Az örök Megmentő

Alapige: Zsid 7:25

Lekció: Zsolt 141

Letöltés, meghallgatás!

 

Van egy kedves kis holland anekdota a szigorú kálvinizmus hazájából, Hollandiából. Egyszer egy öreg holland kálvinista azt mondta: „az üdvösségemben Isten is megteszi a magáét, meg én is megteszem a magamét”. Erre a szigorú kálvinista dogmatikus összevonja a szemöldökét és megdorgálja: „Hogyan gondolja ezt, mi nem tudunk együttműködni Istennel az üdvösségünkben, az kizárólag Isten munkája? Hát nem hiszi, hogy csak és kizárólag kegyelemből lehet üdvösségünk, mi ahhoz semmit sem tehetünk hozzá?” „Hát én úgy gondolom, hogy én folyamatosan futok Isten elől, Isten meg jön utánam és utolér.” – felelte az öreg holland.

És bár egy szép igazságot mond ki, de mégis van valami, ami hiányzik ebből – és erről szeretnék ma beszélni a Zsidókhoz írt levél egyetlen verse alapján. Visszatérünk egy olyan bibliai vershez, amiről a múlt héten esett szó, de néhány üzenet és gondolat még kimaradt, amit most szeretnék hozzátenni. Alapigénk: a Zsid 7:25

Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.

Jézus Krisztus főpapságáról beszélget velünk a mi mennyei Édesatyánk ezeken az igéken keresztül. És hallottuk azt, hogy mennyivel különb Jézus Krisztus az ószövetségi lévita papságnál, amit a mózesi törvény rendelt közbenjáróul Istenhez. De ez a törvény mégis erőtlen és használhatatlan, ezért eltöröltetik. Azt is hangsúlyoztuk, hogy ez nem Isten erkölcsi törvényére és akaratára vonatkozik, hanem a szertartási törvényre. A szertartási törvény nem képes üdvözíteni – ebben az értelemben erőtlen és használhatatlan – arra csak Jézus Krisztus közbenjáró főpapsága képes. Ezért mondja ki ezt a hangsúlyos mondatot is a Zsidókhoz írt levél írója: Jézus Krisztus az, aki örökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa, az ő nevében mennek oda Istenhez, mivel ő mindenkor él, hogy esedezzék, imádkozzon értük … értünk.

1. Mit is értünk üdvösség – üdvözítés alatt?

Először arról szeretnék beszélni, hogy mit is értsünk üdvösség, illetve üdvözítés alatt? Ha most lenne egy jegyzetlap mindenkinél és azt kérdezném, hogy mit is jelent az üdvösség szó, valószínűleg többen egy picit zavarba jönnének: hogyan is határozzam meg? Mi az üdvösség? Mi az üdvözítés? Hiszen ez egy olyan vallásos kifejezés, ami alatt sok mindent értünk. Valószínűnek tartom, hogy többen azt írnák: az üdvösség a mennyei örök élet. És valóban ezt is értjük alatta. Hiszen Isten egy örök mennyei életet kínál nekünk. Nem lenne rossz megoldás, de valójában az örök mennyei élet már az üdvözítésnek a következménye. Az üdvözítés, üdvösség még nem az örök mennyei élet, hanem mindaz, ami az örök mennyei élethez vezet minket. Mivel az üdvözítés, valamint az üdvösség szó eredeti jelentésében nem arról beszél, ami velünk történni fog, hanem valami olyanról, ami már megtörtént. Eredetileg és elsősorban nem egy jövőről szóló kifejezés, hanem valami olyan, ami a múltban történt velünk – illetve a múltban történt a hívőkkel.

Biztos vagyok benne, hogy valaki azt írná a papírra, hogy az üdvözítés azt jelenti: szabadítás. És lényegében erről van szó. A szó eredeti jelentése nem vallásos tartalmú. Egyszerű hétköznapi tartalmú szó. Valakinek a kiszabadítását és megmentését jelenti. És amikor Jézusról beszél a Szentírás, akkor őt megmentőként mutatja be. Olyan megmentőként, akinek a szabadítása örök érvényű. Nem átmeneti, nem ideiglenes, hanem örök.

1945 után a hivatalos propaganda a szovjet hadsereget, illetve a szovjet megszállást felszabadulásnak hívta. Ha csak abból a szempontból néznénk, ahogy ezt erőltették ránk, hogy a Magyarország függetlenségét elvevő német megszálló sereget kiűzték, igaz is. De milyen szabadítás az, ami sokkal súlyosabb rabláncot és nyomorúságot hozott az országra? Semmilyen. Lehet, hogy néhányan átmenetileg fellélegezhettek, hogy megszabadultunk egy megszálló zsarnoktól, de hamarosan azzal kellett szembesülni, hogy egy még zsarnokabb, még elnyomóbb és még kegyetlenebb megszálló hatalom ült a magyarok nyakára. Az a felszabadulás – ha fenntartással el is fogadjuk felszabadulásnak – csak nagyon átmeneti volt. Jézus Krisztus szabadítása nem ilyen. Nem átmeneti. Az végleges és örök.

Az üdvösség, üdvözítés szó eredeti és szó szerinti jelentése ez: szabadítás. Jézus Krisztus örökre meg tudja szabadítani mindazokat, akik az ő nevében mennek Istenhez.

2. Szabadítás – de mitől?

Jézus örök megmentő. Örökre meg tud minket szabadítani. De mitől?

Ehhez azt kell látnunk, hogy miből van szükségünk megmentésre? Tisztáznunk kell. Erre is biztosan sokan magukban már meg is fogalmazták a választ: a bűntől. A válasz jó, de mai Igénk alapján mégis valami másra szeretnék rávilágítani. Mert valami mást emel ki a számunkra ez a bibliavers.

Mi ez a más? Erre a közbenjárás mutat rá. Jézus közbenjáróként mitől szabadít meg minket? Miért van szükségünk arra, hogy ő közbenjáró szabadítónk legyen? Milyen következtetést vonhatunk le abból, hogy ő közbenjár értünk szabadítóként Istenhez és, hogy mi csak általa járulhatunk Isten elé? Azt a következtetést, hogy nekünk Istentől van szükségünk megmentésre. Különösen Isten haragjától van szükségünk megmentésre, ami elítél és megéget minden istentelenséget, bűnt és igazságtalanságot. A Szentírás következetesen állítja azt mind az Ó- mind az Újszövetségben, hogy Isten haragszik az engedetlenség és a bűn miatt. Pál azt írja:

Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.1

Isten haragszik a bűnre és a bűnös emberre. Ennek a haragnak szörnyű a következménye. Isten haragja ugyanis nem egy tehetetlen harag. Az ő haragjának hatalma van. Képes elítélni bennünket az örök kárhozatra. Éppen ezért van szükségünk közbenjáróra – egy főpapra – aki kiengeszteli irántunk a haragvó Istent. Azért nagyon fontos ez, mert a mai ember nem szeret hallani Isten haragjáról. És ezért azt szereti hallani, hogy Isten csak szeret. De ha Isten nem haragudna a bűn miatt, akkor teljesen értelmetlen az a sok kijelentés a Bibliában, hogy Isten Jézus Krisztus által békül meg velünk. Isten Jézus Krisztus által engesztelődik ki a bűn iránt. És ha nem látjuk, hogy éppen a bűneink miatt van szükségünk az Isten haragjától való megmentésre, soha nem fogjuk megérteni Istent. Soha nem fogjuk igazán megérteni Isten szentségét, felségét – sőt még a szeretetét sem. Mert ő a bűn miatt haragszik – de szeretetéből közbenjárót adott nekünk, Jézus Krisztust a saját Fiát, aki

engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.2

Egyedül Jézus Krisztus menthet meg bennünket Isten örök haragjától, a kárhozattól – mert ő maga is örökké közbenjár Istennél – mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Jézus nem szűnik meg értünk közbenjárni. Ő folyamatosan odateszi magát Isten és közénk, hogy mint egy tűzálló pajzs ellenálljon Isten ellenünk izzó haragjának, ami a bűneink miatt van. A levél későbbi részében is nagyon világosan beszél erről számunkra a Szentlélek, amikor azt mondja:

Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.3

Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Amíg ez nincs előttünk világosan és határozottan, addig alig lesz bármi értelme számunkra a Zsidókhoz írt levélnek, de az egész Szentírásnak is. A fő problémánk nem az – amit sokszor annak érzünk –, hogy tönkrement a házasságunk, engedetlenek és csökönyösek a gyerekeink, a kultúránk egyre jobban elfajzik, anyagilag csődbe jutunk, vagy tönkremegy az egészségünk. Ezek súlyos problémák, de a legsúlyosabb probléma mégsem ez. A legsúlyosabb probléma az – és ez minden ember problémája kivétel nélkül: hogyan békülhetünk meg úgy Istennel, hogy megmeneküljünk az ő szörnyű haragjától a végső ítéletben.

3. Ahogy nem menekülhetünk

Ezért nézzük meg azt, hogy hogyan nem menekülhetünk. Úgy semmiképpen, hogy futunk az Isten elől. Hogy próbálunk elbújni az Isten elől4. Ezt már a legősibb bibliai történet is világossá teszi. Ádám és Éva bujkálása is megmutatja. Így nem megy. Nem megy, hogy elbújnak az Édenkert fái is bokrai között. Isten mindenen átlát. És átlát nemcsak a kert bokrain, hanem átlát a mentegetőzéseiken és átlát a vádaskodásaikon is. A következményt ismerjük és szenvedjük. Nincs helyünk többé a Édenben.

Ezért nem menekülhetünk meg soha ily módon Isten haragjától. Az utol fog érni. És ezért nem alkalmas semmilyen mentegetőzés, semmilyen vádaskodás, semmilyen másra mutogatás Isten előtt. Ő mindenen világosan átlát. Átlát rajtunk, hiszen szeme olyan mint a tűz lángja, mint amikor a nap teljes erejével fénylik5. Olyan erővel világít át, aminek nem tudunk ellenállni.

És mégis menekülünk, futunk, bújunk előle. Menekülünk az önigazságainkba, a mentegetőzéseinkbe, a vádaskodásainkba. És ezért csak féligazság, amit az öreg holland mondott – hogy Isten utolér és így ment meg. Mert bizony jaj nekünk, ha egyszer így menekülés közben végül mégis utolér az Isten. Amikor szembefordít minket minden bűnünkkel és önhazugságunkkal és sírva és gyötrődve látjuk, hogy bántó szavaink a mi bántó szavaink voltak, az irigységeink a mi irigységeink voltak, az önzésünk a mi önzésünk volt, a rágalmazásaink a mi rágalmazásaink voltak, a pletykáink a mi pletykáink voltak, a csalásaink a mi csalásaink voltak – és ezt mind számonkéri. És végül elítél. Így – és ezt lenne jó megérteni – soha nem menekülhetünk meg Isten elől. Ez nem az Isten haragja elöli menekülés útja. És az sem, ha olyan hamis reményekkel áltatjuk magunkat, hogy Isten annyira szeret, hogy nem is haragszik. Ha így lenne, akkor nem lenne szent Isten. Igazából Isten haragjának tagadása – hadd állítsam most ez ennyire az élére – istenkáromlás.

4. Ahogy megmenekülünk

A mai alapigénk azt mutatja meg, hogy ezzel szemben mégis hogyan van szabadulásunk és megmentésünk. Hogyan van üdvösségünk? És erre ad választ nekünk Krisztus papsága. Isten haragja soha nem szűnik meg és változik meg. A bűnösnek, olyanoknak mint mi vagyunk, csak egyetlen reménye lehet. Ha van egy olyan hűséges főpapunk, aki mindig közben fog járni értünk. És erről beszél Jézus Melkisédek rendje szerinti főpapságára.

Szükségünk van az igazság királyára. Szükségünk van a békesség királyára. Szükségünk van valakire, akinek nincs kezdete és nincs vége. Akinek elpusztíthatatlan élete van, aki soha nem hal meg és ezért soha nem kell mást keresni helyette. Szükségünk van valakire, aki nagyobb, mint Ábrahám, Lévi és Mózes, aki még az angyaloknál is nagyobb. Szükségünk van Jézusra, a Melkisédek rendje szerinti főpapra.

Ezért úgy nem tudunk megszabadulni Isten haragjától, hogy folyamatosan menekülünk Isten elől – legyen ez a menekülés bármilyen technikájú. Legyen akár Isten létének tagadása, legyen akár önigazság, legyen akár más vádlása. Ezek nem a szabadulás útjai. Isten haragjától csak úgy menekülhetünk meg, ha Jézus Krisztushoz menekülünk. Az Istentől való megmenekülés útja csak az Istenhez vezet.

Amikor lehet, hogy sírva és gyötrődve, de én mondom ki Atyám előtt: bántó szavaim az én bántó szavam voltak, az irigységem az én irigységeim voltak, az önzésem az én önzésem volt, a rágalmazásaim az én rágalmazásaim voltak, a pletykáim az én pletykáim voltak, a csalásaim az én csalásaim voltak – minden bűnöm az én bűnöm volt, azért senki mást nem kárhoztathatok, egyedül és kizárólag magamat, és nincs mentségem – egyedül csak Krisztus, aki halálával közbenjárt értem és örök életével most is közbenjár, és ezért most az ő nevében jövök hozzád Atyám.

Mert nem tud üdvözíteni, megmenteni Isten haragjától semmilyen emberi szertartás, még a törvény által rendelt emberi szertartás sem, mert erőtlen és használhatatlan. Nem tud megmenteni Isten haragjától semmilyen mentegetőzés és vádaskodás, mert izzó tűzláng szemei előtt ez szétolvad, mint a viasz, annyira erőtlen és használhatatlan. Egyedül Jézus Krisztus közbenjáró főpapsága tud megmenteni. Ahogy Isten elől az Istenhez menekülünk. Ahogy azt a Zsoltárban is olvastuk

De én rád tekintek, én Uram, URam! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet!6

Dávid király ezt a titkot nagyon értette. Imádságaiból egy egész csokrot lehetne szedni, hogy ő a bűnei miatt hogyan menekült a haragvó Istenhez, hogy megmeneküljön ettől a haragtól.

Hallgassunk meg néhány gondolatot az 51. zsoltárból:

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.7

És még egyet a 26. zsoltárból:

Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!8

Mert ha Isten elől menekülünk – félhetünk. De ha Istenhez menekülünk, megszűnik a félelem – akkor már az a vágyunk, hogy a Szentlélek nevezzen bűnnek az életünkben minden bűnt, mi pedig attól megszabadulva megmeneküljünk Isten haragjától.

Ezt azonban csak Jézus nevében kérhetjük. Közbenjáró nélkül, a főpap nélkül, akinek a palástjába kapaszkodunk, nem menekülhetünk Istenhez.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.9

Ő az, egyedül ő az, aki

üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.

Áldott legyen ezért az ő neve, és ezzel az áldással és magasztalással, az ő közbenjárásában bízva csendesedjünk most el Isten előtt és imádkozzunk. Ámen.

1Rm 1:18

21Jn 2:2

3Zsid 10:30-31

41Móz 3

5Jel 1:16

6Zsolt 141:8

7Zsolt 51:3-6

8Zsolt 26:2

91Tim 2:5-6

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok