Bízhatunk-e a feltámadt Krisztusban?

Alapige: Zsid 4:14-16

Lekció: Lk 24:1-12

Letöltés, meghallgatás!

 

Ahogy valaki egyre magasabbra jut az emberek közötti tekintélyben, úgy érzékeli azt, hogy egyre kevesebb lesz a bensőséges és bizalmas kapcsolata. Azt érzékeli, hogy ő maga sem bízhat már meg úgy másokban, mint korábban és őbenne sem bíznak már meg úgy, mint régebben. A bizalom hálója helyett az érdekek hálója veszi körbe őt.

Ahogy nézzük az evangéliumokban Jézus életét, azt látjuk, hogy milyen mély bizalommal fordulnak hozzá az emberek. Vitték hozzá az erőtlenségeiket, a kétségeiket, a bűneiket és a kérdéseiket. Mentek hozzá a parázna nők, mentek hozzá a vámszedők, a kirekesztett leprások és egyéb betegek, és még az előkelő emberek közül és nem kevesen. És Jézus mindegyiküket szeretettel és bizalommal fogadta. Ő maga mondta azt, hogy

Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;1

De miután Jézus feltámadt, nagyon magasra jutott. A lehető legmagasabbra. Olyan magasra, hogy azt mondta:

Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.2

És ahogy ma látni fogjuk, Jézus nagy főpap lett. Sőt sokkal nagyobb – mint mondjuk I. Ferenc pápa, akivel manapság tele van a világsajtó.

A kérdés, amit ma ennek fényében körüljárunk: bízhatunk-e benne még úgy, mint ahogy bízhattak az emberek az egyszerű és szegény názáreti ácsban? Ha igen, miért? Erről fogok ma szólni. Alapigénk a Zsid 4:14-16

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Az apostol arra bátorít, hogy bátran bízhatunk benne és ezért menjünk hozzá bizalommal most is.

Mi az, ami bennünket erre bátorít? Az, hogy nagy főpapunk van Jézus személyében. Kapásból mondhatná valaki. Ezzel az üzenettel ma még elő lehet állni? Hiszen számtalan hivatás szenvedett az utóbbiban komoly presztízsveszteséget. Ezek között pedig előkelő helyet foglal el papi hivatás.

Megjöttek a tavalyi népszámlálási adatok, amiből az derül ki, hogy tíz év alatt majdnem félmillióval csökkent azoknak a száma, akik reformátusnak vallották magukat, Gyálon több mint 1200-al vannak kevesebben. A római katolikusok száma még nagyobb csökkenést mutat, 1,3 millióval kevesebben vallották magukat római katolikusnak. Ezek a tények. Lehet kutatni az okokat és a magyarázatokat. De biztos, hogy nem tett jót a világon végigsöprő pedofilbotrány, és elég csak azt figyelni, hogy ha az egyház valamiben megszólal, akkor az a baj, ha nem szólal meg az a baj; valami ok mindig lesz, hogy szidhassák a papokat.

Értelmes dolog-e ilyen helyzetben elővenni a Bibliának ezt az üzenetét, hogy azért bízhatunk Jézusban, mert ő nagy főpap? Nem lenne jobb, valami mást elővenni, ha a pap, illetve főpap kifejezések ennyire terheltek?

A régmúlt időkben sem volt mindig jobb a helyzet. Éli főpapnak a fiai annyira visszaéltek a papi hivatással, hogy az izráeli emberek egyszerűen megutálták az Úrnak szóló áldozatot3. Ez az idők során újra és újra előfordul. És Isten örök szava mégsem fél attól, hogy Jézust nagy főpapnak mutassa be. Bármi rossz is jusson eszünkbe arról a szóról, hogy pap.

1. Az ószövetségi főpap küldetése

De miről is szól ez a főpapság? Mélyen benne gyökerezik az üzenet az ószövetségi istentiszteleti rendszerben.

A főpap volt az Árontól kezdve, aki az engesztelési ünnepen egyedül és kizárólag beléphetett a szentélyben a kárpiton túli szentek szentjébe, ahol Isten szövetségének a ládája állt, hogy oda bevigye először a maga vétkeiért az engesztelő áldozatot és a feláldozott bikának a vérét hintse a szövetség ládájának a födele felé, majd ugyanezt tegye meg a népért bemutatott engesztelő áldozatnak, a kecskebaknak a vérével. És közben mindenki feszülten várt kint, hogy vajon visszatér-e a főpap a szentek szentjéből. Ennek nem kevesebb volt a tétje, mint az, hogy vajon megbékélt-e Isten a nép bűneivel szemben. Ha a főpap nem tér vissza, nincs kiengesztelődés. Ha visszatér, Isten megbékélt és van kiengesztelődés. Feszült figyelem. Vajon visszatér-e a főpap a szentek szentjéből?

Jézus a kereszt oltárán ezt az engesztelő áldozatot mutatta be. Meghalt! De vajon visszatér-e? Ezt nem várta senki, mert senki nem hitte, hogy fel fog támadni a halálból. De feltámadt a halálból, nem tarthatta fogva a sír. A főpap visszatért. Van engesztelés. Isten elfogadta az engesztelő áldozatot. Így főpap Jézus. Egy későbbi alkalommal részletesebben is fogjuk még ezeket a kérdéseket vizsgálni, ma azonban azt nézzük meg, hogy milyen főpapnak mutatja be az apostol az Isten Fiát. Mi az, amiben senki sem hozzá fogható és ezért nagy főpap?

2. Milyen főpap Jézus?

2.1. Áthatolt az egeken

Először is azt mondja, hogy ő mint főpap áthatolt az egeken. Mit jelent ez? Miért van az a szó többes számban, hogy egeken. Amikor az égre nézünk nem az egekre nézünk.

A Szentírás a következő módon írja le a világot.

Van a föld. A föld fölött van az ég. De találunk az Írásban több helyen egy érdekes kifejezést. Ez az egek egei. Az 5Móz 10:14-ben azt olvassuk:

Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei …

Tehát ha felnézünk az égre, akkor azt is tudhatjuk, hogy van egy láthatatlan világ, az egek egei, amit mennynek is hívunk. De még mindig nincs vége. Ugyanis Salamon azt mondja Istent magasztaló templomszentelési imájában:

az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged4

Vagyis Isten még az egek egei fölött is ott van. Isten nincs benne semmiben, hanem minden Istenben van. Amikor Jézus eljött a földre az egeken át vajon honnan indult? Ő az Isten Fia a menny fölül, az egek egein fölül indult. Hiszen „ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel”5

Tehát Jézus, amikor emberré lett átjött az egek egei fölöttről az egek egein, majd az égen és eljött a földre. Sőt! A földre egészen a halálig jött el, tehát alászállt még a holtak hazájába is. Amikor azonban az apostol azt írja, hogy „áthatolt az egeken”, nemcsak az egyik irányra gondolt. Jézus az utat megtette visszafelé is.

Feltámadt a halálból dicsősége testben. Feltámadása után negyven nappal tanítványai szeme láttára felemelkedett az égbe, majd egy felhő eltakarta őt és eltűnt előlük, tehát továbbment az egek egeibe. De az egek egein is átment, hiszen azt olvassuk róla

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél.6

Ilyen hatalmas a főpapunk. Ehhez a hitvalláshoz ragaszkodjunk. Jézus olyan főpap, aki magasabbra jutott az egeknél.

2.2. Együtt tud velünk érezni gyengeségeinkben

Jézus nagyon együtt érző főpap. Az a Jézus is, aki magasabbra jutott az egeknél. Együtt tud érezni velünk, amikor nagyon erőtlennek érezzük magunkat a kísértéssel szemben. Amikor szívesebben választanánk a könnyebbnek látszó utat. Amikor úgy érezzük, hogy a tisztesség és a becsület útja a nehezebb, amikor vágynánk egy kis boldogságra, de ehhez a tisztaságunkat és a szentségünket kellene feladnunk. A kísértő nagyon jól tudja, hogy mit kell kínálgatnia és csillogtatnia előttünk. És az mindig a könnyebb út, az olcsóbb út.

Jézus ezeket a kísértéseket emberi testben mind átélte minden tekintetben. Átélte a jobblét kísértését, a népszerűség, elfogadottság és megbecsültség kísértését, és átélte az evilági hatalom kísértését. A könnyebb út kísértését, engedelmessége feladásának a kísértését.

„Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről.”

Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése c. filmjében játszik el a gondolattal – vajon mi minden van ebben a mondatban. És ahogy ott zajlanak az események a kereszt körül, hirtelen csend lesz és egy kis gyermekangyal jelenik meg a keresztnél. És elmagyarázza a szenvedő Krisztusnak, hogy nem kell meghalnia. Az Atyának az is elég volt, hogy kész volt vállalni a halált, de most már lejöhet a keresztről. Valahogy úgy, mint Ábrahámnak, aki már emelte a kést Izsákra, de végül ott volt az áldozati bárány fennakadva a bozótban és az Úr angyala kiáltott Ábrahámnak, hogy most már elég volt. És Jézus élhet boldog emberi életet, lehet felesége és lehet családja. Nem kell meghalni. Nem kell végül áldozatot hozni, elég az is, hogy kész lett volna rá.

Jézus minden tekintetben kísértést szenvedett – tudja és érti mi a kísértés. Tudja és érti, hogy mi mit élünk át, amikor kísértésbe jutunk.

De valamiben mégis különbözött tőlünk. Minden tekintetben kísértést szenvedett – kivéve a bűnt. Minden tekintetben kísértést szenvedett – bűn nélkül. Mit jelent ez? Hogy az ő kísértései nem végződtek bűnben.

Így is együtt tud érezni velünk? Igen. Így is meg tud indulni az erőtlenségeinken. Még így is.

Pont ellentétesen, mint ahogy a képmutatók és a farizeusok. Ők, akik sikeresnek tartották magukat az Istennek való engedelmességben megvetették azokat, akik elbuktak. Jézus azonban még úgy is együtt tud érezni velünk, hogy az ő kísértései nem végződtek bűnben. ezért mondja róla Szentlélek azt a bizonyságtételt

Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.7

Ismeri a kísértés természetét. ismeri a mi természetünket, és világosságot, erőt ad, hogy a mi kísértéseink se végződjenek bűnben. Hogy ki tudjunk tartani a nehezebb, keskeny út mellett. Hogy szentségben és tisztaságban maradjunk meg boldognak.

Jézus tehát olyan főpap, akik áthatolt értünk az egeken, hogy minden tekintetben kísértést szenvedjen el hozzánk hasonlóan, de kísértései mégsem végződtek bűnben. És éppen ezért tud együttérezni velünk az erőtlenségeinkben. De többet is tud tenni, mint együttérezni. Ő tényleg tud segíteni.

3. Menjünk hozzá bizalommal

Hogyan tud segíteni? Úgy, hogyha erőtlenségeinkben hozzá fordulunk bizalommal. Mert az ő mennyei trónja a kegyelem és nem az ítélet trónja azok számára, akik erőtlenségeikben bizalommal fordulnak hozzá.

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Amikor a kísértés erőtlenségeiben segítségre van szükségünk őhozzá menjünk. Nem a kifogásainkkal, nem a mentegetőzéseinkkel. Az irgalom és kegyelem nem az üres magyarázkodásra és mentegetőzésre ad lehetőséget, hanem gyengeségeink beismerésére és a segítség kérésére.

Kétféleképpen is lehet segítségre szükségünk.

3.1. Ha elbuktunk

Segítségre van szükségünk, ha elbuktunk. Ha a kísértés győzött. Ha a kísértésünk bűnnel végződött. Segítségre van szükségünk még ahhoz is, hogy mentegetőzés nélküli bűnbánatra jussunk. De azért áll előttünk nyitva az út a kegyelem trónjához, hogy ne a kifogásainkkal közelítsünk bizalmatlanul, hanem a bűnbánatunkkal bizalommal. Hogy segítsen az, aki a kegyelem trónján ül és elmondhassa: én azért haltam meg a bűneidért, hogy neked megbocsáthassak.

3.2. Amikor küzdünk, hogy ne bukjunk el

De segítségre van szükségünk ahhoz is, hogy ne bukjunk el, amikor a kísértéssel küzdünk. Hogy elmondjuk a kegyelem trónján ülőnek, hogy csábít a könnyebbik út, az olcsóbbik megoldás, és vonzanak a vágyaink arra, hogy azon az úton menjünk, ami távolabb és távolabb visz Istentől.

Segítségre van szükségünk, mert ha magunk akarunk bizonyítani Istennek, abból bukás lesz. Bízzunk abban, hogy ő segíteni fog, ha megosztjuk vele a gyengeségünket.

Mert olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, hogy hozzánk hasonlóan kísértést szenvedjen, de a kísértései ne végződjenek engedetlenségben és bűnben. Ezért bízhatunk a feltámadt Krisztusban, mert ő ilyen nagy főpapunk, aki a kegyelem trónján ül és segít erőtlenségeinkben, amikor segítségre van szükségünk.

1Jn 6:37

2Mt 28:18

31Sám 1:17

41Kir 8:27

5Fil 2:6

6Zsid 7:26

7Zsid 2:18

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok