Presbiterek szolgálatba állítása

Alapige: Tit 1:5-9

Lekció: Ef 4:11-16

 {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-11-06.mp3{/audio} 

 

 

A Magyarországi Református Egyház hatályos törvényei szerint 6 évente teljes és általános tisztújítást kell tartani az ország minden gyülekezetében. Minden presbiternek lejár a szolgálati ideje és újra meg kell erősíteni őket a tisztségükben, illetve új presbiterek is ekkor állhatnak szolgálatba. Ez történik ma az istentisztelet után. Ezért szeretnék egy rövid bibliai áttekintést és tanítást adni, hogy biblikus összefüggésben is lássuk a gyülekezet vezetésének és a gyülekezeti vezetők választásának összefüggéseit.

 

A lekcióban az Ef 4-ből már láttuk, hogy a Szentlélek különféle vezetőket rendel a gyülekezet építésére. Ezek: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók. Ebben a felsorolásban nem olvasunk presbiterekről, bár az Apostolok Cselekedeteiben látjuk, hogy ahol a keresztyén misszió során gyülekezeteket alapítottak, ott a gyülekezet megalakulása és megerősödése után az apostolok elöljárókat, presbitereket is állítottak szolgálatba a gyülekezet egyetértésével. Erről is olvasunk az ApCsel 14:23-ban: „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.”

Pál apostol a pásztori levelekben, a Timóteusnak és a Titusznak írt levelében tanít is a gyülekezeti elöljárók szolgálatba állításának normáiról. A mai alapigének egy ilyen igeszakasz, a Tit 1:5-9

Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.

A mai napon a következő bibliai alapelveket és üzeneteket fogjuk megérteni a presbiterek szolgálatba állításával kapcsolatban.

 1. A biblikus gyülekezet;

 2. A gyülekezeti vezetők szolgálatának célja;

 3. Hogyan tudják betölteni ezt a célt a gyülekezeti vezetők;

 4. A választás folyamata;

1. A biblikus gyülekezet

1.1. Jézus akarata

A Szentírásból egészen világosan látszik, hogy Jézus azt akarta, hogy követői közösségeket alkossanak. A keresztyén hívő életnek az egyik nagyon fontos jellemzője egy nagyon mély, bensőséges kapcsolat Krisztussal. Ez egy annyira mély szeretetkapcsolat, hogy minden más szeretet meg kell, hogy előzzön az életünkben. Jézus egészen radikálisan beszélt erről

Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám;1

Ugyanakkor Krisztus követője nagyon erősen elkötelezi magát Jézus tanítványai közössége, a gyülekezet iránt is. A Biblia egyik állítása a hitre jutottakról, hogy együtt voltak kitartóan és rendszeresen az ige hallgatásában, az imádkozásban, a közösségben és az úrvacsorában2. „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak.”3

A biblikus keresztyén élet tehát két lábon áll. Az egyik a személyes kapcsolat az élő Jézus Krisztussal, a másik pedig a közösségi élet a Krisztus gyülekezetében. Akármelyik hiányzik, nem beszélhetünk bibliai értelemben vett keresztyén életről.

1.2. A Szentlélek vezetése

Mind a személyes hívő élet, mind a gyülekezeti élet a Szentlélek vezetése alatt áll. Amikor valaki elfogadja Krisztust Urának és Megváltójának, megkapja a Szentlélek ajándékát és általa Isten vezetését. Többé nem a saját akaratunk érvényesül, hanem Isten akarata valósul meg az életünkben. Ennek következtében teljesen természetes, hogy a Szentlélek vezeti a gyülekezetet. Ahhoz, hogy jól érthessük Isten vezetését, Isten adja a kijelentett Igét a Szentírásban. A gyülekezet sem mehet arra, amerre akar, hanem arra, amerre Isten vezeti.

1.3. Emberi eszközök

Ahhoz, hogy a Szentlélek vezetése megvalósulhasson a gyülekezetben, Isten emberi eszközöket használ a gyülekezet vezetésére. Tehát Isten rendel vezetőket a Szentlélek által, amelyet a gyülekezet közössége szintén a Szentlélek jelenlétében megerősít.

1.4. Vezető közösségek

A biblikus vezetés soha nem egyetlen ember vállán nyugszik. A biblikus vezetés – ami döntéseket is jelent, mindig közösségben valósul meg. Nézzünk erre néhány bibliai példát.

 1. Kezdjük Mózessel. Akármilyen nagy vezető is Mózes, mégsem egyszemélyi vezető. Sőt különböző területeken más-más vezetőtársakkal rendelkezik. Szellemi területen Áron a vezetőtárs. Katonai vezetési kérdésekben Józsué a vezetőtárs, igazgatási és jogi kérdésekben pedig apósának, Jetrónak a tanácsára Izráel hetven vénje a vezetőtárs.

 2. Ahogy megalakul az első keresztyén gyülekezet, azt is az apostolok közössége vezeti. Közülük ugyan kiemelkedik Péter, de ő sem egyszemélyi irányítással vezeti a gyülekezetet.

 3. Ahogy látjuk a keresztyén misszió kezdeteit, Pál apostol is mindig munkatársi közösségben végezte a gyülekezetek alapítását. Mindig közösségben mentek, közösségben szolgáltak, minimálisan két-három fős közösségekben. Amikor a gyülekezetek megalakultak és már önálló életre is alkalmasak voltak, a misszionáriusok mindig úgy mentek tovább, hogy előtte a gyülekezetekből vezetői közösségeket választottak.

 4. Ezt látjuk a Titusznak adott utasításban is. Krétán maradtak elintézetlen ügyek. „Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket …” Az elintézetlen ügyek közül az első az, hogy presbitereket állítson szolgálatba minden krétai városban élő gyülekezetben.

Isten népét tehát mindenhol vezető közösségek vezetik és szolgálják, soha sem egyszemélyi döntéseken múlik a nép élete. Ennek több oka van. Az egyik, hogy a gyülekezet Krisztus teste, és úgy működik mint egy test. Minden tagnak megvan benne a az ajándékainak sajátosságainak megfelelő feladata és helye. Másrészt pedig egyetlen ember soha sem birtokolhatja a Szentlélek minden ajándékát, mivel a Szentlélek azt szétosztja nekünk, ahogy akarja.

A biblikus gyülekezetben tehát a vezetéssel kapcsolatoban a következőket állapíthatjuk meg:

 1. Jézus egyértelmű akarata, hogy a követői közösségeket, gyülekezeteket alkossanak és a gyülekezetben növekedjenek a szeretetben és Krisztus ismeretében.

 2. A gyülekezetben a Szentlélek vezetésének kell megvalósulnia

 3. A Szentlélek emberi eszközöket – vezetőket – használ a gyülekezet vezetésében.

 4. A gyülekezetet mindig vezető közösségeknek kell vezetnie és nem egyszemélyi vezetésnek.

2. A vezetők szolgálatának célja

Az efézusi levélben nagyon világosan olvashatjuk azt, hogy mi Isten célja a vezetőkkel.

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,

Miért adja Isten a vezetőket? Azért, hogy a szenteket a szolgálatuk végzésére felkészítsék, abban bátorítsák, a szolgálat feltételeit biztosítsák. Tehát a vezetők feladata és célja, hogy a gyülekezet épüljön, növekedjen elsősorban lelkileg, ami magával hozza a külső, létszámbeli növekedést és fejlődést is. Tehát látjuk, hogy nem a vezetők feladata a szolgálat, hanem a biblikus gyülekezetben minden tagnak feladata a szolgálat. A vezetőknek ebben kell elöl járni bátorítással és építéssel.

3. Hogyan tölthetik be feladatukat a vezetők?

Elsősorban személyes példával. A vezető azért vezető, mert elöl megy. Amikor Pál Titusznak a választás kritériumait leírja erre nagyon nagy hangsúlyt fektet.

A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.

A Bibliában a püspök nem az egyházi csúcsvezetőt jelöli – hanem a presbiter kifejezés szinonímája – a püspök és presbiter kifejezések felcserélhetők. A Biblia nem ismeri azokat az egyházi csúcsvezetőket, amelyek jelenleg az egyházban vannak.

A presbiter tehát elsősorban a példájával vezet. A családi életének példájával, a szolgálatkészségben, az adakozásban, a békesség és egység munkálásában. Példának kell lennie abban, hogy olyan vezető, aki vezethető. Nagyon nagy felelősség ez, de itt szeretnék óvni mindenkit egy nagyon ártalmas kísértéstől.

Az, hogy a vezetőnek elsősorban a példájával kell vezetnie, feddhetetlennek kell lennie, nem jelenti azt, hogy hibátlan. Nem hibátlan, de az jellemzi, hogy képes lelkileg megújulni, képes újra és újra alárendelni az életét Krisztusnak. Példa abban, ahogy keresi Isten vezetését, már nemcsak a személyes, hanem a gyülekezeti életében is.

Az, hogy a vezető feddhetetlensége nem jelent hibátlanságot azt is jelenti, hogy nem úgy kell figyelnünk a vezetőinkre, hogy állandóan a hibát keressük bennük. Tudjátok miért? Mert ha azt keressük biztosan találunk – mert a vezetők, nem hibátlanok. Ki az, akinek nem lehet szálkát találni a szemében? Nyilván mindenkinek lehet. És mai példaképeket és tekintélyeket elutasító korunkban népszokássá vált, hogy mindig a hibát keressük a másikban. Ha mindig abból indulnánk ki, hogy egy vezetőnek hibátlannak kell lennie, egyszerűen nem lennénk képesek vezetőket választani.

Tehát nem hibátlan, hanem megújulni képes, őszinte, alázatos és vezetett emberekre van szüksége Isten népének a vezetésben, akik nem nyerészkedésből és kényszerből, hanem önként és készségesen rendelik alá szívüket és gondolataikat Krisztus vezetésének.

4. A választás folyamata

Ebben mindenekelőtt hisszük, hogy valóban a Szentlélek vezeti a gyülekezetet. Ez azt is jelenti, hogy a Szentlélek választja a vezetőket is. Nem a lelkipásztor választ, nem a jelölő bizottság választ, sőt még csak nem is a gyülekezet választ. Az efézusi levélben világosan beszél Pál: „ő adott némelyeket …” Tehát Isten választ. De ha ezzel együtt látjuk Titusz feladatát: „presbitereket állíts szolgálatba”, és annak a módját, hogy ez a gyülekezet egyetértésével történik, akkor kirajzolódik előttünk a vezető választás biblikus rendje. A biblikus gyülekezetben a választás lényegét tekintve, nem választási folyamat – még ha első hallásra ez így furcsának is hangzik –, hanem egy felismerési és megerősítési folyamat. A választás Istené - „ő adott némelyeket …” Nekünk a Szentlélek vezetése alatt Isten választását kell meglátnunk és megerősítenünk. A kálvini református hagyományokban ez a felismerés és megerősítés egy folyamatosan szélesedő körben történik.

 1. Az első kör a jelölési időszakban, amikor a választási bizottság a beérkező javaslatok alapján is összeállít egy jelöltlistát. A választási bizottságon nagy felelősség van, mert a tisztségre javasolt személyekből a bizottság feladata a jelölés, a jelöltlista összeállítása. A lehetséges jelöltek azután válhattak jelöltté, hogy el is fogadták a jelölést.

 2. A második kör a szolgálatban álló presbitérium megerősítése, amelyben megerősíti és jóváhagyja a választási bizottság által összeállított jelöltlistát.

 3. Ezt követi a harmadik kör a gyülekezeti Közgyűlés, amelyben azok a tagok, akik szeretik a gyülekezetet, felelősséget is vállalnak érte és jogosultak a választásra, megerősítik, megerősíthetik azt, amit Isten választásának és rendelésének hiszünk.

Ezt kérném is szeretettel, hogy álljatok a jelöltek mögé és erősítsétek őket támogató szavazatotokkal, hogy szeretetben, békességben és jókedvvel szolgálhassák és vezethessék a gyülekezetet január 1-től.

Befejezésül szeretném felolvasni ismét mind a két igét, aminek alapján ma Isten üzenetét vettük.

Ef 4:11-16; Tit 1:5-9

1Mt 10:37

2vö. Apcsel 2:42 „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”

3ApCsel 2.44

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok