgálnak, és a miniszterelnök is szolgál. Nem az a kérdés, hogy szolgál-e vagy sem, hanem az, hogy kinek szolgál? Jézus azért áldozta fel az életét, hogy nekünk szolgáljon.

3.5. Teljes életet adjon

És legvégül az ő királyi programjához az tartozik hozzá, hogy egy olyan életet adjon, amelyet szüntelenül gazdagít az ő királyi jelenléte. Az egyik kulcsfogalma a mai embernek a „teljes élet”. Van, aki azt érzi teljes életnek, amikor mindent elért, amit akart ebben az életben. Jézus Krisztus valami mást kínál – az az igazán teljes és bővelkedő élet, amikor valaki megéli az Isten akaratát, megéli az Isten terveit és végül Istenhez érkezik meg. Minden más csak elvesz az életből – mert nincs tragikusabb, mint amikor egy élet végén valakinek az élete a kárhozatba és a pokolba hull. Azért, hogy ettől megmeneküljünk, semmit sem drága odaadni – különösen azért, mert Jézus Krisztus kezében lesz boldoggá az élet. Rajta kívül minden más és mindenki más csak benyújtja a számlát. Ezért mondja:

Jn 10:10

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

Testvéreim! Ez Jézus királyi programja. Életmentés, a bűnösök megmentése, az igazságról szóló bizonyságtétel és az áldozat. Ha Jézust választod, nem királlyá teszed őt, de a Királyhoz, a Király seregéhez csatlakozol. Úgy, ahogy csatlakozott Pál apostol is és megragadta az örök életet, az üdvösséget.

1Tim 1:15

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.

Ámen.

1Jn 10:10

 

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok