Alapige: 2Móz 20:14

Lekció: Mt 5:27-32

 Letöltés, meghallgatás!

Jézust az írástudók és a farizeusok folyamatosan vizsgáztatták. Különféle kérdéseket tettek fel neki, hogy ha lehet valamilyen tévedésen vagy ferdítésen kapják rajta, hogy ez után tönkre tudják tenni a hitelét: egyrészt úgy, hogy megkérdőjelezik azt, hogy megbízható rabbi; másrészt úgy, hogy ha sikerül rajtakapni Jézust azon, hogy Jézus téved Mózes törvényével kapcsolatban, vagy elferdíti azt, el lehet mondani, hogy nem ő a megígért Krisztus.

Az egyik ilyen kísértő kérdés a házassággal kapcsolatos volt. Megkérdezték Jézustól, hogy szabad-e elválni? Mivel válaszol Jézus? Természetesen a Tórával válaszol, és emlékezteti őket arra, hogy mit is tanít ezzel kapcsolatban Mózes törvénye:

„Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” 5Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”1

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 20:14

Lekció: Jn 8:1-11 Rm 12:1-2

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt heti istentisztelet után az ajtóban egy testvérünk – mert így gondolom, hogy ő a testvérünk – azt mondta nekem: „Annak alapján, amit most hallottam, nekem itt nincs semmi keresnivalóm.”

Nagyon fontosak ezek a visszajelzések is, még annak ellenére is, hogy egy ilyen helyzet nem nagyon ad lehetőséget arra, hogy egyáltalán azt tisztázzuk, hogy pontosan miért gondolta ezt valaki.

1. Azért, mert az elhangzottakkal egyáltalán nem ért egyet, nem tudja vagy nem akarja elfogadni, hogy amit a kijelentett ige jelent, amit Jézus mond az úgy van.

2. Esetleg azért, mert ugyan elismeri, hogy amit Jézus mond az valamennyire igaz lehet, de a saját életére nézve egyáltalán nem akarja elfogadni azt, mert attól fél, hogy ezáltal a boldog élet lehetőségétől lesz megfosztva.

3. Vagy azért mondja-e, mert úgy érzi, annyira elrontotta az életét, hogy úgy érzi, a számára már nincs lehetőség, hogy igazán része legyen egy keresztyén közösségnek és az Isten országának.

Tovább olvasom

Lekció: Ézs 42:8; Jn 20:31
Alapige: 2Móz 20:7

 Letöltés, meghallgatás!

Ravasz László püspök írja le önéletrajzi írásában, hogy amikor a református kollégiumban a közös étkezések alkalmával a diákok vezették az imádságot az egyik barátjával elkezdtek azon versenyezni, hogy ki mer és tud – a professzorok jelenlétében – rövidebb imádságot mondani. Már annyira lerövidültek ezek az imák, hogy a diákok izgatott kuncogással várták, hogy amikor ismét Ravaszra került a sor, akkor hogyan oldja meg ezt a „versenyfeladatot”. Ravasz László fölállt és csak annyit mondott. „Ámen.” Nem kapott érte dicséretet – ami azért valljuk meg nem is csoda.

De mi lenne, ha egyszer azt a feladatot kapnánk, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzuk meg az evangéliumot. Nem ilyen súlytalanul viccelődve, ahogy a diákok versenyeztek az imádság rövidítésével, hanem megtartva az evangélium tartalmi komolyságát. Mi a legtömörebb evangélium?

A Jn 3:16? Vagy lehet ennél rövidebb is? Ahogy Jn a 20:31-ben megfogalmazza? „Jézus Krisztus az Isten Fia?”Ez már elég tömör, de ha még mindig tömöríteni akarnánk, akkor eljutunk oda, hogy „Jézus a Krisztus”vagy Jézus Krisztus. Annak, aki ismeri az evangélium üzenetét, ennyi már elég. Jézus Krisztus. És megértjük, hogy lényegében az evangélium kifejezhető egyetlen névben. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene kifejteni az evangélium üzenetét azoknak, akik nem ismerik, de minden kifejtés ebben összpontosul: Jézus a Krisztus.

Miért olyan lényeges ez a számunkra? Azért, mert az Isten tiszteletében fontos szerepe van a név megszentelésének. Miután a Tíz Ige kapcsán beszéltünk arról, hogy kicsoda Isten és hogy egyedül csak ő legyen az Istenünk és se helyette, se mellette ne tiszteljünk más isteneket, mert csak ő az egyetlen és igaz Isten; majd beszéltünk arról, hogy akkor tiszteljük őt helyesen ha nem kezdjük el őt mindenféle teremtményhez hasonlítani és ilyen töredékes képmások előtt istentiszteletet bemutatni beszélnünk kell az igaz istentisztelet egy másik fontos eleméről – az ő nevének a megszenteléséről az életünkben. A harmadik ige következik, 2Móz 20:7

Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 20:3

Lekció: Józs 24:14-18

 Letöltés, meghallgatás!

Kezdjük a mai istentiszteletünket egy kérdéssel, amire visszatérünk az igehirdetés végére. Létezik-e ateista ember? Vannak olyan emberek, akik magukat ateistának vallják. De tényleg azok-e? Vagy az ateizmus pusztán egy illúzió, akkor is, ha valaki egyébként tagadja Isten létét? Hagyjuk nyitva most ezt a kérdést és térjünk vissza rá a végén.

A Tíz Igéről szóló sorozatunkban, az első Ige, az első parancsolat következik, amely így szól a2Móz 20:3 szerint

Ne legyen más istened rajtam kívül!

Tovább olvasom

Lekció: 2Pét 1:1-11

Alapige: 2Móz 20:17

Gyimóthy Zsolt igehirdetése.

Letöltés, meghallgatás! 

 

 

 

Alapige: 2 Móz 14:10-22, 29-31

 Letöltés, meghallgatás!

A hadtörténészek nagyon szívesen készítenek leírásokat a történelem nagy csatáiról. Könyvek és filmek is bemutatnak ilyen nagy csatákat. Ma egy olyan csatáról szeretnék a számotokra beszélni, ami nem szerepel a világtörténelemben számon tartott nagy csaták között. Ez pedig a Vörös-tengeri csata.

Mózes életének megismerése során, láttuk az ő születését, felnövekedését a fáraó udvarában; száműzetését a Midján pusztájában, majd azt, ahogy Isten megszólította őt és elküldte őt egyiptomba Isten választott népének kiszabadítására.

Most Mózes életének megismerésében ugrunk egy nagyot a történetben, de előtte szeretném összefoglalni mindazokat az előzményeket, amelyek a mai történetünkhöz, a Vörös-tengeri csatához vezettek.

Mózest végül Isten meggyőzte arról, hogy vállalja a küldetést, felhatalmazta erőkkel és felhatalmazta üzenetével, hogy menjen vissza Egyiptomba, álljon a fáraó elé, és jelentse be a számára Istennek azt az akaratát, hogy engedje el a népet. A nép eleinte lelkesen fogadta a kivonulás lehetőségét, de amikor a fáraó megkeményítette a szívét és megnehezítette a nép dolgát, akkor rögtön Mózes ellen fordultak. Isten azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem tíz természeti és természetfölötti csapással térdre kényszerítette a fáraót, aki végül az utolsó, a tizedik csapás után saját maga küldte el a népet Egyiptomból.

Tovább olvasom

Lekció: Zsid 11:24-26

Tudjuk azt, hogy Isten nagyon sokszor máshogy méri az időt, mint mi. Mégis, ha a mi életünkben nem cselekszik tüstént, akkor úgy érezzük, hogy cserbenhagyott bennünket. Ha nem akkor teljesíti a kéréseinket, amikor mi azt szeretnénk, akkor úgy érezzük, hogy cserbenhagyott minket. Ha nem úgy cselekszik, ahogy mi azt a legjobbnak gondoljuk, úgy érezzük, hogy már nem is szeret. Nem vagyunk fontosak a számára – cserbenhagyott bennünket.

Vajon mit érzett Jób, amikor mindent elveszített, amit fontosnak érzett – és nem kapott választ gyötrő kérdéseire? Azt, hogy Isten cserbenhagyta őt.

Isten cserbenhagyja-e választottait? Kiálthatunk-e úgy, ahogy Jézus kiáltott a kereszten: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”1

Mózes életének következő szakaszában erre is keressük a választ, illetve ezen keresztül arra, hogy Isten hogyan készíti fel választottait arra, hogy véghezvigye életükben az ő nagyszerű terveit. Mai alapigénk a 2Móz 2:11-25

11Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyjafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyjafiai közül. 12Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. 13Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: Miért vered a felebarátodat? 14Az így szólt: Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: Bizony kitudódott a dolog.

15A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. 16Midján papjának volt hét leánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vályúkat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. 17De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta juhaikat. 18Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte: Hogy-hogy ma ilyen korán megjöttetek? 19Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól - felelték. Sőt még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. 20Akkor ezt mondta a lányainak: Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk! 21Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. 22Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsómnak nevezte el, mert azt mondta: Jövevény lettem idegen földön. 23Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. 24Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. 25Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 12:1-14

Lekció: Mk 14:12-25

 Youtube

A legszűkebb értelemben vett húsvéti ünnep a nagycsütörtök estéjén veszi igazán a kezdetét, amikor megkezdődik Jézus szenvedéstörténete. Ezen az estén és éjszakán nagyon sok minden történik Jézussal. Az utolsó páskavacsoráját megünnepli a tanítványaival, az Olajfák hegyén elfogják őt a Gecsemáné kertjében és megkezdődik a kihallgatások és kínzások sorozata, hogy azután nagypéntek délelőttjén keresztre feszítsék és délután három órára meghaljon.

De miféle vacsora is volt Jézus utolsó vacsorája és miről is szólt ez a vacsora? Ez a vacsora a zsidók évezredes vacsorája, amelyen Isten nagy szabadítására emlékeztek – Jézus is megünnepelte ezt a szabadítást, hogy azután egy még nagyobb szabadításra mutasson rá. Ma este ezért az eredeti páskavacsoráról és annak a Jézusban nyert új értelméről csendesedünk el. A mai alkalmunk címe: Akiket elkerül az ítélet.

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 20:13

Lekció: Mt 5:21-22,43-48

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ha egy Biblia gondolataiban tájékozatlan embernek azt mondanánk, hogy Istennek van tíz alapvető parancsolata a Szentírásban, és megkérdeznénk arról, hogy milyen parancsolatokat találhatunk a tízben, szinte biztos, hogy mondaná azt valamilyen formában, hogy a parancsolatok közt található a „Ne ölj!”. Erre nem végeztem kísérletet, de ez a természetes reakciónk. És valóban a második kőtáblán található parancsolatok között ott található a „Ne ölj!” Meglepő módon nem a legtetején, hanem a második helyre sorolva. Ma erről a parancsolatról szeretnék beszélni a 2Móz 20:13 alapján.

Ne ölj!

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 20:1

Lekció: Ézs 55:3-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Miután vázlatosan megismertük Mózes életét, egy mondatban értékeljünk: mi volt Mózes életének legnagyobb jelentősége?

1. Az a hatalmas történelmi tett, amelyben egy rabszolgaságban szenvedő népet kivezetett az elnyomásból?

2. Vagy az, hogy ezt a népet sikerült megőrizni negyven éven át a pusztában és felkészíteni őket a honfoglalásra?

3. Vagy az, hogy egy rabszolganépből kiváló szervezőképességgel egy közigazgatással, igazságszolgáltatással, vallási rendszerrel és hadsereggel rendelkező népet formált, ami így meg tudott maradni a népek tengerében, és nem tűntek el a történelem süllyesztőjében?

Tovább olvasom

Igehely szerint

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok